680. kontakt (výňatek)

Výňatek z 680. kontaktní zprávy ze dne 7. května 2017, 13:07

Billy (…) Teď ale jedna otázka ohledně státního prezidentského úřadu ve Francii; totiž, jestli už víš něco o tom, zda všechno probíhá správně či nikoliv?

Ptaah  V této věci uvádí jedna předpověď, že už od prvního hlasování začal masivní volební podvod ve prospěch Emmanuela Macrona na úkor Marine Le Pen, který při dnešní užší volbě přinese podvodné vítězství pro Macrona, přičemž původci toho celého jsou jisté elementy EU diktatury a francouzští fanatici EU diktatury.

Billy  Tomu přece nemůže být jinak, ale víš něco ve věci terorizmu, jak se tato záležitost bude dále vyvíjet? V těchto záležitostech přece pořád ještě děláte předpovědi, i když o tom už nic neříkáte, neboť to přece nepřináší žádný užitek, když se má něco dělat za účelem zamezení teroristického zla. Jednou jsi přece říkal, že jste se díky Sonanům dostali k vysoce vyspělým aparaturám a přístrojům, prostřednictvím kterých dokážete na technické bázi provádět předpovědi budoucnosti nepřetržitě po celou dobu a vše taktéž dokážete zaznamenat, aniž byste se o to museli osobně starat a prohlížet si to budoucí dění.

Ptaah  To je správně. Tato nám předaná velmi vysoce vyvinutá technika nám umožňuje už po dobu čtyř měsíců, abychom dohlíželi na celé planety v podobě pohledu do budoucnosti, přičemž tento pohled do budoucnosti je ale v současnosti omezen technickými možnostmi na maximálně 41 dní. Pomocí této nové techniky tedy můžeme během celé denní a noční doby zaznamenat kolem dokola vše na nějaké planetě, co se přihodí v rámci 41 dní do budoucnosti.To znamená, že se vše během celé probíhající budoucí doby o délce 41 dní registruje a zaznamenává, což pak odborníci vyhodnocují a dávají ve známost duchovním vůdcům a jejich spolupracovníkům, takže přirozeně i já vím, co se během těchto dní přihodí.

Billy  Máš tím na mysli, co se v příštích 41 dnech odehraje na Zemi?

Ptaah  Ano, to je smysl mých slov, neboť jsme již před dvěma týdny umístili na vnější pozemský orbit kolem planety odpovídající záznamová zařízení, takže již znám budoucí dění po dobu následujících 41 dní. Samozřejmě se každým dnem a každou nocí naše vědomosti ze záznamových zařízení rozšiřují.

Billy  Tak proto víš o volebním podvodu, který se dnes odehraje ohledně Emmanuela Macrona ve Francii.

Ptaah  To je správně.

Billy  A – promiň, toto není žádná nedůvěra –, ale mohu si to ověřit? Možná když mi uvedeš kromě příchozího volebního podvodu ve Franci ještě jednu důležitou událost, která se v následujícím čase odehraje?

Ptaah  Samozřejmě, to mohu ve věci teroru, na který ses zeptal, neboť 22. května se přihodí v Anglii, konkrétně v Manchesteru, hrůzný krvavý teroristický čin, který si vyžádá mnoho mrtvých a zraněných.

Billy  Aua, už zase, to jsem vlastně ani nechtěl vědět, neboť je to pro mě stále velmi zatěžující; takže o tom prosím už nehovořme. (…) Pak jedna otázka o věcech, o kterých jsme už často hovořili soukromě, neboť se domnívám, že bychom měli jednou zmínit jistá fakta, totiž jak nebezpečné jsou ve skutečnosti plastické nanočástice, které plují ve světových mořích a vnitrozemských vodstvech. Jedná se totiž o akumulátory jedů, neboť plastové částice vstřebávají mnohé jedy, které na sebe přitahují jako magnety.

