805. kontakt

Rozhovor mezi Bermunda z Federace Plejaren

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM

Osmistý pátý kontakt

Čtvrtek, 26. 5. 2022, 17.33 hod.

Kontakt v plném znění v PDF

Bermunda   Volal jsi, a protože mám momentálně volno, tak jsem sem přišla. Copak máš, že to tak spěchá?

Billy   Nejprve tě zdravím, Bermunda, neboť obvykle člověk pozdraví, dříve než se ptá na důvod, proč jeho protějšek volal. Ale i přesto tě srdečně vítám. Důvod, proč jsem volal, spočívá v tom, že jsem obdržel telefonický hovor, a sice ...

Bermunda   ... promiň, ale v samém spěchu jsem tě zapomněla pozdravit, milý příteli. Rovněž tě zdravím a ...

Billy   ... můj tajný telefon opět vyzvání – ano – to je hloupé, je to stejné číslo jako asi před 30 minutami, kdy jsem byl volán a kdy se hovor opět odpojil. – Ano, tady Billy – – haló – – ano, to jsem já. – – (tichým hlasem k Bermunda: Mohla bys to, co bude řečeno, nějak registrovat?) – Ano prosím – ano, slyším (potichu k Bermunda: je to nějaká žena a jeden muž).

Bermunda   (rovněž tichým hlasem) Ano, slyším a mohu vše zaznamenat pomocí svého přístroje zde.

(Po telefonním rozhovoru: Následující rozhovor byl reprodukován pomocí přístroje Bermunda a opraven do řádné němčiny.)

Billy   – Ano, slyším. – Nemluvte prosím tak rychle a nehovořte, prosím, současně, neboť tak vám nedokážu správně porozumět. – – Děkuji, copak byste tedy rádi pověděli?

Žena:   Neumím dobře německy. Jsem paní ... ... a ten muž, který je tu se mnou, je pan ... ... Děkujeme Vám za to, že jste nám ve svém dopise napsal telefonní číslo, ale nevíme, jak se k nám dostal: Jako by náhle přiletěl vzduchem na stůl před pana ... ... Je ale dobré, že s Vámi nyní můžeme hovořit. Volali jsme Vám už předtím, ale spojení bylo velmi špatné, a my Vás známe jen z internetu, na němž rozšiřujete věci FIGU. My tvoříme 5 osob a pracujeme kolem svého prezidenta, Zelenského, avšak nevíme žel, co máme udělat, abychom zastavili válečné štváčství tohoto pomateného muže. On posílá naše lidi bezskrupulózně na smrt a má z toho potěšení, jelikož se pak cítí být silným a mocným. Je to také sadista a vychovává už i děti k válčení. Lidé po celém světě věří jeho lžím, a proto se také mnozí vyslovují v jeho prospěch, dodávají mu zbraně a jinou pomoc, kvůli čemuž může vykonávat své zločinné skutky. Děkujeme Vám za vše, co děláte a za to, že jste rozšířil ty informace, které jsme Vám napsali v dopisech. Dva z nás znají Brunhildu a hovořili s ní, a bylo by nám vhod, kdyby se s námi mohla telefonicky spo...

Billy   ... promiňte prosím, ale Bruni, resp. Brunhilda to již nemůže udělat, jelikož žel již před delší dobou zemřela. Muselo to tedy být již před lety, kdy jste tady byli a hovořili s ní.

Muž:   Ach, to jsme žel nevěděli. – – Skutečně již uplynulo několik let od doby, kdy jsme byli ve FIGU. V tehdejší době jsme ještě nebyli zaměstnáni v ukrajinské vládě, a ani tu ještě nebyl ten válečný štváč a prolhanec Zelenskyj. Ale děkujeme Vám, Billy, za to, že jste části našich dopisů uvedl ve svých rozhovorech s Plejaren a že jste je zveřejnil na internetu. Jsme Vám také zvláště vděční za to, že zamlčujete naše jména, protože bychom skutečně byli v nebezpečí, kdybyste ...

Billy   ... ano, já vím, co chcete říci. Nemusíte si s tím dělat žádné starosti, neboť jsem Vaše jména rychle zase zapomněl, a navíc jsem všechny Vaše dopisy neprodleně zlikvidoval. Tak si to přály i moje kontaktní osoby z Plejaren.

Žena:   Skutečně jsme nevěděli, že Brunhilda zesnula. To je velmi nemilé a ...

