761. a 762. kontakt

Kontaktní zpráva v plném znění v PDF zde

Sedmistý jedenašedesátý kontakt

středa, 16. prosince 2020, 00.11 hod. 

Billy     Ach, to jsi ty, Ptaah. Dobrá, můžeš hned vstoupit, jakmile ...

Ptaah  Jsem zde, Eduarde. Buď pozdraven, můj příteli.

Billy     Ano, ty také, milý příteli. Zdravím tě, Ptaah. Bohužel se to zase seběhlo tak, že jsem nebyl sám v kanceláři, jelikož jsem musel něco vyřídit se svojí návštěvou. Bylo třeba vyjasnit některé záležitosti ohledně nemocenského pojištění; některé podklady bez povšimnutí spadly na zem a zmizely pod sedačkou, kde bylo nutné je najít a zvednout. Během posledních 10 či 14 dnů se stávalo poněkud častěji, že jste vždycky přišli v okamžiku, kdy byl někdo v mé pracovně, takže jste na sebe museli upozorňovat klepáním na dveře, dříve než jsem si uvědomil vaši přítomnost a mohl svoji návštěvu vypoklonkovat. Nic proti tomu sice nenamítám, ale možná že by přece jen bylo lepší, kdybyste volili tradiční postup, tedy ten, že mě budete informovat krátce předtím, než přijdete, abych pak byl ve své pracovně sám.

Ptaah  Samozřejmě, tak by to bylo správné, ale když jsme oproštěni od svých povinností a pohybujeme se ve Středisku, tak nedbáme na čas a nechceme na něj ani fixovat svoji návštěvu, a tudíž tě navštěvujeme bez ohlášení, až ukončíme svoji procházku.

Billy     Ach tak je to, to jsem nevěděl, a považuji to tedy za vyřízené. Není tedy nutné k tomu říkat nic dalšího, krom toho, že je to nyní jasné a že to tak může i nadále zůstat.

Ptaah  Děkuji za tvé pochopení. Uvědomuji si, že jsme 6. listopadu říkali, že už o nákaze koronaviru nebudeme hovořit, ale přesto je očividně nutné o ní vyslovit určitá závěrečná slova, a sice následující: Z našich pozorování plyne, že se vědci různými postupy snaží vyzkoumat původ a příčinu koronavirové nákazy. Ohledně pojmu COVID 19 je třeba podotknout, že je matoucí a měl by znít v zásadě jinak, a sice podle svého skutečného původu. Název této choroby tedy měl být odvozen od Američana ..., který z důvodu velké nenávisti proti Americe položil spolu s Mao Ce-tungem základní kámen pro výskyt této nákazy. Odpovědnost za nákazu nesli oba tito muži, ale ty již nelze trestně stíhat, jelikož zemřeli, stejně jako všichni ti, kteří od poloviny 70. let 20. století pracovali na tomto nenávistném projektu ve třech různých tajných laboratořích – jejich konání nyní přináší smrtelné důsledky celé pozemské populaci, nejen USA, jak v zásadě plánovali.

(Delší část rozhovoru, která proběhla na tomto místě, obsahuje údaje, které nesmí být veřejně sdělovány.)

Dále se nelze vyhnout následujícímu osvětlení faktů: Od února přijímali čelní státní představitelé většiny států pouze chabá a neužitečná opatření a nařizovali je národům, které je měly provádět – dotyční se však ze svého konání očividně vůbec nepoučili a nerozpoznali, jak choulostivá je situace ve vztahu ke koronavirové krizi. Chybné a neužitečné manévry státních činitelů – viz nedostatečné jednání, nereálná nařízení a přijímání nanejvýš nepostačujících bezpečnostních a preventivních opatření proti šíření koronaviru, na jejichž základě měly národy jednat – vedly k nynější neblahé pandemické situaci. Jednotlivými státy nařizovaná ochranná opatření – jako jsou krátkodobé zákazy opouštět domov, resp. krátkodobé zákazy vycházení a vstupu na určitá místa, jakož i další bezpečnostní ustanovení, jež se v lidové mluvě označují jako »lockdown« – jsou neužitečná a nesmyslná. Tak je tomu proto, že čelní představitelé tato povrchní opatření rozvolnili či zcela zrušili a zneplatnili ihned poté, co se o něco snížila křivka počtu nakažených a mrtvých. To svědčí o tom, že dotyční státní představitelé nejsou schopni vést lid, že jsou nekompetentní, nepředvídaví, nevídaně neodpovědní a že postrádají rozumnost. Od vypuknutí koronavirové nákazy se navíc dodnes nic nezměnilo k lepšímu, a především dotyční nerozeznali své celkově chybné konání, neobrátili se k rozumu a soudnosti a nevypracovali věcná ani odborná protiopatření ke zvládnutí koronavirové nákazy. Obzvláště měli zvážit a nařídit delší lockdown – když použiji tento pojem –, který by netrval jen jeden či dva týdny, nýbrž 2, 3 i více měsíců, přičemž měli vypracovat, naplánovat a zohlednit skutečně veškerá nutná opatření, jež by hluboce zasáhla do soukromé, osobní i hospodářské oblasti.

