781. kontakt

Rozhovor mezi Hanbal a Ptaah z Federace Plejaren

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM

 

Sedmistý jedenaosmdesátý kontakt

pondělí, 18. října 2021, 22.32 hod.

 

Billy   Dnes mám novou návštěvu. Buďte vítáni, zdravím samozřejmě tebe, Ptaah, a také tebe. Smím se zeptat, jaké je tvé jméno a co znamená? To je vždy jedna z prvních otázek.

Hanbal   Mé jméno je Hanbal a jeho význam zní: »Ten, který otevírá brány«. Také tě zdravím, Eduarde.

Kontakt v plném znění v PDF

 

Proč musí být aplikované »booster dávky«

Výňatek ze 781. kontaktu z pondělí 18. října 2021

 

Billy     (…) Nyní se tě chci ale dotázat, co vlastně znamená »booster očkování« a co je ještě hodno zmínky ohledně koronaviru.

Ptaah  (…) Nyní chci nejprve hovořit o současné situaci ohledně koronavirové nákazy, a sice o věcech, které jsme dosud byli schopni zjistit a které se týkají činů státních vůdců, lékařů a virologů v tomto ohledu.

Na základě svých velmi přesných šetření ve věci očkovacích látek proti koronavirové nákaze, které jsou po celém světě uváděny do oběhu a používány, jsme žel dospěli ke zjištění – a nyní chci hovořit bez ohledů –, že tyto vakcíny nejsou tak prověřené a dobré, jak stále veřejně tvrdí úplatní, a navíc neschopní virologové a státní činitelé. Předně chci však povědět, že se kvůli tomu nikterak nevměšujeme do pozemských záležitostí, neboť já pouze uvádím fakta a skutečnosti, které jsme rozeznali na základě svých snah a které dokazují, že pozemšťané jsou – jak vždy podotýkáš – voděni za nos, jelikož jim není říkána v tom či onom ohledu pravda, ale jsou obelháváni. Proto chci pro jednou hovořit otevřeně a uvést reálný stav věcí, avšak v tom smyslu, že se každý pozemšťan musí sám rozhodnout, zda se podle toho chce zařídit, nebo nikoliv. Na základě mých slov a výkladů nemá být nikdo ovlivněn v tom smyslu, aby jednal podle toho, co musím vypovědět, neboť každý pozemšťan se má a musí rozhodovat sám o tom, co bude přijímat nebo jak bude či nebude jednat, neboť každý je, jak často říkáš, sám svým pánem a mistrem a musí jím i zůstat.

Navzdory tomu všemu, co se veřejně proklamuje, nejsou takzvané vakcíny ještě natolik prověřeny, resp. otestovány, že by splňovaly takové hodnoty účinnosti, jaké jsou zmiňovány. Údaje o této účinnosti se zakládají na vědomých lžích, a to mimo jiné proto, že firmy a koncerny, které vyrábějí a globálně prodávají tyto údajně »dobré« a »kvalitní« očkovací látky, jsou vábeny vidinou mrzkého zisku, přičemž tímto způsobem »vydělávají« miliardy – muselo by se však říci, že tyto peníze gaunersky nabývají, a sice na úkor hloupých jedinců, kteří důvěřují očkování. Zcela přirozeně vzniká situace, že takzvané vakcíny – které mají ve skutečnosti někdy jen polovičatý účinek, zatímco jiné nemají fakticky účinek vůbec žádný – vedou k tomu, že skutečně oočkovaní jedinci, kteří přijali tuto polovičatou vakcínu, nebo jedinci »uzdravení«, se mohou znovu infikovat koronavirovou nákazou, neboť polovičatá kvalita zůstává polovičatou a nemůže mít nikdy účinek plné kvality. Většina dnešních vakcín různého druhu žel ještě není dostatečně vyzrálá ani vhodná k prospěšné vakcinaci, jelikož není probádána, otestována a má jen polovičatou účinnost (skutečný výzkum a testovací práce na fakticky účinné vakcíně proti koronaviru budou trvat ještě léta), a proto nelze doporučit, aby lidé tyto vakcíny chápali a přijímali tak, jako by propůjčovaly obsáhlý ochranný účinek. Mnozí důvěřiví lidé se nechávají očkovat těmito nevyzkoušenými vakcínami a věří, že jim poskytují 100procentní jistotu, že budou skutečně imunní proti koronaviru, anebo věří, že mohou toto očkování bez problémů a bez následků, resp. bez pozdějších následků, snést a zvládnout, avšak zda tomu tak bude, to se v každém jednotlivém případě prokáže až časem, eventuálně až v běhu desetiletí. Avšak nakonec je za sebe každý pozemšťan sám odpovědný, a tudíž se musí sám rozhodnout ve prospěch nebo v neprospěch očkování. Z toho důvodu se ani nemohou a nesmějí udílet rady, zda pro někoho očkování může nebo by mohlo být dobré, nebo špatné, doporučeníhodné, nebo škodlivé, neboť tato záležitost spadá v každém ohledu do sféry vlastní odpovědnosti člověka.

