782. kontakt

Rozhovor mezi Ptaah z Federace Plejaren

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM

Sedmistý dvaaosmdesátý kontakt

pátek, 5. listopadu 2021, 22.17 hod.

 

Ptaah   Ahoj, můj příteli, Eduarde – jsi tady?

Billy   Ano, jsem tady vzadu. Malý moment, hned přijdu dopředu. – Tak, už jsem tady. Zdravím tě, Ptaah, můj příteli. Dnes jsme byli již brzy se vším hotovi, a mimoto dnes nebyli všichni přítomni, neboť někteří jsou nemocní a jiní nebyli schopni přijít, jelikož nemohli jinak a museli se věnovat jiným věcem.

Kontakt v plném znění v PDF

 

Doporučení od Ptaah ohledně chování při koronavirové nákaze

Výňatek z kontaktu 782, z pátku 5. listopadu 2021

 

Billy     (…) Co ostatně říkáš tomu, že všude, prakticky ve všech zemích, opět udeřila koronavirová nákaza? Včera bylo pouze v Německu během 24 hodin přes 37 000 nakažených a asi 170 mrtvých.

Ptaah   To se dalo očekávat a vinu na tom nesou pouze státní činitelé a takzvaní odborníci na poli epidemiologie a pandemií, přičemž bych měl vysvětlit, že pandemie, která v současnosti zuří, se liší od epidemie tím, že se dotyčná infekční choroba šíří v mnoha státech, resp. na mnoha světadílech, a že prakticky po celém světě ohrožuje zdraví a životy pozemšťanů.

Státní představitelé ve věci současné koronavirové pandemie zaprvé celou situaci nezvládají, zadruhé ji vyhodnocují zcela chybně a zatřetí kvůli svému nerozumu nevědí, co je nutno skutečně učinit, a proto celou záležitost zhoršují falešnými vyhláškami – z toho důvodu se bude v nadcházející době tato zlá choroba opět plošněji šířit, kvůli čemuž opět poroste počet infekcí a případů úmrtí. Ti všichni, pověření epidemiologové a virologové a všichni ti, kteří se považují za nějaké odborníky na nákazy, se ve skutečnosti podobají nevědoucím dětem, které si – jak jsi jednou podotkl – hrají na »doktůrky«. Ve skutečnosti jsou to jen rádoby odborníci, kteří neodpovědně nechávají vbíhat národy do propasti bídy a záhuby, stejně jako zmatení státní činitelé, kteří mají sami strach, že se nákazou infikují, a proto dotyčným »odborníkům« podávají ruku, a navíc jim i věří. O tom, že se zamlčuje faktická pravda, jistě vědí četní epidemiologové, virologové i jiní odborníci a lékaři, avšak ti se nedokážou s pravdou prosadit. Tak je tomu přesto, že se snaží upozorňovat na pravdu, a tedy i na to, že očkovací látky jsou pochybné a nedostatečně prověřené, přičemž rozšiřují i pravdivé informace o tom, že tyto vakcíny mají vskutku nebezpečné vedlejší, resp. následné účinky, že si žádají své oběti, a že mohou také za jistých okolností způsobovat pozdější následky, jež v současné době ještě nejsou známé – avšak pravda se potlačuje a jednoduše zamlčuje, aby byl vzbuzen dojem, že neexistuje. Pomocí lhaní se také zatajuje, že mezi očkovanými častěji propukají různé rakovinné neduhy a že se po vakcinaci stále ještě neprověřenými očkovacími látkami objevují u lidí také srdeční obtíže a jiné dopady různého druhu, jež nezřídka vedou ke smrti.

Nyní je načase, abych hovořil otevřeně a vysvětlil, co jsme zjistili a co je skutečná realita, avšak tyto informace budou pověřené osoby všeho ražení popírat, neboť od nich nelze očekávat nic jiného než lživé oponování.

