Úvod do kontaktů

v plném znění v PDF - česky

v plném znění v PDF - německy

 

Případ kontaktu (Billyho) Eduarda A. Meiera s Plejaren

Počet kontaktů s Plejaren a jejich jména

BEAM (= »Billy« Eduard. A. Meier) se narodil 3. února 1937 v obecní části Niederflachs 1253, v Bülachu, 8180, Curych/Švýcarsko. Od samého počátku nebyl jen pod záštitou svých rodičů, ale i pod záštitou Plejare Sfath, jenž pocházel z Vesmíru, resp. časové struktury ANKAR. Následně, od roku 1953, vstoupila do jeho života Asket z Vesmíru DAL, načež od roku 1975 pokračovala v kontaktu s ním Semjase, která pocházela z Vesmíru ANKAR, z planety Plejaren jménem ERRA; dále s ním byla v kontaktu i její sestra Pleija a její otec Ptaah, po němž následoval Quetzal a mnozí další.

První kontakty s mimozemšťany z Plejaren probíhaly tedy v době kontaktů se Sfath z planety Erra (Plejaren), přičemž tato doba trvala od roku 1942 do roku 1953; Sfath se o Eduarda staral již od doby jeho narození a způsobil jeho uzdravení, když ve věku necelých 6 měsíců onemocněl těžkým zápalem plic se smrtelným průběhem a když jeho lékař prohlásil, že se již nedožije příštího rána. Další kontakty probíhaly pak oficiálně od roku 1953 do roku 1964, resp. neoficiálně až do roku 1975, s osobou jménem Asket, která pocházela z Vesmíru DAL, načež od 28. ledna 1975 započaly kontakty se Semjase a dalšími osobami pocházejícími z Vesmíru ANKAR.

 

Prvotní zahájení kontaktů s Plejaren od počátku 40. let 20. století

v obecní čtvrti Niederflachs 1253, 8180 Bülach, kanton Curych/Švýcarsko

Od pondělí, 28. ledna 1975, až do soboty, 29. července 2023, proběhlo 2376 kontaktů, jež se vztahovaly čistě na misi a jež měly i osobní charakter, jakož dále i 1324 telepatických kontaktů s mimozemšťany z Plejaren, pocházejícími z Vesmíru ANKAR, a s příslušníky jejich Federace, jakož i s Asket a Nera pocházejícími z Vesmíru DAL; Vesmír DAL je Tvořivé dvojče našeho Tvoření, které pozemšťané nazývají jednoduše Vesmírem, avšak Tvoření zahrnuje 7 Vesmírů, jež existují v jeho prostoru, jež ale vykazují jiné dimenze, a jsou tedy od sebe odděleny v témže prostoru.

Kontakty s osobami z planety ERRA, která patří Plejaren, a z jejich Federace atd. přetrvávají i nadále, a budou trvat do té doby, do jaké bude »Billy« naživu. Ze všech kontaktů, které nebyly pouze osobní, existují písemné zprávy, které v roce 2023 zahrnují celkem 20 Bloků o počtu vždy asi 500 stran (formátu A4; pozn. překl.), přičemž tyto Bloky jsou částečně opatřeny důležitými a cennými dobovými dokumenty / novinovými výňatky a obrázky atd., jakož i mnoha doklady potvrzených/vyplněných předpovědí a událostí atd. Během velmi četných soukromých návštěv jsou probírány mnohé problémy a vedeny výhradně jen soukromé rozhovory, zatímco v oficiálních kontaktních zprávách, jež se vztahují čistě na misi, je obsaženo hodně látky o Nauce Tvořivé energie a obecně o světových událostech.

V polovině 70. let až do konce 80. let bylo ještě možné, že zvláště členové FIGU, ale rovněž i nezúčastněné osoby mimo společenství, mohli často pozorovat a fotografovat létající stroje Plejaren, avšak to se rychle, resp. náhle změnilo, takže je již pozorovat nelze. To se stalo z toho důvodu, že se po celém světě objevovali antagonisté a jistí protivníci a závistivci atd., kteří rozšiřovali lži, podváděli, osočovali a zlovolně falšovali filmy, fotografie a diapozitivy, přičemž k těmto osobám patřili dokonce i někteří členové Billyho vlastní rodiny.

