787. kontakt

Rozhovor mezi Bermunda a Ptaah z Federace Plejaren

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM

 

Sedmistý sedmaosmdesátý kontakt

neděle, 28. listopadu 2021, 14.49 hod.

 

Kontakt v plném znění v PDF

+ nově

 

Aktualizace 11. května 2022 

Ze soukromého rozhovoru s Ptaah z neděle,

28. listopadu 2021, při příležitosti 787. kontaktu

Ptaah   Ano, o tom s tebou musím hovořit, ale na soukromé úrovni, neboť (...) To vše ale ještě nesmíš otevřeně uvádět, protože (...) Jedná se tedy o to, že v nadcházejícím roce 2022, ještě před nástupem jara, vypukne nevyhnutelně válka na Ukrajině, neboť si to tak přeje Amerika a její temná vláda, jimž jde o to, aby s pomocí NATO dosáhly svého cíle, tedy aby Rusko oslabily do té míry, že v něm nastane změna režimu. Jejich cílem je, aby byl Putin sesazen a nahrazen novým, proamerickým mocenským činitelem, zatímco ukrajinský prezident – který je ochotným a slepě závislým přisluhovačem Ameriky – bude dělat podle vůle USA vše pro to, aby podporoval jejich drzé požadavky a snahy, jež spočívají v tom, aby bylo Rusko uvedeno pod nové a proamerické vedení, což má nakonec vést k tomu, aby mohla Amerika zpřístupnit Rusko své touze po světovládě. K tomu budou američtí státní činitelé podnikat všechny kroky, přičemž budou tajně řízeni elementy temné vlády, které budou odpovědné za to, že budou USA tajně na pozadí vést válku na Ukrajině tak, že se bude Rusko dostávat do těžkých nesnází. Válku ve skutečnosti tedy nebude vést otrocky proamerický lokaj, prezident Zelenskyj, nýbrž američtí státní činitelé a vojáci, kteří budou na pozadí řízeni temnou vládou USA. (...)

Pramen: FIGU-Zeitzeichen Sonderausgabe Nr. 10

 

 

Výňatek ze 787. kontaktu dne 28.11. 2021

Hloupost ohledně koronavirové nákazy

Ptaah   (...) neboť si dělám starosti o blaho pozemských lidí, a navíc nedokážu pochopit tak velkou hloupost státních činitelů, kteří jednají tak nerozvážně, že jejich vinou přicházejí lidé ženského i mužského pohlaví, které mají ze své státní pozice chránit jako své svěřence, ke zdravotní újmě nebo umírají. Nedokážu pochopit, že jsou národy tak hloupé, tedy nemyslivé, že jsou ještě hloupější než státní činitelé ze všech možných zemí.

Bermunda   Ani já to nedokážu pochopit, neboť skutečnosti, že v národech vládne takováto hloupost, resp. nemyslivost, nejsem schopna porozumět. Rozum a zdravý úsudek si přece žádají, aby byly podnikány nejlepší možné kroky k tomu, aby bylo zajištěno zdravotní a životní blaho lidí.

Billy   Tím vyjadřuješ zbožné přání, neboť většina pozemšťanů nepoužívá rozum ani zdravý úsudek k tomu, aby zvládala svůj každodenní život, nýbrž svoji věřivost, a ta se žel v zásadě odvíjí od náboženských aspektů, tedy od zaslepené představy, že »Bůh už vše zařídí, a tudíž učiní to, co je správné«. Tyto aspekty se ovšem automaticky přenášejí na všednodenní život, v němž dominuje jiný typ věřivosti, totiž ten, že lidé jednoduše věří všemu, co říkají nebo tvrdí ostatní, v případě koronavirové nákazy tedy právě lžím, jaké rozšiřují vládní představitelé. Důvody, proč tak činí, jsou zjevně rozličné a spojené s touhou po zisku, neboť musíš znát pozemšťany, kteří v »prašulích« spatřují své životní blaho, neboť pro ně neexistuje nic významnějšího než peníze, které si mohou někde dychtivě nahrabat, přičemž si myslí, že se jim pak otevře samo nebe a že k nim bude »milý pánbůh« milostivý.

Bermunda   To, co podotýkáš k hlouposti všech vládních činitelů a té části národů, která je odpovědná za to, že jsou tito lidé uváděni do státních mocenských postů, ačkoliv nejsou kvůli své škodlivé hlouposti schopni vykonávat svůj úřad a ...

Billy   Okamžik, prosím, ale domnívám se, že bychom měli následně výslovně uvést, co hloupost skutečně je, aby byla konečně sprovozena ze světa chybná domněnka a mylné »chápání« toho druhu, že »hloupost« je stavem »inteligence«, a tedy vědomí. Ani jeden z těchto dvou aspektů ovšem nesouhlasí, neboť »inteligence« je předně formou paměti, a nemá nic společného s inteligentstvím[1], a ani s věděním a chytrostí, a tedy ani s vědomím. Toto budiž explicitně vysvětleno, jelikož »spanilá psychologická věda« tvrdí, že »hloupost« je stavem slabosti a/nebo neschopnosti inteligence. »Vědci« od nepaměti nechápou, že »inteligence« nijak nesouvisí s takzvanou normalitou vědomí a vzdělaností atd. člověka, ale že nepředstavuje nic jiného než »formu paměti«, kterou může člověk využívat na úrovni vzpomínek, je-li toho schopen. Oproti tomu takzvané »inteligentství« zrcadlí faktor, který v každém případě obsahuje výsostnou hodnotu vědění a využívání logiky, a tedy i rozumu a zdravého úsudku, z čehož celkově vyplývá výsledek vědomého a logického myšlení. Tím je rovněž vyjádřen fakt, že pouze logické myšlení ztělesňuje faktor, jaký rozhoduje o hlouposti, nebo bystrosti, resp. chytrosti, logice, rozumu a zdravém úsudku člověka, neboť »hloupost« není nic jiného než »nemyšlení«, a tedy laxní či falešné myšlení, z nějž plynou falešné výsledky, chybná rozhodnutí a liché skutky, jež vyplývají z toho, že člověk kvůli své víře vůbec nemyslí, anebo tak kvůli své lenivosti myslet činí jen povrchně, liknavě a nesprávně. To ovšem odpovídá »tupému«, resp. »hloupému« myšlení, takže »hloupost« neznamená nic jiného než právě nedostatečné myšlení nebo »falešné myšlení« či úplné »nemyšlení«.

