769. kontakt

 

Rozhovor mezi Florena z plejarische Federace, Asket z Vesmíru DAL

»Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM

Sedmistý devětašedesátý kontakt

sobota, 17. dubna 2021, 00.46 hod.

 

Asket  Nyní jsi skutečně překvapen, Eduarde. (...) tak to musí být.

Billy     Ano ... Tvé překvapení je (...), to jsem skutečně neočekával, buď srdečně vítána. Ty samozřejmě také, Florena, a děkuji ti, že jsi Asket ...

Kontakt v plném znění v PDF

 

 

 

Fakta ohledně očkování proti koronaviru

Výňatek ze 769. kontaktu ze soboty, 17. dubna 2021

 

Asket  Proč jsi ale neodpověděl na tu otázku ohledně toho, jak je třeba se chovat v otázce imunizace?

Billy     Máš zřejmě na mysli dotaz té ženy, který se týkal toho, zda se má nechat oočkovat a jakým preparátem?

Asket  Ano.

Billy     Ohledně těchto otázek mi říkal již Sfath, že na ně nemám a ani nesmím nikdy odpovídat, neboť každý člověk se musí a má, ať už v jakékoli věci a záležitosti, vždy rozhodovat samostatně, a sice v každém jednotlivém případě a v každém ohledu, a tudíž se nemá nechat ovlivňovat jinými lidmi. Přesně to jsi říkala i ty, děvče, a tohoto principu jsem se držel po celou dobu svého dlouhého života, a udělal jsem dobře.

Asket  Ano, na to si vzpomínám.

Billy     Právě. Nemohu a nesmím si tedy dovolit nějakému člověkovi říkat, a ani jen radit, zda se má nechat oočkovat, či nikoliv, neboť v této věci se musí vždy a i do budoucna rozhodovat sám; dávat rady by bylo neodpovědné, neboť očkování může mít pozitivní i negativní účinek, nebo nemusí mít účinek žádný, avšak může i způsobit pozdější následky, jež mohou v nějaké podobě propuknout až za několik dnů, týdnů, měsíců, let, ba desetiletí, načež ani nebude možné vyzkoumat, že vzniklé neduhy představují pozdější následek očkování nebo jiné dřívější medikace atd. V žádném případě se tedy nesmím uvolit k tomu, abych lidem dával rady, zda se mají nechat oočkovat, či nikoliv, a tudíž o této věci musí každý člověk sám přemýšlet a probojovat se k vlastnímu rozhodnutí o tom, co si přeje, či nepřeje učinit.

Pokud se nejedná o očkování, ale jen o prosté bolístky, jako jsou bolesti hlavy atd., a tedy jen přechodné neduhy, tak to je něco jiného, neboť v těchto případech mohu čas od času dát z vlastní zkušenosti nějakou radu v tom smyslu, jak je třeba se léčit či jaké přírodní léčivo využít a tak podobně.

Asket  Tak to patrně bude, avšak zajímalo by mě, jak bys uměl blíže vysvětlit tu celosvětovou nákazu a ochranná opatření, jež se pro ní podnikají.

Billy     Tím zřejmě myslíš očkovací látky a vakcíny atd.?

Asket  Ano.

Florena   I mě by tvé znalosti zajímaly.

Billy     Nuže, je-li to pro vás tak podstatné! – – Dobrá, již jsem podotkl, že nesmím udílet žádné rady, a že nikoho nesmím vyzývat k určitému jednání. Mohu se tedy jen pokusit vyložit některé záležitosti, byť si myslím, že vy – ale čert to vem, to není podstatné; inu, tak já jednoduše vše shrnu v neuspořádaném sledu tak, jak mě věci budou napadat a podle toho, co budu považovat za podstatné:

S Ptaah jsme se v průběhu času již častokrát bavili o tom, co je nutno očekávat od očkování či po něm a jaká rizika jsou s ním spjata. Z toho důvodu tyto informace rovněž asi znáte, a nemusím je tedy opakovat. Mohu tedy hovořit o jiných aspektech, kupříkladu o tom, proč šlo vše tak rychle a že neodpovědné živly vydávaly pouhou destilovanou vodu se solným roztokem za očkovací látku, čímž docílily závratných zisků, ale způsobily i smrt mnoha lidí – to ovšem dodnes nebylo zjištěno, a tedy to ani nemohlo vejít ve známost, jelikož se o tuto věc ani o skutečný stav věcí nikdo nestaral, jelikož nikdo nepřemýšlel v širších souvislostech, a jelikož nikdo ani nejevil zájem dozvědět se něco jiného než momentální zajímavosti a senzace, jež se oficiálně odehrávaly na jevišti osudu atd. Lidé se řídili a nadále řídí stále stejným principem: »Co oči nevidí, srdce nebolí.« Nikdo nechce vědět, co se skutečně děje, co existuje a probíhá a co se odehrává a bude odehrávat v budoucnu. Z toho důvodu mohou koncerny v běhu pandemie a nákazy koronaviru kumulovat prodejem svých vakcín ohromné finanční zisky, využívajíce strachu a nejistoty lidí; a navíc mohly do dnešní doby testovat na lidstvu, za cenu lidského zdraví a lidských životů, své očkovací látky, jež dosud nejsou fakticky prověřené, přičemž by tyto testy musely jinak provádět na zvláštních zkušebních osobách, resp. placených dobrovolnících. Před výrobou by tedy musely očkovací látky důkladně a po dlouhá léta experimentálně testovat, dokud by nedosáhly jejich skutečné kvality.

1. V zásadě žádný lék, a tedy ani žádný očkovací preparát není zcela bezpečný, neboť všechny léčivé a očkovací látky všeho druhu mají dříve či později nějaké vedlejší účinky, a vakcíny proti nákaze koronaviru nejsou žádnou výjimkou. Mimoto jsou všechny vakcíny proti této nemoci nové a neotestované, a tudíž se teprve nyní provádí bezplatný hromadný test na miliónech lidí, kteří figurují jako zkušební osoby, čímž výrobci získávají zkušenosti se svými superrychle vyvinutými očkovacími látkami – výsledky testů jsou však přesto, že byly oočkovány milióny osob, velmi omezené, a navíc v rámci těchto testů zemřelo mnoho lidí. To je nepopiratelný fakt, který četné lidi znejišťuje, a tudíž se takovýchto vakcín štítí.

2. Z informací, které shrnul Ptaah a jeho spolupracovníci ve věci očkování proti koronaviru a které se týkají toho, co je po takovémto očkování nutno očekávat, jaká rizika z něj plynou a proč byly tyto nové očkovací látky tak rychle poskytnuty k užívání, vyplývá, že výrobci těchto vakcín nejsou jen neodpovědní, nýbrž i nehorázně usilují o zisk, využívajíce strachu a obav populace a zneužívajíce její důvěry v lékařskou vědu.

3. Vakcíny chránící proti koronaviru nejsou v žádném případě bezpečné, jak dokládají výzkumy Plejaren, neboť jsou neprozkoumané. Za normálních okolností potřebují pozemšťané až 15 let či více k tomu, aby odpovědně vyvinuli novou, účinnou očkovací látku. Tento postup by byl nezbytný i v případě vakcíny proti koronaviru, avšak ta byla poskytnuta pochybným způsobem k dispozici za necelý jeden rok po vypuknutí pandemie ve smyslu naprosté premiéry, což si žádá smrtelné oběti.  Kvůli tomuto počínání a z něj plynoucím důsledkům byli mnozí lidé znejistěni, neboť vědci a úřady selhali, neučinili správné kroky, a navíc pracovali nepřesně a neodpovědně, místo aby lidem zaručili bezpečnost a učinili vše nezbytné k potlačení nákazy.

Všechny očkovací látky a léky určené k potírání této nákazy byly jednoduše vrženy na trh, aniž by byla před jejich schválením přísně prověřena jejich bezpečnost, neboť žádné výrobní firmy neprovedly veškeré studie, které by byly při odpovědném přístupu nejprve nezbytné, aby byla zajištěna bezpečnost a zdraví populace.