Billy     K tomu však, žel, obecné většině pozemšťanů nepostačuje inteligentnost, a to ani tehdy, když je jim vše naprosto přesně vyloženo. O celé této věci přemýšlejí a chápou ji pouze lidé, kteří umějí uplatňovat svoji inteligentnost. Tuto schopnost však zpravidla nepostrádá jen většina národa, ale postrádají ji především a zrovna i ti, kteří by ji měli postrádat nejméně, totiž vládní představitelé, kteří jsou u kormidla moci a kteří se považují za velké a znalé, třebaže jsou to ve skutečnosti nuly, ba totální nuly, pokud jde o schopnost používat vlastní inteligentnost. Nedávno jsi např. sám prohlásil, že ze všech vlád všech evropských zemí vzbudil tvoji pozornost pouze jediný vládní činitel, který se nedá označit za nulu a jenž se snaží jednat dobře a správně, a tímto činitelem je bavorský ministerský předseda Söder – posledně jsi speciálně zmínil, že se tento muž zaslouží o to, že jeho postoje a skutky nakonec přinesou dobré ovoce a že se pro všechny vládní potřeštěnce v Německu stanou vzorem. Nejprve se budou jeho poctivým snahám tajně posmívat, ale poté začnou jeho poznatky, vhledy a skutky napodobovat, jelikož zkrátka nebudou moci jinak – tak se to nyní očividně zběhne, jak jsi uvedl již před týdnem. Samozřejmě bude vše probíhat tak, jako obyčejně: Mezi všemi napodobiteli chytrého Södera budou pouze nemnozí, kteří budou jeho konání považovat za dobré, zatímco ostatní – od nejmenších činitelů až po samu kancléřku – si budou ve velké většině Söderovu znalost nárokovat pro sebe, budou se chvástavě, neotesaně, okázale, chlubivě a vřískavě vypínat a předstírat, že znalost, kterou okopírovali od Södera, odpovídá jejich vlastním poznatkům, jejich vlastnímu dílu, vlastním myšlenkám a vlastní osobní odpovědnosti. S těmito vládními činiteli, kteří provozují sebechválu na úkor druhých, se to má stejně jako s ostatními personami po celém světě, mezi něž patří i neomalenec Trump v USA a jeho přitakávači, kteří se ve své sebechvále vynášejí do nebes a chlubí se cizím peřím.

Ptaah  Můžeme konstatovat, že tebou zmíněná situace již nastává. Jsem tady ovšem proto, že mám obavy o zdravotní bezpečnost všech členů FIGU, především s ohledem na nadcházející týdny, v nichž se budou slavit Vánoce, Silvestr a Nový rok, což je tradičně spojeno s rodinnými sešlostmi, návštěvami známých a přátel a patřičnými oslavami. Všechny tyto okolnosti jsou velmi choulostivé a přinesou četné neblahé situace, jež budou na celém světě vznikat kvůli nerozumu nesčetných lidí ze všech vrstev populace a kvůli selhání státních představitelů – a to bude lidem způsobovat útrapy. Tomuto tématu bych se nyní rád zavěnoval i přesto, že jsme 6. listopadu rozhodli, že se o nákaze koronaviru již s konečnou platností nebudeme bavit. Vše, co musím vypovědět a vysvětlit, se snaž rychle vyvolat a sepsat, aby bylo možné má vysvětlení neprodleně zveřejnit na webových stránkách FIGU. Uveřejnit se má zároveň i upozornění pro čtenáře v tomto smyslu: Je nutno se vážně řídit všemi nezbytnými bezpečnostními opatřeními a všechny informace, které nyní vysvětlím a které budou uveřejněny na webových stránkách, mají čtenáři z vlastní iniciativy kopírovat a co nejvíce je šířit dál. Z toho důvodu nemá být tento text opatřen copyrightem, aby jej lidé mohli volně rozmnožovat a neomezeně zveřejňovat. Nuže, musím vyložit všechny důležité faktory, jejichž dodržování je nevyhnutelně nutné k tomu, aby byla co nejlepší měrou zaručena zdravotní bezpečnost jednotlivých osob a jejich rodin, známých a přátel. Je naléhavě nutné vyložit, a to v jednotlivých bodech, následující důležité faktory, jež mají lidé vzít na vědomí, pochopit, následovat a zohlednit pro svoji osobní zdravotní bezpečnost, jakož i pro bezpečnost svých spolubližních:

1. Veškeré výnosy, vyhlášky, nařízení, ostatní opatření a lockdowny – které budou nyní nově zavádět státní představitelé s platností do příštích týdnů či za určitých okolností do odvolání či do konce prvního měsíce nového roku – jsou v každém ohledu nedostatečné, a tedy velmi nevyhovující, což značí, že jsou účinné jen zčásti a že nezabraňují dalšímu působení nákazy a problémům s ní spojeným; tyto problémy budou tedy dále přetrvávat a v nadcházejících týdnech se ještě vystupňují.

Státní činitelé většiny zemí přijímali, nařizovali národům a prováděli od února pouze chabá a neužitečná opatření, z nichž nevzešel žádný prospěšný efekt, avšak přesto je tomu očividně tak, že se z toho vůbec nepoučili a nerozeznali choulostivou situaci, jež plyne z koronavirové krize. Chybné a neužitečné manévry státních činitelů – viz jejich nedostatečné jednání, nereálná nařízení a přijímání nanejvýš nepostačujících bezpečnostních a preventivních opatření proti šíření koronaviru, na jejichž základě měly národy jednat – vedly k nynější neblahé pandemické situaci. Jednotlivými státy nařizované krátkodobé lockdowny, jež byly rozvolněny či zcela zrušeny a zneplatněny ihned poté, co se o něco snížila křivka počtu nakažených a mrtvých, svědčí o tom, že dotyční státní představitelé jsou naprosto neschopní vést lid, že jsou nekompetentní, nepředvídaví, nevídaně neodpovědní a že postrádají rozumnost. Od vypuknutí koronavirové nákazy se navíc dodnes nic nezměnilo k lepšímu, a především dotyční nepochopili své celkově chybné konání, nepřiklonili se k rozumu ani soudnosti a nevypracovali věcná ani odborná protiopatření ke zvládnutí koronavirové nákazy.

2. Je naléhavě nutné a důležité zohlednit následující: Každá osoba, která je v přímém styku s jinými osobami, jež nenáležejí k její bezprostřední, osobní životní sféře, má v každém případě nosit účelnou ochrannou roušku

Každý člověk si může zaručit své osobní zdraví, jakož i zdraví své nejbližší rodiny či svého životního společenství jen tehdy, bude-li se řídit vzápětí řečenými důležitými opatřeními ohledně správného nošení a správného druhu ochranných roušek.

3. Nejčastěji se choroby přenášejí tak, že se člověk nakazí přímým kontaktem s infikovaným předmětem či živým tvorem anebo s infekčními kapénkami a aerosoly, které se vznášejí ve vzduchu a které člověk může vdechnout, pokud se dostane do jejich přílišné blízkosti, a proto je naléhavě nutné nosit vhodnou ochrannou roušku a udržovat si asi 2metrový odstup od jiných osob.

a) Při naprostém bezvětří ve venkovním prostředí by měl člověk nosit ochrannou roušku a stačí, aby si zachovával minimálně 150centimetrový odstup od jiných osob; vane-li vítr, měl by zachovávat vzdálenost 2metrovou a větší.

b) Při nezbytných profesních a obchodních rozhovorech, jež probíhají v uzavřených místnostech, by měli lidé nosit ochranné roušky a měli by mít možnost hovořit přes ochrannou dělicí přepážku.

c) Při pohovorech, setkáních a jednáních atd. by měly osoby přicházející zvenčí nosit ochrannou roušku a udržovat si nezbytný odstup od ostatních osob.

