589. kontakt (výňatek)

Výňatek z 589. oficiálního kontaktního rozhovoru z 16. června 2014

Billy     … ale řekni mi, podíval ses nyní trochu do budoucnosti kvůli něčemu mimořádnému ve věci klimatu, počasí a co v příští době vyjde najevo na Ukrajině, v Iráku a Sýrii?

Ptaah  Tvému přání jsem výjimečně vyhověl, ale opravdu jen výjimečně, neboť nechceme opět začít s předpověďmi, neboť pozemšťané na ně nereagují a pokračují ve všech svých špatných zvrhlostech, aniž by dbali varování. Nyní jsem se přesto ale snažil o několik málo budoucích událostí, a tak ti mohu v chronologickém sledu říct, že se příští čtvrtek, tedy dne 19. června, okolo Istanbulu vyvine pro tuto oblast velmi vzácný meteorologický jev, neboť se přes Bospor přežene velké a silné tornádo za doprovodu silné bouře, vichřice a deště způsobující záplavy. O život nepřijde žádný člověk, ale událost natropí větší či menší škody. I ohledně Ukrajiny něco vyjde najevo, a sice v souvislosti s EU, která s touto zemí koketuje, jak jsi to nazval. Takže dojde k tomu, že nový mocnář na Ukrajině, Petro Porošenko, dne 27. června podepíše ve smyslu velké části národa s EU smlouvu o partnerství, se kterou se má takzvaně zajistit předběžné přistoupení Ukrajiny k EU. Sami mocnáři EU dohodnou ve stejném čase nové sankce proti Rusku, aby diktátorského mocnáře Putina donutili, chovat se vůči Ukrajině ve smyslu EU. Dvě zajímavé věci se uskuteční ve Francii, neboť tam bude dne 1. července někdejší státní prezident Nicolas Sarkozy na několik hodit vzat do vazby, a sice kvůli výslechu ve věci korupce atd., načež pak proti němu budou následovat odpovídající policejní šetření. To odpovídá události, která se ve Francii uskuteční poprvé. Dále je potřeba říct, že ve stejném časovém rámci potvrdí soudní dvůr ve Štrasburgu, ve Francii, zákaz burek a tento zákaz vstoupí v platnost. V Japonsku dojde ve stejné době k tomu, že bude odhlasována nová změna článku ústavy 9, podle které japonská armáda bude smět nadále spojeneckým státům poskytovat vojenskou pomoc ve smyslu kolektivní sebeobrany při útoku. V důsledku této změny ústavy pak bude možné, že Japonsko – aniž by bylo samo zapleteno do nějakého válečného nebo revolučního stavu – bude smět spojenecké státy vojensky podpořit. V irácké oblasti Kurdistánu se i Kurdové postaví na odpor teroristům z Islámského státu, přičemž obzvláště důležitou roli hrají milice pešmarga, které už 12. června převzaly vojenskou moc. Odteď se tyto elitní jednotky nově organizují a shromažďují kolem sebe tisíce bojovníků z národa, aby se postavili islamistům z Islámského státu a ty porazili. Kromě toho chtějí Kurdové, jako již ostatně od nepaměti, z Kurdistánu udělat vlastní stát, takže o to budou opět usilovat, zatímco vláda v Bagdádu proti tomu bude moci stěží něco udělat, a navíc také ztratí moc v severním Iráku. Dne 5. července pak nastane to, že se v Iráku ze své skrýše vynoří terorista Abú Bakr al-Bagdádí, který je už asi deset let považován za mrtvého, vyvolá chalífát a označí se za chalífu jménem Ibrahim. Tento muž je zcela bez skrupulí a zvrácený v každém ohledu, takže znovu začne své staré teroristické řemeslo. Kromě toho se otevřeně prohlašuje za vůdce nové teroristické organizace božích bojovníků ISIS, která vzešla z jiné teroristické organizace Al-Káida, a v Sýrii a v Iráku provádí vražedná řádění. Sunitský teroristický vůdce chce v Iráku a Sýrii vystavět společný teokratický stát a Šíity a všechny, kteří jsou proti němu a jeho teroristickým jednotkám, chce zavléct do občanské války, aby se mohl nakonec chlubit jako vůdce státu. Jaké vyjdou najevo další důležité záležitosti, o které se zajímáš, to vyplyne v Izraeli a v pásmu Gazy, neboť tam začíná další těžká eskalace konfliktu, který povede k těžkým vojenským zásahům, které podle okolností mohou ústit do nové války, neboť je do toho zamotaná i Sýrie, která dodává Hamásu bojové rakety a další válečný materiál. Na Dálném východě začíná období cyklonů neobyčejně velkým tajfunem, který zasáhne obzvláště Japonsko. To jsou dění, která ti mohu uvést coby předpovědi.