Tuto hloupost chápu tedy v tom smyslu, že vládní činitelé opět tropí hloupé a neodpovědné nepravosti tím, že sveřepě pokračují ve svých nerozvážných způsobech jednání, takže dělají jako obvykle právě to, co je chybné. Činí tedy pravý opak toho, co by bylo nezbytné, a nejsou tudíž schopni bleskově zamezit veškeré cestovní aktivity, a proto mohou lidé, kteří se nakazili v Jihoafrické republice novou mutací koronavirové nákazy, která v této zemi vypukla, přilétat do Evropy a celou tuto nákazu v ní rozšiřovat.

Bermunda   Viníky celé této věci jsou čelní státní představitelé, kteří nejsou schopni pěstovat pravé myšlení, a tedy ani logiku, rozum a zdravý úsudek, avšak vinu nesou též nerozumci z národů, kteří podlehli nebo podléhají víře v tyto neschopníky. Populace se kvůli přemlouvačnému umu státních činitelů, kteří nejsou schopni vykonávat svůj úřad, věřivě přiklánějí na jejich stranu a nechávají tyto činitele nelogicky myslet, rozhodovat a jednat způsobem, který není ani způli hodnotný, a tudíž není docilováno rozumu ani zdravého úsudku. Nerozumci, hlupáci a naprosto nelogičtí mocenští činitelé a jejich zastánci z národů znemožňují veškerou vědomní evoluci pozemšťanů v každém ohledu, takže podporují pouze všeobecný vývoj v technických a jiných hmotných ohledech. Z toho důvodu setrvávají pozemšťané ve stadiu primitivního vědomí a vyžívají se v abnormálních pohnutkách, které se projevují v podobě násilností, pohrdání životem, jakož i ...

Billy   ... v podobě vraždění, zabíjení, nenávisti, válčení, znásilňování, zločinnosti, drogové závislosti, očerňování druhých, lhaní a podvádění atd., přičemž tyto nekontrolované vývoje započaly již před celými dekádami, totiž na počátku 70. let 20. století, od kdy se celá tato situace zcela vymykala z mezí a stále se zhoršovala a stupňovala. Jak vím, tak to celé povede postupem času k anarchii, přičemž kvůli nekontrolovanému výskytu zvráceností, které plynou z přelidnění, jsou povoláváni do hry vojáci, jelikož běžné pořádkové síly již nejsou schopny zvládat situaci, a navíc se samy chovají stále násilněji. Také v národech budou zvrhlosti a vraždy představovat stále choulostivější problém, a to i v takzvaných civilizovaných státech, přičemž v zaostalých zemích si tyto poměry, spojené s násilnou činností, s prostými i hromadnými vraždami, žádají již každým rokem stovky a tisíce lidských životů. Vrahové budou navíc stále mladšího věku, a tudíž budou hubit lidské životy i děti a nezletilí, když odhlédnu od vražd, jež budou páchat dospělí. Katastrofu, která se v těchto i mnoha jiných ohledech odvíjí, nechtějí pozemšťánci vidět, jelikož jednoduše nezúčastněně vegetují ve svém všedním dni, a to jako hlupáci, resp. lidé, kteří jsou stále neschopnější myslet. Budoucnost pozemského lidstva vypadá žel temně, na čemž nelze nic změnit, jelikož nikdo nechce dát na lidi, kteří o těchto věcech hovoří a kteří odhalují, co přinese budoucnost. Pouze malá hrstka slyšících lidí se bude chovat tak, že bude všemi nadcházejícími zlořády zasažena jen okrajově, takže u nemnohých lidí na Zemi přece jen získá převahu myšlení, a tedy i logika, rozum a zdravý úsudek, zatímco u většiny lidstva bude situace zcela beznadějná a bude se vzmáhat bída.

Ptaah   Neměl bys ohlašovat příliš mnoho nadcházejících událostí. Avšak nechci tě ani Bermunda přerušovat, neboť byste měli povědět, co povědět musíte. Sám se chci zdržet komentáře, neboť stále ještě nedokážu pochopit nedbalé rozhodování a ledabylé nařizování a vyhlašování chybných způsobů chování vůči národům.

Bermunda   Děkuji. – Ano, pouze pověření činitelé, státní představitelé a velké části národů nesou odpovědnost za celý ten zlořád koronavirové pandemie, který nyní existuje a který bude působit i nadále. Mocenští činitelé všech pozemských států, kteří v žádném ohledu nejsou schopni vést stát, neučinili od roku 2019 žádná správná rozhodnutí ohledně útlumu koronavirové nákazy. Na počátku ovšem vydali dekret, který lidem nařizoval, aby nosili ochranné respirační roušky, zachovávali mezi sebou rozestupy a dodržovali takzvaný všeobecný lockdown. To znamenalo, že kromě veřejných zábavních akcí všeho druhy byly zamezeny a zastaveny také všechny akce sportovní atd., což pandemii, která i přesto vznikala, poněkud uklidnilo. Toto opatření ovšem trvalo jen velmi krátkou dobu, a tudíž již krátce nato vyústila celá situace ve lhostejnost státních činitelů i národů. Důsledkem bylo to, že se koronavirová nákaza, jež se zprvu projevovala jako epidemie, mohla vyvinout v pandemii, místo aby byla omezena a správně potírána.