4. Vše muselo probíhat rychle a ještě rychleji, zejména proto, že WHO (Světová zdravotnická organizace) a vědci zaspali dobu a nezareagovali včas, když se již v polovině 70. let 20. století objevily první případy koronavirové nákazy; tyto případy byly mylně považovány na některé varianty chřipky, a to opakovaně během asi 45 let, v jejichž průběhu koronavirus asi 5000krát zmutoval. V lednu 2019 nakonec nákaza poprvé fakticky propukla, a sice v Číně, avšak nebyla připsána koronaviru, a tudíž se mohla vyvíjet až do listopadu, resp. prosince zmíněného roku jako faktická forma koronavirové nákazy a způsobovat pandemii, která však byla přesto rozpoznána jako taková až v prosinci 2019 ve Wu-chanu.

5. Na vývoj nových vakcín proti koronaviru byly údajně, kvůli jejich naléhavé potřebě, rychle investovány vysoké finanční sumy a byly obratem podniknuty kroky k paralelnímu schvalování těchto vakcín, a tudíž neprobíhal postupný schvalovací proces, jaký je jinak běžný. Tento postup prý stál více peněz, než je v jiných případech obvyklé, avšak ušetřil údajně drahocenný čas. Nabízí se však otázka, o čem tato směšná výmluva typu »rychle se investovaly vysoké sumy kvůli schválení nových očkovacích látek« vlastně vypovídá. Padaly také výmluvy, že při vývoji vakcín se vycházelo již z některých dřívějších výzkumných poznatků, jež se údajně týkaly viru SARS, který je blízce příbuzný koronaviru a který se objevil v roce 2002. Tento virus SARS se pak následně vytratil – a Ptaah uváděl, že na základě plejarische výzkumů neexistovala mezi ním a nynějším koronavirem žádná souvislost. Každopádně se tvrdí, že údajné dřívější, průpravné práce pomohly firmám vyrábějícím vakcíny v tom, aby po dosažení »velmi rychlých« studijních výsledků nalezly účinnou očkovací látku proti koronaviru. Následně se uvádělo, že údajně z tohoto důvodu bylo možné předložit novou očkovací látku, která je účinná, bezpečná a kvalitní. Nezávislé schvalovací úřady ji tedy pak údajně posoudily a ihned povolily. Takovýto postup se nazývá »rolling review«, což znamená, podle informací, které jsem si vyhledal, následující: »V postupu se pokračuje tak dlouho, dokud z věcných dat nevyplynou postačující výsledky, na jejichž základě lze odvodit formální schválení a poměr mezi výhodami a riziky, a umožnit aplikaci, přičemž musejí být splněny vysoké požadavky po stránce kvality, bezpečnosti a účinnosti, je-li tento postup urychlován.« Do jaké míry tento proces skutečně probíhal a probíhá tímto způsobem, to ovšem nevím. Vím ale to, a sice od Ptaah, že žádné dosavadní očkovací látky, které byly a nadále jsou aplikovány, nejsou do posledních detailů řádně otestovány, pokud jde o jejich možné negativní účinky, pozdější následky, či dokonce zdraví škodlivé dlouhodobé efekty.