Ptaah Správně, plastové nanočástice ve světových mořích a ve všech vnitrozemských vodstvech jsou samy o sobě pro člověka a všechny živočichy už extrémně škodlivé. Dále je to ještě horší, neboť na sebe jako magnety přitahují a vážou různé jedy, načež se stávají časovanou bombou pro všechny živočichy, kteří pak do svého těla tyto částice v podobě stravy přijmou. Nebezpečí těchto plastových nanočástic nasycených jedy tkví v tom – dostanou-li se do těla potravou –, že se z něho pak už nevyloučí a stanou se jeho součástí, v důsledku čehož způsobí chronické útrapy, nemoci a především rakovinu. Takže se také všichni vodní a suchozemští živočichové, kteří slouží lidem jako potrava, kontaminují vinou těchto malých a nejmenších plastových částic, které jsou naplněné různými jedy, takže člověk – pokud jí maso, ryby či jiné vodní živočichy – automaticky přijímá jedy a plastovými nanočásticemi kontaminovanou stravu, přičemž to vše pak zamoří celý organizmus. To celé je velmi zlé a zdraví škodlivé i proto, že takovéto plastové nanočástice s absorbovanými jedy jsou částečně rozmělněné už mnohem drobněji než v nanovelikosti, resp. v jedné miliardtině. Ono rozmělnění sahá až do atto velikosti, tedy do triliontin. Tyto jedy jsou rozšířeny i v atmosféře a tím i ve vzduchu a jsou vdechovány všemi živočichy, kteří jsou vybaveni dýchacím ústrojím, aby se pak rovněž usadily v organizmu a vyvolaly utrpení a nemoci. Částice existující ve vzduchu o velikosti atto, resp. triliontin ještě pozemští vědci nedokážou rozeznat a ani vyzkoumat. Pouze ve světových mořích existuje podle našich výzkumů přibližně 123 milionů tun plastových nanočástic, přičemž tuny ve vnitrozemských vodstvech v tom nejsou započítány. Také množství plastových fragmentů v atto velikosti zahrnuje podle našich analýz již několik tisíc tun. (…)

Billy (…) Posledně jsi něco říkal při ryze soukromé rozpravě, že chybí jen velmi málo, než permafrost definitivně roztaje.

Ptaah  To je správně; neboť jsem hovořil o tom, že definitivní a úplné rozpuštění permafrostu nastane tehdy, pokud se globální teplota dále zvýší už jen o necelých 0,5 stupňů.

Billy  Ano, to bylo ono. Hovořil jsi ale i o tom, že klima je nestabilní už notnou dobu a že samotný počátek změny klimatu začal už velmi brzy, tedy nikoliv teprve v Novém Věku.

Ptaah  I to je správně, neboť změna klimatu začala už velmi brzy a vyvolala velmi pomalé, ale dlouhotrvající stupňování klimatické nestability, a sice od 19. století, kdy přelidnění překonalo počet 1,6 miliard lidí. Od té doby se to celé stupňovalo až do dnešní doby, z čehož jsou už mnohá desetiletí očividně rozpoznatelné závažné následky na přírodě, fauně a flóře, stejně jako na samotném klimatu. Dnes je to už tak daleko, že Země a její lidstvo nyní stojí před neodvratitelnou masovou likvidací života, která je už tak dalece pokročilá, že to celé už není možné zastavit. A celkovou vinu na tom nese v důsledku svého přelidnění samotné pozemské lidstvo, které neslyší tvých a našich varování a dále zvyšuje rostoucím tempem masu přelidnění. Všechny výzkumy, které se ve věci klimatu dělají, se orientují pouze na vznikající následky změny klimatu a vlastní příčinu hledají v chybných původech, jen ne právě v tom, kde příčina skutečně je, totiž v přelidnění, v důsledku jehož machinací ve věci ničení přírody, fauny a flóry, stejně jako planety samotné, byla vyvolána změna klimatu. Faktem přitom je také to, že veškeré zásahy do zdrojů planety, jakož i více než 2000 nezodpovědných jaderných testů různých států vyvolalo neobvyklý posun pólů, v důsledku čehož se posouvají magnetické póly a jsou spolučiniteli na změně klimatu.

Billy To už předpověděl tvůj otec Sfath v 40. letech 20. století, přičemž hovořil i o tom, že stovky tisíc, ba milióny lidí budou muset opouštět své rodné domoviny, takže budou nazýváni »klimatickými uprchlíky«, kteří už ve svých domovinách nebudou mít žádné možnosti k životu.

Ptaah  To je mi z jeho letopisů známo, a jeho utvořený výraz »klimatičtí uprchlíci« se znovuobjeví i v dnešní době a prokáže se pravdivým v hrůzné podobě, neboť problematika klimatických uprchlíků se už stala skutečností. Nyní ale s tebou, Eduarde, musím ještě probrat leccos, co nemá být oficiální povahy.

(…)

Billy  Taky dobré, neboť i já bych chtěl položit jednu nebo dvě otázky ve věci vaší nejnovější aparatury, pomocí které dokážete zaznamenat budoucnost 41 dnů dopředu.

Ptaah  Samozřejmě, nyní ale slyš …  Ale nyní, Eduarde, milý příteli, je opět na čase, abych se rozloučil. Žij blaze, milý příteli.

Billy  Na shledanou, Ptaah, i já ti přeji dobré blaho.