2. kontakt

Pondělí, 3. února 1975, 22:10
Semjase
 1. Po mém prvním pokusu jsi mne přivedl v úžas, neboť tvoje schopnost přijímat mé myšlenky byla mnohem větší, než jsme počítali.
 2. Vlastně bychom u tebe na překvapení měli být již dávno zvyklí, protože jsi v průběhu let stále znovu dokazoval, že myslíš velmi dalekosáhle.
 3. Ačkoliv jsou tvé myšlenkové pochody často velmi extrémní, vystihují podstatu věci a nalézají řešení problémů, jež jsou pro tvé současníky neřešitelné.
 4. Vlastně jsi mě přivedl v údiv už při mé první návštěvě, protože jsi mlčel a na nic ses neptal, když jsem ti podávala různá vysvětlení.
 5. Při tom mám na mysli mé vysvětlení o prostoru, času a nulovém času.
 6. Přinejmenším zde jsem si myslela, že bys mohl mít nějakou otázku.
 7. Potom jsem si však dovolila pátrat ve tvých myšlenkách a shledala, že jsi skutečně žádnou otázku neměl, protože jsi mému výkladu rozuměl – dokonce více, než jsem ti řekla.
 8. I pro mě samotnou je způsob tvého myšlení ohledně duchovních a materiálních směrů ohromující a fenomenální, což jsem ještě nezjistila u žádného pozemšťana.
 9. Dosud byli všichni vědoucí a schopní myšlení pouze v jednom či maximálně ve třech směrech, zatímco ty jsi schopen myslet všemi libovolnými způsoby.
 10. Skutečně jen stěží jsi za námi v něčem pozadu, odhlédnu-li od vědomostí, které nazýváš knižními nebo školními vědomostmi.
 11. Jak ty sám stále říkáš, tak ale tento druh vědomostí není příliš důležitý, neboť rozhodující jsou pouze duchovní vědomosti a duchovní moudrost, jak jsi již dávno poznal.
 12. A ty jsi ve svém vědění opravdu veliký; v tom za námi nejsi pozadu – právě naopak.
 
Billy: Přivádíš mě do rozpaků, Semjase. Všechno se dnes u tebe zdá být postavené pouze na chvále a na lichotkách. To nemám rád, protože mi to připadá primitivní. Nech toho tedy, prosím.
 
Semjase
 1. Jsi velice otevřený, jak jsme u tebe zvyklí.
 2. Avšak já tě nechci chválit ani ti lichotit, neboť i my máme tyto věci dávno za sebou.
 3. Činím pouze jasná zjištění, která odpovídají skutečnostem, právě tak, jak to máš ve zvyku ty sám.
Billy To mě uklidňuje a uspokojuje.
Semjase
 1. Takže si už teď nemyslíš, že jsem primitivní?
 
Billy: Jistěže ne – pročpak si to ale nepřezkoumáš v mých myšlenkách? Nebo se snad mám omluvit?
 
Semjase
 1. Já ti přece věřím a omluvu od tebe nečekám.
 2. Omluvy jsou tak jako tak jen prázdná slova a zřídkakdy odpovídají pravému smýšlení.
 3. Na druhou stranu tvá slova nepociťuji jako urážku, protože velmi dobře vím, že říkáš jen to, co tak pociťuješ nebo cítíš.
 4. Na tvé spolubližní mohou tvá slova působit urážlivě, avšak to jen proto, že nevědí, a tedy nejsou s to rozpoznat, že hovoříš přesně podle svých citů, které vycházejí z tvého vědění a tvé moudrosti.
 5. Proto ti také musí mnohé připadat velice primitivní, ba dokonce hloupé.
 6. Měj však stále na paměti, že většina tvých spolubližních není s to duchovně myslet a ani v této podobě jednat, protože se to nikdy nenaučila a protože je ještě příliš zajatá ve spleti čistě lidských pudů, přání a nadějí atd.
 7. Pokud chci pátrat ve tvých myšlenkách, tak to dělám jen tehdy, když se mi to jeví důležité.
 8. Není naším zvykem a přáním jednoduše vnikat do myšlenek ostatních, jestliže to není skutečně důležité.
 9. Krom toho nemá nikdo z nás právo pronikat do osobních tajemství jiných lidí.
 10. Když totiž člověk pronikne do myšlenek jiného člověka, tak vždy existuje nebezpečí, že se z nich dozví více, než bylo vlastně v plánu.
 11. Kdybychom tedy my samotní nedbali tohoto přikázání, tak bychom si dokázali vyložit i tvoje nejposlednější myšlenkové pochody a tajemství a nemohl bys nás stále znovu a znovu uvádět v úžas a údiv.
 