6. To, co jsem dosud vyložil v 5 bodech, je pouze část celé věci – výrobní firmy a úřady ovšem tvrdí, že jejich spolupráce je obzvláště efektivní a flexibilní, a že tudíž jinak roky trvající proces dokázaly urychlit, nicméně vy, Plejaren, tuto skutečnost popíráte a uvádíte, že to není možné, a že takto vytvořené produkty, resp. očkovací látky v tom či onom případě rozhodně mohou zapříčiňovat závažné zdravotní újmy, jako např. záněty srdečních věnčitých cév atd., či dokonce často smrtelné orgánové choroby. Přesto byly tyto očkovací látky již brzy podmínečně povoleny a jsou takto povolovány i nadále, třebaže nejsou vyzrálé, a třebaže se průběžně dále zkoumají jako takové i při své aplikaci. Výrobní firmy díky tomu samozřejmě získávají stále nová data a také údaje o bezpečnosti a účinnosti svých očkovacích látek, avšak za cenu životů četných lidí, kteří figurují jako faktické pokusné objekty a kteří se právě často nechávají očkovat ze strachu, za což však následně, za jistých okolností, musejí zaplatit vleklými útrapami, chorobami či smrtí. A vládní činitelé po celém světě od samého počátku zcela selhali kvůli své vládní nekompetentnosti a selhávají i nadále, a tudíž celou nákazu od počátku jejího výskytu nedokázali zastavit a nedokážou ji zastavit ani nyní, jelikož činí pravý opak toho, co by bylo správné a nutné – a proto se může nyní vzmáhat 1. vlna smíšené virové mutace, před níž již před notnou dobou varoval Ptaah s tvrzením, že tato vlna přijde, o čemž se i debatovalo v jedné kontaktní zprávě a celá tato věc byla následně publikována a oznámena na internetu. Všichni ti »bystří« jedinci z oborů virologie a epidemiologie, jakož i z vlád atd. se však o tyto informace nestarali a pokračovali ve stejném jalovém stylu, v němž dříve započali, přičemž tuto novou vlnu nové smíšené mutace stále ještě označují za vlnu třetí, třebaže se jedná o 1. vlnu nové formy nákazy.

7. Výrobci vakcín odpovídají na pochybovačné dotazy vesměs banálním tvrzením, že reakce po očkování jsou zcela normální, což tak na základě zdravotní konstituce lidí skutečně může být, jak mi potvrdil Ptaah a plejarische vědci atd., nicméně je podle nich naprosto abnormální, že jsou s vakcinací spojeny dlouhodobé zdravotní škody, či dokonce případy úmrtí. Pokud by tomu tak bylo, tak by výrobci jednali nevídaně neodpovědně, jelikož jejich očkovací látky by nebyly produktem, jímž by musely být.

8. Jak vím, trpěla např. většina lidí po koronavirové vakcíně od firem Biontech/Pfizer, Moderna a Astra Zeneca (k únoru 2021) zánětlivým zarudnutím v místě vpichu, jakož i bolestmi, otoky, jinými obtížemi, ba dokonce závažnými reakcemi, jako jsou horečky, oteklé lymfatické uzliny a nevolnost, nebo obecným pocitem nemoci, jak zjistili Plejaren. Ptaah uváděl, že těmito reakcemi trpělo zpravidla 9 z 10 oočkovaných osob. Jak často se dnes tyto reakce objevují, mi není známo, neboť Ptaah je nepřítomen, a tudíž nemám nové informace, a nevím ani, kolik lidí kvůli komplikacím po očkování zemřelo či v současnosti umírá.

9. Když už hovořím o těchto záležitostech, bude možné dobré, když něco vysvětlím pro všechny lidi, kteří čtou zprávy z našich rozhovorů, neboť jsem ve svém životě učinil častou zkušenost s tím, že mnozí lidé nevědí, co vlastně očkování znamená, jak působí a jak vše funguje. Mnozí také nevědí, jak je vlastně třeba chápat imunitní systém, a tudíž se domnívám, že bych měl vyložit přinejmenším to, co jsem se naučil a co znám, což možná některým lidem pomůže pochopit celou problematiku. Lékaři atd. svým pacientům tyto věci zpravidla žel nevysvětlují.

a) Nuže: Imunitní systém představuje tělesný, organický obranný systém, jenž se stará o to, aby potíral původce nemoci všeho druhu a zabraňoval infekcím, pokud do tělesného organizmu vniknou bakterie, zárodky, houby, cizopasníci či viry.

b) Imunitní systém však netvoří samostatný orgán, nicméně je třeba zejména zdůraznit význam tlustého střeva.