d) Je bezpodmínečně nutné nechodit na návštěvy do cizích bytů, resp. do jiných domácností, a to i v rámci vlastního příbuzenstva a co se týče jiných domácností, v nichž bydlí příslušníci vlastní rodiny; rovněž tak by lidé neměli zvát na návštěvy do svého vlastního, osobního bydliště členy své rodiny, kteří bydlí jinde.

e) Lidé by měli navštěvovat své rodinné příslušníky, kteří vyžadují péči či zabezpečení atd., jen tehdy, budou-li dbát na všechna nezbytná bezpečnostní opatření, jako jsou tato:

                   1. Nosit vhodnou ochrannou roušku.

                   2. Zachovávat si co největší odstup.

           3. Po nutných tělesných dotycích dodržovat všechna bezpečnostní opatření, mezi něž patří           všechny typy nezbytné desinfekce.

f) Krátkodobé, pouze několikaminutové návštěvy rodinných příslušníků, kteří bydlí v jiných domech či domácnostech – jako např. kvůli dodávkám či vyřizování nějakých věcí anebo kvůli udržování kontaktu –, mohou probíhat, avšak pod podmínkou, že budou dotyční nosit ochrannou roušku a zachovávat si náležitý vzájemný odstup.

4. Normální, průmyslově vyráběné ochranné roušky typu FFP1 nemohou zabránit virům, aby pronikly na sliznice či do dýchacího ústrojí, a to navzdory všem chybným tvrzením výrobců, prodejců, přemoudřelců, svárlivců a konspiračních teoretiků atd.; k ochraně před viry se nehodí ani vlastnoručně vyrobené látkové roušky, průsvitné štíty na obličej, krátké štíty před ústy a nosem, ani podobné výrobky.

a) Vlastnoručně vyrobené látkové roušky chrání v nejlepším případě před průnikem prachu do dýchacího ústrojí.

b) Normální, dobré, několika vrstvami textilních vláken vybavené a průmyslově vyráběné ochranné roušky třídy FFP1 jsou vhodné k ochraně před průnikem choroboplodných zárodků (jako jsou prachové částice, houbové výtrusy, cizopasníci, bakterie a podobně) do dýchacího ústrojí a na sliznice, avšak nebrání průniku choroboplodných zárodků do organizmu.

 

Mikroorganizmy a tisíce druhů bakterií

Nošení ochranné roušky může být účinné jen tehdy, používá-li člověk vhodný typ roušky.

1. Ryze látkové roušky, ať už vlastnoručně vyrobené, nebo koupené, jsou naprosto neužitečné a ohrožují velkou měrou lidské zdraví.

2. Prověřené roušky typu FFP1 chrání pouze slabě a člověk by je neměl používat jako skutečné ochranné roušky, ale nanejvýš jako krátkodobou nouzovou pomůcku.

3. Pro styk s jinými osobami se hodí roušky typu FFP2 a FFP3.

4. FFP je anglická zkratka ze slov »Filtering Face Piece«. V překladu do německé řeči se tato složenina obecně chápe ve smyslu ochranné roušky, roušky proti jemnému prachu či jednoduše ve smyslu ochranného dýchacího filtru. Dýchací roušky ochranných tříd FFP se dělí do tří skupin, totiž FFP1, FFP2 a FFP3, přičemž FFP3 je nejbezpečnější ochrannou třídou.

 

Sedmistý dvaašedesátý kontakt,

sobota, 19. prosince 2020, 23.58 hod.

Ptaah  Ahoj, Eduarde, milý příteli, jsem opět zde. Jak vidím, pracuješ na tom, abys vyvolal a sepsal náš poslední rozhovor před 3 dny.

Billy     Ano, ale bohužel s tím mám veliké těžkosti, kvůli nimž jsem dosud nevyvolal zprávu z 6. listopadu. Mé oči již nefungují tak, jak by bylo nutné, abych mohl lépe hledět na svoji práci. Proto žel potřebuji na psaní třikrát či čtyřikrát více času než normálně. Na kontrolu k očnímu mohu žel až 7. ledna, teprve pak se ukáže, kdy mám podstoupit operaci. Nyní mám se psaním největší těžkosti, jelikož na obrazovce počítače vidím všechno zkresleně a rozmazaně, a navíc mi splývají jednotlivé řádky, a proto také dělám hodně překlepů atd., přičemž i samu klávesnici vidím pokřiveně a vlnitě.

Ptaah  Tak vynech náš poslední rozhovor a později se snaž o to, abys vyvolal a sepsal ten dnešní, neboť ten bys měl vyhotovit již dnes, aby mohl být umístěn na vaši webovou stránku FIGU.

