790. kontakt

 

Rozhovor mezi Zafenatpaneach, Yanarara, Quetzal

a Bermunda z Federace Plejaren

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM

Sedmistý devadesátý kontakt

úterý, 4. 1. 2022, 22.21 hod.

 

Zafenatpaneach   Tady jsme, jak ti ohlásila Bermunda. Zdravím tě, Eduarde.

Yanarara   Rovněž tě zdravím.

Quetzal   Zdravím tě taktéž.

Bermunda   I já ti vyslovuji pozdrav, Eduarde, můj milý příteli.

Kontakt v plném znění v PDF

 

Chování v koronavirové situaci

výňatek ze 790. kontaktu z úterý, 4. ledna 2022

Zafenatpaneach   Pak bych se tě, pokud dovolíš, můj příteli, rád zeptal na to, jak se vy ve FIGU v současnosti chováte ve vztahu k té nákaze, která se na Zemi stále více rozšiřuje? U nás se v současnosti o této věci nic neproslýchá, jelikož Ptaah je na delší dobu nepřítomen a nešíří mezi námi žádné informace. Klademe si ovšem otázku, jak se ke všemu stavíte, neboť my přece víme, že se tato nákaza na celé planetě velmi prudce vzmáhá.

Billy   Naše chování zůstává neutrální, a tudíž se má nechat naočkovat ten, kdo si to přeje, neboť vůle v tomto ohledu je a zůstává čistě soukromou záležitostí – jeden člověk může vakcinaci přečkat beze škod, jiní však uvádějí v sázku své zdraví nebo svůj život. Rozhodnutí tedy záleží na každém člověku samotném, který v této věci může projevit kladné, nebo záporné stanovisko, neboť jednoduše není přípustné, aby někdo v této věci přebíral odpovědnost za druhého člověka a činil za něj kladná, nebo záporná rozhodnutí. Tato odpovědnost přísluší pouze každému jednotlivci, pokud se nejedná o člověka s postiženým vědomím, za nějž je tedy nutno učinit odpovědné rozhodnutí. To ovšem v případě normálního člověka není nutné, a tudíž musí v každém ohledu sám odpovědně myslet a také se sám rozhodovat. My ve FIGU tedy nesmíme udělovat žádné rady – a ty neuděluji ani já osobně, a to dokonce ani mezi svými rodinnými příslušníky, jakož ani mezi členy FIGU či v kruzích svých známých a přátel – a musíme ponechávat na každém jednotlivci, aby se rozhodl pro, nebo proti, resp. kladně, nebo záporně. Jiný postup nesmí nastat za žádných okolností, a pokud je nějaký takový nařízen, jako kupříkladu v tom smyslu, že nějaká vláda zvažuje předepsanou vakcinaci, pak se nejedná o oprávněnou záležitost, nýbrž o záležitost diktátorskou a násilnou, z níž nevyhnutelně pramení násilí a boření páchané lidem, což si nakonec žádá i smrtelné oběti. Co by bylo nutno učinit, to je následující, avšak tyto kroky neučinil ani jeden, svého úřadu neschopný vládní činitel na Zemi:

  1. Již při samém počátku epidemie nebo pandemie musejí být přijata, nařízena a prováděna i samotná úřední, resp. vládní preventivní opatření. Toto je naprostá a nevyhnutelná povinnost každé vlády, která zastupuje lid a která je absolutně příslušná a odpovědná za jeho blaho. Tuto svoji povinnost však dané vlády vnímaly jen částečně, neodpovědně, a navíc jen po krátkou dobu, a tudíž se mohla koronavirová nákaza rychle rozšiřovat po celém světě a dosud si vyžádala výrazně více než 6 miliónů mrtvých.

Očividně neschopní vládní činitelé, kteří mají jen velkou vyřídilku a kteří nejsou způsobilí k vládě, přijali pouze část nařízení, která by byla bývala nutná k tomu, aby se zastavila a ukončila prvotně se objevující epidemie. Jelikož tedy nebyly učiněny nezbytné kroky – na něž by i národy bez odmlouvání a reptání a bez demonstrací a boření přistoupily, jelikož zaprvé měly právě strach a zadruhé ještě projevovaly dostatek rozumu –, tak se mohla celá situace zvrhnout v pandemii a nakonec i v povstání národů v podobě demonstrací, násilí a ničení lidských výdobytků. Jelikož vlády nenařídily a neprovedly v přísné podobě správná, nezbytná a dostatečně dlouho působící opatření – která by bývala trvala asi 4–6 měsíců a samozřejmě by ochromila i velké části ekonomiky, nebo bezmála celou ekonomiku –, mohla se celá situace zvrátit v pandemii. Místo aby politici prosadili všechny zmiňované kroky, nařizovali spouštění a zastavování všech opatření, což znamená, že povinnost nosit ochranné roušky, zachovávat rozestupy, dodržovat lockdown a opatření obecně byla nařízena pouze krátkodobě, načež byla opět zrušena, aby pak opět vstoupila v platnost a byla opět zrušena, načež byla opět nařízena. To velké zástupy národů zákonitě uvádělo v omyl a dohánělo je to ke vzpouře, neboť bylo rozeznáno, že vládní činitelé nebyli schopni vykonávat svůj úřad a že vymýšleli a nařizovali nesmysly. Kvůli tomu se automaticky zapojili do hry odmítači, konspirační teoretici a jedinci, kteří negovali, resp. zapírali nákazu, zejména pokud šlo o vzešlou vakcinaci očkovacími látkami, které nebyly od samého počátku dostatečně prověřeny a které byly jednoduše aplikovány, aniž by byly otestovány, přičemž se lidem takto aplikují i dnes. Okolnost, že se tyto očkovací látky od té doby v tomto smyslu »zdarma« testují na lidstvu, které je zneužíváno jako vítaný »pokusný králík«, očividně nikomu nevadí. Faktem ovšem je, že od té doby – tedy právě od doby, kdy jsou tyto neprověřené očkovací látky aplikovány – je nutno po celém světě litovat mnoha tisíc mrtvých. Různí lidé mají právě takovou zdravotní konstituci, která v žádném ohledu nevyhovuje nárokům očkovacích látek, zatímco jiní jsou vůči nim imunní, a opět jiní budou v pozdějších letech zasaženi zhoubnými pozdními následky, přičemž nebude rozpoznáno, že budou vyplývat z vakcinace proti koronaviru, při níž byly aplikovány zdraví škodlivé očkovací látky.

