574. kontakt (výňatek)

Výňatek z 574. oficiálního kontaktního rozhovoru z 2. listopadu 2013

Billy … Nedávno jsem se v televizi podíval na pořad pojednávající o jedu jménem glyfosát. To je na světě nejhojněji používaný prostředek na hubení plevele, který je na trhu bezmála již 40 let a je masivně využíván. Uvádí se, že je pro člověka nezávadný, přijme-li jej tělo jen 0,3 miligramu na jeden kilogram tělesné hmotnosti, přičemž se prý toto číslo může dokonce zvýšit i na 0,5 miligramu. Ty se přece v těchto věcech vyznáš; co si o tom z tvého pohledu máme myslet?

Ptaah  Glyfosát je nebezpečný a způsobuje rakovinu, vývojové anomálie a potraty, stejně jako i všechny pesticidy, herbicidy a neurotoxiny, které při postřicích vnikají do přirozeně rostoucích potravin a ukládají se v nich, jako např. v zelenině, bobulích, plodech, kukuřici, houbách a obilí. Tyto jedy pak, jestliže je lidé stravou požijí, vyvolávají zdravotní problémy. Všechny herbicidy, pesticidy a neurotoxiny, které skrze potravu, póry, ale i vdechnutím vniknou do lidského těla, způsobují kromě rakoviny, vývojových anomálií a potratů i mnoho druhů alergie, jakož i nejrůznější choroby, jejichž příčinu pozemští lékaři nedokáží definovat. Glyfosát, stejně jako i všechny ostatní pesticidy a všechny herbicidy a neurotoxiny jsou mnohem nebezpečnější, než chemici, výrobci a uživatelé lživě uvádějí. Opak jejich tvrzení je pravdou; ve skutečnosti u těchto látek neexistuje žádná miligramová hraniční hodnota, neboť herbicidy, pesticidy i neurotoxiny jsou pro zdraví člověka velmi zásadně nebezpečné, a tedy choroboplodné i v těch nejmenších množstvích, jež sahají dalece pod jeden miligram na jeden kilogram tělesné hmotnosti. Navzdory tomu ovšem považují Světová zdravotnická organizace i americký Úřad pro ochranu životního prostředí nasazení těchto jedů v malých množstvích za nezávadné, což platí i pro evropské úřady. Již samotné osivo je napouštěno neonikotinoidy, následkem čehož jsou otráveny i z něho rostoucí rostliny a nakonec je do tohoto koloběhu chemických jedů samozřejmě začleněn i člověk. Rostliny tedy během svého růstu přijímají jed, který sestává ze stabilních chemických sloučenin, které se jen krajně obtížně odbourávají, a přecházejí tedy do rostoucích rostlin. Neonikotinoidy je otráveno především již samotné osivo, a to především řepka, slunečnice a kukuřice. Tyto insekticidy jsou pro lidský organizmus mnohonásobně jedovatější než nechvalně známý DDT, který bezpočtu pozemšťanů přinesl tolik neštěstí. Neonikotinoidy zpravidla nejsou používány bodově, nýbrž často preventivně, následkem čehož se to vše ještě podstatně zhoršuje. Bodové nasazení by sice mělo pro lidi méně závažné zdravotní následky, avšak zdravotní újma by ve velmi enormní míře existovala i přesto.

Billy     Tvé vysvětlení je jasné a zřetelné a vypovídá, že chemici, kteří tuhle sloučeninu míchají, lžou právě tak jako výrobci a uživatelé těchto jedů.

Ptaah  To je nepopiratelné.

Billy     Pak jedna další otázka: Děje se něco nového ohledně podmínek pozemského klimatu? Vždyť před lety ses mi zmínil o tom – dříve než jste se rozhodli nedělat již žádné předpovědi –, že na podzim roku 2013 nastane po stránce klimatu nový zvrat. Dosud jsem se o tom ještě nic nedoslechl a ani v novinách jsem nečetl nic o tom, že se po stránce klimatu odehrálo cosi mimořádného.