Když státní mocenští činitelé oficiálně vzali na vědomí, že vypukla koronavirová nákaza (my, Plejaren, zůstáváme obecně u tohoto označení), tak tedy učinili ledabylé, chybné kroky, a sice kvůli své hlouposti, resp. své neschopnosti reálně, logicky, rozumně a soudně myslet. Koronavirová nákaza se sice v průběhu měsíců oslabila, avšak dotyční činitelé si z důvodu své hlouposti neuvědomovali, že celá situace představuje – jak jsi tehdy říkal – »klid před bouří« a že »velký nápor nákazy přijde až poté«, když státní činitelé učiní ty nejhloupější kroky, které jen ze své neschopnosti budou moci učinit. Tehdy jsi podotýkal, že tito představitelé již za krátkou dobu propadnou lhostejnosti do té míry, že ve svých národech ukončí lockdown a že oficiálně zruší všeobecně platnou povinnost nosit z bezpečnostních důvodů ochrannou respirační roušku a dodržovat vzájemné rozestupy, což si vyžádá tisíce lidských životů. Uváděl jsi, že očkovací látky, které se budou používat, budou z jedné části zcela nevyzrálé, ba často budou mít i smrtelné následky, a z části druhé budou zpola dobré – a tyto skutečnosti se na základě našich zjištění fakticky odehrály, což si do dnešního dne vyžádalo mnoho mrtvých. Tehdy jsi ovšem vysvětloval, že podle někdejších výzkumů Sfath jsou jisté očkovací látky u toho či onoho člověka účinné na základě jeho zdravotní konstituce a že je pak skutečně do značné míry chráněn před infekcí.

Sfath tě učil tomu, že ten či onen člověk je chráněn před koronavirovou nákazou, když je sám nakažen, přičemž může virus dále šířit, avšak sám nevykazuje žádné příznaky nákazy. Tato okolnost byla i pro nás zcela nová, což nás podnítilo k tomu, že jsme sami zahájili a provedli výzkumy, které v průběhu času potvrdily tvé údaje, a tedy i badatelské výsledky, k nimž tehdy dospěl Sfath, a které tedy celkově, obšírně dokládají skutečný stav věcí, tedy skutečnou dnešní situaci; tato fakta jsou ovšem pozemským vědcům zcela neznámá, jelikož dosud nerozvíjeli vůbec žádné myšlenky tímto směrem, a navíc tyto skutečnosti nezohledňovali, neboť jim kvůli jejich zabedněnosti připadají zcela absurdní.

Pandemie nemohla být omezena, jelikož státní činitelé kvůli své bezskrupulnosti a nevídané hlouposti nařizovali národům od počátku nevhodná opatření, která celkově nebyla dostatečně správná a řádná. Když potom koronavirová nákaza polevila a počet onemocnělých, resp. infikovaných, se snižoval, tak byla takřka automaticky zrušena povinnost nosit ochranné respirační roušky a dodržovat obecné, nezbytné odstupy od ostatních osob. Dalším důsledkem tohoto zrušení bylo zákonitě to, že byly opět povoleny všechny veřejné a velké akce a že se znovu otevíraly hostince a hotely atd. To vedlo k tomu, že tisíce fanatických účastníků navštěvovaly pořádané akce, následkem čehož byly často mutujícím koronavirem zakrátko infikovány četné tisíce pozemšťanů. Zákonitým důsledkem celé situace bylo přirozeně i to, že byly státem redukované pracovní výkony zaměstnanců, které probíhaly částečně přes homeoffice, opět navráceny do normálu a že byla také rozvolněna blokovaná ekonomika všeho druhu, což v rychlém sledu podporovalo další infekce početných lidí, a tudíž mohla koronavirová nákaza opět udeřit a vyžádat si tisíce nakažených a mrtvých.

Státní mocenští činitelé, kteří v boji proti koronavirové nákaze nařizovali a vyhlašovali v každém ohledu chybná opatření a kteří sami a na plné čáře selhali – z čehož vylučuji ty činitele států, kteří nejsou hloupí a neschopní vládnout –, se od té doby snaží odvádět pozornost od sebe samých tím, že svalují plnou vinu za své vlastní selhání na tu část národů, která se dosud srdnatě a vytrvale zdráhá nechat se oočkovat životu nebezpečnými, a navíc tedy nedostatečnými chemickými vakcínami, jež částečně dokonce sestávaly z destilované vody a roztoků kuchyňské soli; a takovéto »vakcíny« jsou občas nekontrolovatelně aplikovány ještě i dnes, jak můžeme zjišťovat. Mimoto nezpůsobilí státní činitelé nařizují a vymýšlejí opatření – aniž by při tom měli na mysli něco reálného –, která znicotňují veškerá osobní práva jednotlivých lidí. Činí tak způsobem, že z pozice státní moci zavádějí očkovací povinnost, která má dosvědčovat všeobecnou »solidaritu« národů, která však ve skutečnosti nemá být dobrovolná, nýbrž vynucovaná. Celý fakt, že se budou národy v sobě samých štěpit, takříkajíc na zastánce a odpůrce očkovací povinnosti, nedokážou státní činitelé kvůli své hlouposti, resp. své neschopnosti myslet, rozpoznat. A tuto neschopnost projevují i v tom ohledu, že celé jejich dotyčné konání je naprosto neodpovědné a nelidské, zlým způsobem z něj čiší státní mocenská arogance, a navíc odhaluje, jak zkažený charakter je těmto státním činitelům vlastní – což platí pro většinu těch, kteří jsou skutečně provinilí a kteří mají na svědomí celou tuto katastrofu, z čehož musejí být vyjmuti ti nemnozí představitelé, kteří na této věci nenesou vinu.

