1. kontakt

Úterý, 28. ledna 1975, 14:34

První rozprava / úvodní konverzace

(Doslovná reprodukce, pokud je ještě v paměti)

Semjase: Jsi nebojácný člověk.

Billy: Odnaučil jsem se strachu a stal se objektivním.

Semjase: Já vím, neboť jsme tě po celá léta studovali.

Billy: Moc hezké, a proč?

Semjase: Protože bychom chtěli tvým prostřednictvím cosi objasnit.

Billy: Nehodil by se k tomu někdo jiný?

Semjase: Jistě, avšak my jsme se obrátili na tebe, protože se v jiných osobnostech už velmi mnoho tisíciletí zabýváš těmito problémy a myslíš a jednáš reálně a poctivě a protože jsi takovou misi často vykonával již ve svých dřívějších životech, i když se kolem toho pro nás rozprostírají velká tajemství.

Billy: Děkuju za komplimenty.

Semjase: Není zač, neboť jsou to tvé vlastní zásluhy.

Billy: Dobře, ale kdo vlastně jste?

Semjase: Klidně mi můžeš tykat tak jako já tobě.

Billy: Děkuju – takže kdo vlastně jsi?

Semjase: Říkají mi Semjase a pocházím z Plejaden.

Billy: Ze sedmihvězdí?

Semjase: Jistě.

Billy: Pěkný výlet, jen co je pravda. Jak to zvládáte? Snad hyperprostorem?

Semjase: Ty víš často více, než by nám mohlo být milé.

Billy: Proč? Jsem přece mlčenlivý a nejsem žádný žvanil.

Semjase: Já vím, a proto je tvé vědění na správném místě. Já ani všichni ostatní si proto neděláme žádné starosti.

Billy: Proč jsi mi zatarasila cestu ke tvé lodi? Bylo to kvůli filmu v mém foťáku? Byl by ten film býval zničen?

Semjase: Zajisté, měl bys přece mít přinejmenším fotografické důkazy.

Billy: Aha, mám tedy vystoupit na veřejnost. Ale jak to mám udělat?

Semjase: To máš a později ti vysvětlím způsob.

Billy: Tak dobře; není to ale trochu nebezpečné, žes takhle otevřeně přistála se svou lodí, když mohou jít kolem nějací lidé?

Semjase: Neměj obavy, neboť je postaráno o to, aby se žádný člověk nedostal blíže než do vzdálenosti 500 metrů v okruhu. Krom toho nelze paprskovou loď spatřit na dálku, neboť je chráněna lesem a kopci.

Billy: Mám tedy v tomto setkání figurovat jen já sám?

Semjase: Ano, a ty víš proč.

Billy: Rozumím – žel.

Semjase: I když toho lituješ, nic se na tom nezmění – ani do budoucna.

Billy: Rozumím – moji milí spolubližní …

Semjase: Zajisté, jejich duchovní poznatky (poznatky po stránce vědomí) spočívají v chybném zaměření. Ty sis ale dal tu námahu a učil ses. Už před mnoha tisíci, ba dokonce miliony let jsi v jiných osobnostech nalezl pravdu a osvojil sis vědění. Proto vynikáš ve velkém množství lidí na Zemi a proto jsme také vybrali tebe.

Billy: Říkáš pořád my, znamená to, že …?

Semjase: Jistě. Již jsem řekla, že víš často více, než by nám mohlo být milé. Pomlč o tom prosím, neboť pravda je pro lidi už tak dost tvrdá.

Billy: Tyhle vědomosti jsem nikdy neměl, a tudíž ani nemůžu nic říct.

Semjase: I tak to můžeš vyjádřit a já vím, že budeš mlčet. Vím, že bys dokonce všechno a veškeré události popřel a vykládal je jako fantazii, kdyby tě někdo nutil promluvit.

Billy: Znáš mě opravdu velmi dobře.

Semjase: Proto a z mnoha dalších důvodů, jakož i kvůli určení, jsme přece vybrali tebe. Avšak nyní již dost otázek a odpovědí; teď pozorně poslouchej, co ti chci říci. Všechno si zapiš a pak s tím vystup na veřejnost, avšak jinak, než jsi to činil při vykonávání své mise v dřívějších životech.