Billy     Zařídím se podle toho.

Ptaah  Pak bych se rád pustil do toho, co musím vyříci, načež mé výpovědi můžeš rozčlenit a případně i opatřit nadpisy:

Co je nutno vědět a vysvětlit ohledně ochranných dýchacích roušek:

Ochranné dýchací roušky nelze vnímat jen jako prosté ochranné prostředky, neboť představují za určitých okolností životně důležité pomůcky, jež lze uplatnit v různých podobách a při různých příležitostech, jako např. proti současně se šířící nákaze koronaviru; čelit této nákaze lze jen pomocí zvláště vhodných ochranných roušek, jež nesou označení FFP a jež jsou k dostání na trhu. Má doporučení ohledně používání roušek se zakládají na racionální úvaze, neboť pouze ochranné roušky mohou do značné míry ochránit před infekcí choroboplodnými zárodky, pokud je lidé nosí a používají skutečně účelným způsobem.

1. Na trhu existují tři třídy vhodných ochranných roušek, totiž FFP1, FFP2 a FFP3, které spolehlivě chrání před vodními a olejovými aerosoly, kouřem a jemným prachem; tyto tři ochranné třídy FFP se liší především ohledně účelu svého uplatnění, resp. ohledně stupně své ochrany a své maximální propustnosti. Celková propustnost se prověřuje z hlediska průchodnosti filtru a řádného těsnění kolem obličeje a nosu, což rovněž zaručuje, že rouška bude účelně čelit dlouhodobým rizikům vdechnutí škodlivých látek.

Ochranné roušky musejí chránit především před jemným prachem pronikajícím do plic, před kouřem, kapénkami ze slin, kapalnou mlhou, resp. aerosoly, avšak nikoliv před párou a plynem.

Ochranné roušky FFP1, FFP2 a FFP3 poskytují stupeň ochrany, jenž závisí na jejich celkové propustnosti a filtraci rozdílných škodlivých částic až do velikosti 0,6 μm. Celková propustnost se, jak bylo již vysvětleno, testuje z hlediska průchodnosti filtru a možných netěsností kolem obličeje a nosu.

a) Nejprve je nutno vysvětlit, že ochranné roušky třídy FFP1 v žádném případě nechrání před viry – jak chybně a neodpovědně tvrdí výrobci roušek, virologové, přemoudřelci atd. –, nýbrž jen před částečkami jemného prachu, houbovými výtrusy, všemožnými jinými částicemi, parazity a podle svého typu i před bakteriemi. Opačná tvrzení jsou toliko klamná a přemoudřelá, anebo slouží zisku.

b) Jak bylo již vysvětleno, člení se systém ochranných roušek do třech tříd FFP, přičemž zkratka FFP znamená »Filtering Face Piece«. Ochranná rouška je koncipována tak, aby zakrývala nos a ústa, a skládá se z různých filtračních materiálů. Nosit roušku je užitečné všude tam, kde jsou ve vzduchu překročeny limity maximální koncentrace zdraví škodlivých prachových částic, kouře, kapének ze slin a aerosolů. Jsou-li tyto limity překročeny, pak je nezbytné a povinné, aby člověk nosil ochrannou roušku, jako v případě rizika infekce jakýmikoliv chorobami a nákazami, mezi něž patří např. chřipka a v současnosti i koronavirus.

c) Ochranné vlastnosti roušek FFP se člení do třech tříd podle normy DIN EN 149, přičemž tyto roušky slouží zpravidla jako jednorázová ochrana dýchacích cest. Použité jednorázové roušky je zpravidla nutné zlikvidovat.

d) Označení EN 149 vychází z evropské normy pro ověřené ochranné roušky FFP. Tyto roušky lze poznat podle toho, že mají na sobě potisk EN 149, jakož i značku CE. Maximální celková propustnost, tedy úhrnná propustnost směrem dovnitř, činí podle evropské normy 22 % pro roušky FFP1, 8 % pro roušky FFP2 a 2 % pro roušky FFP3.

e)  Filtrační třídy FFP mají rozdílnou výkonnost, přičemž se převážně používají a nosí polomasky či plné masky třídy FFP1, které slouží proti jemnému prachu; ty však nechrání před viry, ale pouze spolehlivě slouží k zadržování částic jemného prachu a k ochraně dýchacích cest před nejrůznějšími nebezpečnými aerosoly. Roušky FFP1 tedy v zásadě nechrání před viry.