Všichni dotyční činitelé způsobují, že se může tebou zmiňované chybné chování vůbec objevovat. To se vztahuje i na současnou situaci, neboť dotyční nejsou schopni ihned nařídit a učinit správné kroky, které by spočívaly v tom (což může znít nelidsky a zlovolně, avšak bylo by to jedině správné opatření), že by byly ihned, neshovívavě a neprodleně zamezeny veškeré transporty osob. Za naprosto žádných okolností již nesmějí být ze zamořených států přepravováni lidé do jiných států, a to ani letecky, ani po železnici, ani lodní či silniční dopravou. Toto pravidlo musí platit i pro přepravy osob, které jsou infikovány nákazou ve vlastní zemi.

Pokud jde o nákazou infikované osoby nebo jejich přepravy z přeplněných klinik, tak za žádných okolností nesmějí být tyto osoby převáženy z jednoho místa na druhé, resp. z jedné země do druhé nebo z jednoho města do druhého. Toto pravidlo mělo bývalo platit i pro Jihoafrickou republiku, o čemž jsi na soukromé úrovni hovořil již v měsíci červenci, když jsi zmiňoval, že tato situace nastane a že se v dané době již v Nigérii začala vyvíjet mutace nákazy, což ovšem tehdy ještě nebylo možné zjistit. Co se týče transportů koronavirovou nákazou infikovaných osob z Jihoafrické republiky do Evropy, tak tyto transporty by se dít nesměly, avšak dějí se neodpovědně i přesto a čelní státní představitelé to schvalují, jak můžeme konstatovat. Takovéto nerozvážné konání tím spíše podněcuje šíření koronavirové nákazy – jakož i všech ostatních nakažlivých chorob –, a přispívá k němu, tedy ke zlořádu dalšího šíření, i jiné jednání obdobného druhu. Jedná se o to, že osoby postižené nákazou se z přeplněných klinik, resp. z dotyčných míst, měst a států, přepravují pryč, a sice na jiné kliniky, resp. na jiná místa, do jiných měst a států, kde jsou kliniky rovněž přeplňovány a přetěžovány nakaženými či nemocnými, načež se i ony ocitají ve stavu nouze. Celou vinu za tuto situaci, kterou si kvůli své hlouposti kladou na svědomí, však čelní státní představitelé – kteří jsou vesměs neschopní vést svůj úřad – svalují na neočkované. Tito nezpůsobilí státní činitelé dokonce připouštějí, aby odborníci, jako jsou virologové, epidemiologové, lékaři a ostatní, chybně informovali národy nepravdivými, falešnými, a tedy lživými líčeními a aby v nich vzbuzovali strach a hrůzu, čímž chtějí jednak potlačit skutečnost a její pravdu a jednak čelit svému vlastnímu strachu. S tím jde v neposlední řadě, a navíc zákonitě, ruku v ruce touha po zisku a po penězích, jak jsi již častokrát zmiňoval v rozhovorech s námi. Současně s tím se stupňuje také kriminalita a zločinnost, přičemž jsou zejména aplikovány při »vakcinaci« falešné »očkovací látky«, jež sestávají z jedné části z nevyzrálých, a tedy neprověřených, jakož i choroboplodných chemikálií, a z části druhé jen z destilované vody nebo z roztoků kuchyňské soli. Tento zločin – a fakticky se o zločin jedná – probíhá ještě i dnes, jak zjišťujeme, jenže již nikoli v takové míře, v jaké probíhal na počátku koronavirové nákazy.

Kriminalita vyplývala a vyplývá z toho, že se dnes ve velkém rozsahu zločinně vyrábějí očkovací certifikáty, jež působí natolik realisticky, že se již nedají rozlišit od dokladů, resp. certifikátů pravých. Skutečnost, že se tyto doklady prodávají za horentní sumy osobám, které je chtějí, a že to celou situaci s úředními očkovacími průkazy přivádí ad absurdum, není státním činitelům z důvodu jejich hlouposti nápadná.

Z našich pozorování plyne, že skupinu lidí, kteří umírají kvůli koronavirové nákaze, netvoří již dlouhou dobu ze 4/5 neočkovaní, nýbrž v této míře ti, kteří byli jedenkrát či vícekrát oočkováni nedostatečnými vakcínami, avšak lživě se prezentuje opak. V národech se tedy do té míry šíří lživý obraz o pravdě, že v nich roste ochota k vakcinaci, kvůli čemuž budou různí lidé i nadále trpět různými zdravotními újmami, nebo dokonce umírat.

Všichni hlupáci – tedy pozemšťané, kteří nejsou přístupní pravému myšlení, logice, zdravému úsudku a rozumu – používají neodpovědně všechny nemožné, hloupé řeči, příměry, výroky a zchytralosti atd. k tomu, aby skutečně realističtěji a logičtěji myslícím lidem upírali logické myšlení, rozhodování a konání a aby je osočovali jako nepřátele sociálnosti a solidarity. Různí protichůdci – většinou se jedná o profesně a na veřejnosti výše postavené osoby – tedy vymýšlejí všechny nemožné, ztřeštěné, zmatené a neudržitelné řeči a námitky proti neočkovaným, kteří jsou schopni myslet hlouběji a jasněji než ti, kteří se ve slepé víře podvolují falešným a zmatečným intrikám státních činitelů a kteří nakonec budou těmi, již utrpí újmu. Machinace nekompetentních státních činitelů, jejich konfuzní nařízení a vyhlášky, jakož hlavně i samotná životu nebezpečná koronavirová nákaza, podporují zhoubným způsobem celou koronavirovou katastrofu. Kromě toho nejčelnější, resp. neschopní státní činitelé zcela selhávají, pokud jde o jejich nařízení a opatření, jež vyhlašují svým národům, a proto pandemii udržují v chodu. Avšak skutečnost, že sami selhávají na celé čáře a že dělají, nařizují a vyhlašují pravý opak toho, co by bylo nutné, svalují na neočkované, které prohlašují za viníky, protimyslníky a kverulanty, kteří zaviňují zuřící nákazovou katastrofu. To je vlastně to, co jsem k celé věci ještě chtěla povědět.

