24. kontakt (výňatek)

Proč mají Plejaden/Plejaren kontakty jen s Billym Meierem?

Výňatek z kontaktního rozhovoru č. 24 mezi Billym Meierem a Semjase, ze soboty, 7. června 1975, 9:08 hod. 

Semjase: »… Teď se budu naposledy snažit vysvětlit, že kontakty jakéhokoliv typu s jinými osobami kromě tebe jsou zcela nemožné, a to z následujících důvodů:

  1. Zkontaktujeme-li se s nějakým pozemšťanem, pak to podmiňuje jeho předchozí a po desetiletí trvající studium ve všech oblastech.
  2. S pozemšťany se můžeme zkontaktovat pouze tehdy, existují-li pro to nezbytné předpoklady po stránce ducha a vědomí. Je-li tedy člověk pouze zdatný ve vědomí, tak to nestačí, neboť především je důležitý duchovní vývoj.
  3. Zkontaktovat se s pozemšťanem můžeme teprve tehdy, je-li ve svém vývoji natolik pokročilý, že je schopen se samostatně dobrat a rozpoznat základní pravdu v pravdě, aniž by přitom bral v potaz jakékoli výroky bližních nebo jakákoli psaná díla či náboženské a sektářské normy.
  4. Přijdeme-li do kontaktu s nějakým pozemšťanem, aniž by byly splněny tyto předpoklady, pak takový kontakt představuje pouze přechodný podnik za určitým účelem, načež se po dosažení cíle u dotyčného člověka eliminují vzpomínky na nás atd., jako např. v případě osoby, jejímž prostřednictvím jsme nechali vypátrat naleziště Talmudu. Jakékoliv úkoly, které by vyžadovaly vystupování před veřejností, však nemůžeme takovýmto osobám uložit, protože v nich jsou průběžně eliminovány vzpomínky a neuvědomují si ani souvislosti ani přesné skutečnosti. Přesto však musejí být i takovíto pozemšťané ve zcela určitých oblastech vědění velmi vyvinutí, jako např. nálezce místa, kde byl ukrytý Talmud, který byl velmi zběhlý v jazycích a od kterého jsme žel očekávali příliš mnoho.
  5. Zkontaktujeme-li se s pozemšťany, pak tak činíme na základě určitých vyšších nařízení a jen přesně v počtu k tomu určených forem. To má zčásti své opodstatnění v tom, že by příliš mnoho lidí spolupůsobících na prvním místě vše zkazilo. Při tomto výkladu mě napadá jedno přísloví, které velmi často používáte a které je v této věci velice přiléhavé: »Příliš mnoho kuchařů zkazí kaši«. To je skutečnost, která dokazuje svou správnost i v poučení ohledně zákonů a doporučení Tvoření a která zachovává neúprosný a železný pořádek: jen Tvoření samotné je to určující.
  1. Nesmíme se pozemšťanům ukazovat více, než to odpovídá naší zodpovědnosti. Tato opatrnost souvisí se zvláštními oblastmi, jež se týkají soukromých, vojenských a úředních požadavků, které jsou zaměřeny na to zmocnit se našich lodí a všech ostatních věcí. Kontakty s vícero osobami by proto byly škodlivé, a to i po stránce kmitání (frekvencí), a nebezpečné pro nás samotné. Proto můžeme také udržovat kontakty jen s pozemšťany, kteří s námi mohou po stránce kmitání (frekvencí) harmonizovat a jsou nám známi jako absolutně důvěryhodní a bezpeční v každém ohledu. A právě pro náš speciální úkol s tebou a tvou skupinou je toto dalekosáhle důležité. V této věci si tedy musíme být v každém ohledu jisti, že kontaktní osoba v případě nutnosti zabrání všemi myslitelnými prostředky zlým následkům.
  2. To, že se ukážeme jen zcela určitým vyhledaným pozemšťanům a vstoupíme s nimi potají a na nepřístupných místech do kontaktu, má ještě tento důvod: nespočetní lidé vyžadují jen senzace a jsou sobečtí, takže by s námi chtěli vstoupit do kontaktu jen z těchto důvodů. Dále je tu ale ještě bezpočet lidí, kteří by poté, co by nás spatřili, propadli panice, což by mohlo vyvolat velice nebezpečné důsledky. 

To je jen sedm důvodů, proč nemůžeme přistoupit na toužebná přání Hanse Jacoba. Dalo by se vyjmenovat ještě mnoho dalších důvodů, avšak tyto uvedené by mohly skutečně stačit. A teď to má být opravdu naposledy, kdy o tom musím hovořit. Pozemšťanovi, kterému je vlastní alespoň špetka logiky, bude toto vysvětlení také skutečně stačit.«