Plejaren nemají nic společného s UFO, která jsou od nepaměti stále znovu, i v dnešní době, pozorována na celém světě; těch se Plejaren od pradávných dob straní a velmi dbají o to, aby je tito »cizinci«, jak je sami nazývají, nemohli vidět, lokalizovat, ani kontaktovat. Plejaren jsou tedy velmi přísně pamětlivi toho, aby s těmito cizinci nikdy žádným způsobem nepřišli do styku nebo aby s nimi byli byť jen zaměňováni. Tito cizinci pocházejí z kosmu, který je pozemšťanům známý, a z planet a soustav, jež pozemští astronomové znají, a jež tedy náležejí k naší časoprostorové struktuře našeho Vesmíru.

Plejaden/Plejaren a členové jejich Federace jsou lidé s fyzickými těly a nejvyšší měrou se podobají pozemšťanům, přičemž jisté anatomické odchylky/rozdíly vykazují pouze osoby, jež nepocházejí z Plejaren, což jsou zpravidla členové Federace, to jest zpravidla příslušníci Federace, která vzešla z iniciativy Plejaren. Průměrně se Plejaren dožívají cca 1 100 let, avšak mnozí umírají v mladším věku, zatímco jiní i ve věku starším.

Domovská planeta Plejaren se nazývá, jak bylo již zmíněno, Erra a ta je o něco menší než Země. Obyvatelstvo na planetě Erra čítá cca 530 milionů lidí, zatímco celá Federace, která je velmi rozsáhlá a rozprostírá se do vzdálenosti tisíců světelných let, zahrnuje populaci o počtu 120 miliard obyvatel. Hvězdy Plejaren nejsou identické s nám známými Plejádami, neboť jednak existují v jiné časoprostorové struktuře (= jiné dimenzi), tedy v jiném Vesmíru našeho Tvoření a v jiné časové dimenzi a jednak jsou ve své dimenzi vzdáleny dalších asi 115 světelných let od plejádských hvězd viditelných ze Země, avšak nalézají se právě v naprosto odlišné časoprostorové struktuře, kterou musejí Plejaren ze své strany nejprve »prolomit«, aby dospěli do naší časoprostorové struktury a pak k Zemi.

Plejaren jsou před pozemšťany po stránce vědomí (chybně se říká »duchovně«) i technicky o hodně napřed, a jsou tedy vysoce vyspělí. Ve starých dobách – jakož i v jakékoliv době vůbec – probíhalo mezi Plejaren a pozemšťany jen velmi málo kontaktů a ještě méně spojení, z nichž se pak i vyvinuly pozemšťanské linie Plejaren, které ale již před tisíciletími opět zanikly. Oni krajně nemnozí společní předci kráčeli po oddělených cestách vývoje atd., a tudíž tito nemnozí v běhu tisíciletí vymřeli, a tak dnes na Zemi již neexistují žádní jejich potomci, jejichž nejdávnější předci by vykazovali spojení s Plejaren.

 

Od čtvrtka, 3. 8. 2023, existuje, jak bylo již zmíněno, 20 Bloků »Plejadisch-plejarische kontaktních zpráv« (každý knižní vázaný Blok zahrnuje cca 500 stran formátu A4), přičemž Blok 21 je ve finální přípravě na korekturu. Průběžně jsou dodávány nové kontaktní zprávy, a tudíž se již zpracovává 22. Blok kontaktů.