Billy     Děkuji (...)

Billy (…) pak něco jiného: Pozoruji-li v dnešní době oblohu, shledávám, že je vždy zakouřeně modrošedá, a tedy už nikoliv azurově modrá, jako tomu bylo ještě před 70 lety. Je mi jasné, že se všemi těmi zlými a negativními účinky přelidnění vše zničilo a do atmosféry se tak dostávalo nesmírné množství špíny, v důsledku čehož vzniklo atmosférické zasvinění. Totéž, co se stalo s atmosférou, se odehrálo i v přírodě, neboť ta byla rovněž vinou pozemšťana tak porušena, že mnoho rostlinných a živočišných druhů vymřelo. Byly jim zničeny celé jejich biotopy v důsledku rozeseté chemie všeho druhu, jakož i zabíráním a zastavováním úrodné půdy. Mnoho hmyzu, rostlin, zvěře a zvířeny, stejně tak i člověk, jsou všichni jeden na druhém závislí, takže např. určité druhy rostlin vymírají, když už neexistuje určitý hmyz, zatímco na druhou stranu vymírá hmyz, když už nejsou k dispozici určité rostliny, které hmyz udržují při životě. Nejlepším příkladem jsou přece včely, které po léta vymírají, takže už nemohou opylovávat květy ovocných stromů a květiny atd. Navíc si myslím, že obzvláště toto lidské zlo by šlo ještě napravit tím, že se neprodleně striktně zakáže celá chemie všeho druhu, která se rozsívá na veškeré stromy, keře, trávu a porosty atd., stejně tak i všechnu zeleninu, obilniny a veškeré osivo. Chemie postupem času zamořuje nejenom veškerý rostlinný život, nýbrž i svět hmyzu, zvířat, ryb, ptáků, plazů a celé zvířeny a koneckonců i lidí.

Ptaah  Celé to používání chemie, k němuž patří kromě pesticidů, herbicidů, neonikotinoidů i antibiotika a umělá hnojiva všeho druhu, je absolutně proti veškerému rozumu a pochopení pozemšťanů, jakož i od základu proti zákonům přírody, v důsledku čehož – jak říkáš – by měly být rovnou zakázané. Teprve až bude používání chemie ukončeno a budou zcela zamezeny zplodiny ze spalovacích motorů a různé další nebezpečné emise všeho druhu, které se dostávají do přírody a její fauny a flóry, pak se může příroda a atmosféra odhadem v průběhu 70–100 let opět vzpamatovat. Dále je to celé ale podmíněno tím, že přelidnění bude zmírněno nějakou formou celosvětové, rigorózní a kontrolované přerušené porodnosti a bude zamezeno všem dalekosáhlým škodlivým dopadům plynoucím z přelidnění, jež však žel nebude možno definitivně odstranit. Celý proces opětovné nápravy se může týkat jen určité části, neboť vše, co už bylo zničeno a eliminováno, již nelze navrátit zpět. Všechna ta zničení a vyhlazení, která se vyskytla v důsledku přímé a nepřímé zvrácenosti nepochopitelného přelidnění a vyžadující si také nadále svou daň v podobě dlouhodobých následků, jsou totiž absolutně nenapravitelná.

Billy     Hloupým vtipem je, že se rozhodují a dělají mnohé věci, aby se potřeby plynoucí z přelidnění dostaly pod kontrolu. A tak se používá stále více chemikálií, aby se podporoval růst ovoce, zeleniny, plodů, bylin a bobulovin a tyto potraviny se tak chránily před škůdci, v důsledku čehož se vše zamoří jedem, který pak jí i člověk. Tento jed se přece ukládá ve všech těch přírodních potravinách, což samozřejmě chemici a výrobci potravin popírají. Samotné chemické postřiky, které se používají na semena, aby se chránila před škůdci, se dostanou do rostlin, a tím opět i do potravinového řetězce, a to se týká i člověka. To samé se děje u antibiotik, takže zvěř, drůbež a veškerá zvířena je jimi předávkována a lidé pak antibiotiky kontaminované maso jedí, v důsledku čehož se užíváním nadměrného množství antibiotik vůči nim stanou rezistentní. Nic se nepodniká pro výzkum a využití přírodních růstových látek či přírodních prostředků na zvládání škůdců, nýbrž se dělá jen vše proto, aby se podporovala chemie a aby se s ní vše, včetně lidí, otrávilo a zamořilo.

