822. kontakt

Rozhovor mezi Ptaah z Federace Plejaren

a »Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM

 

Osmistý dvaadvacátý kontakt

Čtvrtek, 22. září 2022, 8.02 hod.

Kontakt v plném znění v PDF

 

Billy   Tak tady opět jsi – zdravím tě a vítám, milý příteli, Ptaah.

Ptaah   Rovněž tě zdravím, Eduarde, milý příteli. Jak ti již vysvětlovala Bermunda, nebudeš již muset vyvolávat a sepisovat tolik rozhovorů jako doposud. Avšak to, co budeme dnes probírat, bude přinejmenším částečně tvořit rozhovorovou zprávu, kterou pak můžeš uveřejnit. Abych zmínil hned to, co bude důležité, rád bych se již na počátku našeho hovoru chopil slova a zformuloval to, co je nutno povědět o falešných událostech, jaké skutečně probíhají mezi Amerikou, Ukrajinou a Ruskem a které vůdčí státní činitelé a části populací – již dodávají zbraně na Ukrajinu nebo tento postup třeba i jen schvalují – kvůli své hlouposti nevnímají, a tedy neregistrují. Tito nemyslící jedinci, a tedy hlupáci ze západního světa nejsou schopni rozpoznat pravdu o tom, že opravdovým původcem války na Ukrajině je ve skutečnosti Amerika, resp. její státní vedení a temná vláda. Provinilí dodavatelé zbraní a schvalovatelé zbraňových dodávek kvůli své hlouposti nerozeznávají, že důvod Zelenského konání, jeho počínání a požadavky ohledně zbraňových dodávek spočívají v tom, aby válka tak dlouho nebyla ukončena, dokud nebude získána kontrola nad Ruskem, a tak neodpovědně probíhající zbraňové dodávky slouží právě tomuto účelu. A všichni ti hlupáci v žádném ohledu nerozeznávají, že za celou touto věcí vězí Amerika se svými bludy o dosažení světové vlády, neboť dotyční ve své falešné důvěřivosti a právě tak falešné přívětivosti vůči Americe nerozeznávají pravdivou příčinu války. Tato válka je samozřejmě zavrženíhodná, stejně jako každé jiné válečné konání, které nelze nikdy omluvit, neboť při něm jsou zabíjeny a také przněny lidské životy, jsou bořeny lidské výdobytky a je také poškozována, ba částečně i neodvolatelně likvidována příroda a její zvířecí a rostlinná říše. Státní vedení Ameriky, které je za tuto válku v zásadě odpovědné, je tvořeno lidmi, kteří zejména propadli nereálné náboženské víře, kterou vehementně obhajují; a totéž platí i o jejich zastáncích, kteří stejně jako tito vůdčí činitelé nevraží na Rusko, a chtějí jej proto vidět v troskách – k nim samozřejmě nepatří ta část lidu, která je poctivá a není téhož smýšlení. Toto jsou okolnosti, které spolehlivě víme z velmi důsledných šetření a na jejichž základě lze rozeznat, že v Americe už jen kvůli mnohostrannosti náboženských a politických směrů víry vládne tolik odchylných názorů – dokonce i při zastávání téhož smýšlení –, že dokonce i při zastávání souladných náhledů převládají takové rozpory, že mezi stejně smýšlejícími nemůže být dána skutečná shoda a jednotnost.