f) Filtry ochranných roušek tříd FFP1, FFP2 či FFP3 se vyrábějí průmyslově, přičemž kvalita jejich ochrany závisí především na limitních hodnotách choroboplodných zárodků v ovzduší.

g)  Roušky FFP se liší nejen svým filtračním výkonem, ale i svou koncepcí: Mohou kupříkladu obsahovat výdechový filtrační ventil, který je důležitý především tehdy, když vzniká kvůli materiálním podmínkám příliš velký odpor při dýchání.

h)  Ochranné roušky chrání ve svých třech třídách před vodními a olejovými aerosoly, kouřem a jemným prachem a jejich ochranná funkce podléhá celoevropsky platné normě EN 149. Tyto roušky se označují jako částicové filtrační polomasky nebo masky proti jemnému prachu a rozdělují se na ochranné třídy FFP1, FFP2 a FFP3.

i)   Částice jemného prachu jsou nebezpečné, jelikož mohou být radioaktivní i rakovinotvorné, ale určité jejich druhy také poškozují celou dýchací soustavu těla, což může vést k závažným pozdějším důsledkům a v běhu desetiletí i k rozvoji těžkých onemocnění.

2. Všemožné nejjemnější částečky prachu se zpravidla takřka neviditelně vznášejí ve vzduchu a ohrožují zdraví člověka. Jelikož mají nepatrnou velikost, nelze podceňovat z nich plynoucí rizika, a to především v jistých pracovních prostředích, ale i ve znečištěné atmosféře. Částice jemného prachu jsou nebezpečné, jelikož mohou být i radioaktivní a rakovinotvorné, a pokud je jim člověk vystaven po dlouhá léta, mohou na velmi dlouho poškodit jeho dýchací soustavu. Člověk se má tedy před částečkami jemného prachu chránit dostatečnými, vhodnými ochrannými rouškami určitých ochranných tříd – k tomu se hodí takzvané FFP roušky, které jsou testovány z hlediska celkové propustnosti, resp. z hlediska průchodnosti filtru a těsnění kolem obličeje a nosu, což také zaručuje, že může člověk užitečně čelit dlouhodobým rizikům spojeným s vdechováním škodlivých látek.

Testování celkové propustnosti znamená, že se u ochranných roušek prověřují možné netěsnosti kolem nosu, brady či očí, které mohou při nošení vznikat, neboť skrze tyto netěsnosti může unikat do okolí vydechovaný vzduch, resp. se mohou uvolňovat aerosoly, a pod roušku mohou také vniknout zdraví škodlivé částice a člověk je může následně vdechnout. Inovativní design a zvláštní filtrační technologie roušek mohou tyto netěsnosti, vzniklé tvarem obličeje, řešit, a mohou také snížit nádechový odpor, což zvyšuje komfort při nošení.

3. K ochraně před bakteriálními choroboplodnými zárodky lze doporučit ochranné roušky třídy FFP2, které sice nemohou plně blokovat viry, ale do značné míry chrání před vdechnutím cizích, patogenních dechových aerosolů, před přijetím cizích kapének ze slin, a tedy i před takto přenositelnými chorobnými zárodky.

4. Ochranné roušky od ochranné třídy 3 a výše chrání do značné míry spolehlivě i před viry, a tedy i před koronavirem COVID-19 a před viry chřipkovými.

     Filtr FFP3 lze kvůli jeho vlastnostem využít zpravidla jako ochranu před prakticky všemi viry.

5. Operační masky vyhovují nejvyšším bezpečnostním požadavkům a zajišťují nejlepší možnou ochranu před všemi rody a druhy patogenních činitelů, a tedy i před bakteriemi a viry, avšak přesto nezaručují absolutní bezpečnost, ale pouze bezpečnost relativní, resp. nejlepší a nejvyšší možnou v míře 95 %.

a) Filtrační účinek operačních masek proti bakteriím a virům je tedy zpravidla 95procentní, přičemž tyto masky musejí být prověřeny z hlediska celkové propustnosti a musejí pevně přiléhat ke krku a obličeji. Operační masky se zpravidla nepoužívají pro osobní účely, nýbrž na operačních sálech, kde chrání spíše pacienty než chirurgy, jelikož – stejně jako všechny ostatní ochranné masky, resp. roušky – blokují vydechované kapénky ze slin a proudění dechových aerosolů. Především operační masky musejí úzce doléhat k obličeji a musejí mít tvarovatelný oblouk kolem nosu, jelikož jen to zaručuje skutečnou ochranu.

b) Operační masky jsou vyráběny v prvé řadě pro chirurgy, kteří je nosí při operacích, čímž chrání spíše pacienty než sami sebe.