Co se týče takzvaného »booster očkování«, tak k tomu je nutno vysvětlit, že se nejedná o nic jiného než o »dodatečnou vakcinaci« nebo »posilující vakcinaci«, což znamená, že polovičatá kvalita očkovacích látek – která je výrobcům zajisté známa – vyžaduje následné přeočkování, resp. aplikaci obnovujících dávek. To proto, že se protilátky, jež se utvářejí po vakcinaci, po jisté době vytrácejí, načež polovičatý účinek vakcíny opět vyprchává. Kvůli tomu opět roste riziko nové infekce touto nákazou.

Ještě je nutno podotknout, že údaje o správné účinnosti vakcín se zakládají na lžích, neboť tyto očkovací látky nezaručují to, co se lidem v ně věřícím slibuje, tedy že jsou v jisté procentuální výši bezpečné a účinné. To ovšem odpovídá další lži, neboť tyto údajně »dobré« účinné látky jednak vykazují výrazně nižší hodnoty účinnosti a jednak jsou příliš málo prověřené a otestované na to, aby dosahovaly takového stupně efektivity, jaký se udává.

Závažné jsou také častěji se objevující následky vakcín, k nimž patří lehké i těžké zdravotní neduhy, ale i úmrtí a vážné pozdější účinky, což se národům rovněž falešně líčí – a to vědomě – pomocí lží a zamlčování pravdy. Není jim říkána plná pravda, ale mnohé se jim zamlčuje a je jim také sugerován bezpečný ochranný účinek vakcín, který neexistuje, anebo je přítomen jen z jisté části. Lidem svolným k očkování se také zatajuje, že údajně »bezpečná« vakcína lidi v četných případech nechrání před tím, aby se nakazili nějakou koronavirovou mutací, kvůli čemuž opět hrozí, že mohou infikovat ostatní, neboť infekce se zákonitě přenáší na druhé lidi.

Pověření státní činitelé, resp. vůdčí představitelé všech států jednají zcela zmateně a dovádějí své národy k odporu proti svým nelogickým státním pokynům, vyhláškám a předpisům. To proto, že vše, co nařizují a vyhlašují, stojí v rozporu s tím, co by bylo skutečně nezbytné, a proto jsou nevyhnutelným důsledkem nepokoje a demonstrace. Donucovací zákonodárství, které politici při své vadné správě státu zvažují, bude mít neradostné následky a bude dokazovat, jak nezpůsobilí, neschopní a pro svůj úřad nevhodní jsou dotyční státní činitelé, kteří budou vyhlašovat takovéto požadavky, jež budou nepřátelské vůči smýšlení národů. Dotyční činitelé nesou vinu na tom, že podněcují nevraživost mezi očkovanými a neočkovanými a že tak nerozvážně štěpí národy na dvě společenství, jež vůči sobě smýšlejí nepřátelsky. Tuto okolnost nejsou schopni kvůli svému nemyšlení, resp. kvůli své hlouposti uvážit, stejně jako neuvažují ani o tom, že by měli místo svých hloupých pokynů a vyhlášek prohlásit, že by měl každý jednotlivec na základě své vlastní odpovědnosti obecně nosit schválenou ochrannou roušku, což by zaručovalo jistou bezpečnost a bránilo nebezpečí infekce. Místo aby jednali v tomto ohledu správně, resp. přijali pro národy patřičné vyhlášky, tak propagují volné styky bez ochranných roušek a bez dodržování rozestupů, a vymýšlejí i hloupá »pravidla G«, která lidem dovolují to či ono, pokud se jimi řídí, aniž by národům bylo nápadné, že se již jedná o diktátorské opatření, po němž budou následovat i další. Jakmile budou tato opatření jednou zavedena a bez námitek tolerována lidmi v ně věřícími, tak celá věc povede dále, a to až k definitivní diktatuře, kterou budou nakonec hodnotit pozitivně a potvrzovat ti občané národů, kteří kvůli své hlouposti nebudou rozeznávat, že vlivem provinilých původců diktátorských legislativních opatření podléhají servilitě a pokoře, která je právě tak jalová a nepřátelská ke svobodě jako faktická diktatura.

