213. kontakt

Rozhovor mezi Quetzal z Federace Plejaren

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM

 

Dvoustý třináctý kontakt

úterý, 2. prosince 1986, 3.17 hod.

Kontakt v plném znění v PDF

 

 

Výňatek z kontaktuu (body 74-108)

Billy     Co vlastně vyplyne ze zvířete 666, které v jednom proroctví figuruje coby zlá diktatura, která má vycházet z Belgie?

Quetzal   Toto odpradávna prorokované zvíře, které ponese číslo zla a negativity, bude v budoucí době představovat takzvanou »Evropskou unii«, krátce nazývanou EU, která se bude rovnat rozsáhlé evropské diktatuře a bude ustanovena a založena dne 1. listopadu 1993 takzvanou »Maastrichtskou smlouvou«. Tím se pak vytvoří politické a hospodářské sdružení členských států, jehož cílem má být podpora sociálního a hospodářského pokroku, přičemž oproti předchozímu »Evropskému hospodářskému společenství«, EHS, resp. »Evropskému společenství«, ES, už nebudou mezi státy existovat vnitřní hranice a má vzniknout hospodářská a měnová unie. Navíc se má později usilovat i o společnou zahraniční a bezpečnostní politiku členských států a později i o společnou politiku obrany. Pro občany členských států se předpokládá i vytvoření »evropskounijního občanství«. Také o oblastech vojska a práva, stejně tak i dopravy, hospodářství a průmyslu mají nakonec rozhodovat mocenští činitelé EU, kteří budou mít své mocenské sídlo v Bruselu/Belgii. To celé ovšem nebude mít v žádném případě demokratickou podobu, nýbrž podobu diktátorskou, která se bude odvíjet od toho, co mezi sebou budou vyjednávat a určovat mocenští činitelé, kteří budou omezovat ještě v řadě ohledů existující občanské a státní svobody, anebo je dokonce zcela rušit. Státy náležející EU, ale i jejich občané, budou tedy přicházet o množství svobod a budou si muset nechat líbit diktátorskou porobu mocnářů EU, přičemž mimořádně zlý na tom bude fakt, že i mocenští činitelé členských států EU budou s plným vědomím bezpráví »výt s unijními vlky«. A budou to právě oni, kteří pak svedou velmi mnoho občanů svých zemí ke vstupu do EU pomocí falešné a klamavé propagandy. A protože budou občané klamáni, nebudou už schopni svého vlastního, logického a rozumného rozhodnutí, a budou-li tedy v následujících letech a desetiletích svedeni ke vstupu do EU, bude nutno hovořit o tom, že na ně byl vyvíjen diktátorský nátlak. Toho nebude ušetřeno ani Švýcarsko, neboť nejpozději po změně tisíciletí budou nezodpovědní činitelé vyvíjet silné snahy o to, aby donutili Švýcarsko ke vstupu do EU.

Billy   To, co říkáš, je neradostné. Staří švýcarští spříseženci, kteří prolévali krev a nasadili život za svobodu Švýcarska a švýcarského národa, by se zřejmě otáčeli v hrobě, kdyby všechny tyto věci věděli. Jak to teď ale půjde dál s hospodářstvím atd.?

Quetzal   Vypadá to žel velmi chmurně. S příchozí dobou bude velmi mnoho podniků, ať už velkých či malých, zrušeno nebo bídným hospodářstvím a dluhy dohnáno ke krachu. To bude žel platit i pro zavedené firmy a podniky, protože nezodpovědní živlové budou uchvacovat jejich vedení, aby se rychle dostali k obrovskému jmění, které si nechají vyplatit v podobě odškodného a odstupného, přičemž výše těchto sum se bude čím dál častěji pohybovat v milionech. Manažeři a dozorčí rady budou své firmy, podniky a koncerny bez rozpaků, nezodpovědně a nekonečně zadlužovat a přivádět ke krachu, přičemž těmto nezodpovědným lidem bude vlastní jak velikášství, tak i marnotratnost, nevypočitatelnost, nerozum a neschopnost. To vše ovšem vyjde s postupem času ve známost, ale pověření zástupci zákona se o to nebudou starat, neboť se budou na záležitostech šlendriánského hospodaření sami částečně podílet. Z tohoto důvodu nebudou zločinečtí šéfové firem, podniků a koncernů postaveni před soud, přinejmenším ve většině případů. Velmi silně stoupne i hospodářská kriminalita, přičemž budou prudce růst deliktní částky a půjdou do milionů, stovek milionů, ba dokonce i překročí miliardovou hranici, jako tomu bude v případě špatně hospodařících firem, podniků a koncernů.