Vůdčí státní činitelé tlačí neočkované stále větší lživou mocí k vakcinaci, kvůli čemuž neočkovaní ztrácejí svá práva jako svobodní pozemšťané a musejí se pod nátlakem nechat oočkovat vakcínou, která je nevyzrálá, resp. stále ještě příliš málo otestovaná, málo vyzkoušená a málo účinná, a tedy nikoli zdravotně neškodná. Skutečná pravda o všech těchto nevhodných vakcínách, které jsou skutečně stále ještě nedostatečně otestované, se pozemskému lidstvu zamlčuje a státní činitelé na něm svými ustanoveními páchají zločin, který lze srovnat jen s lidským životem pohrdajícími pohromami a vražednými machinacemi minulé světové války, kterou na Zemi rozšířili nacisté. Zločinný nátlak na neočkované tedy ustavičně roste, a to právě ze strany těch, kteří se mají odpovědně starat o blaho národů, kteří však činí pravý opak.

Víme o tom, že se po celém světě skrytě a lživě manipuluje se skutečnými čísly o vedlejších účincích a možných pozdějších nebo smrtelných následcích koronavirových vakcín, a to do té míry, že se lidé hloupí, resp. nemyslící nechávají ze strachu nebo nejistoty přemluvit a podrobí se vakcinaci velmi pochybnými a nedostatečně otestovanými očkovacími látkami. Národy jsou znejišťovány a kriminálně podváděny falešnými, a tedy lživými »skutečnostmi«, a sice ze strany pochybných a bezskrupulózních epidemiologů, virologů a lékařů, kterým jdou zcela na ruku státní činitelé, kteří nechávají v národech vše realizovat, zejména v Evropě, což přináší více škody než užitku.

Nepoctiví epidemiologové, virologové a všichni úřední a na reputaci ze strany svých nadřízených závislí zdravotní pověřenci tlačí – stejně jako mnozí státní činitelé – neočkované do té míry k vakcinaci, že je nutí k agresi a násilnostem proti vrchnímu vedení státu. Je vyvíjen stále větší a větší nátlak na odpůrce očkování, a je rozšiřována lež, že skupiny nově infikovaných tvoří hlavně neočkovaní, zatímco ve skutečnosti je nákazou postihováno mnohem více očkovaných, kteří se spolehli na bezpečnost vakcinace a nevěděli, že očkovací látky jsou jen způli účinné oproti tvrzením, která jsou záměrně chybně proklamována. Objevují se vysoké počty infikovaných, u nichž byl prolomen vakcinační účinek, a mimoto jsou očkovaní podváděni, přičemž jejich velká část se ukolébává ve falešný pocit zdravotní bezpečnosti a neví, co jim ještě přinese budoucnost poté, co se nechali oočkovat. Dosud totiž není jisté, zda mohou nebo nemusejí jednotlivé oočkované osoby v budoucnu očekávat zdravotní nevýhody, neboť jsme zjistili, že ve věci této koronavirové nákazy a ve věci někdy jen polokvalitních nebo zcela neprospěšných vakcín hrají důležitou roli ty které dispozice tělesné konstituce a krevní skupiny. Současně budou přinášet změny i vznikající mutace koronavirové nákazy, na což se předem nemyslí. V případě této člověkem vytvořené nákazy je také podstatné vědět – na což nepomýšlejí ti, kteří se mylně pokládají za odborníky –, že při ní sehrává důležitou úlohu i tělesná soustava, pohlaví, věk a kulturní situace, stejně jako sociální poměry, psychický stav, výživa a konstituční typ, který se odvíjí od různých forem chování atd. Ohledně krevních skupin je podstatná individuální struktura erytrocytů, resp. skladba červených krvinek. Tyto oválné krevní buňky, které v sobě nesou krevní barvivo hemoglobin, jsou odpovědné za správný transport kyslíku. Je-li erytrocyt zdravý, pak tato diskovitá nejaderná, dovnitř prohnutá buňka – sestávající asi z 90 procent z hemoglobinu – plní důležitou úlohu, jež spočívá v tom, že dopravuje kyslík z plic do různých orgánů a tkání, přičemž je také oxid uhličitý transportován z tkání do plic. Je-li však tento pochod vlivem polokvalitní nebo neprospěšné vakcíny – která může nebezpečně poškodit zdravotní stav – narušen, tak se člověk dostává do nebezpečí života. Toto je však pouze jedna možnost životního rizika, které může způsobit polokvalitní a s dostatečnou důkladností neprověřená vakcína, o níž je dosud také neznámo, jakým způsobem, kdy a v jakém časovém horizontu může vyvolat jaké pozdější následky – a vůbec se zatím neví, zda je takovéto následky nutné zvažovat. Současně s tím se budou v budoucnu u mladistvých a dětí v důsledku koronavirové nákazy objevovat i srdeční obtíže, které nebude možné podceňovat a jichž bude přibývat. Toto jsou otázky a fakty, které jsou zatím líčeny národům ve formě lživých a falešných tvrzení v tom smyslu, že se těchto věcí není nutno obávat – a tvrdí se to i přesto, že v těchto ohledech dosud neexistují vůbec žádné znalosti.