Ptaah  Je tomu v každém ohledu skutečně tak, jak říkáš, přičemž jde jen o rychlý a velký zisk, který lze pomocí chemie vydělat, zatímco se v důsledku celého tohoto chování akceptuje nezodpovědné ničení fauny a flóry a mnohé zdravotní potíže pozemšťanů. A to v době, kdy je to celé jeden ze zvrácených následků přelidnění, které si žádá stále více potravin, jež lze vytvořit už jen tím, že se pomocí jedovatých chemických přípravků donutí k rychlému růstu a velikosti. Že přitom ovšem tyto potraviny rostoucí v přírodě ztratí mnohé ze svých výživných a chuťových látek a obsahují pro pozemšťana více či méně nebezpečné toxické látky, to nezajímá ani chemické koncerny, ani pěstitele potravin, kteří chemii bez rozpaků využívají. V podstatě se o to ale nestarají ani pozemšťané coby koneční spotřebitelé takovýchto potravin. Skutečností ale je, že celkově všechny toxické látky, které se roznesou na květy, plody, pupeny, byliny, semena a obilí, bobule, ovoce a zeleninu rovněž nevyprchají, což platí i o antibiotikách podaných zvířatům, drůbeži a zvířeně. Toxickými látkami se totiž vše kontaminuje, takže pozemšťané tyto látky konzumují s potravinami. Přirozeně je množství toxických látek v této podobě jen velmi malé a pozemští chemici je někdy ani nejsou schopni zjistit, avšak přesto jsou zdraví škodlivé a u mnoha lidí podporují rakovinu a jiná utrpení či plíživé chřadnutí organizmu.

Billy     Pokud chemici něco nedokáží zjistit, pak to ještě neznamená, že v ovoci, zelenině, obilninách, bobulích, bylinkách a masu není přítomno nic toxického. Shledávám ze svého pohledu idiotské, že určité minimální množství jedovatých látek prý není pro člověka zdraví škodlivé, jak to tvrdí státní zdravotnictví a jejich chemici.

Ptaah  Tak tomu skutečně není, jak jsem už jednou dříve vysvětlil, neboť i ta nepatrná množství toxinu působí škody na zdraví lidského organizmu, které nezřídka trvají celý život, a nelze u nich zjistit původ a o co se jedná, takže je nelze ani léčit a vyléčit. A skutečně, u pozemšťanů existuje v tomto směru velmi mnoho zdlouhavých a vleklých utrpení, která mají původ jen v toxických látkách v potravinách a chemici a zdravotnictví je zcela nezodpovědně označují coby údajně »neškodná« množství, ačkoliv už i ta nejmenší množství o váze mikrogramů působí rušivě na celkové zdraví člověka.

Billy     Pamatuji se na tvá vysvětlení v tomto směru. Existují ale i BIO produkty, které mají být zdravější a chutnější než potraviny ošetřené chemií. Ty ses tím přece zabýval a zkoumali jste přece i různé BIO potraviny a chemicky ošetřené pozemské potraviny. Co z toho vyplynulo a co k tomu můžeš říci?

Ptaah  I samotné BIO produkty obsahují zpravidla minimum toxických látek, v důsledku působení větru a vody, i když jsou jedovaté látky, podle okolností, třeba jen v natolik stopových množstvích, že je nedokáží zaznamenat ani chemici. Skutečně jen vzácně se vyskytne, že BIO potraviny neobsahují žádné jedovaté látky, neboť v míře, v jaké je celosvětově půda chemicky kontaminována, a tedy zamořena, je v dnešní době prakticky nemožné, aby rostlinné nebo vyseté potraviny nepřišly do kontaktu s nějakými chemickými látkami kořenovým systémem nebo vzduchem a nebyly v důsledku toho kontaminovány. Co se týká chutě potravin získaných ze zahrad, skleníků a polí atd., tak prakticky neexistuje žádný rozdíl, či jen pouze nepatrný rozdíl, od potravin ošetřených chemicky. Pouze klamná představa zprostředkuje pozemšťanovi šálení smyslů, že BIO produkty prý chutnají lépe než chemicky ošetřené potraviny, neboť zpravidla v tom není žádný nebo jen velmi nepatrný rozdíl.

Billy     Celým tím BIO divadlem se ale vydělává velmi mnoho peněz, které ti BIO-věřící ve svém bludu vysolí, neboť věří, že se tím lépe vyživují a žijí lépe než ti, kteří si mohou dovolit jen potraviny nasycené chemikáliemi.

Ptaah  I tohle, co říkáš, je správně.

BIlly     Dobrá, pak jedna otázka: Víš něco o tom, jak zvrhlé bude skutečně počasí v následující době? Já sám jsem už v této věci různě upozorňoval v mých dopisech a bulletinech, že se to celé bude stále zhoršovat, avšak zajímaly by mě souvislosti, jak a proč se vše pořád zhoršuje a vede k pravěkému přírodnímu dění, jak jsou stále silnější větrné smrště, skutečné potopy, krupobití a obrovské přívaly sněhu.

