250. kontakt (výňatek)

250. kontakt (výňatek)

Výňatek z 250. kontaktního rozhovoru z 26. října 1994, 16:23

Billy: To říkáš bohužel velmi pravdivě. Tato nezodpovědnost, o které hovoříš, převládá ale i jinde, jako např. u všech těch, kteří by se měli postarat o to, aby se na Zemi drasticky, rigorózně a radikálně omezilo přelidnění pomocí celosvětového sedmiletého zastavení porodnosti ve směrodatné podobě, jako třeba právě dle abecedního řazení nebo nějakým jiným důsledným způsobem. Ale všechny ty zodpovědné osoby, které byly např. i na káhirské konferenci o přelidnění, jsou v této věci zcela nevhodné, čímž míním, že nejsou nikterak schopné ani rozpoznat skutečnou a zlou pravdu o přelidnění se všemi jejími katastrofickými dopady, ani proti veškerému zlu přelidnění a jeho následkům sáhnout ke skutečně hodnotným opatřením. Ne, právě naopak: Všichni mají zájem jen na tom, aby hromadili své penízky a sami si zařídili pěkný život. Krom toho se nechávají demoralizovat a terorizovat idiotskými náboženskými fundamentalisty a konzervativci atd. jako na konferenci o přelidnění v Káhiře, kde islámští konzervativci a fundamentalisti pomocí zlých hrozeb atd. uplatňovali svou moc proti zastavení a regulaci porodnosti, stejně jako proti účinnému rodinnému plánování a antikoncepci. Totéž činili i zástupci a zastánci vrchního parazita Vatikánu, takže on, papež, zase jednou zůstal posměšně se šklebícím a žezlem mávajícím vítězem, zatímco pozemské lidstvo a celý svět jeho vinou a vinou jeho přívrženců, zástupců a zastánců stále rychleji propadají bídě a zkáze. Na tom nesou spoluvinu i jiné zodpovědné persony tohoto světa, vládnoucí atd., neboť ti nejenže jsou stejní jako papež a jeho biřici a jiní fundamentalisti a konzervativci atd., ale navíc pronášejí i falešná a prolhaná tvrzení a nechávají zhotovovat klamné statistiky, které mají dokazovat, že nic není ani způli tak zlé, jak prohlašují údajní pesimisté. Pomocí klamných statistik se např. lživě tvrdí, že v současnosti žije na Zemi přibližně 5,5 miliardy lidí, zatímco ve skutečnosti jich je už 6 miliard. Tvrzení tohoto typu pokulhávají vždy mezi 300 až 500 milióny za skutečným číslem. Je to přece tak, nebo ne? V každém případě to tak vysvětlili Quetzal, Semjase, Asket a i ty.

Ptaah:

115. Tak je to správně.

116. V současnosti, a sice 15. října (vztahuje se na rok 1994 – pozn. překl.), tedy před jedenácti dny, jsme pozemské lidstvo registrovali v počtu 6 101 463 017 osob.

Billy: Vidíš, tak je to tedy. A víš, co bylo v Káhiře hlavním požadavkem jistých omezených živlů, namísto toho, aby …

(...)

Billy: Jiná otázka: Ozon přece poškozuje a ničí také všechny drobné rostliny, květiny, keře a stromy tím, že narušuje a ničí fotosyntézu, tedy veškerou výstavbu organických substancí z anorganických látek za spolupůsobení slunečního světla. Tím je přirozeně míněn ozon, který se nachází na zemském povrchu a v nejspodnějších vrstvách vzduchu. Postihuje také formy života člověka a zvířat?

Ptaah:

132. Samozřejmě.

133. Velmi tím trpí především zdravotně nestabilní lidé, přičemž v tomto ohledu dochází také ke stále častějším úmrtím.

Billy: Prostituce – existuje také na planetě Erra?

Ptaah:

134. Tato zvrhlost u nás již dlouho neexistuje, avšak v nízké míře dosud převládá v různých národech Federace.

Billy: A jak je to s pohlavními nemocemi?

Ptaah:

135. Ty již neexistují vůbec, ani u těch národů Federace, v nichž je ještě v omezené míře běžná prostituce.

Billy: AIDS sice tak jako tak neznáte, ale jak se to má v této věci na Zemi? Nevíš náhodou, kolik lidí se na celé Zemi každoročně nakazí?