Billy: Copak je pravdy na tom, když takzvaní UFO-kontaktéři tvrdí, že jejich přátelé z hvězd mezi sebou údajně provozují jenom telepatickou komunikaci?
 
Semjase
 1. Zajisté existují takoví tvorové, kteří se dorozumívají pouze telepaticky.
 2. Jejich dorozumívání však bylo telepatické buď od samotného začátku, anebo nechali svoji řeč docela jednoduše zakrnět.
 3. Podle našich znalostí však do pozemského prostoru nikdy nezamířily bytosti, jejichž způsob komunikace by byl čistě telepatický.
 4. Na druhou stranu stojí za povšimnutí, že tito takzvaní UFO-kontaktéři, kteří takové věci tvrdí, s jistotou nikdy nebyli ve spojení s lidmi nebo jinými bytostmi z Vesmíru.
 5. Jsou to jednoduše podvodníci a šarlatáni.
 
Billy: Myslel jsem si, že velké množství těchto takzvaných UFO-kontaktérů jsou zřejmě jen podvodníci a šarlatáni. O jaké skutečnosti se opírá tohle tvé tvrzení?
 
Semjase
 1. O ryzí skutečnosti, které se dají kdykoliv dokázat:
 2. Všichni oni rádoby kontaktéři činí narážky na to, že prý plníme nějakou misi ve vztahu k bohu a křesťanskému náboženství; to je zhoubná lež, která postrádá jakoukoliv pravdivost.
 
Billy: Jakpak se to má s ostatními kontaktéry?
 
Semjase
 1. Navzdory mnoha podvodníkům a šarlatánům existuje mnoho těch, kteří s námi skutečně měli nebo ještě mají kontakt.
 2. Bezpočet z nich s námi však nikdy nemělo jiný kontakt než jen kontakt v podobě pozorování.
 1. To jsou tedy kontaktéři, kteří jen z dálky viděli naše paprskové lodě a často je také mohli vyfotografovat.
 2. Osobní kontakt s námi však mělo jen velmi málo z nich a tak je tomu dodnes.
 3. Většina z nich však zachovává mlčení, protože se bojí svých spolubližních.
 4. Často také na vaši Zemi pronikly bytosti cizích ras a podnikly zde své expedice.
 5. Sbíraly různé věci, které mohly být užitečné pro jejich výzkumy.
 6. A k tomu, že sem takovéto bytosti budou přicházet a provádět svá studia, bude docházet neustále.
 7. Přicházejí z nejrůznějších světů a systémů.
 8. Často jsou v oblasti cestování Vesmírem ještě nováčci, a tudíž provádějí expedice z důvodu rozšiřování svých vědomostí a znalostí.
 9. Při tom se také může stát, že nechtěně přijdou do kontaktu s pozemšťany, ale pak už se nikdy nevrátí.
 10. Nedychtí po moci atd., neboť jsou rády, že mají na svých vlastních světech konečně klid a pořádek.
 11. V jejich případě se také může přihodit, že se čas od času zmocní nějakých pozemšťanů, přenesou je do svých paprskových lodí, velmi důkladně je prozkoumají svými přístroji a do nejmenších detailů zjistí jejich anatomii.
 12. Avšak bez výjimky nechají tyto lidi zase jít, neboť jim nechtějí nijak ublížit.
 13. Často jsou to humánnější bytosti než pozemšťané.
 14. Vesmírem ale bohužel cestují také značně barbarské bytosti, které čas od času přicházejí na Zemi.
 15. Mnohé z nich jsou mocichtivé a zlé.
 16. V jejich případě může dojít k tomu, že ukořistí a unesou některé pozemšťany (také lidi z jiných planet a systémů) a dopraví je na svoje domovské planety.
 17. Tam potom tato ubohá stvoření žijí coby objekty pro podívanou a experimenty.
 18. Pozemšťané a všichni ostatní obyvatelé jiných světů se musejí před těmito kreaturami mít na pozoru, neboť ve svém zlém smýšlení užívají často nejhoršího násilí.
 19. Často jsou jim city či jiné humánní rysy a hnutí cizí, takže pro ně život nemá žádnou hodnotu.
 