Ptaah  Vinou intrik, které je nutno označit jako kriminální, a vinou nechápavosti pozemšťana, a sice ve věci nezodpovědně vytvářeného přelidnění a všech z toho plynoucích machinací ohledně celosvětového ničení přírody, fauny, flóry, škodlivého ovlivnění atmosféry, zamoření a vysoušení vodstev, nepochopitelného odvádění či zachycování vodstev, zamoření a zničení niv, půdy a celého světa rostlin, ale také klimatu prostřednictvím nebezpečných plynů a jedovatých látek a bezbřehého drancování zemských zdrojů byl natolik celkově ovlivněn pozemský systém větrů, že se vychýlil ze svého pořádku. Nestvůrná míra přelidnění prostřednictvím všech svých přírodu ovlivňujících a ničících machinací byla vlastním spouštěčem toho, že mohla začít rychlejší změna klimatu a může se nyní ještě silněji projevovat, což bude do budoucna celosvětově stále pokračovat a povede to ke stále horším extrémům v počasí.

Podstata spočívá v tom, že příroda ve svém přirozeném vývoji nebyla vinou nezodpovědných pozemských intrik a všemi jejich následky jen dalekosáhle narušena, nýbrž byla i z určité části zničena. Pozemšťan svou nechápavostí způsobil velké a stěží napravitelné škody v geosféře, tedy na obalu Země, a tím v tom pozemském prostoru, ve kterém spolu sousedí horninová krusta Země, atmosféra a hydrosféra. Dále natropil také nestvůrné a nenapravitelné škody v biosféře, tedy v oblasti celého životního prostoru, resp. ve všech vrstvách Země obývaných živočichy. Zmínit je potřeba i nestvůrné škody a zničení, které zlým způsobem narušilo litosféru, resp. zemskou kůru, jež zasahuje až do hloubky 1200 km vnějšího pláště Země. Poškozena je v celé své oblasti Země i hydrosféra, která sestává z moří, vnitrozemských vodstev, spodních vod, vody v podobě pevného ledu a vody existující v atmosféře. Nakonec je nutno zmínit i atmosféru, resp. vzdušný obal Země, která je celosvětově tak přeplněná jedovatými škodlivými látkami, že jsou tím na zdraví poškozeni pozemšťané, zvířata, zvířena a mnoho dalších živočichů a také nejmenší i největší rostlinstvo, což se týká i stromů. Všechny sféry už tedy byly tak negativně narušeny, že se tím opět urychluje klimatická změna a narušují se obě subtropická trysková proudění a obě polární trysková proudění, přičemž se také dostávají mimo normál. Roli přitom sehrává mnoho faktorů, např. že sluneční záření v oblastech rovníku ohřívá vzduch mnohem silněji než je tomu v polárních oblastech. Z toho vznikají zóny vysokého a nízkého tlaku vzduchu s odpovídajícími větrnými buňkami, přičemž se potom tlak vyrovnává tím, že vzduch prostupuje z oblastí vysokého tlaku do oblastí nízkého tlaku. V důsledku zemské rotace se pak vzdušné proudy ženou východním směrem a vznikají tak trysková proudění, zatímco v jižních oblastech Země vznikají přímo nad zemským povrchem silné větry a bouře. Trysková proudění představují rozsáhlé atmosférické vzdušné proudy vznikající coby důsledek pohybu vzduchu tj. vyrovnávání mezi oblastmi vysokého a nízkého tlaku vzduchu. Nacházejí se většinou v oblastech mezi troposférou a stratosférou a proudí kolem Země přibližně horizontálně rychlostí vzduchu až do 700 kilometrů za hodinu. Polární trysková proudění se posouvají už asi 70 let stále více směrem k pólům, což má za následek, že mnoho regionů Země je zasaženo extrémním počasím pravěkého rázu a změnou klimatu, která planetě a lidstvu přináší stále více pohrom, jak už jsi to od 50. let 20. století neustále zvěstoval. Extrémní počasí a s tím spjaté záplavy se tedy stále množí a zesilují v důsledku stále silnějších vodních srážek, což platí i o všech ostatních klimatických jevech, které jsou stále extrémnější a mají stále více zničující následky pravěkého rázu. Už před méně jak čtyřmi lety nastala doba, což lze dokázat, kdy se příroda mocně vzpírá stále četnějšími a silnějšími výkyvy počasí, takže přírodní katastrofy jsou stále četnější a mocnější, jak jsem již řekl, a tak se celé přírodní dění přibližuje stále více tomu obrazu, jaký na Zemi vládl v dobách pravěku. Vše tedy bude ve svém působení ještě o mnoho horší, než jak tomu bylo v několika posledních letech. To proto, že machinace pozemského přelidnění – nepochopitelně, zle a destruktivně ničící přírodu – ovlivní i trysková proudění vzduchu. To jsou jen následky zuřícího přelidnění, neboť čím více za posledních 70 let rapidně vzrostlo, tím silněji se na přírodě Země buď podepsaly zničující vlivy a zásahy v přímé či nepřímé podobě, anebo ji dokonce zničily, v důsledku čehož zůstaly nevyhnutelné odpovídající následky v atmosféře a v tryskových prouděních. Pokud by na Zemi zůstalo u normálního počtu obyvatel, pak by všechna tato dění nemohla nastat, neboť normální stav počtu obyvatel by nikdy býval nevedl k takovýmto zvrácenostem přírody a klimatu. To znamená, že ani trysková proudění by nebyla ovlivněna ve své funkci takovým způsobem, že nyní způsobují výskyt nestvůrných přírodních katastrof, v důsledku kterých opět umírá nespočet lidí a jsou ničeny lidské výdobytky.