Ptaah:

136. Tendence je vzestupná a podle našich zjištění se počet infikovaných pohybuje ročně kolem 3 000 000.

137. Velká část infekcí vzniká tím, že s sebou nemoc přinesou uprchlíci a emigranti z nejrůznějších zemí.

138. Ti s sebou ovšem nepřinášejí jen nákazu AIDS, nýbrž i velmi mnoho jiných nemocí jako choleru, tyfus, mor, tuberkulózu a mnoho dalších.

139. Infekční zárodky se přenášejí na jiné, zdravé lidi v cizích zemích, v nichž tyto nemoci již dávno vymizely nebo nejsou známé.

140. V takto infikovaných lidech pak zárodky mutují, z čehož opět vznikají nové choroby a nákazy, proti nimž nakonec není žádný lék.

141. K tomu přispívají i všichni ti, kteří podporují uprchlíky, emigranty a další utečence z rodných zemí v jejich snažení a nejrůznějšími způsoby jim pomáhají.

142. Už jen genetické míšení a z něho vznikající genetické změny vedou dříve či později k bídě globálního zhoršení lidského zdraví, ke zvýšené náchylnosti k nemocem a zchoulostivění, přičemž z toho vyplývají právě i nové nákazy a choroby.

Billy: Ještě jedna otázka ohledně prostituce: Proč ještě existuje u některých vašich federačních národů?

Ptaah:

143. Jedná se jen o tři národy a ty jsou v našem federačním svazku ještě velmi mladé.

144. Do naší Federace byly přijaty teprve před několika málo lety a snahy o odstranění prostituce probíhají v kontrolovaném konečném stadiu, takže za méně než 8–10 měsíců budou i tyto národy osvobozeny od této člověka nedůstojné nemravnosti.

Billy: To je hezké slyšet. – Mám jinou otázku: Estrogeny vedou u mužských forem života ke zženštilosti. Můžeš mi říct, kde všude nebo v čem se zde na Zemi vyskytují?

Ptaah:

145. Vedlo by příliš daleko, kdybych ti jmenoval všechna fakta, takže se omezím pouze na to podstatné:

146. Obzvláště je třeba zmínit pesticidy, léky, chemikálie a potraviny, které estrogeny obsahují nebo je v sobě vyvíjejí.

147. Velmi důležité je zmínit nonylfenoly, které estrogeny produkují ve velké míře.

148. Estrogeny samotné se zase v dalších částech přeměňují do jiných forem, které už jako estrogeny nelze ihned rozpoznat nebo to lze jen velmi obtížně, přinejmenším když pomyslím na ještě velmi nedostatečné výzkumné metody pozemských vědců.

149. Estrogeny ale skutečně vyvolávají pohlavní změny, jak uvádíš.

150. To platí i pro všechny pozměněné formy nebo pro formy, jež se přeměnily samy.

151. Všeobecně vzato způsobují především zchoulostivění fyzického těla, což vede k oslabení imunity a nemocem, jakož i k rychlému fyzickému a psychickému přetížení.

152. Zchoulostivění a poruchu však utrpí i vědomí, a tedy i tvorba idejí, myšlení, city a jednání.

153. Skutečná lidskost, resp. humanita se mění ve falešnou lidskost a právě ve falešnou humanitu, resp. falešný humanizmus, což jsou slovní vyjádření, jež jsi trefně vytvořil.

(...)

Billy … Teď mám ale opět jednu další otázku: Stále znovu a znovu se objevují nové příhody kolem bermudského trojúhelníku, kde se přibližně ještě do konce sedmdesátých let nacházela dimenzionální brána. Ta však podle vašich informací od té doby zmizela. Přesto ale stále znovu slýcháme o neuvěřitelných příhodách ohledně událostí, které se tam mají odehrávat. Co je na tom pravdy?

Ptaah:

165. Odhlédnuto od několika řídkých výjimek – o nichž nechci podávat žádné bližší údaje, neboť kdyby vešly ve známost, vyvstaly by z nich jen nesmyslné a realitě odcizené spekulace – se jedná o zcela přirozené události:

166. Pod mořským dnem se nacházejí obrovské zemské výdutě obsahující hydráty plynu, a sice buď ve formě čistého plynu anebo ve formě plynu zmrzlého na led.