Billy: Jak to mám udělat? Vždyť tu nemám nic na psaní. Nemám ani žádný magnetofonový pásek nebo něco podobného.

Semjase: Žádné obavy, neboť psát můžeš později. Nejprve ti vše vysvětlím, abys měl přehled. Na druhou stranu pro mě bude snazší, když se s tebou později spojím a předám ti myšlenky, načež pak budeš moci všechno slovo od slova úplně přesně zapsat.

Billy: Máš tím na mysli tutéž formu komunikace, díky níž jsi mě sem přivedla?

Semjase: Jsi skutečně velmi vědoucí a děláš nám všem čest.

Billy: Děkuju.

Semjase: Nuže dobrá. Tak tedy poslouchej a přerušuj mě pouze tehdy, když něčemu skutečně nebudeš rozumět.

Vysvětlení od Semjase

 1. Již dlouho se dožadujeme spojit se na Zemi s nějakým člověkem, který by chtěl poctivě a zcela reálně napomoci našemu úkolu.
 2. Již mnohokrát jsme se o to pokusili, avšak vyhledaní lidé nebyli dostatečně vědoucí a ochotní a často jim také scházela poctivost a loajalita.
 3. A ti, které bychom mohli zapojit do našeho snažení, se báli a mlčeli o našem objevení.
 1. Poukazovali na to, že by je lidé hanili jako duševně nemocné a pokoušeli by se je zničit úředními či hloupými lidskými intrikami a obviňovat je ze lži.
 2. Zato se ale objevilo velmi mnoho vychloubačů, kteří tvrdili, že s námi mají kontakt, a že dokonce létali v našich paprskových lodích.
 3. Tito lidé ale nejsou nic jiného než šarlatáni a podvodníci, již se chtějí slunit v pochybné slávě a vydobýt z ní zisk.
 4. Pozemšťané mají celé organizace, které se zabývají zkoumáním našich paprskových lodí, avšak všechny tyto organizace mají k dispozici jen velmi málo materiálu, který je skutečně pravý.
 5. Mají ve vlastnictví velmi mnoho fotografií, které však nepředstavují nic jiného než všelijaká světla a světelné fenomény přirozeného původu nebo zcela vědomé falzifikáty.
 6. Jen velmi málo těchto fotografických důkazů je pravých a skutečně zachycuje naše paprskové lodě.
 7. Většina fotografií jsou pouhé fotomontáže nebo podvodné snímky vytvořené podvodníky a šarlatány, jejichž jména se v důsledku toho stala celosvětově známými.
 8. Jimi sepsané knihy a spisy jsou také jen hanebný podvod vzniklý za účelem vychloubačství nebo šarlatánství.
 9. Na druhou stranu se ale mnozí opovažují dávat nás do souvislosti s lidským náboženstvím, se kterým nemáme v žádném případě nic co do činění, a ani nikdy nebudeme chtít mít.
 10. Ani vaši tzv. sektáři se tohoto kroku neštítí a i oni podvádějí své spolubližní vírou.
 11. Těmto hanebným a k primitivitě tíhnoucím intrikám by měla být učiněna přítrž, dříve než zachvátí celý svět.
 12. Kdyby s námi tito podvodníci a šarlatáni skutečně byli nyní nebo v minulosti ve spojení, a tedy v kontaktu, pak bychom jim dali příležitost pořídit zcela jasné fotografické důkazy našich paprskových lodí.
 13. Protože jsou to však nepoctiví lidé, tuto možnost jsme jim neposkytli.
 14. Na důkaz této skutečnosti jsme ti dali možnost pořídit zřetelné fotografie jedné z našich paprskových lodí.
 15. Tuto příležitost ti však budeme poskytovat i nadále, abychom vytvořili ještě lepší a jasnější fotografické důkazy.
 16. Pozemšťané nás nazývají »mimozemšťané« nebo »hvězdní lidé« či jakkoliv se jim zlíbí.
 17. Básní o nás v nadpozemských rozměrech a přitom nás ani v nejmenším neznají.