Billy     Dobrá, děkuji za tvá vysvětlení. Ponechme ale nyní toto téma, neboť tu mám tuto zprávu, pokud si ji chceš prosím přečíst. Mariann a Willem ji přeložili (z angličtiny do němčiny, pozn. překl.) …

Ptaah  (čte) …

NASA inženýr: UFO případ Billyho Meiera je reálný

Matthew Wieczkiewicz, který podporoval projekty NASA jako Space Shuttle, International Space Station, když pracoval pro Boeing a Honeywell, se hlásí ke švýcarskému UFO kontaktérovi a spolupracuje s They Fly Productions na veřejných prezentacích.

Flagstaff, AZ (PRWEB) 20. května 2014

Matthew Wieczkiewicz, povoláním vesmírný inženýr, se veřejně přihlásil k autentičnosti UFO případu Billyho Meiera, který ve Švýcarsku stále pokračuje již více než 72 let.

»Prvně jsem se s případem Billyho Meiera potkal v době, když jsem v roce 1978 studoval aviatiku na Arizonské státní univerzitě. Též jsem se zajímal o fenomén UFO, a když byly prvně uveřejněné fotky Meiera, shledal jsem je úchvatné. Propadl jsem ovšem dezinformační kampani CIA, která je označila jako podvod. Nevěnoval jsem jim tedy po 30 let žádnou pozornost, i když jsem si obecně uchoval zájem o UFO fenomén. Poté jsem v roce 2011 viděl článek na zpravodajské webové stránce, zmiňující, že jedno z tvrzení Billyho Meiera se ukázalo pravdivé. Vrátil jsem se k případu zpět, znovuobjevil ho a byl jsem překvapen, jak moc informací je dostupných v porovnání s rokem 1978. Začal jsem se tím zabývat s otevřenou myslí a strávil jsem dobrých 18 měsíců čtením veškerého materiálu, který jsem mohl najít, a nakonec jsem dospěl k závěru, že je to reálné.«, říká Wieczkiewicz.

Díky své profesní minulosti vesmírného inženýra je Wieczkiewicz přesvědčen, že UFO důkazy Meiera jsou reálné, jako např. nově ověřené fotky kontroverzních »wedding cake UFO« z roku 1981 a film z roku 1975 nazývaný »UFO pendulum«. A není sám. Respektovaní vědci jako Michael Malin (NASA, Mars Mission) a David Froning už před dlouhou dobou rozpoznali autentičnost UFO důkazů Billyho Meiera a důležitost jeho informací ve věci hyperkosmického pohonu. Bývalý lékař, skeptik a fyzik, Dr. Stanford Weinstein nedávno také podpořil informace Meiera ohledně ruských vojenských manévrů, které uveřejnil několik dekád předtím, než k nim došlo.

Wieczkiewicz se později začal zajímat o Meierovu dlouhou publicistickou historii prorocky přesných vědeckých informací. Souhlasí s tím, že nedávné zprávy z NASA a od vládních vědců z USA dokládají Meierova varování, sahající až do 50. let 20. století, na témata klimatických změn, globálního oteplování a katastrofických následků v přírodě a počasí, kterým už čelíme.

»Lidstvo by mělo rozpoznat hodnotnou pomoc, nabízenou skrze Billyho Meiera ze strany mimozemšťanů z Plejaren, k řešení nejvážnějších problémů, kterým dnes na našem světě čelíme.«, říká Wieczkiewicz.

Michael Horn, americký mediální představitel případu Billyho Meiera, a Matthew Wieczkiewicz, si budou začátkem podzimu navzájem nápomocní v multimediálních prezentacích o důkazech, informacích a dokumentaci vědeckého rázu. Různé přednášky se budou konat na vysokých školách, na univerzitách a vědeckých fórech.

Vyšší standard důkazu

Horn uvádí, že mnoho příkladů Meierových konkrétních, prorocky přesných informací je doslova nezlomných, na základě autorských práv, což zaručuje publikování jeho informací dostatečně dlouho před »oficiálním objevením« a že toto je »vyšší standard důkazu«.