Billy: To je všechno velmi zajímavé, Semjase, ale to všechno jsem tak nějak už dávno věděl.
 
Semjase
 1. Jistě, já vím, neboť myslíš velmi dalekosáhle.
 
Billy: Dobře, dobře, řekni mi teď prosím tě tohle: už několikrát jsi mluvila o podvodnících a šarlatánech, kteří se svými fantastickými příhodami o UFO-kontaktech vystoupili či pořád ještě vystupují na veřejnosti. Můžeš mi uvést nějaká jména?
 
Semjase
 1. Zajisté, avšak většinu z nich znáš podle jména.
 
Billy: Přesto mi jmenuj aspoň nějaké.
 
Semjase
 1. Jak si přeješ, jakým jménem mám začít?
 
Billy: Na prvním místě by mě zajímalo, jak se to má s Kennethem Arnoldem. Domnívám se správně, že to nebyl žádný podvodník?
 
Semjase
 1. Jistě, tento muž nebyl žádný podvodník, neboť skutečně viděl naše paprskové lodě.
 2. Také mnoho jiných pilotů se setkalo s našimi nebo s cizími loděmi.
 3. Největší podvodník byl ale muž, který se nazýval Karl Michalek.
 4. A za ním nezůstal v žádném případě pozadu muž, který dosáhl celosvětové slávy pod jménem George Adamski.
 5. Také jeho takzvaní spolupracovníci a přátelé spadají do téže kategorie.
 6. To jest ti, kteří s námi údajně společně s ním měli kontakt.
 7. Další jména jsou méně známá, avšak přesto mají určitý význam, protože se jedná o podvodníky: Harushi Tsukamoto, Jerrold Baker, R. O. Schmidt, C. A. Anderson, Angelucci a mnoho, mnoho dalších.
 
Billy: Děkuju, to mi stačí. Jsou to skutečně všechno podvodníci?
 
Semjase
 1. Jistě, a ty to víš stejně dobře jako já.
 
Billy: Dobře; ale jak je možné dokázat, že jsou to podvodníci?
 
Semjase
 1. My bychom to mohli dokázat, avšak ze tvé strany se o to raději nepokoušej, neboť pozemšťané se jen velmi těžko nechají přesvědčit o pravdě.
 2. Jejich rozum ve vědomí je na to příliš nevyspělý.
 3. Jednoho dne musejí pravdu nalézt sami, teprve pak ji v sobě přijmou jako vědění.
 4. V současné době budou chtít rozpoznat a rozšiřovat pravdu ze všeho nejméně ti, kteří se celá desetiletí nechávali balamutit podvodníky a šarlatány a kteří obětovali milionové částky na rozšiřování lživých událostí a lživých knih.
 5. Těm by se zhroutil svět, protože by se museli poznat coby podvedení a museli by se zostudit před veřejností.
 
Billy: To je jasné, ale co bych tedy měl proti tomu podniknout? Lidé mi nebudou věřit, když odhalím pravdu.
 
Semjase
 1. Neměj obavy, neboť patříš ke skupině myslících lidí, kteří ti pomohou.
 2. Uvedu ti jména, která jsou pro tebe důležitá, avšak ponechej si je pro sebe a nikdy je neuváděj … (Následuje 7 jmen a přesné adresy.)
 
Billy: Postačí tahle jména?
 
Semjase
 1. Postačí – a nyní můj čas pro tentokrát vypršel.
 2. Takže tě opouštím a později ti znovu předám, jako již obvykle, své myšlenky, abys je mohl sepsat.