 18. Ve skutečnosti jsme lidé jako pozemšťané, jen je dalece předstihujeme v našem vědění a moudrosti, což platí i v technickém ohledu.
 19. Pozemský člověk sice již učinil první malý krůček ke kosmickým letům, ale to neznamená nic více než první, velmi primitivní pokusy.
 20. Ačkoliv raketami dolétl až k Měsíci, přesto ještě nedospěl do kosmického prostoru.
 21. V dosavadní podobě by do něj ani nikdy dospět nemohl; k tomu je nezbytný pohon, který je schopen proniknout do hyperprostoru a jenž umožní zhroucení nekonečných vzdáleností.
 1. Prostor a čas nelze překonat prostorem a časem, nýbrž »bezprostorem« a »bezčasem«, což znamená, že se prostor a čas zhroutí do sebe a stanou se stejnosměrně nulovým časem.
 2. Protože nulový čas paralyzuje prostor a čas, může ke zdolání vzdálenosti milionů světelných let postačit několik málo zlomků vteřiny, a průběh je tedy prakticky bez časové ztráty.
 3. Mnoho podvodníků a šarlatánů tvrdí, že jsou prý v kontaktu s lidmi z planet vašeho slunečního systému, a že s nimi dokonce letěli v jejich paprskových lodích.
 4. To nejsou nic jiného než lži, neboť právě ony hvězdy a planety, které tito lidé jmenují, jsou většinou tak nehostinné, že by tam lidský život nebyl možný.
 5. Na jiných planetách oproti tomu život již dávno vyhynul anebo se jedná o planety teprve ve vývojovém stadiu.
 6. V jiných slunečních systémech nicméně existuje rozmanitý život, a to nikoliv pouze humánní.
 7. Formy života jsou mnohotvárné, humánní i zvířecí.
 8. Také mnohé zvířecí, či dokonce rostlinné formy života se vyvinuly k vyšším stadiím života.
 9. Tak existují druhy, které dosáhly velkého vědění a osvobodily se od svých životních oblastí, cestují Vesmírem a čas od času také přicházejí k vaší Zemi.
 10. Mnohé z nich jsou však nepříjemní současníci žijící v určitém barbarství, které je často tak špatné jako barbarství pozemšťanů.
 11. Před nimi je třeba mít se na pozoru, neboť často zdolávají a ničí vše, co jim přijde do cesty.
 12. Často již zničily celé planety nebo jejich obyvatele uvrhly do barbarského otroctví.
 13. Toto je jeden z našich úkolů:
 14. Varovat pozemšťany před těmito kreaturami.
 15. Informuj o tom lidi, neboť se stále více a více přibližuje doba, kdy bude vzájemné střetnutí s těmito zvrhlými lidskými kreaturami nevyhnutelné.
 16. Jeden další úkol se týká sekt a náboženství a s nimi spojeného zaostalého vývoje lidského vědomí.
 17. Nade vším stojí pouze jediné, co má moc nad životem a smrtí každé bytosti.
 18. Je to Tvoření samotné, které nade vším rozprostřelo své zákony; zákony, jež jsou nezvratné a mají věčnou platnost.
 19. Člověk je schopen je rozpoznat v přírodě, pokud se o to snaží.
 20. Tyto zákony člověku vysvětlují životní cestu a cestu k velikosti ducha a vědomí, která představuje životní cíl.
 21. Když ale člověk otročí svému náboženství, a tedy zlému bludnému učení, tak jeho vědomí stále více a více zakrňuje a nakonec spěje do bezedné propasti.
 22. Nechť si člověk uvědomí, že žádný bůh nikdy nemůže zaujmout roli Tvoření a nemůže určovat osud člověka.
 23. Bůh je pouze panovník a navíc člověk, který mocně vykonává vládu nebo krutovládu nad svými bližními.
 1. Bůh není Tvoření, nýbrž je jen jedním z jeho tvorů a je stejně jako všichni tvorové závislý na Tvoření.
 2. Nicméně člověk se žene za svou bludnou náboženskou vírou a tvrdí, že bůh je prý samotné Tvoření.