Ptaah  To, co jsem onehdy nastínil, se vztahovalo na fakt, že se od tohoto roku na celém světě velmi silně zmnoží výkyvy počasí a větrné smrště, přičemž se poprvé objeví i tornádo o rychlosti cca 375 km/h, které si vyžádá velmi mnoho lidských životů. To bude tajfun, jaký se od nepaměti ještě nikdy nevyskytl a který měl obdoby jen v raných dobách vývoje Země.

Billy     Pak to tedy bude jen začátek, resp. první takový tajfun, po němž budou následovat další o stejné nebo ještě větší intenzitě coby monstrózní smrště, jak mi to předpověděl již tvůj otec Sfath. Dokážou vědci z oboru meteorologie tyto ohromné rychlosti ještě měřit?

Ptaah  To se jim patrně v současnosti exaktně ještě nepodaří, jelikož podle mých vědomostí za tímto účelem ještě nejsou dostatečně vybaveni. To, co ovšem uvádíš, je správné a odpovídá to tomu, co předpověděl nejen můj otec, ale co jsi již od roku 1951 častokrát předpověděl i ty a varoval před tím vlády, rádiové stanice a noviny. Při tom jsi však byl jen zesměšněn a k zastavení hrozícího zla se nepodniklo nic. To by bylo bývalo možné jen tehdy, kdyby se omezilo a zamezilo rapidně rostoucí přelidnění. Jen tehdy by bylo bývalo možné zamezit pozemšťany způsobenému zničení přírody a klimaty.

Billy     Ano, to vím, ale předpovědi přece nic nepřinesly, protože nevzbudily žádnou odezvu. Ale kdepak se vyvíjí ta monstrózní bouře a jakou cestou se bude ubírat?

Ptaah  V jižním Pacifiku, načež poputuje přes Filipíny do Čínského moře a dále již oslabena k pevninským zemím, v nichž všude způsobí ohromnou spoušť a destrukci a usmrtí tisíce lidí.

Billy     A kdy to bude? Takové smrště mívají přece podle místa svého výskytu i různá označení.

Ptaah  Toto zlo již započalo a v následujících dnech se vyvine v katastrofu. Avšak to, co se nyní odehraje, bude jen začátek mnohem horších dění, neboť nyní se budou výkyvy počasí všeho druhu a větrné smrště rychle množit, a to celosvětově. Napříště postihne zničující bouře i Sardinii, zatímco v USA napáchá neštěstí série tornád. A s ohledem na různá označení rotujících bouří lze uvést, že se v pozdním létě utvářejí nad tropickými moři, přičemž vznikají vzdušné víry o enormní síle větru. Nejnebezpečnější jsou přitom tropické bouře, které dosud dosahovaly rychlostí více než 270 kilometrů za hodinu. Tyto obří bouře páchají čím dál ohromnější destrukce a žádají si mnoho lidských životů. Prozatím největší intenzity bouří se však v budoucnu ještě vystupňují, přičemž ty nejhorší, které lze očekávat, mohou vykazovat rychlost větru kolem 400 km/h. A jak uvádíš, větrné smrště mají podle místa a zemí svého výskytu i různá jména. V Karibiku, na západoindických ostrovech a v Mexickém zálivu se nazývají hurikány; v Číně a Japonsku oproti tomu tajfuny. V Austrálii jsou nazývány Willy-Willy a v Indickém oceánu cyklóny. Pak existují ještě větrné smrště nad pevninou, které se vyskytují po celém světě a jež se označují jako tornáda.