c) Imunitní systém je životně důležitý, neboť chrání tělesný organizmus před původci nemoci, chorobnými buněčnými změnami a obecně před škodlivinami různého druhu; tento systém zahrnuje různé bílkoviny, orgány a buněčné typy a vůči člověku se, nalézá-li se v normálním zdravotním stavu, neprojevuje tak, že by jej mohl rozpoznat, avšak projevuje se explicitně tehdy, když je organizmus napaden původci nemoci. Budiž zopakováno, že dokud imunitní obrana, která je tělu vlastní, bez problémů funguje, tak se nijak neprojevuje.

d) K imunitnímu systému patří primární lymfatické orgány, mezi něž se řadí i kostní dřeň a brzlík, jenž se vlastně nazývá thymus. Thymus, který je tedy primárním lymfatickým orgánem, se nalézá v hrudním koši za hrudní kostí, pokud si ještě správně pamatuji na vysvětlení Sfath – od té doby uplynula už dosti dlouhá doba, a tudíž si již nejsem schopen vše přesně vybavit. Ještě ale vím, že brzlík během dětství přibírá na hmotnosti, která dosahuje až zhruba 40 gramů, a také na velikosti, avšak po období puberty se opět zmenšuje. Brzlík – v němž dozrávají T-buňky, jež se nazývají T-lymfocyty či podobně a jež představují skupinu bílých krvinek – vykonává imunitní funkci, přičemž tyto T-buňky spolu s B-lymfocyty, pokud to dám správně dohromady, způsobují získanou imunitní reakci.

Celou tuto reakci tvoří určité obranné buňky, tedy právě takzvané lymfocyty, jež patří k sekundárním lymfatickým orgánům, které zahrnují lymfatické uzliny, mandle a slezinu, jakož i jisté tkáně na různých sliznicích tělesného organizmu a střevní soustavy.

Imunitní systém celého lidského organizmu – který plní imunitní funkci, a tedy chrání před původci nemoci – zahrnuje celé orgány: Kromě krve a kůže i sliznice, cévní systémy, lymfatické dráhy a takzvané lymfatické orgány, dále také bílkoviny a jednotlivé buňky, a hlavně též tlusté střevo. Sfath poukazoval zejména na to – a to si ještě vybavuji –, že určité orgány, kůže a sliznice tvoří především bariéru proti původcům nemoci, a že tedy chrání tělo a jeho vnitřní organizmus před choroboplodnými škodlivinami a parazity, jež do něj pronikají zvenčí. Sfath vykládal, že trpí-li člověk nedostatkem určitých látek, má možnost a měl by podporovat a posilovat svoji obranyschopnost – která mu zajišťuje zmíněnou přirozenou ochranu – určitými dodatečnými přírodními prostředky, a to tak, že bude svému tělu dodávat vedle normální stravy i zvláštní látky, jež jsou nezbytné pro celý jeho organizmus. Tyto látky se dnes vyrábějí jako doplňky stravy a jsou volně dostupné na trhu, avšak před jejich koupí si člověk musí ověřit, jsou-li skutečně kvalitní, neboť s těmito preparáty se v ohromné míře nekale a podvodně obchoduje. Z toho důvodu je velmi záhodné si takovéto produkty preventivně kupovat jen ve specializovaných obchodech.

Dále je nutno si povšimnout okolnosti, že potraviny všeho druhu, jež jsou v dnešní době dostupné na trhu, jsou kvůli procesu své výroby zatíženy škodlivinami, které ohrožují zdraví lidského organizmu, a to se týká více či méně i bioproduktů, byť se to nepravdivě popírá; anebo jsou potraviny prakticky ryze chemické a ty dnes na trhu tvoří převážný díl nabídky.

Dále je nutno podotknout, že jistí zdravotníci, lékaři a »výživoví odborníci« nepravdivě popírají veškeré skutečnosti v tom smyslu, že určití lidé nutně potřebují dodatečné doplňky stravy, jelikož v současných potravinách je obsaženo příliš mnoho jedovatin a příliš málo skutečně přirozených, kvalitních živin, takže mnozí lidé potřebují nějaké z těchto výživových doplňků. Avšak, jak jsem již řekl, je nutno přistupovat k jejich koupi obezřetně, neboť ohledně těchto preparátů se lže a podvádí, a tudíž by si je měl člověk kupovat pouze ve specializovaných obchodech.