6. Papírové obličejové roušky typu FFP1 s jednou vrstvou, vlastnoručně vyrobené látkové roušky, obličejové štíty nebo štíty všeho druhu zakrývající ústa a nos se naprosto nehodí k ochraně před choroboplodnými zárodky, stejně jako ani kapesníky, šály a šátky, neboť všechny tyto výrobky poskytují zcela neúčinnou ochranu, a navíc vzbuzují iluzi bezpečí a zvyšují riziko onemocnění.

7.  Pouze nošení kvalitních ochranných roušek zakrývajících ústa a nos může snížit riziko šíření choroboplodných zárodků, stejně jako dbalá hygiena rukou; a pokud člověk potřebuje náhle kašlat a kýchat, tak by si měl přinejmenším plně zakrýt ústa a nos kapesníkem atd.

a) Mezi nejdůležitější opatření týkající se individuální hygieny patří v každém případě desinfekce rukou, jakož i nošení správné a pevně přiléhající ochranné roušky, jež má přinejmenším vyhovovat požadavkům průmyslově vyráběné a prověřené roušky typu FFP1.

b) V situacích, při nichž hrozí kontakt s potenciálně nakaženou osobou, by měl člověk v zásadě a přinejmenším nosit vhodnou, užitečnou a prověřenou roušku FFP1. Pokud mají jiné osoby záchvaty kašle či kýchání, jež svědčí o onemocnění, měl by člověk v jejich přítomnosti nevyhnutelně nosit prověřené roušky typu FFP2 či FFP3.

c) Pokud má nějaká osoba dráždivý kašel, např. při bronchoskopickém vyšetření atd., měly by osoby v její blízkosti bezpodmínečně nosit roušky typu FFP3. Existuje-li u nějaké osoby podezření na virové onemocnění, je nutné ji až do doby převozu do nemocnice izolovat, ubytovat v oddělené místnosti a vybavit ochranou úst a nosu.

d) Osoby, které přijdou do kontaktu s jinými a přímými členy rodiny, by se měly chránit přinejmenším prověřenou rouškou typu FFP1.

e) Osoby, jež přijdou do kontaktu s jinými členy rodiny, kteří nepatří do přímého, osobního rodinného kruhu a kteří bydlí jinde, by měly nosit ochranné roušky typu FFP2, a to i v domě těchto rodinných členů, do nějž vstupují kvůli poskytnutí péče či zabezpečení. Totéž platí, pokud musí nějaká osoba nutně vstoupit do cizí domácnosti.

f) Obecná populace se v případě epidemie či pandemie může v jistém rámci chránit nošením vhodných ochranný roušek, přinejmenším třídy FFP2, avšak nikdy ne nošením jednovrstvých papírových roušek, kapesníků, šál a šátků atd.

g) Stále existuje riziko u osob, které na základě chybných rad či přemoudřelosti atd. nosí špatné ochranné roušky, kvůli nimž získávají pocit falešného bezpečí, a nezohledňují a zanedbávají nezbytná preventivní opatření, načež onemocní či zemřou.

 

Pro osobní ochranu před nakažením, infekcí a onemocněním je nutno dbát na následující opatření a přísně je dodržovat:

Zvláštní pozornost je nutno věnovat tomu, aby lidé zvládali a prováděli následující podstatné úkony, anebo aby se jich vyvarovali:

1.   Je-li člověk ve styku s jinými osobami, které nenáležejí k jeho osobnímu rodinnému či skupinovému kruhu, měl by považovat za svoji samozřejmou, odpovědnou povinnost, že bude nosit ochrannou roušku.

2.    Člověk by neměl druhým osobám podávat ruku, dotýkat se jejich těla, ani na ně dýchat, kašlat a kýchat.

3.    Člověk by se neměl dotýkat svých očí, nosu ani úst.

4.   Po kontaktu s jinými osobami by si měl člověk, zcela samozřejmě, důkladně umýt ruce, stejně jako po použití sanitárních zařízení a po návštěvě toalety.

 

5.    Povinností by mělo být intenzivní větrání obytných prostor, kuchyní, pracoven a veškerých pobytových a shromažďovacích místností atd.