(V češtině jsou na těchto stránkách (https://cz.figu.org) dostupné, kromě řady jednotlivých kontaktů a jejich výňatků, Blok 19 (kontakty 755–776; 25. 10. 2020 – 28. 8. 2021), Blok 20 (kontakty 777–814; 11. 9. 2021–26. 7. 2022) a Blok 21 (kontakty 815–855; 29. 7. 2022 – 15. 7. 2023); nejaktuálnější Blok 22 průběžně vzniká doplňováním nejaktuálnějších kontaktů (stav: listopad 2023); k zakoupení je také publikace »Plejarisch-plejarische kontaktní zprávy 1–10« (Vydání nové knihy FIGU v ČR | FIGU); pozn. FIGU-Studiengruppe ČR.)

Diskutovaná témata v kontaktních rozhovorech: Tvoření a jeho kreace, původ Univerza, historie Země, věda, astronomie, »spiritualita«, reinkarnace, genová manipulace, pozemská náboženství, lidská evoluce, »Učení ducha« (= Učení Tvořivé energie), meziplanetární kosmické lety, galaktická Federace, původ mimozemšťanů a jejich návštěvy na Zemi, telepatie, přelidnění na Zemi, ničení životního prostředí, vztahy mezi mužem a ženou a podpora zdraví, kromě mnoha dalších témat a věcí hodných vědění. Dle možností jsou odkrývány kamufláže faktů ze strany vlád, médií, jako jsou noviny, časopisy, rádia a televizní stanice, jakož i ze strany úřadů a armády atd.

 

Stovky nasnímaných barevných diapozitivů a z nich zhotovených fotografií zachycujících paprskové lodě a stopy po jejich přistání atd. Reprodukováno v knihách s fotografiemi.

Bylo fotografováno: 5 různých typů kosmických lodí o velikosti 3,5 až 7 metrů, přičemž tyto typy lodí byly zpravidla pilotovány. Krom toho existují ještě bezosádkové paprskové lodě, telemetrické disky (kontrolní a monitorovací létající stroje) i velké kosmické lodě, s nimiž se cestuje Vesmírem. Tyto objekty byly fotografovány jednotlivě nebo ve skupinách, a to jak za dne, tak v noci. Byly pořízeny také videofilmy a celuloidové filmy (8mm). Veškerý tento početný materiál byl do nejmenších detailů a velmi exaktně prověřován a analyzován pomocí několika elektronových mikroskopů, laserových scannerů a počítačových technik = identifikace hran pomocí termografu; kontrola obrysů (Z scale contour), přezkoumání hustoty a zrnitosti filmu elektronovým mikroskopem; použití mikrodenzitometru, vidikonové trubice, digitalizátoru a počítačových zařízení pro zpracování obrazu.

Mnohé diapozitivy a z nich zhotovené fotografie byly ukradeny a někde zmizely, anebo byly jednoduše zlovolně zničeny, a tudíž dnes existují už jen nemnohé, nebo jsou obsaženy v knihách jako obrazové materiály.

Bylo nasnímáno více než 2500 originálních diapozitivů, z nichž ale mnohé dodatečně zfalšoval jeden odborník, jelikož mu vyhrožovali smrtí »muži v černém«. Pomocí speciálních moderních technik mohla být však pravost nasnímaných diapozitivů dodatečně přesto doložena, avšak antagonisté, závistivci, pochybovači, lháři, pobožnůstkáři a lidé jim věřící, jakož i podvodníci ve věci kontaktů a UFO atd. se pokoušeli ony originální nasnímané diapozitivy prezentovat jako falzifikáty, což činí zlovolně a s všemožnými snahami všeho druhu stále znovu až do dnešní doby a hodiny.

 

Různé segmenty 8milimetrových filmů (originál nedostupný)

Filmy ukazují různé variace letu paprskových lodí, vícero létajících přístrojů, okamžité změny polohy létajících těles; části filmů byly snímek po snímku analyzovány

 

4 kovové, 1 biologický a 9 minerálních a krystalických vzorků analyzoval v USA známý a velmi zkušený dr. Marcel Vogel, který konstatoval jejich nepozemský původ

Analýza kovů byla velmi důkladně popsána ve video formátu (»Beamship the Metal«); výsledek: kov byl vyroben, na základě poznatků dr. Marcela Vogela, procesem studené fúze, což je technika, které metalurgie zde na Zemi ještě není schopna.