 3. Zachází však ještě dál a tvrdí, že jeden obyčejný pozemský člověk jménem Jmmanuel, který je záměrnou mýlkou nazýván také Ježíš Kristus, je prý božím synem a samotným Tvořením.
 4. Různí sektáři Nového Věku jdou ale ještě dál a tvrdí věci, které se již blíží šílenství.
 5. Avšak, jak již bylo zmíněno, podvodníci ve věci paprskových lodí a šarlatáni jdou stejným směrem:
 6. Zcela jasně roznášejí do světa lži, že prý my, nebo naši bratři a sestry z jiných částí Vesmíru, přicházíme v pověření boha (čímž myslí Tvoření) jako andělé atd., abychom pozemšťanům přinesli dlouho toužený mír a pravdu náboženství, jakož i boží ochranu a příkazy.
 7. To není nic víc než dobře promyšlená lež sektářů, podvodníků a šarlatánů.
 8. Neboť jsme v takovém pověření nikdy nejednali, a ani nikdy jednat nebudeme.
 9. Tvoření samotné nikdy neuděluje příkazy, neboť ztělesňuje to nejmocnější v tomto Univerzu a nikdy nemá zapotřebí žádných příkazů nebo náboženství.
 10. Náboženství je jen primitivní lidská slátanina, jejímž účelem je vedení, podmanění a vykořisťování lidí – a může jí propadnout pouze ve vědomí slabý tvor.
 11. Vynes tuto pravdu na světlo světa a dej ji lidem ve známost.
 12. To je další část našeho úkolu.
 13. Pokud se tak nestane, pak se lidstvo samo pomalu zničí a propadne úplné »duchovní temnotě« (temnotě ve vědomí).
 14. My víme, že máš znalosti o jednom tajném starém spisu, jehož originál byl žel zničen nepozorností námi pověřeného člověka, jenž byl tvůj přítel a který žel ve strachu selhal.
 15. Rozšiřuj překlad tohoto spisu, neboť je to jediný spis, který je vpravdě autentický a neobsahuje žádné lži.
 16. A jak víme, píšeš také knihu o tomto spisu a o skutečné pravdě (»Ein offenes Wort«, »Billy« Eduard Albert Meier, Wassermannzeit-Verlag).
 17. Nám připadá, že je to ta nejdůležitější kniha, kterou kdy nějaký člověk na vaší Zemi napsal, i když je tvrdá ve své řeči a bude čelit nenávisti.
 18. Konečně však pozemšťanům přináší pravdu, i když ještě obsahuje nějaké spekulace.
 19. Ale konečně je s to zničit v mnoha lidech šílenství náboženství nebo je přinejmenším naladit k přemýšlení.
 20. Je to neobyčejně dobré dílo a měl bys je zpřístupnit lidem.
 21. Prozatím jsem ti sdělila vše potřebné, leč postačovat to nebude.
 22. Po tomto prvním kontaktu bude následovat mnoho dalších a v daném čase tě budu volat.
 23. Avšak budu se s tebou spojovat cestou přenášení myšlenek, kterou nazýváte telepatie, a předávat ti další informace.
 1. Neboj se, že to budu dělat v nevhodné době – pouze tehdy, když ti to bude vyhovovat.
 2. Umím si vážit tvých způsobů a rovněž tvé vůle být nezávislý, a proto se ti budu vždy přizpůsobovat.
 3. Nadejde pro tebe také čas, kdy se budeme setkávat v mé paprskové lodi a kdy se mnou budeš moci podnikat lety do Vesmíru.
 4. Avšak prozatím to ještě není možné, protože to v důsledku určitých okolností politováníhodných událostí není záhodno.
 5. Ale o tom tě budu v pozdější době co nejpřesněji informovat.
 6. Tak se měj dobře – příště ti budu předávat další důležité informace.
 7. Konverzace by ale v podstatě již neměla být tak jednostranná jako dnes, kdy jsem ti jen podávala vysvětlení.
 8. Nadále má každá rozprava probíhat zcela normálně, jak je to obvyklé: s otázkami a odpověďmi.
 9. Takže brzy na shledanou.

Billy: Ahoj.