Hornův nový film »And Did They Listen?« (A poslouchali?) je nyní dostupný mezinárodně.

 

Billy     Co si o tom myslíš?

Ptaah  To je skutečně potěšitelné, neboť určité osoby nyní zjevně pomalu nabývají poznání, rozpoznávají skutečnost a pravdu tvých kontaktů s námi Plejaren, a pravdivost tvých fotografií uznávají dokonce i dřívější pochybovači. Sice je mnoho takových, kteří tě lhaním a pomlouváním zdiskreditovali, to však nic nemění na věci, že známé osobnosti nyní rozpoznávají pravdu. Napadají mě přitom slova, která jsi dříve jednou použil: »Světlo vynáší pravdu na povrch« a »Pravda se vždy prokáže sama jako pravda.«

Billy     Také mě to těší, obzvláště proto, že to jsou lidé z USA, kde mě zvláště jedna známá UFO organizace hanobila a označovala za podvodníka a šarlatána. Dělo se to a děje se to dodnes i ve Švýcarsku, speciálně pak ze strany jednoho rádoby znalce mých kontaktů, který se označuje coby novinář a autor jednoho mazalského časopisu a má také souvislost s pomluvami mé bývalé ženy a mého syna. Také v Německu je ale jedna osoba, která je činná ve věci »objasňování UFO«, a ohledně UFO a mých kontaktů s vámi Plejaren nemá nejmenšího ponětí, přesto se ovšem v televizi chorobně a hloupě chvástá ve věci létajících objektů a ohledně mé osoby. Takže je to i stran určitých protivníků ve Švýcarsku a v Německu tak, že mě určití odpůrci a chytráci ve věci mých kontaktů a fotek pomlouvají a označují mě za lháře a podvodníka; ano, a to činí dokonce i dodnes. Obzvláště ve Švýcarsku a Německu jsou určití antagonisté a pomlouvači, myslící si o sobě jak jsou velmi chytří, již o sobě dávají svým nadáváním, lhaním a pomlouváním výrazně vědět nejen na internetu, nýbrž se pokouší vše okolo mé osoby, kontaktů a snímků zesměšňovat i v určitých bulvárních časopisech a v televizi.

Ptaah  S USA jsi skutečně měl tuze špatné zkušenosti, což platí i o nás, když jsme se snažili přes tebe coby prostředníka ohledně určité věci vstoupit do kontaktu s tamější vládou.

Billy     Na to si dobře vzpomínám, stejně tak i na to, že jste se od USA distancovali, neboť z jejich strany byly nárokovány nemožné požadavky.

Ptaah  Což tak i nadále, neodvolatelně, zůstane, a sice i poté, když se podle této zprávy nyní očividně najdou osoby, které konečně naleznou cestu k pravdě a zřejmě se za tebe postaví.

Billy     Ani já si s USA už nic nebudu začínat, obzvláště proto, že se už do žádných objasňování a investigací ve věci UFO nepouštím. Tato věc je pro mě uzavřená, neboť mezitím je všechno ohledně mých kontaktů s vámi Plejaren objasněno a není k tomu už zapotřebí žádného rozruchu, žádné pozornosti veřejnosti a žádných dalších kontroverzí. To se týká i fotografií Semjases a Quetzals paprskových lodí, které jsem směl vyfotit. Kromě toho už nechci mít nic společného s novináři z časopisů, novin, televizí a rádií atd., neboť ti se zpravidla stejně zajímají jen o senzace a nikoliv o skutečnost a pravdu, takže fakta překroutí na lži a pomluvy. Poctivá novinařina s efektivně pravdivým zpravodajstvím nemá už velmi dlouho u pozemšťanů žádný význam. I ti tzv. UFO-»odborníci« a UFO-»badatelé« mi mohou zůstat ukradení, neboť i s nimi jsem nabral špatných zkušeností. Mohu se tedy velmi dobře vzdát toho, abych si něco začínal se všemi lidmi tohoto kalibru, obzvláště proto, že jen využívají svých vlastních bludných názorů, mínění a domněnek a nebudou si chtít uvědomit pravdu a nebudou o ní chtít upřímným a cenným způsobem informovat. A to právě ohledně toho nejdůležitějšího, totiž mise, ve které byla UFOlogie důležitá jen na začátku kontaktů a mé mise – coby podnět –, přičemž celá ufologie je dnes už jen vedlejší věc pro všechny ty lidi, kteří vědí o pravdě kontaktů a kteří se o oficiální rozhovory zajímají. A tito lidé taktéž vědí, že pro mě je důležitá už jen mise ve věci Učení ducha, ohledně jejího uveřejnění a rozšíření. A to jsou lidé, kteří se mezitím seskupili přímo kolem mě a všichni ti mnozí na celém světě, kteří se o Učení snaží nebo tak dříve či později ještě učiní. A všichni, kteří se o Učení snaží, pilně se učí a získávají tak velké výhody ohledně vývoje svého vědomí a tím i nové, dobré a pozitivní vedení života. Mnozí přitom změní a obrátí své dosavadní životy do pozitivního nasměrování, a to jak svůj svět myšlenek a pocitů, tak i své způsoby chování. Tím si zlepší své mezilidské vztahy a pečují o lásku, klid, svobodu, přátelství a harmonii sami se sebou a se spolubližními, přivlastní si ale také lepší zvládání svého bytí, což mi neustále dokazuje mnoho dopisů, emailů, faxů, telefonátů a osobních rozhovorů. Takže mise je na rovinu to nejdůležitější, prostě mým jediným a oficiálním celosvětovým polem působnosti musí být už jen Učení ducha ve svém obrovském rozsahu. A čas tlačí stále více, aby z toho průběžně pořád více lidí profitovalo a nalezlo správnou cestu se vším všudy. A pouze tak, že neustále více lidí nalezne tu správnou cestu, může vše jednoho dne dojít tak daleko, že na Zemi konečně a skutečně bude žít lidstvo, ve kterém se každý jednotlivec vůkol bude upřímně snažit pěstovat pravou lásku, mír, svobodu a harmonii, aby tím zápolil a nechal zmizet všechna zla jako jsou války, terorizmus, náboženství, sektářství, lež, podvod, pomlouvání, nenávist, žárlivost, mstu, odplatu, trest smrti, kriminalitu a zločinnost atd.