167. Zpravidla se jedná o metan.

168. Dojde-li pod mořem k sesuvům půdy nebo pohybům mořského dna – což je samo o sobě dost časté, aniž by přitom hrála roli podmořská a pevninská zemětřesení či sopečné výbuchy atd. –, pak se mohou z mořského podloží uvolnit úložiště hydrátů plynu, jelikož v mořském dně vzniknou trhliny. Tak se uvolní vysoce natlakované plyny anebo masy ledu neskutečně rychle sublimují a vystřelí obrovským tempem vzhůru k mořské hladině, která začne na rozsáhlé ploše pěnit a bublat.

169. Bublající voda je nasycena plyny a ztrácí svoji nosnost, vinou čehož se např. lodě, ocitnuvší se v této oblasti, beznadějně potopí, převrátí a často explodují na tisíce kousků, pokud do nich proniknou vysoce explozivní metanové plyny a vznítí se o nějaké miniaturní jiskérky, jako např. o elektrická zařízení atd., atp.

170. Takové výbuchy plynu působí zpravidla mohutněji než bombové exploze, v důsledku čehož se lodě roztrhnou na tisíce kousků a už je není možné najít.

171. Obrovské masy plynu unikající zvnitřku mořského dna putují samozřejmě i do atmosféry a zásadně zřeďují vzduch, kvůli čemuž i ten postrádá svou nosnost.

172. To vede přirozeně k tomu, že pokud se v takovýchto oblastech ocitnou letadla, jsou oloupena o nosnost vzduchu a zřítí se.

173. Vzduch je pro těžké létající stroje jednoduše příliš řídký, takže již nevykazuje žádnou nosnost.

174. Také létající tělesa bývají v důsledku obrovských explozí zpravidla rozmetána na nejmenší úlomky, pokud se plyny vznítí o nepatrné jiskérky v motorech letadel, jiných pohonných jednotkách či elektrických zařízeních.

175. Dále dochází k tomu, že pracují chybně motory, jiné pohonné aparatury, rádiové přístroje a kompasy atd. anebo mají výpadek, stejně jako vysoce citlivá elektronická zařízení všeho druhu.

176. To je fakt plynoucí z toho, že mořská voda, bublající v důsledku závratně rychle se vzdouvajících plynů, produkuje negativně nabité ionty, které nad mořským povrchem vytvářejí vysoko do atmosféry sahající pole negativní elektrické energie, tj. speciální a silné magnetické pole, které ruší všechny technické přístroje a aparatury atd. a způsobuje, že pracují chybně, ba dokonce zcela selžou, ocitnou-li se v této oblasti negativní energie.

177. Na druhou stranu mohou v plynem nasyceném a řídkém vzduchu náhle selhat motory kvůli nedostatku kyslíku, načež se letadla mohou zřítit a roztrhat se nárazem na moře.

178. Kvůli nedostatku kyslíku se mohou motory rovněž náhle přehřát atd.

179. Existuje mnoho možností, jak mohou lodě a létající stroje zmizet v bermudském trojúhelníku, aniž by byly kdy znovu nalezeny a aniž by přitom hrály roli nadpřirozené síly atd.

180. Celkově vzato jsou to vždy přirozené příčiny, které vedou k takovýmto událostem, a proto by měl člověk řešení pro něj tajemných věcí hledat méně v nadpřirozenu, než právě v realitě.

Billy: Přičemž takzvané nadpřirozeno samozřejmě vůbec neexistuje, neboť úplně všechno je vždy přirozeně vysvětlitelné a také přirozeně dané. Nadpřirozeno existuje pouze v nerozumu a v nerozumění člověka, poněvadž nemá znalosti o žádné z těch věcí, kterým nemůže rozumět a které si nedokáže vysvětlit. Vpravdě je totiž vše takzvaně nadpřirozené naprosto přirozené, a tedy i začleněné do patřičných zákonů ducha nebo materie, které mohou poskytnout vysvětlení úplně všeho, následkem čehož se nadpřirozeno stává faktem neexistence. Vše, co lze postihnout, vnímat, vidět, slyšet, cítit, poznat, zakusit a prožít atd. je v každém případě vždy reálné, skutečné a přirozené, ať už se to odehrává v duchovní nebo materiální rovině anebo v mediální rovině mezi duchem a materií, kterou nechápající parapsychologové a esoterici tak rádi označují za rovinu nadsmyslnou či nadpřirozenou.