Co je nyní dále nutno zmínit, to se týká toho, co jsi mi vysvětloval a co jsem si mohl potvrdit četbou letopisů mého otce. Proto jsem byl také již zpraven o té částečné mobilizaci, dříve než byla proklamována. To ovšem nic nezmění na dění, které se nutně vyplní a do nějž budeme v každém případě, jako doposud, zapojeni jen jako pozorovatelé. Já nedokážu pochopit – a navíc to nedokážou ani naše národy, které přece informujeme o své činnosti a událostech na Zemi –, že vůdčí státní činitelé a části jejich populací mohou být tak hloupí, že nevidí, ani nerozeznávají, o co se vlastně otevřeně i na pozadí hraje. My, pozorovatelé a posuzovatelé, naprosto nedokážeme porozumět tomu – poté co jsme prozkoumali Zelenského charakter, způsoby jeho chování a jeho postoje –, že je schopen mít kolem sebe osoby, jež se vlastně plíživě a pokrytecky pohybují kolem něho a jež také usilují o jeho přízeň, kterou jim však on projevuje pouze zdánlivě. Ti všichni si však nezahrávají jen se svou svobodou, neboť on je kdykoliv schopen se jich zbavit tím, že je dá uvěznit a následně je nechá bídně chřadnout. Ale tito lidé, kteří jsou mu »věrně« odevzdáni, pro něj znamenají jen tolik, že si nemohou být jisti svým životem, pokud on bude považovat za nezbytné je sprovodit ze světa. Skutečnost, že si tento muž Zelenskyj – který propadl velikášství, a který je navíc panovačný a také velmi a mimořádně sobecký, chorobně ctižádostivý a po pozornosti dychtící – vytvořil a také zastupuje svoji vlastní spravedlnost, nerozeznali ani státní činitelé ani žádná část jejich populací, a tak tohoto muže, který je netečný vůči jakékoliv kritice, vychvalují a obhajují jím žádané zbraňové dodávky jako oprávněné; a proto se dotyční proviňují tím, že vznikla světová válka, jaká se na Zemi ještě nikdy předtím nekonala. Tento muž, Zelenskyj, chce být člověkem světla, avšak ve skutečnosti jej obklopuje tolik stínů, že nenalézá cestu ze své přecitlivělosti a své zhoubné nedůvěřivosti. K tomu všemu je i tvrdošíjně autoritářský a po lidské a politické stránce tak nevzdělaný, že nemá ani nejmenší tušení o tom, jak je vlastně nutno vést lid a že je nutno zacházet s lidmi citlivě, spravedlivě a poctivě. Jelikož je panovačný a vládychtivý – a takový skutečně jest –, tak se lidé neodvažují mu odporovat, a sice ani politici, resp. vedoucí cizích států. Z toho plyne účinek, že má s ohledem na vlastní stát coby jednotlivec absolutní moc, takže rozhoduje jako samovládce a na něm slepě závislá Rada bezpečnosti mu ze strachu ponechává volnou ruku, aby mohl dělat to, co se mu zamlouvá. Že naprosto netrpí žádné odmlouvání ve vztahu k tomu, co tvrdošíjně obhajuje, co tajně plánuje a co je schopen prosazovat všemi prostředky, to se prokazuje tím, že požaduje zbraně atd., které mu jeho slepí vazalové nerozvážně dodávají, následkem čehož může Zelenskyj coby mocný válečný štváč vést válku tak dlouho, jak to Amerika pokládá za naléhavě žádoucí. Ale v tomto ohledu je Zelenskyj tak hloupý, že nevnímá a nerozeznává, že je vlastně nevědoucím, hloupým posluhovačem Ameriky a její temné vlády, které jej nechají padnout v tom okamžiku, kdy vykoná svoji povinnost, jako to Amerika doposud činila po celém světě. Pro Ameriku byli tyrani a diktátoři atd. stále jen prostředkem k účelu, resp. byli tak dlouho »dobří«, »stateční« a užiteční, dokud nesplnili to, co Amerika chtěla, načež byli tito použití státní mocnáři, resp. samovládci, tyrani a diktátoři atd. jednoduše sesazeni, nebo zavražděni, čímž se uvolnila cesta k tomu, aby mohla Amerika nastoupit do dotyčného státu a mít v něm hlavní slovo.

Billy   O tom jsme spolu již často hovořili, pokud jde o to, že se Amerika tímto odporným způsobem vtírá do cizích států, i společně s organizací NATO, která byla přece tehdy, 4. dubna 1949, založena na základě úsilí Harryho S. Trumana.

Kontakt v plném znění v PDF