Když začala zuřit koronavirové nákaza, měly být učiněny následující správné kroky, avšak ty neschopní vládní představitelé všech států neučinili, jelikož je neodpovědně žádným způsobem nezohlednili, a tedy prospali:

1. Všeobecný, celonárodní a naprosto nevyhnutelný lockdown;

2. povinné nošení vhodných ochranných respirátorů třídy FFP2;

3. nevyhnutelné zachovávání rozestupů mezi lidmi;

4. doba těchto opatření nezbytně trvající 3–6 měsíců;

5. naprostá izolace známých, nákazou zasažených osob, s přiměřenou péčí;

6. nezbytné státní potravinové zabezpečení pro osoby izolované kvůli nákaze;

7. státní kontrola dodržování nařízených bezpečnostních opatření.

2. Již od samého počátku nákazy – ať už se jedná o epidemii, nebo pandemii – musejí vládní úřady určovat a provádět patřičná a dlouhodobě zabezpečující opatření proti šíření dané nákazy, jelikož v této době lze ještě oslovit národy ve věci rozumného chování a jednání, což v průběhu času ale již není možné, když začnou být viditelné neúspěchy. Postupem času se budou také objevovat skeptici, teoretici spiknutí, popírači a zapírači, když vládní činitelé kvůli své neschopnosti a nezpůsobilosti již na počátku nákazy nenařídí a nenechají provádět vše, co slouží útlumu nákazy a co musí být národům rozumně vyhlášeno. Při tom je nutno za všech okolností zohledňovat a oceňovat svobodu jednotlivce, zejména z hlediska dobrovolnosti očkování, které v každém případě spadá do sféry samostatného rozhodování, které nesmí být dotčeno násilím státní vyhlášky nebo falešným ospravedlňováním, postojem, strachem či způsoby chování jiných lidí.

Právem a povinností schopné vlády by bylo to, aby v každém ohledu přijala a nechala provádět pro svůj dotyčný národ správná rozhodnutí, aby mu bez násilí, diktátorských manýrů a v rámci svobody zajistila co nejlepší možné blaho a bezpečnost zdraví a života.

To je to, co musím k celé věci povědět a co skutečně chápu – jak jsem se to učil po celou dobu svého života – pod pojmem svoboda a odpovědnost pro lidstvo, přičemž tyto hodnoty platí pro všechny lidi bez rozdílu a nesmí se na tom nic měnit ani vlivem mocichtivosti, hlouposti a neschopnosti vládních činitelů.

Zafenatpaneach   To, co jsi řekl, odpovídá i mému názoru a názoru nás všech. A to, co jsi rozvedl ohledně toho, jaké věci se měly podniknout od samého počátku koronavirové nákazy, to bylo bývalo skutečně nutné.

Bermunda   To je i to, co říkal Ptaah, tedy že by se muselo jednat tímto způsobem, aby se zabránilo tomu, co se právě katastrofálním způsobem odehrálo. A od něj je mi známo, že koronavirová nákaza bude i nadále ovládat každodenní události pozemských národů. Poslední mutační varianta, která se v současnosti silně rozšiřuje, není sice ve svém průběhu a účinku tak agresivní jako mutace předchozí, avšak v nadcházejících týdnech začne převažovat a velmi silně se vzmáhat. Kromě toho tomu bude tak, že vakcinace budou z velké části neúčinné, neboť ustavičně mutující virus nákazy se již do té míry proměnil, že očkování začínají být čím dál více neúčinná proti nové infekci, takže i očkovaní lidé budou přesto propadat infekci, čehož ale nezůstanou ušetřeni ani uzdravení. Tak tomu bude v neposlední řadě proto, že očkovací látky nebyly dostatečně prověřeny a otestovány, takže jsou pochybné a nemají účinek, jaký by měly mít, přičemž jisté preparáty jsou pro určité zdravotní konstelace zcela nevhodné.