Místo toho, aby státní představitelé nařídili a z pozice státu vyhlásili správnou věc, totiž aby lidé nosili vhodné ochranné respirační roušky třídy FFP2 a dodržovali mezi sebou nezbytné 2metrové rozestupy, a místo aby vydali zákaz dovolenkových cest, a tedy i leteckého cestování, tak nařizují pravý opak, tedy že nošení ochranných respiračních roušek není nutné, stejně jako ani zachovávání rozestupů mezi jednotlivými lidmi – a proto bude toto falešné jednání v populaci na denním pořádku a bude si v nadcházející době žádat velmi mnoho infikovaných a mrtvých, a to větší měrou než předtím. Z toho důvodu bude každá osoba vystavena nebezpečí, že se nakazí koronavirovou nákazou. Proto je nestoudné, ba přímo idiotsky hloupé a falešné líčení a lhaní státních činitelů a »odborníků« pověřených bojem proti nákaze, kteří tvrdí, že se nákaza může znovu zhoršovat a zuřit vinou neočkovaných, neboť všechna tato tvrzení slouží pouze tomu, aby dotyční státní činitelé a údajní odborníci odpoutávali pozornost od své vlastní neschopnosti, kvůli níž nákaza nově vzplane. Z toho důvodu je z mého osobního pohledu nutno dbát následující rady a naléhavě, přísně a bez okolků se řídit i tím, co jsem povídal dříve. Kdo však kvůli své neodpovědnosti a lhostejnosti – nebo proto, že se řídí chybnými nařízeními a opatřeními státních činitelů, epidemiologů, virologů a lékařů atd. – nejedná správně, ten je sám vinen na tom, že se nakazí a onemocní koronavirovou nákazou, která pro něj může mít za jistých okolností smrtelné následky.

 

Má rada je následující:

Neřiďte se chybnými nařízeními a vyhláškami státních činitelů, epidemiologů, virologů a lékařů atd. v tom ohledu, že se již nemají nosit ochranné respirační roušky a masky chránící před slinovou infekcí.

 

Naléhavě nutné je,

1. aby se každý pozemšťan dobrovolně řídil nezbytnými bezpečnostními opatřeními proti koronavirové nákaze, což je v rozporu s chybnými, neodpovědnými, lehkomyslnými a věcně nesprávnými nařízeními, vyhláškami a povoleními státních činitelů, epidemiologů, virologů, lékařů a ostatních »odborníků«;

2. aby lidé neočkovaní, jednou či vícekrát očkování i takzvaní uzdravení nosili ochrannou respirační roušku a masku proti slinové infekci třídy FFP2, a to tak dlouho, dokud se koronavirová nákaza nestane do té míry nicotnou, že již nebude hrozit žádné riziko nákazy, což potrvá ještě jistou dobu;

3. aby lidé udržovali mezi sebou pořádné rozestupy – jak to bude vyžadovat situace –, a to skutečně neustále a tak dlouho, dokud to bude nezbytné a dokud nebude koronavirová nákaza zproštěna svého mocného vlivu a dokud se nerozplyne; a jak vše vidím, tak to potrvá déle, než budou proklamovat pověření státní činitelé a takzvaní »odborníci«;

4. aby se lidé prozatím vyvarovali cestovních aktivit, dovolenkových cest, veřejných sportovních i jiných akcí, jakož i návštěv lokálů; lidé by měli v tomto ohledu vykonávat jen nevyhnutelné činnosti, a jsou-li tyto činnosti nutné, pak by je měli provádět jen s nezbytnou obezřetností, nosit při nich ochranné respirační roušky třídy FFP2, které musejí zakrývat ústa i nos, a zachovávat také nezbytné rozestupy od ostatních lidí;