Billy     Pak přece existují ještě i ty divoké výkyvy počasí, které jsi nastínil a které jsem také již od 50. let 20. století předpovídal. Pozemšťané se budou zase jednou divit, jak nesmírně mocné přírodní síly jsou a že se budou ustavičně stupňovat. Ovšem příčinu nechce připustit nikdo, totiž že na vině jsou lidé kvůli svému přelidnění, které všemi svými dopady všeho druhu nejenže narušilo běh přírody a přírodní řád, nýbrž jej dokonce dalekosáhle zničilo. A pokud se o tom něco řekne, pak jsou prý všechny takovéto výpovědi a vysvětlení absolutním bláznovstvím a pocházejí z chorého mozku. Hloupost a chybějící inteligence takovýchto odporujících intrikářů nacházejí navíc velký ohlas u všech těch, kteří jednoduše lhostejně žijí svým každodenním životem a o realitě a pravdě reality nikterak nepřemýšlejí. Z toho důvodu je jim také naprosto lhostejné, když tisíce a desetitisíce lidí přijdou v důsledku přírodních katastrof o život a je napáchána ohromná destrukce. Dále nyní nastane i to, a to bude nevyhnutelné, že vědci budou obsáhle řečnit a vytvářet prognózy v tom smyslu, že se výkyvy počasí, tornáda a všechny s tím souvisejících ničivé události atd. budou množit. Přitom budou dělat, jako by původci této pravdy byli oni sami a jako by nebyla předpovězena již od 50. let minulého století. Jejich sebechvála však posmrdí až do nebe a opět dokazuje, že své prognózy, řeči a »vysvětlení« vytvářejí vždy jen podle toho, jak vítr zrovna vane. Krom toho připisují celou vinu na klimatické katastrofě slunci a slunečním cyklům atd. a nikoli masovému přelidnění a s ním spojeným zvrácenostem a zločinným machinacím proti planetě, zemskému klimatu a zvířectvu a rostlinstvu v přírodě.

Ptaah  Tím nazýváš věci pravými jmény. Nezodpovědnost pozemských lidí žel nezná mezí a to se vztahuje na většinu pozemského lidstva. Ta myslí akorát tak sama na sebe a své vlastní blaho, svůj osobní luxus, peníze a zábavu. Zodpovědnost a soucit vůči celému lidskému společenství je většině lidí naprosto cizí, stejně jako i jasný rozum a celková chápavost.

Billy     Skutečně, je to žel jen nepatrná menšina, která si uvědomuje skutečnost, pravdu a efektivní fakta o tom, jak nesmírně zničující jsou dopady všech globálních machinací způsobených přelidněním. Všichni ti slabomyslní, jmenovitě hlupáci, lidé lhostejní a panovační, rozumbradové a všichni ti, kteří zapírají pravdu o problému přelidnění a všech jen myslitelných z něho plynoucích katastrof a zlořádů nesou vinu na tom, že se oproti současnému stavu vše ještě podstatně zhorší. Jejich vinou je bráněno celosvětové kontrole porodnosti, a přelidnění se i nadále žene vpřed, což vede k čím dál většímu zničení živočišné a rostlinné říše, jakož i k nemocem, nákazám a přírodním katastrofám. Mé předpovědi se v tomto ohledu potvrzují již desetiletí, stejně jako i s ohledem na problémy s uprchlíky a azylanty, kteří již putují v rámci malého stěhování národů. A to, že již veškerou změnu a zničení přírody nelze zastavit, jelikož tomu přelidnění a s ním spojené zločinné intriky s ohledem na destrukci přírody zabránilo, to se již stalo skutečností. Vše nyní spěje k nejhoršímu, což by bylo možné už jen poněkud zmírnit, kdyby se konečně pomocí státní kontroly porodnosti na celém světě omezil rapidní nárůst globální populace. Díky tomu by se společně s normální úmrtností mohlo vše pomalu znovu zregulovat, což si ovšem vyžádá stovky, nebo dokonce i tisíce let. To ovšem pouze za předpokladu, že by se civilizace pozemšťanů vinou svého přelidnění a válečných akcí sama nezničila, což je, pokud budeme vše přesně pozorovat a promýšlet, absolutně možné.

Ptaah  Tak tomu sice v dohledné době nebude, avšak vše skutečně běží tímto směrem a mohlo by se to uskutečnit, pokud přece jen nebudou zavedena opatření za účelem zastavení prudce rostoucího přelidnění, aby se jimi zabránilo ještě masivnějšímu zničení přírody, živočišné a rostlinné říše, klimatu a samotné planety. Ale nyní, Eduarde, bych se ještě rád zavěnoval některým věcem, které chci s tebou soukromě prohovořit.