780. kontakt

Rozhovor mezi Ptaah z plejarische Federace

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM

 

Sedmistý osmdesátý kontakt

sobota, 9. října 2021, 21.59 hod.

 

Ptaah   Je náročné procházet se po zdejším pozemku, když člověk nezůstává na cestách.

Kontakt v plném znění v PDF

 

Nová, zatím neobjevená koronavirová mutace v Anglii

Výňatek ze 780. kontaktu ze soboty, 9. října 2021

Billy     (…) Samotní vládní činitelé jednají zcela zmateně a nevědí, co mají činit v té či oné situaci, ani po stránce koronavirové nákazy, která si žádá více lidských životů, než ve skutečnosti vědí. Také falešné digitální očkovací pasy a jiné očkovací průkazy, které jsou již nyní v miliónových počtech v oběhu (přičemž jsou padělky rozeznávány jen v několika stech či tisících případů), představují pouze malou část celého takzvaného »zlořádu«, který v tomto ohledu již existuje a kvůli němuž žijí »odborníci« v euforii a naději, že jejich absurdní »pravidla G«[1] jsou účinná. Jelikož se odehrává pravý opak toho, o co usilují vládní činitelé a »odborníci« svými diktátorskými opatřeními ohlupujícími a terorizujícími lid, nevznikají v národech správné a zdravé myšlenky, ani jasná a pevná ochota jednat správně, nýbrž jen nevole, zášť a kverulantství. Vládní představitelé jednají a rozhodují špatně, stejně jako tak činili na počátku koronavirové nákazy, kvůli čemuž se mohla tehdejší epidemie zvrhnout v pandemii a vyžádat si milióny obětí, což bude ještě pokračovat. Není totiž ještě rozpoznáno, že znovu udeřila nová mutace nákazy – zvláště v Anglii –, která si bude žádat mrtvé a rozšiřovat se dále po světě.

Ptaah (…) Pověření státní činitelé jednají se svými vyhláškami, které vydávají pro populace ohledně »pravidel G« i ohledně jiných věcí, zcela bezhlavě, popleteně a zmatečně. Nařízení očkovacího pasu – a všechny z něj plynoucí kriminální důsledky v populacích – dotyční činitelé ani nepromysleli předem, ani nerozeznávají, že tím jinak bezúhonné a počestné občanky a občany svádějí ke zločinnosti. A to nehovořím o tom, že jsou uváděny do oběhu a jsou již používány nesčetné falešné očkovací průkazy a pasy, které veškerou kontrolu oočkovaných osob falšují již v řádu několika miliónů, takže existují milióny osob, jež byly oočkovány pouze údajně, leč nikoli ve skutečnosti. Existují také milióny pozemšťanů, kteří byli a jsou očkováni někdy jen příliš málo účinnými vakcínami, které jim zaručují jen malou bezpečnost před infekcí, nebo jim nezaručují bezpečnost žádnou. Mimoto také proběhly »vakcinace« – které se občas podvodně praktikují i dnes –, při nichž byly aplikovány pouze látky z destilované vody, jež byly přimíseny mezi pravé vakcíny. Tyto praktiky provádějí přinejmenším 2 koncerny, jak jsme byli schopni zjistit, a jejich podvodné machinace jim vynesly mnoho zisku. Dokázali jsme vyšetřit, že se těchto kriminálních intrik vskutku účastnily 2 koncerny, které se bezskrupulně obohatily na úkor dotčených pozemšťanů, z nichž mnozí viru podlehli. Podobně jednají i kriminálníci, kteří těží velké zisky z toho, že v miliónových počtech vyrábějí falešné očkovací certifikáty a pasy a poskytují je lidem, kteří se nechtějí nechat oočkovat, čímž se počty údajně oočkovaných jedinců rozrůstají o další milióny; k tomu přispívají i ti očkovací podvodníci, kteří provádějí vakcinace pouze naoko a jen proto, aby z toho finančně tyli. Mimoto bude nákaza tak jako tak opět a znovu působit a žádat si vysoké počty nových infikovaných a mrtvých, jelikož vůdčí státní činitelé způsobují kvůli své hlouposti již nyní pravý opak toho, co by muselo být správně nařízeno a vykonáno. Toto je naše zjištění, které můžeme již dlouhou dobu pozorovat a které nám dokazuje, že ziskuchtivci nemají na Zemi žádné skrupule. Dalším důkazem je ale také fakt, který se týká samotných státních představitelů, kteří nevědí a nevidí, co ze své hlouposti způsobují.

Státní představitelé se z důsledků poslední velké pandemie nic nenaučili, čímž myslím chřipkovou pandemii, takzvanou »španělskou chřipku«, která vypukla roku 1918, a která navíc zuřila během mnoha let; to však do vědomí tehdejších státních činitelů nevštípilo rozum, stejně jako ani do vědomí dnešních státních činitelů ve vztahu k současné koronavirové době. Kvalitní poznání toho, co bylo nutno beze strachu nařídit kvůli utlumení pandemie, co bylo nutno učinit v počáteční době nákazy a co je nutno učinit nyní, toho se pověřeným státním činitelům nedostává. Naopak se falšuje skutečná pravda ve prospěch lží výrobců vakcín a ve prospěch zčásti fakticky nevhodných očkovacích látek tím, že propuká státní očkovací kampaň, která v populacích obecně budí nevoli a způsobuje více škody nežli užitku. Je prakticky směšné – pokud by to skutečně nebylo k pláči –, že očkovací látky nejsou skutečně účinné tak, jak by být musely, neboť se teprve testují, a sice globálně na všech národech, které o tom nic nevědí a které vakcínám plně důvěřují. Nepřemýšlejí o tom, proč musí být v rámci delší doby aplikováno vícero vakcín a že protilátky i přesto znovu vyprchávají, a objevují se průlomové infekce. Výrobci očkovacích látek udržují pozemšťany po stránce koronavirové nákazy záměrně ve stavu hlouposti, a tedy bezmyšlenkovitosti, jelikož díky tomu mohou generovat velké zisky.