Ptaah  A to, čeho jsi ve spolupráci se všemi svými věrnými dosud dosáhl, během pouhých asi 40 let, že totiž velmi mnoho lidí na všech kontinentech Země nyní ví o »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života« a učí se Učení ducha přímo prostřednictvím tzv. učebního kurzu Učení ducha nebo velkým počtem tvých knih, spisů či přes internet a získávají z toho užitek pro svoji evoluci vědomí, to je skutečnost, kterou nelze popřít. Nelze popřít ani to, že od doby tvého působení našlo mnoho pozemšťanů cestu samo k sobě a své způsoby chování a života změnily k dobrému a pozitivnímu – to oproti působení všech náboženství a sekt, které díky evolutivnímu působení tvého učení nejsou s to zaznamenat žádných úspěchů. Všechno to mohu pravdivě potvrdit, neboť to vše dokazují naše probíhající pozorování a objasňování v této věci.

Billy     To jsem nevěděl, že se v této věci snažíte. Nyní se ale chci zeptat na něco ohledně těch čtyř vám neznámým skupin, které zde na Zemi působí: Je to stále ještě tak, že žádné z těch čtyř uskupení vás nemůže zaměřit, a tedy zjistit vaší přítomnost na Zemi?

Ptaah  Tak tomu skutečně je, a tak tomu i zůstane, neboť my se od nich nenecháme rozpoznat a budeme se i nadále vyvarovávat toho, aby nás mohli zaměřit či pozorovat; takže jsou všechny naše letové stroje v pozemském prostoru odstíněny vůči jakémukoliv pozorování a technickému zaměření. Tak to bylo už od nepaměti, a tak tomu i zůstane, neboť náš zájem k setrvávání v pozemském prostoru má souvislost pouze s tvou misí na tomto světě, která na Zemi začala už před 389 000 lety Henokem, což byla pozdější následná osobnost Nokodemiona. Dále ovšem před asi 13 500 lety misi vedly tvé další dřívější osobnosti Henoch, Elijáš, Jesajáš, Jeremiáš, Jmmanuel a Muhammad až do dnešní mise. Ale o tom víš ty lépe než já. Dále je potřeba ohledně těch čtyř cizích uskupení říci následující: Díky pomoci Sonanů, spřátelenému národu Asket ve Vesmíru DAL, který je technicky o něco vyvinutější než my Plejaren a z jejichž vyšší techniky už po několik desetiletí profitujeme, neboť jsme si ji s jejich dovolením směli osvojit, jsme v posledních třech týdnech získali nové možnosti. Tyto možnosti spočívají v tom, že se přinejmenším u toho nám cizího a v posledních desetiletí velmi aktivního uskupení orientujeme bez jejich povšimnutí v tom, že o nás nemají žádné vědomosti. To proto, že jejich sic vysoká technika je navzdory našemu evolučnímu stádiu ještě velmi nevyvinutá, a tak nemají žádné technické nebo jiné možnosti, aby vnímali naší přítomnost. Následně jsme se mezitím zevrubně těmito cizinci zabývali, neboť nyní máme právě k dispozici novou techniku, ale o výsledcích nesmím z důvodů udržení tajemství hovořit. Zůstane to ale tak, jak jsem již řekl, že nechceme začít žádné kontakty s touto nebo jinými skupinami, neboť my Plejaren a členové naší federace nemáme zájem na žádném kontaktu s těmito skupinami. I když ta jedna námi zkoumaná skupina disponuje poměrně vysokou technikou vývoje, která je v každém ohledu nad úrovní veškeré pozemské techniky, avšak nikoliv nad tou naší. Takže se držíme s ohledem na všechny čtyři skupiny stranou a nepovažujeme za nutné s nimi navázat kontakt, neboť pro to nemáme ani důvod, ani to není nezbytné.