Muž:   ... ano, to je. Ale děkujeme, že nám to říkáte. Brunhilda nám tehdy, když jsme ji navštívili, povídala, že Vám můžeme naprosto důvěřovat, a proto jsme se na Vás obrátili. A nyní také víme, že Vám skutečně smíme plně a zcela důvěřovat, což je situace, která se na tomto světě skutečně objevuje vzácně. Velmi dobře víme, že jsme se svými dopisy vystavili velkému riziku, ale na základě toho všeho, co nám Brunhilda o Vás pověděla, jsme jednali tak, že jsme Vám zaslali ty dopisy a že jsme i uvedli svá jména a pozice. My všichni Vám velmi děkujeme. Máme žel svázané ruce, a proto nemůžeme proti svému válkychtivému prezidentovi Zelenskému nic udělat, prezidentovi, který chce válku v naší zemi vést stále dále a dále a také je toho schopen, protože mu četní vládní činitelé a obyvatelé mnohých zemí slepě věří a dodávají mu válečné zbraně. Je to skutečně nacista a je tak zlý, jako byl kdysi Hitler. Mohl by být jeho znovuzrozením, je to vskutku zločinec a je ve svém prolhaném chování velmi zlý, ale my jej nemůžeme zadržet, protože nechceme vraždit, jako on nechává nesmyslně a pomocí lží vraždit a posílat do války ukrajinské a cizozemské vojáky, aby tím mohl demonstrovat svoji moc. On je tím skutečným válečným zločincem, jelikož on je tím, kdo tuto válku popohání a kdo ji nechce ukončit. Kdyby nebylo jeho a Ameriky a kdyby nečinili to, co činí, aby si zachovali svoji moc a aby uskutečňovali s ní spojená přání, tak by k válce nikdy nedošlo, anebo by byla již před dlouhou dobou skončena. Avšak Zelenskyj vede stále znovu štvavé řeči a posílá naše vojáky na smrt, protože je bezskrupulně obelhává a oni mu věří, stejně jako mu věří mnozí lidé po světě, jelikož se nechávají obelhávat jeho osobou i Američany. Zelenskému tedy stojí po boku také Amerika i četné populace světa, které nepřátelsky a štvavě burcuje a které jsou obelhávány lžemi mířenými proti Rusům, takže pak samy rozšiřují nepravdy. Amerika chce vše dovést až tak daleko, aby mohla sama oficiálně zasáhnout do války a postupovat proti Rusku s použitím zbraní, a proto již podniká kroky k tomu, aby se mohla zahnízdit v zemích sousedících s Ruskem.

Četní přední činitelé různých zemí dodávají zbraně a plní tím Zelenského tužby, které spočívají v tom, aby se pokračovalo ve válce a v zabíjení, avšak navíc kvůli svému nerozumu nevnímají, že chce Amerika srazit Rusko do kolen a ovládnout, stejně jako chce ovládnout také celou Evropu a celý svět; a to se jí v mnoha případech již podařilo, aniž by to však dotyčné vazalské země, resp. pověření státní činitelé a národy vnímali nebo chtěli vnímat. Amerika má zvláště v hledáčku Evropu, aby ji brzy ovládala, neboť odpovědní vládní činitelé celé Evropy si nevšímají toho, že Amerika je již na nejlepší cestě k tomu, aby všechny země ovládla, také Evropskou unii. K tomu, aby mohla Amerika realizovat svůj plán, je Ukrajina, naše země, prakticky ideálním prostředkem, tedy k tomu, aby se uskutečnil plán, jejž Američané zamýšlejí.