5. aby lidé přijížděli do práce jen s nasazenou vhodnou ochrannou respirační rouškou třídy FFP2 a jen při zachovávání rozestupů od ostatních lidí, přičemž by respirátor měli nosit i na pracovišti a i tam dodržovat nezbytný odstup od ostatních;

6. aby lidé ochranné roušky typu FFP1 nosili jen v nouzových případech (pokud se nejedná výhradně o medicinální masky), jelikož před virovými infekcemi chrání mnohonásobně méně než respirátory třídy FFP2, které skýtají zčásti až 90 nebo 96procentní ochranu.

 

Billy   Tím vyslovuješ to, co si myslím a co říkám i já sám. Je přece nad slunce jasné, že kvůli zrušení pořádku, resp. lockdownu, muselo dojít k tomu, že nákaza znovu mohla začít zuřit. Kdo se tedy nechal oočkovat a neodnesl si z toho žádné vedlejší účinky ani eventuální pozdější následky, ten měl právě štěstí, jak se říká. V tomto ohledu si myslím, že se mělo od samého počátku nákazy nutně jednat tak, aby se provedl tento lockdown v tom smyslu, aby byly zákonem zapovězeny veškeré cestovní činnosti, letecké dopravy, dovolenkové cesty, veřejné sportovní akce všeho druhu, jiné veřejné akce a všechny ostatní věci, které nebyly nejnaléhavěji nutné. Jisté pracovní činností, které nebyly naléhavě nutné, měly být nutně zakázány, a povoleny měly být pouze ty, které byly pro populace životně důležité. Mělo být nařízeno a kontrolováno, aby pracovníci všech branží nosili ochranné respirační roušky, aby si je pilně a nutně vyměňovali za nové a aby dodržovali odstup od ostatních. Dodržování těchto opatření bylo nesmírně důležité i při cestách do práce a mělo trvat tak dlouho, dokud by nákaza nevyzněla do prázdna, což by bývalo trvalo asi 3 až 6 měsíců, avšak poté by nákaza byla skončila. A to, že vlády vyplácely firmám, koncernům i soukromým podnikům »překlenovací« státní finance – které tak jako tak vydělávají daňoví poplatníci –, to mělo být od počátku zapovězeno, místo aby se tyto finance uvolňovaly a absurdně zahazovaly, čímž byly vytvořeny miliardové dluhy. Faktem totiž je, že nejsou-li nějaké firmy, koncerny nebo soukromé podniky schopny postarat se o prevenci a uložit si stranou prostředky pro případ nouze, aby mohly překlenout a z vlastních finančních rezerv přestát náhle vzniklou nouzovou situaci, tak je přece jasné, že se tyto firmy, koncerny nebo soukromé podniky zaměřují pouze na kumulaci zisku, že jen využívají svých pracovníků a že nehledí na jejich blaho, ale jen na své vlastní. Šéfové, resp. majitelé nebo právě vlastníci podniků, ať ženy nebo muži, jakož i vládní činitelé a jejich přisluhovači atd. by se neměli a nesměli starat jen o své vlastní blaho, ale i o blaho svých podřízených, svých spolupracovníků a dělníků atd. Vládní představitelé by skutečně nutně měli pamatovat na blaho svých populací, avšak to zpravidla nečiní, jelikož mají obvykle na paměti a na mysli jen své vlastní blaho a svoji moc. Jen tuze nemnozí z nich jsou z jiného těsta a dělají to, co je jejich pravou povinností, takže se nestarají o sebe samé, ale skutečně i o populaci.