Podle našich velmi přesných záznamů – pokud z nich chci opět něco zmínit – si nákaza španělské chřipky vyžádala 116 931 423 obětí, a to až po nejzazší kout Země, takže tato nákaza zasáhla a hubila i domorodce v džunglích, které pozemšťané označují ještě za takzvaně primitivní a divoké.

Billy   Pak tedy nesouhlasí, že španělská chřipka sprovodila ze světa »jen« 50 miliónů lidí? A všechno to, co uvádíš ohledně té mnohonásobné vakcinace, to považuji skutečně za vrchol.

Ptaah   Ne, ten počet mrtvých z důvodu španělské chřipky se nezakládá na pravdě. Naše záznamy obsahují velmi přesná čísla, a to až do posledního detailu. Již několik tisíciletí máme možnost vyzkoumat a sečíst nějakou populaci na planetě až po posledního narozeného člověka, a sice do jistého časového okamžiku. A tuto metodu jsme využili i v případě chřipky, které trvala mezi lety 1918 až 1921, neboť data, jež vyplývají z pozemských záznamů, jsou velmi nepřesná, a to i z hlediska trvání nákazy, která ve skutečnosti trvala až do roku 1921, což ovšem v pozemské dějepravě nebylo zaznamenáno.

Již tehdy pověření státní činitelé selhali – jako tomu bylo i v jiných dobách pandemií, které na Zemi zuřily –, neboť kvůli své neschopnosti chovat se správně, přijmout nezbytná, správná usnesení a vydat správná nařízení pro dotyčnou populaci zcela a naprosto nedostáli svým povinnostem, stejně jako jim nedostávají ani dnešní představitelé v případě koronavirové nákazy. Pověření státní činitelé nebyli schopni správně, logicky myslet ani být prozíraví ve všech dřívějších dobách, a nejsou toho schopni ani dnešní činitelé, což se pokoušejí kompenzovat nesmyslnými nařízeními, zmatenými výklady a slovy. Z toho důvodu ti všichni celou záležitost nákazy ještě zhoršují, jelikož proti sobě poštvávají populace, a tedy i jednotlivé lidi, očkované i neočkované, a to zaprvé proto, že existuje přelidnění a zadruhé proto, že trpí krátkozrakým myšlením. Proto v očkovaných i neočkovaných vzniká nejistota, což vede k rozporům, demonstracím i násilí, a navíc k tomu, že oočkovaní jedinci propadají bludné představě, že jsou nyní odolní a imunní proti dalším chorobným následkům nákazy, což ovšem přinejmenším v případě této nákazy nesouhlasí, neboť ta je neobyčejně zákeřná a variabilní po stránce svých mutací, přičemž má též schopnost existovat dále na úrovni impulzů schopných infekce, což je pozemské virologii zcela neznámé. A skutečnost, že se i po aplikaci pochybných a zčásti zcela nevhodných vakcín mohou ve velké míře objevovat průlomové infekce a z nich plynoucí četné případy úmrtí, se jednoduše přechází a zpola zamlčuje. Sice se o tom ve zprávách informuje, avšak celá pravda se tvrdošíjně zamlčuje. Takové informace se pozemšťanům upírají, a zamlčuje se jim také fakt úplné pravdy o tom, že koronavirus může být v těle coby původce nákazy pouze ochromen, avšak nikoli usmrcen, jelikož viry nemohou být zabity, neboť nepředstavují živé tvory, nýbrž organické struktury, jež mohou být toliko ochromeny a vyřazeny z funkce. V tomto ohledu je tedy nutno obecně vysvětlit lidem lež o očkování, aby si většina pozemšťanů, kteří nemají žádné lékařské ani virologické znalosti, uvědomila, že jsou postihováni virem v podobě choroboplodné organické struktury, jež nepředstavuje živého tvora, a tudíž ji nelze jednoduše potírat a vyřadit z funkce normálními léky, neboť k tomu jsou zapotřebí zvláštní prostředky, které je zpravidla nutno zkoumat po dlouhá léta a aplikovat injekcemi.

Billy   Zkoumat po dlouhá léta, ano, to je dobré. Zamysleme se jen nad tím, že teprve nyní byla nalezena očkovací látka proti chorobě Malaria tropica, k čemuž bylo zapotřebí více než 100 let badatelské práce.

Ptaah   Ano, ale zda bude toto očkování účinné proti všem 3 druhům, tedy tropica, tertiana a quartana, a jak bude skutečně působit, to zatím není jednoznačně jasné, jak vím.[1]     Více k pravidlům G viz například článek »Pravidlo G a lidská důstojnost«, str. 14 v pdf, kontakt 776; pozn. překl.