Billy   Všechny ty výklady, které uvádíš a s nimiž sis dala práci, jsou dobré a správné, avšak nepřinesou žel užitek u těch, kteří všechno chtějí vědět nejlépe a kteří uvažují stejně jako sami autokratičtí vládní činitelé, kteří nejsou schopni reálné myslet, jelikož setrvávají ve svém bludu, že »vše dělají správně«, a zůstávají hloupými, resp. nejsou s to myslet na základě skutečnosti. Proti tomu žel v případě těchto vládních činitelů nelze nic učinit, a tudíž je v jejich případě situace zcela beznadějná, stejně jako v případě jejich stejně smýšlejících souběžců, resp. většiny národů, resp. dotyčných populací. Ti všichni postrádají nejen reálné a skutečné myšlení, nýbrž i logiku, rozum a zdravý úsudek, neboť tyto hodnoty v jejich případě vedou k nemyšlení, a tedy k holé hlouposti. Pokud taková hloupost v člověku jednou převládá, tak člověk zákonitě nepoužívá své myšlení a vědomí, a tudíž žel neexistuje žádný lék na to, aby pak myslel nějakým užitečným způsobem. Žádná slova nepřinášejí ovoce, ať už člověk hovoří sebevíce, neboť většina populací navíc příliš podléhá náboženské víře v »milého pánaboha«, přičemž většina hloupých, resp. nemyslivých a bohověrných populací vnímá své vládní činitele podobně jako bohy. Skutečnost, že jim občané veřejně neolizují jejich páchnoucí zadky, se prakticky rovná zázraku, avšak tak je tomu patrně jen proto, že vládní činitelé »ještě« nosí kalhoty, aby si zakryli svoji řiť.

Ohledně hlouposti je bezpodmínečně nutno vysvětlit, co vlastně znamená a že se fakticky zakládá na nemyšlení, což značí, že se celé myšlení člověka odehrává pouze rychlorychle a povrchně, a že tudíž člověk postrádá důkladnost pravého a efektivního myšlení. To jej vede k ukvapeným rozhodnutím a skutkům nebo právě k tvorbě nařízení a vyhlášek, jež způsobují pravý opak toho, co by bylo správné a nutné.

Sfath tehdy vyučoval, že v otázce myšlení existují v zásadě 2 psychologická východiska, totiž nemyšlení a skutečné, resp. reálné myšlení. Nemyšlení se označuje jako »tupé/otupělé«, tedy jako »hloupé«, a navíc jako »neuvážené« a »rychlokvapné«, a sice na základě psychologického poznání, podle nějž existují u člověka 2 různé způsoby myšlení, totiž RYCHLÝ a POMALÝ. Ta rychlá metoda myšlení představuje metodu povrchní, nerozvážnou, nedostatečnou a zpravidla i nekvalitní a škodlivou, na jejímž základě člověk činí »honemhonem« fakticky neuvážlivá a nanicovatá »rozhodnutí«, jež neodvratně způsobují škody. Ta pomalá metoda myšlení je naopak metodou, na jejímž základě člověk z toho, co si obsáhle myslí, vypracovává logickým rozumem a zdravým úsudkem správné a prospěšné rozhodnutí, které může a smí s dobrým svědomím uskutečnit, jelikož z něj vyplývá úspěch, pokrok, a tedy užitek.

Metodou pomalého myšlení člověk kupříkladu skutečně a kvalitně vynalézá všelijaké věci, avšak tvoří také psychologicky správné a duchaplné průpovědi, a zejména také srozumitelně poučuje o faktické existenci skutečnosti a její pravdy, přičemž také činí správná a hodnotná rozhodnutí, na jejichž základě patřičně jedná v té které záležitosti nebo situaci atd.

Co se však týče vládnoucích činitelů a jejich souběžců, tedy většiny toho kterého národa, která eventuálně může nebo smí volit své vládní činitele (dle toho kterého politického systému), tak zde se jedná o záležitost samu o sobě, která dokazuje, že ani vládní činitelé, ani většina daného národa, nejsou schopni pochopit reálné myšlení. Většina národů – ať už z jakýchkoli zemí, neboť se to týká všech, Švýcarska, Německa, EU, resp. evropské diktatury, USA, Číny i všech ostatních zemí – takříkajíc visí na rtech mocichtivým »vrchnostenským« činitelům. Hloupá většina národů bez okolků věří svým vládním představitelům, běží jednoduše za nimi a dělá neuváženě vše, co oni rovněž neuváženě nařizují, vyhlašují, legislativně ustanovují, přednášejí k lidovému hlasování nebo jednoduše poroučejí atd. Co se vládních činitelů týče, tak ti jsou – s velmi, velmi vzácnými výjimkami – pouhými hlupáky, kteří natolik propadli svému rychlému myšlení, že jím již předurčují extrémní způsoby jednání, chybná rozhodnutí, jednání a nařízení, jakož i vadné vyhlášky, a to již od okamžiku, kdy své rychlomyšlení »uvedli do provozu«. Z toho důvodu také nastává situace – stejně jako z důvodu jejich bezmezné drzosti a přebujelé mocenské arogance –, v níž se s bezskrupulózní drzostí odvažují rozhodovat o tělesné neporušenosti svých občanek a občanů tím, že nařizují nucenou vakcinaci proti koronavirové nákaze, v důsledku čehož se nechají oočkovat i ti, kteří tuto vakcinaci z logických, rozumných a soudných důvodů odmítají. A odmítají ji právě proto, že nemyslejí rychle a ukvapeně a nechovají se jako provládní pochlebovači, kteří se snaží neschopným vládním činitelům lézt do páchnoucího zadku, tedy těm hlupákům, kteří se dopouštějí extrémně chybných skutků tím, že přijímají vadná rozhodnutí a vyhlašují chybné způsoby chování a chybná nařízení, jež přinášejí více škody nežli užitku – a jež četným lidem dokonce způsobují celoživotní zdravotní útrapy, ba dokonce smrt.