 

20minutová magnetofonová nahrávka bzučivých šumů paprskové lodi – bez zvukového odclonění

Magnetofonová nahrávka zvukově neodcloněné paprskové lodě byla pořízena za přítomnosti několika svědků, kteří slyšeli ohlušující šumy, ale nebyli schopni vidět loď, jež byla odcloněna vůči spatření. Hlasité bzučivé šumy byly slyšet až do 4kilometrové vzdálenosti, jak dosvědčily přispěchavší osoby. Vědecká analýza ukázala: zvuk bzučivých šumů se skládá z mnoha různých tónů/frekvencí, které zároveň vykazují krajně neobvyklé anomálie a náhlé změny zvuku/frekvence.

Stopy po přistání

Podle typu lodi vytvářejí létající stroje jednu až tři stopy po přistání. V případě tří stop jsou od sebe tyto stopy vzdáleny ve 120stupňovém úhlu; stopy jsou okrouhlé a tráva je stlačena proti směru hodinových ručiček; stopy jsou viditelné ještě několik měsíců po svém vzniku, pokud není posekána tráva. Částečně je dokonce ovlivněna i nově rostoucí tráva.

 

Zvláštnosti

  1. V noci byly přičiněním vesmírné lodi spalovány energie; vznikla asi 400 metrů dlouhá a asi 5 metrů široká světelná »stuha«, ve výši zhruba 700 metrů. Svědek: Jacobus Bertschinger.
  2. Billy se čerstvě oholil, byl asi 1 hodinu pryč na kontaktu; když přišel zpět, prohlásil, že byl nyní se Semjase pryč 5 dní, což muselo souhlasit, protože měl skutečně 5denní vous, což může dosvědčit několik členů FIGU, kteří byli u toho.
  3. Několik osob může dosvědčit, že Billy beze stopy zmizel zprostřed skupiny osob a že se po 2 hodinách opět vynořil.
  4. Mnoho osob může rovněž dosvědčit, že Billy seděl v kuchyni u stolu a asi o 50 metrů dále, naproti u vozovny, »odklidil« silou svého vědomí asi 150 centimetrů stranou zhruba 500 kilogramů vážící historická kamna, která ležela uprostřed na ulici, čímž ulici »uvolnil« pro dopravu.
  5. U kuchyňského stolu proměnil Billy před očima mnoha pozorovatelů ne zcela plnou litrovou lahev Pepsi Coly v dobré červené víno, které mohli všichni ochutnat.
  6. Mnoho osob může dosvědčit, že Billy před očima všech silně ohnul mezi prsty tvrdé 2 a 5frankové mince, jakož i čajové lžíce a vidličky.
  7. Bernadette Brandová a Silvano Lehmann mohou dosvědčit, že Billy opustil kuchyni severním východem, avšak v příštím okamžiku již opět přicházel zpět do kuchyně jižními dveřmi. Cesta, kterou by musel zdolat kolem obytného domu, činí asi 45 metrů, což by býval nemohl zvládnout, to jest nebylo by to možné ani nejrychlejším během za ony zhruba 2 vteřiny, které jeho výstup ze severní strany domu a opětovný vstup do kuchyně fakticky trval.

 

Svědci

Kromě »Billyho« Eduarda A. Meiera mohou dřívější i dnešní členové Základní skupiny a více než 130 dalších, cizích osob dosvědčit nejrůznější události kolem Plejaren a jejich kosmických lodí a osob, jakož i záležitosti kolem BEAM samotného (viz »Kniha svědků«, »Zeugenbuch«, nakladatelství FIGU). Svědectví by mohli podat i členové jeho rodiny, třebaže dnes očerňují pravdivé skutečnosti, jelikož mohli díky tomu podnikat cesty do ciziny, »získávat« peníze a vejít v celosvětovou známost.

 

Plné znění v PDF - česky