Potravinové doplňky představují v zásadě zvláštní výrobky, jejichž požíváním může člověk dodat svému metabolizmu více potřebných látek. Tyto výrobky obsahují jisté živiny či účinné látky, a sice zejména vitaminy, minerály, stopové prvky a sekundární rostlinné látky atd.

Sliznice obsahují substance, které blokují činnost bakterií, v dýchacích cestách rostou ochranné chloupky a v slzné tekutině buněčných stěn, jakož i ve slinách ústní dutiny, jsou již brzy zneškodňováni mnozí původci nemoci, s nimiž se člověk konfrontuje, jelikož v nich utkví a obvykle jsou odstraněni nebo zničeni. I mnozí jiní původci nemoci, které člověk přijme ve stravě a spolkne do žaludku, jsou brzy eliminováni, dříve než mohou způsobit škody, a sice působením žaludeční kyseliny.

Dále je ale ještě nutno zmínit, že převážná část imunitního systému, resp. jeho obranných buněk, se nalézá v tlustém střevě – to každopádně ještě znám na základě výuky Sfath, avšak nedávno to znovu vysvětloval i Ptaah. Tyto buňky reagují po očkování stejným způsobem jako po skutečné infekci, přičemž lidé, kteří na očkování reagují citlivě, mohou pociťovat aktivizaci svého imunitního systému. Tito lidé pak eventuálně několik dní cítí nevolnost a neduživost, jak vím z vlastní zkušenosti, když jsem musel být na Orientu či v Africe atd. očkován proti choleře atd. Běžnými důsledky očkování mohou být lehká horečka, nevolnost, nepříjemný tělesný pocit či bolesti hlavy atd., neboť očkovací látky vyvolávají patřičné chorobné příznaky, proti nimž imunitní systém začíná pracovat a vytvářet obranné látky. Takovéto přechodné obtíže jsou normální, a představují tedy přirozenou reakci imunitního systému na očkování, přičemž tyto obtíže trvají za normálních okolností jen několik málo dní, mají obyčejně mírný průběh a rychle odeznívají.

Skutečně důkladně otestované a fakticky účinné očkovací látky nezpůsobují žádné závažné vedlejší účinky – to vím od Ptaah a na jeho výklady se mohu spolehnout, což nemohu tvrdit o výkladech, které dávají ve známost naši pozemští »odborníci«. Jisté očkovací látky, jež se v současnosti aplikují, vskutku opakovaně způsobují závažné vedlejší účinky, což je charakteristické pro vakcíny, které nejsou dostatečně prověřené a skutečně kvalitní. Tvrdí se sice, že se v současnosti u žádné schválené vakcíny neobjevují indicie, jež by svědčily o těžkých vedlejších účincích, ale realita dokazuje něco jiného, jak se lze opakovaně doslechnout z různých míst. Ve velmi vzácných případech může přímo po očkování nastat alergický, resp. anafylaktický šok, jak uváděl Ptaah, který pozoroval, že se po aplikaci koronavirové vakcíny objevovaly dlouhodobé neduhy a právě zmíněné šoky atd., jakož i různé jiné a závažné škody, mezi něž patřily kupř. záněty koronárních tepen. Mimoto Ptaah povídal, že budou lidé v důsledku vakcinace i po několika desetiletích trpět různými zdravotními škodami, jejichž příčinu ovšem již nebude možné vypátrat. Tvrdí se sice, že se alergické reakce objevují u lidí, kteří podobnými reakcemi trpěli již dříve, avšak Ptaah konstatoval, že je tomu tak jen asi v 25–30 procentech případů, a navíc u lidí, kteří alergicky reagovali i na určité léky; převážná většina alergických reakcí lidí vyplývá tedy z »nečistých«, resp. nevyzrálých očkovacích látek.