6.   Člověk by se měl vyvarovat návštěv veškerých akcí, jako jsou např. fotbalové události, ale neměl by chodit ani do obchodních domů, na diskotéky, do restaurací, divadel, do kina, do kostelů, na trhy, ani na žádná jiná místa, kde se hromadně vyskytují lidé.

7.   Použité jednorázové kapesníky by měl člověk řádně a bezpečně zlikvidovat, stejně jako použité jednorázové roušky a rukavice.

8.    Člověk by se měl zásadně vyvarovat úzkých kontaktů s lidmi, kteří potenciálně onemocněli koronavirem.

9.    Člověk by měl vysloveně a odpovědně dbát na to, aby se co možná nejvíce izoloval od osob, které se infikovaly koronavirem.

10.  Osobám, jež trpí horečkou, zvláštními bolestmi, ztrátou chuti atd., budiž v jejich vlastním zájmu doporučeno, aby se podrobily testu na koronavirus a zůstávaly doma. Budou-li otestovány jako pozitivní, tak se mají neprodleně vyvarovat kontaktů s jinými lidmi, aby nikoho dalšího nenakazily.

11. Nošením ochranné roušky typu FFP lze předejít především dvěma následujícím situacím:

           a) Pokud osoba nakažená koronavirem nosí kvalitní ochrannou roušku typu FFP a hovoří, tak tato rouška účinně blokuje makroskopické kapénky ze slin, které vypouští z úst, a brání vydechování aerosolů – díky tomu se zmíněné kapénky ani vydechované aerosoly nedostanou do ovzduší, a tedy ani do ústní a nosní sliznice jiných lidí.

            b) Pokud zdravá a koronavirem nenakažená osoba nosí kvalitní ochrannou roušku typu FFP a hovoří,   tak tato rouška i v jejím případě účinně blokuje makroskopické kapénky ze slin a vydechované aerosoly – díky tomu neproniknou zmíněné kapénky ani vydechované aerosoly do ovzduší, a tudíž se zpravidla nemohou přenést na jiné lidi a infikovat je.

            c) Ochranné roušky slouží také osobní ochraně lidí, kteří je nosí, neboť rouška blokuje různorodé,             všemožné částečky poletující v ovzduší.

          d) U kvalitních polomasek FFP s částicovými filtry se v normovaném testu ověřuje stupeň jejich účinnosti, což se naopak nečiní v případě nevhodných, čistě látkových roušek, kapesníků, šál, šátků, papírových roušek, a ani v případě nekvalitních roušek FFP1 či prostých ochranných prostředků zakrývajících ústa a nos.         

           e) Každý člověk si musí jasně uvědomit, že koronavirus je vysoce infekční a že již jediný tento virus působí nakažlivě, zatímco dva viry vyvolávají faktickou infekci, probouzejí nemoc a způsobují její propuknutí. Aby člověk do značné míry předešel této hrozbě, může využít ochrannou roušku typu FFP2, která mu poskytuje dobrou ochranu. Nejlepší možnou ochranu však skýtají ochranné roušky typu FFP3. Dokonalou ochranu před infekcí viry všeho druhu ovšem ochranné roušky neposkytují, neboť dokonce i roušky třídy FFP3 zaručují nanejvýš 95procentní bezpečnost. Dokonce i kompletní ochranné obleky s integrovaným ochranným dýchacím přístrojem – které se musejí před svlečením postříkat chemickou sprchou – mohou v nejlepším případě zaručit jen 99procentní bezpečnost.

Eduarde, milý příteli, to jsou ta nejpodstatnější fakta, kvůli nimž jsem přišel – chtěl jsem je uvést proto, aby se jimi preventivně řídili všichni členové FIGU a všechny ostatní osoby po celém světě, jež si žádají osvětu (které se jim ovšem ze strany jejich státních představitelů ani lékařských odborníků nedostává); a jelikož o nás vědí, mohou si přečíst naše otevřená vysvětlení a upravit podle nich celé své chování.

Billy     Ano, o tom se dozvídám, především během posledních měsíců, dosti často prostřednictvím dopisů, faxů, e-mailů a telefonátů.

Ptaah  To je mi známo. Ale nyní, Eduarde, se už v této ranní hodině připozdilo, a proto odejdu. Na shledanou, milý příteli.

Billy     Na shledanou, Ptaah. Měj se, můj příteli.