Většina národů kvůli svým způsobům a hlouposti celkově napodobuje vládní činitele, skutečně sama nemyslí a pouze hloupě, prostomyslně, povrchně a rychle úplně vše, co by bylo správné, a co by tedy musela věcně a vědomě myšlenkově adaptovat a zpracovat, nechává prosvištět svým mozkem, aniž by o tom fakticky a opravdu pomalu a správně uvažovala, což je nejen hloupé, ale přímo tupě hloupé. Hloupost ale od nepaměti znamená – jak vím již z doby, kterou jsem trávil se Sfath ve 40. letech a v níž mi vše vysvětloval –, že člověk »myslí« nikoli opravdově, nýbrž pouze povrchně. Hloupost je tedy v zásadě nutno chápat v tom smyslu, že člověk skutečně nemyslí, ale pouze nechává svým mozkem protékat to, co by musel důkladně rozvážit, avšak on to vše jen nechává povrchně, rychle, nepozorně a roztěkaně prosvištět svými mozkovými závity, aniž by vlastně vnímal, jaký je klíčový bod celé věci. Devízou bohověrců je průpověď »Bůh ví, co činí; a ten už vše vysvětlí a obrátí k nejlepšímu.« Toto jsem posledně slyšel asi ve 2 hodiny v noci od jedné bohověrné ženy, kterou jsem měl na telefonu a která na mě řvala a vyhrožovala mi, že mě »odpraví« a že se o to sama postará. Osočovala mě, přála mi smrt a ďábelský zmar a říkala, že mám bídně »chcípnout«, což protiřečilo tomu, čím mi předtím vyhrožovala, tedy že mám být právě »odpraven«. A to jen kvůli tomu, že nevěřím jejímu »milému pánubohu«, ale píši proti němu a proti její »svaté« náboženské víře a »Všemohoucímu«. Tyto věci však přece číst nemusí, jelikož je nepíši jí, nýbrž obecně ve svých spisech, a tudíž je její vlastní vinou, když se v nich šťourá a čte si něco, co není určeno explicitně jí osobně.

Vskutku, to je mimo jiné to, co jsem po dobu celého svého života stále znovu zažíval ze strany náboženských věřících, zejména právě křesťanských věřících, kteří mě od doby mého dětství, v mé občanské obci Bülach až po dálavy Země, pronásledovali a sužovali. Nebyl jsem ušetřen ani vražedných útoků na můj život, ale to odpovídá přesně tomu, jak jednají bohověrní lidé, když jim jejich přesvědčení vemlouvá něco jiného, než co jim ukládá jejich víra. Toto je věřivost, podle níž lidé žijí – stejně jako všichni náboženští věřící všech vyznání vůbec. Avšak jakmile se něco příčí jejich názoru a jejich přesvědčení nebo když propadnou nějaké nové ideologii, a tedy i novému přesvědčení – které nevzniklo ničím jiným než přemlouváním, resp. »ukecáním« ve prospěch nějaké nové víry, která může být náboženská, politická nebo jiná –, tak dělají, sledují a provádějí to, co v podstatě číhá a plane v jejich nejhlubším charakteru ztělesňujícím jejich skutečnou bytost. A to, co v jejich nitru číhá, nebývá zpravidla nic jiného než nenávist na nějakého člověka, který má jiný názor než ten, který odpovídá jejich vlastnímu prožívanému přesvědčení. Při tom nehraje roli láska, mír ani lidskost, neboť dotyční pokládají za legální prostředky zášť, pomstu i veškerou zvrhlost až po vraždění, zabíjení, ničení, pustošení a válčení atd. a také tyto prostředky uplatňují, a to nezávisle na tom, zda kvůli tomu přijde ke škodě bližní člověk, obyvatelstvo nebo celý národ nějaké země. Jakmile věřícímu přelétne něco přes nos – ať už je dotyčný člověk ovládán jakoukoli vírou – a jakmile někde převládá jiné mínění nebo se objevuje jiné přesvědčení nebo jiná ideologie, jež se příčí té jeho, tak svoji »lásku«, »lidskost« a »přátelství« atd. vůči svému bližnímu ihned zahazuje, odvrhuje a zapomíná.