Aby se člověk uchránil infekce od osoby nakažené koronavirem, má k dispozici pouze tu bezpečnou možnost, že se bude zásadní měrou držet dál od ostatních. Tam, kde to není možné, se má člověk přísně přidržovat toho, aby nosil ochrannou respirační roušku, neboť je to nezbytné, a sice navzdory všem pomateným a hloupým právním vyhláškám státních činitelů nebo jejich vadným radám v tom ohledu, že tato věc není nutná, stejně jako ani zachovávání rozestupů mezi jednotlivci. Dokud bude zuřit koronavirová nákaza, je naléhavě nutné dodržovat přiměřené rozestupy a nosit roušky při styku s osobami, u nichž si člověk nemůže být jist, zda v sobě nesou koronavirus a mohou jej dále šířit. Dokonce ani v případě osob, které byly očkovány proti této nákaze, není situace bezpečná, neboť dané vakcíny jsou jen zpola prospěšné, nebo nejsou prospěšné vůbec, a tudíž člověka chrání před infekcí nějakou koronavirovou mutací jen polovičatě, anebo vůbec, kvůli čemuž se doporučuje aplikace dodatečných dávek – dle možností i v několikanásobném sledu –, ačkoliv dobrá a po stránce účinnosti dostatečně otestovaná vakcína musí kvalitně působit po několik let s tím, že se pak člověk po dlouhou dobu již nemusí obávat žádné infekce.

Rád bych doporučil to – čímž se každý člověk může, ale nemusí řídit –, že dokud koronavirová nákaza neztratí svoji působnost do té míry, že již nebude existovat riziko infekce (což ještě potrvá jistou dobu, jak jsi mi sdělil, aniž bys o tom měl otevřeně hovořit), tak by měl člověk nosit ochrannou respirační roušku třídy FFP2 a dodržovat od svých spolubližních značný odstup, jak to bude situace vyžadovat, a to skutečně neustále a tak dlouho, jak to bude nutné. A jak to vidím, bude to nutné déle, než budou proklamovat pověření státní činitelé a takzvaní »odborníci«.

Dokud bude koronavirová nákaza nekontrolovaně zuřit – což se bude dít do budoucna opět větší měrou, jak víš i ty z doby, kterou jsi trávil s mým otcem, Sfath –, tak by bylo bezpodmínečně nutné státně zakázat cestovní pohyby za zábavou. Kvůli utlumení koronavirové nákazy by bylo tedy nutné zapovědět i leteckou a vzdušnou dopravu a veškerou další zbytečnou cestovní dopravu sloužící pouze účelům dovolené a podobně, jakož i veškeré veřejné akce pořádané pouze za účelem zábavy, k nimž by patřily i veřejné akce sportovní. Povolena by mohla být doprava za povoláním, pokud by lidé striktně dodržovali nezbytná bezpečnostní opatření, jako je nošení roušek a zachovávání náležitých rozestupů, což by bylo nutné zohledňovat i při pracovním výkonu. Je ovšem velmi pochybné, zda to pověřené osoby všeho druhu pochopí, neboť k uznání a následování takovýchto rad je zapotřebí rozum a zdravý úsudek, a právě tyto faktory postrádají pozemšťané, kteří jsou odpovědní za blaho národů. Povídat více by bylo patrně nadbytečné, neboť jen nemnozí budou tato slova slyšet a jednat správně, jelikož ve vzmáhajících se přelidněných masách je příliš mnoho těch, kteří věří svým státním představitelům nebo kteří věří nějakému náboženství a ve svém věrském zaslepení se domnívají, že jim pomůže Bůh – který vpravdě existuje pouze v jejich fantazii – a že je ochrání před vším zlem.

Billy   No právě, lidé by museli jednat tak, jak říkáš, ale člověk mluví do prázdna a nikdo to nechce slyšet, jelikož se to příčí vůli a vlastnímu hloupému myšlení většiny lidstva, a proto vítězí a stojí v popředí nemyšlení a právě hloupost. A druhou věcí je to, že věřivost v »milého pánaboha« a »neomylné« vládní činitele hraje tak podstatnou roli, že je situace zcela beznadějná, když chce člověk někomu, kdo věří v Boha nebo ve vládu, vysvětlit skutečnou pravdu.

Kontakt v plném znění v PDF