Žena:   Ano, a v tom jim napomáhají všichni ti neodpovědní a hloupí vládní činitelé mnoha zemí, jelikož Zelenskému dodávají zbraně, kvůli čemuž může pokračovat ve válce a nechávat zabíjet mnoho lidí. Tito neodpovědní činitelé z četných státních vlád nechápou, že se svými dodávkami zbraní proviňují tím, že se válka vede dále, jakož i tím, že se zabíjí a boří, přičemž velmi značnou měrou přispívají k celé té bídě v naší zemi. Všichni, kteří Zelenskému dodávají zbraně, se podílejí na válce a jsou jejími spoluviníky. Válečný zločinec Zelenskyj, stejně jako Američané, kteří jsou rovněž válečnými zločinci, si přejí, aby celá situace takto pokračovala, dokud nebudou schopni Rusko přepadnout a zvítězit nad ním. My Vás, Billy, prosíme o to, abyste tomu zabránil a abyste těm neodpovědným vládním činitelům z dotyčných států pověděl, že svými zbraňovými dodávkami a veškerou ostatní pomocí, kterou poskytují Zelenskému, páchají na Ukrajině velké zlo. S každou patronou a každou zbraní se zabíjení, vraždění a všechna bída nekonečně stupňují, a navíc to stále více otevírá cestu Američanům a organizaci NATO, která je na nich závislá, a sice cestu vedoucí k tomu, aby mohli přímo zasáhnout do války a způsobit, aby se již stávající světová válka, stala světovou válkou oficiální. Tato světová válka se koná již jen tím, že jiné země dodávají Zelenskému zbraně a jinou válečnou pomoc a že na sebe uvalují spoluvinu za celou tuto situaci, tedy za to, co vyplývá z jejich zbraňových dodávek. Tak dalekosáhle však pověření činitelé, jejichž vlády dodávají Ukrajině zbraně, zjevně nemyslí, stejně jako ani občané populací, kteří to schvalují a kteří nerozeznávají, co Zelenskyj skutečně páchá, a co si navíc přeje i Amerika. Vy, Billy, proti tomu musíte něco udělat, neboť ...

Billy   ... což ale nemohu, neboť jednak nemám moc, abych v tomto rámci něco podnikl, a jednak se nechci ani nemohu vměšovat, neboť na jednu stranu se nemohu a nechci politicky angažovat a na stranu druhou nemohu v celé této záležitosti ani jinak nic učinit, protože to moje svědomí a moje neutralita nepřipouští. Nemohu tedy s jednou stranou souhlasit a té druhé vyhlásit nepřátelství. Ze své strany mohu pouze konstatovat, co se odehrává, resp. co je skutečností a její pravdou, čímž mohu uvést ve známost to, co jsem vnímal a rozpoznal. Více toho ze své strany žel učinit nemohu, ale mohu nanejvýš povědět, co je správné a co je špatné. Proto se mohu také jen snažit o to, abych ten rozhovor, který jsem vedl s Vámi, paní ..., a s Vámi, pane ..., uveřejnil s pomocí FIGU na internetu, díky čemuž bude v širokém okruhu uvedeno ve známost, co chcete povědět. Více toho žel učinit nemohu, neboť už jen tím, že já ..., upadávám v silnou nelibost protivníků. Proto si přeji tento rozhovor také ukončit a ještě jednou vám sdělit, že skutečně nemohu učinit více než jen to, co jsem říkal. Myslím si tedy, že každé další slovo v tomto ohledu je nadbytečné, a proto již nechci hovořit dále a přeji vám, abyste i nadále mohli být v bezpečí. Ze své strany mohu pouze doufat, že u těch všech, kteří Zelenského zásobují zbraněmi a jiným pomocným zbožím, přece jen nějak prorazí rozum a zdravý úsudek, aby své nerozvážné konání zastavili a ukončili a aby tak ani dále nepomáhali Američanům v tom, aby mohli realizovat své zákeřné plány s pomocí organizace NATO, pod jejíž režií se nalézá již mnoho států světa, v nichž se USA se svojí armádou a ekonomikou již masivně usadily. A tak se stalo, aniž by si velkohubí vládní činitelé těchto států zatím všimli, o co se tu skutečně hraje a co vlastně Amerika spolu s NATO zamýšlí. Přeji vám tedy hodně štěstí a zdraví, děkuji vám za vaši důvěru a chtěl bych vás požádat o to, abyste mi již znovu netelefonovali, ani mi nepsali, neboť skutečně nemohu nic učinit.

(Zbytek rozhovoru vypouštím, neboť se jedná už jen o slova díku a slušnosti.)

Bermunda   Tento rozhovor jsem při záznamu rušila, aby nemohl být spoluposlouchán ani jinak zaznamenáván, neboť kdyby byly tvé telefonáty eventuálně odposlechnuty, jak se mi jeví, tak by to bylo nebezpečné pro tebe i pro volající. Můj přístroj skutečně registruje cizí manipulaci, která nasvědčuje tomu, že byl hovor odposloucháván.

Billy   To je dobré, neboť máš zřejmě pravdu, protože mnohým se jistě nebude hodit do krámu, že (...) Co si o tom myslíš?

Bermunda   Tak tomu bude. Ale nyní musím opět odejít, neboť moje nepřítomnost může trvat jen krátkou dobu a tu jsem bezmála překročila. Proto pravím na shledanou, milý příteli.

Billy   Co musí být, to musí být. Na shledanou.