Ptaah:

181. To jsou pravdivá slova.

(...)

Billy: V poslední době jsem se o něco důkladněji zabýval Nostradamem, stejně jako jeho takzvanými proroctvími. Dříve jsem k tomu nikdy neměl podnět, ale nedávno se mne někdo zeptal na Michela Nostradama i další různé věštce, takže jsem se těmihle věcmi zabýval. Můj poznatek byl tento: Nostradamus byl skutečně věštec, který mnohé předvídal. Mnoho z jeho výpovědí ale nejsou vlastní proroctví, jak se lidé všeobecně rádi domnívají, neboť často se jedná takříkajíc o profylaktická (preventivní – pozn. překl.) varování, smím-li to tak nazvat. Díky tomuto poznatku jsem rovněž zjistil, že klíč k Nostradamovým výpovědím skutečně dosud nenalezla žádná ze všech těch osob, které to o sobě tvrdí. Krom toho závisí uskutečnění Nostradamových výpovědí na tom, že ve světové politice nebudou vytvořeny žádné zlepšující situace, které by průběh světového dění atd. změnily k lepšímu, jak tomu právě musí být u proroctví, pokud se mají vyplnit. Tento fakt platí i pro výpovědi jiných věštců atd., které se vyskytují ve velkém počtu. Mezi ně patří i ty nábožensko-fanatické a propastně sektářské, přičemž obzvláště tyto jsou krajně hrozivé, jako např. i ona tři fátimská proroctví, z nichž to třetí vypráví takříkajíc o konci světa se všemi nejhoršími hrůzami a děsy a o nevýslovných pekelných mukách, které mají stihnout Zemi a celé lidstvo ve druhé polovině 20. století či v průběhu 21. století. A všechny tyto nelidskosti a »nebožskosti« nemá pozemskému lidstvu přinést nikdo jiný než Ježíš Kristus a Bůh osobně, neboť lidstvo je přece tak neřestné a v Boha nevěřící. Lidem se vyhrožuje, že je Bůh zavraždí a zabije a strašlivě se jim pomstí, přičemž stejným způsobem odjakživa vyhrožuje i Bible. Takovéto hrozby vyslovují více či méně všichni věštci a proroci, kteří nemyslejí čistě ve vztahu k Tvoření a kteří jsou právě nějakým způsobem náboženští, či dokonce sektářští. Obzvláště nyní tyto věci znovu hojněji a speciálně silně vyplouvají na povrch, jelikož se stále více blíží změna tisíciletí, totiž právě rok 2000. Změny staletí a tisíciletí byly pro křesťany počínaje Jmmanuelovým datováním od samotného počátku vždy spjaté se strachem a děsem, takže se v těchto dobách vždy silně množili kazatelé a proroci konce světa atd., kteří svou dotyčnou sektářskou slabomyslností mnoho lidí dohnali k šílenství a sebevraždě – což se děje znovu i v dnešní době. Náboženští fanatici a všechny sorty náboženských sektářů mají nyní opět hlavní sezónu. Jsou to především oni, kteří také čistě profylaktická varování věštců a skutečných proroků přetvářejí na nehorázné hrozby a pomlouvačná tvrzení jako právě i výpovědi Michela Nostradama, který byl povoláním lékař, léčitel, astrolog a alchymista. Vpravdě se velmi mnoho z jeho proroctví dosud ani neuskutečnilo, neboť se jich dostavilo pouhých 14 %, takže s označením »věštec« je třeba zacházet krajně obezřetně. Co se z jeho profylaktických výpovědí do budoucna ještě odehraje, to ukáže nadcházející doba. Pokud se všechna jeho varování i proroctví dostaví, tak se má dle jeho výpovědí na tomto světě velmi mnoho změnit. Zpětným pohledem na způsob Nostradamovy práce jsem rovněž zjistil, že ony vlastní velké události mají nastat teprve po 1. březnu 2055, přičemž to má být též okamžik, od něhož bude eventuálně nalezen a odůvodněn klíč k jeho výpovědím. Nějak se mi zdá, že se chtěl Michel Nostradamus svými díly také zapsat do historie, poněvadž chtěl utkvět v paměti lidí. Přesto mu však věštecké ani prorocké schopnosti do jisté míry nelze odepřít, což platí i pro nejrůznější další věštce, jejichž výpovědi jsem prověřil a objasnil. Mnozí z nich jsou ale dle mého soudu jen nábožensko-sektářští proroci konce světa, kteří lidem zlými hrozbami nahánějí pekelný strach a hrůzu tím, že pobožným a hloupě věřícím lidem kážou a vtloukají do hlavy Boží trestní soud se všemi nelidskými pekelnými muky a řeční o tom, že se Ježíš Kristus a milý Pán Bůh in persona krvavě a pekelně pomstí na všech nevěřících v Krista. O tom, co se stane s hinduisty, buddhisty, židy, muslimy a všemi ostatními jinověrci, se přitom neříká nic, protože přece nepatří ke křesťanství. Možná že se ale i ti budou smažit a škvařit v pekle, až je bestiálně zamorduje a odpraví Boží soud a Ježíš Kristus, jak to nábožensko-sektářští věštci a proroci atd. svými bludnými tvrzeními vtloukají věřícím do hlav. Přitom má hrát náramně důležitou roli i třetí světová válka, která se má dle jistých takovýchto tvrzení opět uskutečnit v roce 1998, poté co se dotyčná tvrzení nenaplnila v letech 1992, 1991, 1990, 1988, 1986, 1982, 1980 ani 1979. Je sice možné, že se do roku 1998 celosvětová politická situace atd. natolik změní, že pak třetí světový požár skutečně vypukne, ale tak tomu vskutku být nemusí, neboť dle mého soudu se situace opět náležitě uklidnila, takže přinejmenším v současnosti již neexistují žádné známky pro třetí světovou válku. Také o tom bláznovi Žirinovském se už slýchá jen málo.