Náboženská, politická i jiná víra a na ní založené chování pozemského člověka platí jen do té doby, do jaké je vší silou obhajován jeho vlastní názor, avšak je-li tento rozkolísán, tak je konec s rovnoprávností, láskou k bližnímu, mírem a lidskostí atd. Pravdou je nakonec to, že každá náboženská víra pokračuje tím, že se zákonitě přenáší i na každodenní život, a tedy i na související věci a fakta všeho druhu atd., následkem čehož začíná být člověk obecně věřivý a sám již nemyslí, anebo jen polovičatě a nelogicky. Z toho důvodu se náboženská víra rozpíná a má dopad i na politiku, jakýkoliv názor a postoj člověka, jakož i na úplně všechna jeho mínění, způsoby nazírání a chování vůbec. V důsledku toho získává přesvědčování, resp. přemlouvání, a tím i víra, na energii a na síle ve vztahu k tomu, co toto přemlouvání, resp. »ukecávání« idolizuje nebo idealizuje – což je kupříkladu víra v bohy, modly nebo nějaké lidi –, od čehož se pak člověk již nedokáže oprostit, a zůstává v zajetí své víry, a tedy v zajetí své hlouposti, resp. svého osobního nemyšlení. V celé této věci hrává obvykle klíčovou roli nějaká jiná osoba nebo několik osob, anebo nějaká propaganda atd., která působí na člověka »přesvědčivě«, a tedy »přemlouvavě«, čímž v něm vzbuzuje víru, které propadá, a nutí jej k tomu, aby uvěřil věci, ideologii a idealitě atd., která mu je »nakecávána«, následkem čehož podléhá nesmírné hlouposti a přestává sám myslet, načež propadá nelogičnosti, nerozumu a nezdravému úsudku. Náboženská víra tedy odpovídá za nemyšlení, a tím i za hloupost člověka, a to i v každodenním životě, v němž specificky určuje věřivé názory, rozhodnutí a jednání. Víra, které člověk propadl, nakonec tímto způsobem určuje úplně vše, co člověk věřivě míní, činí a vykonává, a tak je tomu u věřícího člověka, ať už se děje cokoliv.

V poslední době a v posledních dnech jsem kromě takovýchto telefonátů obdržel i různé dopisy a e-maily, které byly jednak velmi potěšitelné a vyjadřovaly velký dík spolku FIGU za jeho práci a jednak vyjadřovaly i žal, smutek a starosti. To hlavně z toho důvodu, že lidé dali na provakcinační propagandu vládních činitelů a jim důvěřujících částí populace. Kvůli jejich přesvědčovacím řečem se tedy mnozí nechali oočkovat, čímž utrpěli zdraví škodlivé důsledky, zatímco jiní členové rodiny na následky vakcinace zemřeli, načež rodiny zasáhl zármutek z úmrtí.

Když se nyní na vše dívám a vše promýšlím, tak zůstávám při tom, že mě osobně nic nesvede k tomu, abych ohledně očkování proti koronavirové nákaze sám udílel nějaké rady. Pro to, co pozemský člověk chce, musí nebo má učinit, se musí rozhodnout z pravlastní iniciativy pouze on sám, a tudíž musí o této věci každý člověk sám přemýšlet, činit vlastní rozhodnutí a uplatnit své pravlastní jednání. Ze své strany nechci ani nemohu nikomu udílet rady ohledně toho, zda se má nebo nemá nechat oočkovat ve vztahu ke koronavirové nákaze. Kromě toho, a to bych rád zopakoval, musí každý člověk sám přemýšlet, rozhodovat se a jednat, pokud jde o to, co má, nebo nemá učinit, resp. zda se má a chce, nebo nemá a nechce nechat oočkovat. Totéž platí, ať už člověk dělá, nebo nedělá cokoliv, a vyplývá z toho i to, jak se chová vůči nákaze a preventivním opatřením a co si může, nebo nemůže dovolit, aby v prvé řadě chránil sebe samého a následně i své spolubližní před infekcí. To předpokládá, aby člověk sám logicky, rozumně a soudně myslel, rozhodoval se a jednal, a to v každém případě, takže jednotlivec musí například přemýšlet o tom, aby neseděl s tím či oním bližním bez roušky a bez dodržování rozestupu a o tom, že se může nakazit i ze vzdálenosti 300 až 400 centimetrů, když vládnou určité podmínky v okolním prostředí. Při nošení vhodné respirační roušky – která by nikdy neměla mít nižší kvalitu než FFP2 – postačuje ovšem cca 150 až 200centimetrový odstup od ostatních, avšak i přesto existuje určitý faktor nejistoty.

V žádném případě nepostačuje výrok, že člověk má »sám myslet a nenechávat za sebe myslet ostatní«, neboť v zásadě se musí člověk učit – a to je skutečná nutnost – myslet samostatně a nenechávat za sebe povrchně, nesprávně a polovičatě myslet a rozhodovat ostatní. Odpovědnost za veškeré konání či nekonání nese každý člověk sám.

Ty, Bermunda, jsi také nastiňovala, co tehdy ve 40. letech rozeznal Sfath na základě svých výzkumů a co mi sděloval. To vyžaduje poněkud bližší vysvětlení, než jaké jsi poskytla: Jisté očkovací látky – jež mohou být jak dobré, tak špatné – mají dobrý, nebo špatný účinek na základě toho, jakou má člověk zdravotní konstituci, resp. jaký je jeho obecný tělesný stav, tedy jaké má biofyziologické a biopsychologické vlastnosti. Tělesná konstituce tvoří tedy protipól k úhrnu vlivů vnějšího prostředí, které působí na lidské tělo a které si člověk eventuálně osvojil již při svém vývoji, přičemž genetické vlivy zde nehrají žádnou roli. Na základě těchto pochodů a jistých vnějších vlivů, jež působí neobyčejně škodlivě, získává člověk vlastnosti, resp. vnitřní vlastnosti, které přetrvávají kratší dobu, přičemž zejména nákazy a choroby vedou k reakcím, jež mohou eventuálně vést k doživotním neduhům, útrapám, ba dokonce ke smrti. Celkově vzato jsou zde rozhodující i tělesné formy, tedy tělesné podoby v tom smyslu, zda je člověk normální, obézní nebo na pomezí obezity atd., a rozhodující jsou zde také normální životní pochody, resp. fyziologicko-biochemické a psychologické procesy či znaky lidské individuality.

Sfath mě také učil, že ten či onen člověk je skutečně zásadní měrou chráněn před onemocněním, když sám prodělá infekci nákazou, kterou může dále šířit, avšak sám nevykazuje žádné její příznaky.