Billy     V různých televizních pořadech se nově opět vysílají zprávy o dřívějších pozorováních UFO a částečně i o různých zvláštních setkáních s UFO. Podle mých vědomostí, tak jsi mi to v každém případě řekl už dříve, nemají žádná tato pozorování a setkání ani v jednom jediném případě jakoukoliv souvislost s vámi Plejaren.

Ptaah  Takováto pozorování a setkání jsme na Zemi od nepaměti nikdy nepřipustili. Je nám ovšem velmi dobře známo, že události ve věci pozorování a setkání v souvislosti s pozemšťany a neznámými létajícími objekty, resp. UFO – jak zní to všeobecně běžné označení –, se uskutečnily. To ale víme teprve po dobu posledního jednoho a půl desetiletí díky technice Sonanů, která nám to umožnila. Dříve jsme se žel nechali mnohdy ošálit kvůli nápaditým pozemšťanům s bujnou fantazií, v důsledku lží, podvodů, šarlatánství, ale i legrácek. Teprve až díky technice Sonanů nám bylo možné objasnit, že mnoho pozemšťanů, oznamujících údajná pozorování a setkání, či dokonce údajné kontakty s mimozemšťany, v této věci jen lhali, prováděli šarlatánství a podváděli se zfalšovanými snímky a filmy. Jiní si na druhou stranu vymysleli údajné zážitky a přivodili si na těle dokonce malá zranění, která označovali jako skvrny a znamení atd. způsobené jim mimozemšťany. Kromě náboženských, sektářských a finančně ziskových pohnutek, propadlo mnoho z těchto lidí touze po renomé, jak tomu je ostatně i dnes. Když ale pozemšťané pozorovali neznámé létající objekty, resp. UFO, a došlo k setkání s těmito objekty, a v dnešní době k tomu také neustále po celém světě dochází, pak se to dnes i v budoucnosti vztahuje jen a pouze na ta čtyři uskupení a v žádném případě na nás Plejaren či členy naší federace. Když jsme se ale chovali způsobem, že naše letové stroje mohly být spatřeny pozemšťany pak to bylo neúmyslně, tedy shodou okolností, jako např. v případě německé ženy Elsy Schröder, která dne 20. února 1975 nedaleko Zahedánu v Persii nečekaně potkala mojí dceru Semjase. Neúmyslná věc, tudíž shoda okolností, se odehrála také dne 14. května 1976 v oblasti Schärmbüel/ Maiwinkel, kde jsi měl úkol vyfotografovat Semjases létající objekt při demonstračním letu, přičemž Semjase byla po dobu deseti minut pronásledovaná sem a tam stíhačkou Mirage švýcarského vojenského letectva. To proto, že moje dcera Semjase svůj létající stroj neodstínila proti radarovému určení polohy, nýbrž jen proti přímému spatření, takže její stroj mohli radarem zachytit na vojenském letišti Dübendorf a stíhačka Mirage jí tak mohla pronásledovat. Pilot slepě obletěl Semjases létající objekt, aniž by ho sám mohl spatřit, neboť ho obletěl jen podle radiových údajů pozorovatelů radaru. Důvod k tomu, že snímky našich létajících strojů mohli vyfotit členové základní a pasivní skupiny FIGU, spočíval v tom, že jsme speciálně pro ně klínovitě otevřely naše štíty ochrany proti spatření, aby mohli pořídit snímky. To se týkalo i muže, který si přisvojil pseudonym »Pirgler« a v roce 2001 směl v blízkosti Centra učinit několik snímků. Takovéto snímky jsme ovšem dovolili jen z určité vzdálenosti, takže nikdy nesměly být učiněny snímky takové kvality, jaké jsi mohl zhotovit dle našeho pověření ty, abys měl důkazy naší existence a pro své výpovědi. I zde jsme ale vždy dbali toho, abychom nemohli být pozorováni, takže byl otevřen jen klínovitý pozorovací prostor od dotyčné lodě až k tvému fotoaparátu nebo kameře a tím i k tvým očím. Z toho důvodu nemohly naše létající stroje pozorovat jiné osoby, a sice ani tehdy, kdyby stály přímo vedle tebe. 

(...)