Billy   Předpokládám, že hovoříš o milionových a miliardových obnosech ve švýcarských francích.

Quetzal   To je správně.

Billy   Můžeš mi říct jedno nebo dvě jména podniků, kterých se v nadcházející době tvá předpověď týká?

Quetzal   Velmi četné podniky utrpí velké škody ve finančním ohledu, upadnou do konkurzů, propustí mnoho pracovníků, beznadějně se zadluží či se samy jednoduše rozpadnou. Tou asi nejvýraznější událostí, která pak nastane v roce 2001, bude finanční krach Swissairu a některých k němu přidružených cizích leteckých společností a některých dodavatelských firem.

Billy   Máš na mysli, že se Swissair skutečně zhroutí?

Quetzal   Tak tomu v roce 2001 bezpochyby bude, ano. Vyplynulo to z pohledu do budoucnosti.

Billy   A jak je to s koncernem Sulzer?

Quetzal   I ten utrpí, mnoho pracovníků propustí a prodá své velké části. Tyto dvě nadcházející události ale budou jen kapkou na rozžhaveném kameni, jak máš ve zvyku říkat, neboť celá situace vypadá velmi zle pro velké množství podniků, firem a koncernů, což se bude vztahovat i na státní, resp. spolkový finanční rozpočet, neboť ani ve Spolkové radě – a tak je tomu už dlouho – nebude žádná směrodatná síla, která by dokázala vést finanční rozpočet výnosně a odbourávat dluhy, takže se švýcarský stát bude i nadále více a stále více zadlužovat.

Billy   To jsou pěkné vyhlídky, ale jednotlivec nemůže přece na těchto povážlivých věcech nic změnit, a to ani tehdy, kdyby šel v různých otázkách k volbám.

Quetzal   To je správně, neboť u voleb rozhodují členové stran podle jim učiněných návrhů vemluvených námitek a příkazů, protože jsou manipulováni stranickými předáky a jsou olupováni o svůj vlastní svobodný názor. Rozhodují tak strany, které diktují svým členům, kdy mají hlasovat ano nebo ne. Hlasy rozumných jednotlivců tak při volbách nepřináší žádný užitek.

Billy   Na to mám stejný názor, takže jsem během svého života ještě nikdy nebyl u volební urny, abych pro něco nebo proti něčemu hlasoval. Co se ale, obzvláště ohledně Švýcarska, v budoucnu ještě všechno uskuteční?

Quetzal   Uskuteční se toho velmi mnoho, ale jednu informaci z pohledu do budoucnosti ti chci ještě sdělit: V letech po roce 1995 bude Švýcarsko konfrontováno se starým děním druhé světové války, což se pak ponese až do doby třetího tisíciletí. Strážný jménem Christoph Meili najde v jedné bance pro skartovačku určené staré dokumenty, které budou obsahovat údaje kont židovských lidí z minulé světové války. Tyto dokumenty tento strážný ukradne a předá jedné židovské organizaci v Curychu, načež z toho vzniknou zlé následky pro banky i Švýcarsko a budou žádány platby v miliardové výši ze strany pozůstalých či ještě žijících osob, které budou mít na konta nárok. Tento Meili unikne v průběhu vyjednávání do Ameriky, ačkoliv jej švýcarské soudnictví nebude nikterak postihovat. Pravý důvod jeho útěku budou peníze, které, jak bude doufat, obdrží od židovských organizací za svou zradu vůči Švýcarsku. To celé pak bude předehrou k tomu, že švýcarský stát a banky, stejně jako různé hospodářské podniky, budou z finančních důvodů několikrát napadeny právníky, a sice obzvláště ze strany jednoho advokáta amerického původu jménem Fagan, který bude chtít dosáhnout peněz a slávy.

Billy   To přece muselo jednou přijít. Mocenští činitelé Švýcarska tehdy v době druhé světové války neměli zrovna nejčistší štít. Pomysleme jen na to, že tito ztřeštěnci chtěli např. v roce 1945 testovat v oblasti Gotthardského masivu atomové bomby, obzvláště tedy vojenští mocenští představitelé. Anebo považme, že švýcarský Červený kříž provozoval za druhé světové války špionáž na válečné frontě, anebo že vinou švýcarského vojska byli lidé odsuzováni k smrti a popravováni, přičemž dokonce i nevinní lidé byli jednoduše zastřeleni. Jednu takovou popravu jsem žel mohl i sám spatřit, když mě můj kmotr Alfred Flückiger tajně přivedl k popravčímu místu, kde jsme se ukryli v křoví a mohli vše pozorovat.

Quetzal   To je mi známo.