Ptaah:

192. Tak tomu skutečně je.

193. V současnosti je vše relativně klidné a nic nenasvědčuje nové, resp. třetí světové válce.

194. Všechna početná předcházející znamení zůstala pouhými znameními, jež ztratila svůj význam a stala se bezpředmětnými.

195. Někdejší nebezpečí třetí světové války se pro současnost definitivně vytratilo a uskutečnění dotyčného proroctví bylo odvráceno v důsledku rapidní změny v mnoha zemích a v celosvětové politické situaci, což vychází jen a pouze z činů a působení Michaila Gorbačova.

Billy: A co ukazují vaše předvídání atd.?

Ptaah:

196. Těmi disponujeme pouze k datu 30. listopadu 1994.

197. A jelikož naše předpovědi nejrůznějších dění na Zemi nezaznamenaly žádný úspěch, ačkoliv ses je snažil uveřejňovat atd., rozhodli jsme se, že již žádná další předvídání nebudeme činit.

Billy: Ani pro vás samotné?

Ptaah:

198. Dělali jsme to jen pro tebe a pro pozemšťany.

199. My o takováto předvídání nemáme zájem a nemají pro nás žádnou hodnotu, neboť nežijeme podle předpovědí, proroctví a předvídání, nýbrž účelně podle tvořivě-přírodních zákonů a přikázání, takže se ani nemusíme obávat žádných budoucích věcí, jež by nám naším vlastním chybným jednáním mohly uškodit.

Billy: Skvělé, tak by to mělo být i na Zemi. – Pokud by tedy v budoucnu mělo dojít k nové světové válce, tedy právě k třetí světové válce, pak by se k tomu musely vytvořit zcela nové předpoklady, které by rovněž byly jiné než v případě dosavadních neustálých hrozeb z mnoha stran. Tím myslím především takzvanou »studenou válku«, která ohrožovala Zemi skoro čtyři desetiletí a z níž v určité posloupnosti neustále vyplývala nová jednotlivá fakta a události atd., z čehož by nakonec při nejvyšší kulminaci všech seřazených faktů, událostí a dění bývala vzplanula třetí světová válka. Domnívám se však, že takový průběh nebývá právě častý, neboť takové války vznikají jistě zpravidla z určitých faktů, resp. důvodů, které dříve či později vedou k válečným akcím, aniž by se nejprve odvinula řada jednotlivých činů jednotlivých osob jakožto znamení, jako tomu neustále bylo během »studené války«.

Ptaah:

200. To je správně.

překlad: Jan Bayer, korektury: Ondřej Štěpánovský