Kromě alergických reakcí se budou podle Ptaah kvůli očkování objevovat i opožděné, resp. dodatečné vedlejší účinky, popř. důsledky, jež budou moci dlouhodobě škodit lidskému tělu, avšak o tom zatím nemůže říci nic bližšího. Podle něj z neodpovědné aplikace nedostatečně otestovaných vakcín nevyhnutelně vyplyne, že se budou vyskytovat opožděné vedlejší účinky, jež budou mít dlouhodobé negativní následky – o účincích těchto vakcín podle Ptaah v současnosti ještě chybí přesné poznatky, avšak budou neodvratně způsobovat zmíněné komplikace, jejichž příčinu pak ovšem nebude možné vysvětlit. Podle Ptaah se jednoduše neodpovědně tvrdí, že jsou takovéto opožděné vedlejší účinky málo pravděpodobné, avšak budoucnost dokáže opak – faktické příčiny budou nicméně chybně pojmenovány. Ptaah také vysvětloval – v rozporu se všemi opačnými tvrzeními pozemských odborníků –, že podle plejarische výzkumných výsledků vykonávají aplikované očkovací látky v různých případech jistý vliv na lidskou DNA, resp. na lidskou dědičnou informaci, avšak jeho výklad je jednoduše popírán. Prostě se tvrdí, že je to nepravděpodobné, třebaže v této věci neprobíhá žádný výzkum, a třebaže nebylo docíleno poznatků, jež by svědčily o tom, že koronavirová vakcína neovlivňuje či přímo nemění lidskou DNA – a takovéto neověřené tvrzení je pak zkrátka pokládáno za pravdivé. Jednoduše se bez důkazů tvrdí, že genetická informace obsažená v očkovací látce nepřichází do styku s lidskou DNA a hotovo, neboť ta je prý dobře obalena v buněčném jádru, a tudíž nemůže být narušena. Toto tvrzení se váže na dědičnou informaci jak v ženských vajíčcích, tak v mužském spermatu, neboť žádná očkovací látka prý tyto buňky neovlivňuje. Ptaah uváděl, že Plejaren v této věci zatím rovněž nedospěli k žádným poznatkům, byť provádějí patřičné výzkumy, avšak přesto je ledabylé bez výzkumného podkladu jednoduše pronášet takováto tvrzení, která se týkají i vlivu vakcín na ženskou plodnost. Všechna tato tvrzení jsou podle Ptaah nevídaně neodpovědná, neboť po této stránce nebyly v souvislosti s koronavirovými vakcínami provedeny ještě žádné výzkumy, a tudíž zatím nebylo dosaženo relevantních výsledků.

Inu, k celé věci mohu nakonec ještě zmínit, že vedlejší účinky nemají jen očkovací látky, nýbrž konečně i všechny léky, a vakcína proti koronaviru netvoří v tomto ohledu žádnou výjimku. Klíčovým bodem je navíc to, že veškeré očkovací látky proti koronaviru jsou naprosto nové, fakticky zcela nedostatečně prozkoumané a nevyhovujícím způsobem otestované, přičemž zkušenosti s nimi jsou stále ještě tak omezené, že i dnes je celá věc ještě nejasná a nelze ji vyhodnotit po stránce bezpečnosti. Když to shrnu, tak to znamená, že stále ještě nelze rozeznat, co celá ta nyní probíhající vakcinace miliónů lidí způsobí, co lze po ní očekávat, jaká rizika s tím budou spjatá a co z toho nakonec vyplyne. Zatím ani nelze zodpovědět otázku, jaké výhody či nevýhody z ochranných koronavirových vakcín pro celé pozemské lidstvo vzejdou. Zdali tyto ukvapeně vyčarované vakcíny zažijí nakonec premiéru, nebo derniéru, to neukáže již nejbližší budoucnost, nýbrž až budoucnost vzdálenější. Hovořit o této věci dále je nesmyslné a nosil bych tím dříví do lesa.