Dnes se vládní činitelé schovávají za pláštíkem svých »pravidel G« – zřejmě na radu epidemiologů, virologů, lékařů a zdravotních pověřenců atd., kteří slepě věří výrobcům vakcín a možná za to ještě inkasují finance –, takže svými vyhláškami typu 2G nebo 3G (očkovaný, uzdravený, testovaný; pozn. překl.) dovolují očkovaným a uzdraveným to či ono, zatímco neočkovaným tyto věci zakazují. A tvrdí se, že neočkovaní jsou ti, kteří se infikují koronavirovou nákazou, kdežto o průlomových infekcích očkovaných se mluví jen málo. To proto, že vládní představitelé, hlupáčtí virologové, zdravotníci a pošetilci z národů dostávají zčásti skutečně neúčinné a zčásti neúčinné vakcíny, které jsou nevyzrálé a působí u nich případ od případu různě; tedy právě špatně, jen velmi slabě, resp. nedostatečně a právě nepostačujícím způsobem, anebo nepůsobí vůbec. A o lidech, kteří obdrželi tyto dosud ještě nedostatečně otestované a jen zčásti kvalitní vakcíny, v jejichž důsledku prodělávali různé neduhy, nebo dokonce zemřeli, o těch se naprosto mlčí. Když se o tom však přesto něco proslechne, tak se jisté osoby vytáčejí v tom smyslu, že dotyční lidé např. trpěli srdečními chorobami a že zemřeli v důsledku selhání srdce atd., dokonce i děti.

Vládní činitelé, virologové a zdravotníci atd. obelhávají lidi nestydatými nepravdami a falešnými tvrzeními, ačkoliv mnozí z těch, kteří byli prokazatelně očkováni, jsou kvůli zčásti neúčinné vakcíně logicky postihováni nákazou. To proto, že se kvůli své neprospěšné vakcinaci ukolébávají v pocit falešného bezpečí, a nenosí při styku s ostatními lidmi nezbytnou a podstatnou respirační roušku, přičemž se pohybují bez dodržování nutných rozestupů v kruzích, které jsou zasaženy nákazou.

To bylo to, co jsem musel vypovědět, což ale nemá znamenat, že by se neměly nechat oočkovat nějaké osoby, které tak chtějí samy učinit – většinou za tím však vězí něčí přemlouvání nebo holý strach. Všem těmto lidem budiž řečeno, že musejí svá rozhodnutí a své skutky vykonávat na základě své vlastní odpovědnosti, stejně jako se musejí sami rozhodnout, zda si opatří zásobu trvanlivých potravin, nebo nikoliv, aby měli co jíst, když v obchodech zavládne složitá situace nebo když nebude možné si obstarat potraviny. Má slova nemají znamenat ani odmítání ani schvalování toho či onoho, neboť v každém ohledu se rozhoduje vždy sám člověk o tom, co chce nebo nechce učinit, nebo co mu prospívá či neprospívá. Následovat tvoji radu je patrně to nejchytřejší, co může člověk ohledně koronavirové situace a nákazy učinit. Více k tomu vlastně nemám co dodat.

Ptaah   Ale to, co jsi řekl, bylo hodnotné a hodnotným to zůstane.

Billy   To vše, co jsem pověděl, mají ovšem lidé skutečně chápat jen v tom smyslu, v jakém jsem to skutečně vyjádřil, tedy jako informaci o tom, co se fakticky odehrává. V této souvislosti bych ještě rád věděl, jak se mají věci s tím, co jsi mi soukromě řekl 18. října, pokud se o tom vůbec smí otevřeně hovořit, čímž myslím, co koncern Pfizer atd. (...)

Ptaah   Ale ano, o tom se smí otevřeně hovořit. – Nuže, zůstane pouze u tvrzení, že tento lék (pokud chci tento prostředek vůbec nazvat lékem) zaručuje jako takový mírnější průběh onemocnění a že brání, ba přímo zcela předchází, často hrozícímu smrtelnému účinku koronaviru. Má se jednat o orální kontraceptivum, tedy o prevenční prostředek, který údajně zmírňuje, nebo zcela zamezuje koronavirovou infekci nebo potlačuje jisté s ní související reakce.

V tomto případě se jedná o ryzí profitérství výrobců, jejichž odborníci přesně vědí, že proti koronaviru nelze postupovat tímto způsobem, neboť tento původce nákazy nepředstavuje živého tvora, nýbrž organickou strukturu, která do sebe nepojímá vůbec žádné látky jakéhokoliv druhu jako potravu, a tudíž ji nelze tímto způsobem potírat, nijak ovlivňovat nebo »usmrtit«.

Billy   Rozumím.