Ptaah   To je něco – smím-li zopakovat slova Bermunda –, co bylo i pro nás zcela nové, což nás podnítilo k tomu, že jsme sami zahájili a provedli výzkumy, které v průběhu času potvrdily tvé údaje, a tedy i badatelské výsledky, k nimž tehdy dospěl můj otec, Sfath, a které tedy celkově, obšírně dokládají skutečný stav věcí, tedy skutečnou dnešní situaci; tato fakta jsou ovšem pozemským vědcům zcela neznámá, jelikož dosud nerozvíjeli vůbec žádné myšlenky tímto směrem, a proto tyto skutečnosti nezohledňovali, neboť jim kvůli jejich zabedněnosti připadají zcela absurdní. (Pozn.: Ptaah zopakoval vysvětlení Bermunda precizně.)

Billy   Radu, kterou mohu poskytnout, smím udělit na základě toho, jak sám vnímám svoji odpovědnost a obecnou bezpečnostní situaci, a tato rada zní následovně: Každý pozemšťan – ať už jakéhokoliv věku a pohlaví a ať už je oočkován proti koronaviru nebo nikoliv –, který má jasné smysly a je schopen uvažovat logicky, rozumně a soudně a vnímat svoji obsáhlou odpovědnost, se má dle svých nejlepších schopností a dovedností sám chránit před koronavirovou nákazou. Musí tak činit způsobem, že bude ve styku se svými spolubližními starostlivě nosit dobrý ochranný respirátor, jenž musí mít kvalitu FFP2. Současně musí také dodržovat pravidlo, že bude zachovávat odstup od svých bližních, který nemá být menší než 150 cm, avšak v normálním případě a zpravidla má činit 200 cm. To je to, co smím podotknout, aniž bych jakýmkoliv způsobem zasahoval do osobních práv a tělesné neporušenosti lidí. Jakým způsobem a zda bude jednotlivý člověk tuto radu chápat, následovat a realizovat, to spadá po všech stránkách vždy do sféry jeho vlastního a osobního uvážení. Má rada nepředstavuje nic více a nic méně než dobře promyšlenou informaci, která má platit v každém případě a stejnou měrou jak pro oočkované, tak pro nenaočkované osoby.

K tomu, co bylo řečeno, budiž ještě výslovně vysvětleno, že současná nařízení a vyhlášky, které zavádějí vládní představitelé pro národy v podobě pravidel G2 nebo G3 (doklad o očkování, úzdravě či testování; pozn. překl.) představují skutečně vtip. To tehdy, kdyby všichni oočkovaní i nenaočkovaní povinně nosili ochranné roušky třídy FFP2 a dodržovali pravidlo 200, resp. eventuálně 150centimetrových rozestupů podle toho, jak by to bylo nařízeno, resp. vyhlášeno. Kdyby národy, resp. dotyčné populace zemí dodržovaly tato pravidla, která by byla logicky, rozumně a soudně vyhlášena, tak by ono směšné pravidlo G nebylo ani zapotřebí. To ovšem předpokládá, aby veškeré osoby dotyčné populace solidárně dodržovaly patřičné nařízení a odpovídající vyhlášku, což v tomto případě nepoškozuje ani osobní práva, ani tělesnou nenarušenost, a ani svobodu pohybu lidí. Musí být ovšem zamezeny všechny veřejné zbytečnosti, jako např. veškeré hromadné akce a cestovní aktivity, které nejsou bezprostředně nutné pro zachování ekonomiky nebo života, a kterým se lze tedy vyhnout.

Lidem, kteří byli oočkováni proti koronaviru, jejich vakcinace proti infekci příliš nepomáhá, jak jste mi vy, Plejaren, vysvětlovali již před drahnou dobou, a tudíž mohou být oočkovaní lidé právě tak infekční jako lidé nenaočkovaní. Existují také lidé, v nichž se ukládají impulzy nákazy, jež se rozšiřují v orgánech a v krvi a jež zůstávají přítomny po celou dobu života člověka, aby jednoho dne začaly působit a vyvolaly nějakou chorobu, která nebude ani v nejmenším jevit souvislost s koronavirovou nákazou. Tato skutečnost je pozemským virologům, epidemiologům, badatelům, vědcům, lékařům a jiným zdravotníkům všech oborů do dnešního dne stále ještě zcela neznámá. Dokonce nemají ani tušení o tom, že tento virus nepůjde již nikdy vymýtit, jelikož bude na úrovni impulzů přetrvávat po všechnu dobu a jednoho dne ve zcela změněné, zmutované podobě opět udeří, a to dokonce (...) O tom však nemám nic říkat, neboť k tomu podotýkal Sfath (...) V tomto ohledu tedy již nic dalšího neuvedu. Faktem však zůstává, že také oočkovaní přenášejí koronavirovou nákazu dále, a mohou jí tedy nakazit jak nenaočkované, tak i již oočkované, avšak mohou původcem nákazy znovu infikovat i takzvané »uzdravené«. To vědí i takzvaní odborníci velmi přesně, avšak ti o tom mlčí a potlačují pravdu vůči veřejnosti, která se pak domnívá, že očkování vede ke vzniku protilátek, jež zaručují imunitu. To je však ohledně této nákazy lichý závěr, což se také prokazatelně ukazuje, a tudíž je odborníkům i toto známo, avšak ti o tom oficiálně mlčí, a pozemské lidstvo je podváděno.

Tím jsem vlastně řekl vše, co jsem říci chtěl, a tak si myslím, že ani nemusím ke všemu zmiňovat nic dalšího, neboť to, co bylo řečeno, by mělo skutečně postačovat.

Bermunda   Zmíněno bylo zřejmě vše podstatné, (...)

 


[1]             Pojem »Intelligentum« v našich překladech jako »inteligentství«, někdy i jako »inteligentnost«, přičemž oba pojmy se liší od pojmu »inteligence«; pozn. překl.