737. kontakt

 

Plejadisch‐plejarische kontaktní zpráva

Sedmistý sedmatřicátý kontakt

pondělí, 20. dubna 2020, 21.55 hod.

 

Yanarara   Tady jsme, buď pozdraven.

Zafenatpaneach   Ano, buď pozdravem, můj příteli.

Kontakt v plném znění v PDF

 

O škodlivosti koronaviru a faktickém ohrožení, které z něho plyne

Výňatek ze 737. kontaktní zprávy ze dne 20. dubna 2020

Billy   To je v pořádku, není zač děkovat. Pak tedy na viděnou – uvidíme se příště. (…) Pokud souhlasíš, Ptaah, chtěl bych říct ještě toto: Z televize jsem se dozvěděl, že ohledně koronavirové epidemie všude kolují, obzvláště v Německu, ty nejšílenější a nejztřeštěnější spiklenecké teorie, nahání obyvatelstvu strach a děs a uvádí jej v omyl. To se ovšem dělo už i v dřívějších dobách, kdy zuřily nákazy, epidemie a pandemie, např. ve středověku, ale i v letech 1918–1920, kdy řádila »španělská chřipka«. Výskyt takovéto nákazy, epidemie či pandemie, představoval pro obyvatelstvo obecně i tehdy velké nebezpečí, jelikož nikdo si nemohl být jistý, že se nenakazí – a tak je tomu i dnes v případě koronaviru. Jak vím, i v dřívějších dobách byli lidé uchváceni spikleneckými teoriemi. Sfath mě totiž brával do minulosti do různých období, kdy vládly epidemie, a sice až do doby bronzové, tedy do období před více jak 4000 lety. Sfath mi překládal vyslechnuté rozhovory z různých dob, abych rozuměl tomu, co si tehdy lidé povídali. Tak tomu bylo i v době moru, přičemž německé slovo »die Pest« (mor), latinsky »pestis«, v řečtině »loimós«, neznamená nic jiného než »nákaza« – žel zjišťuji, že stále více zapomínám svou řečtinu. Z těch překladů od Sfath a ze zkušeností nasbíraných na všech těchto cestách do minulosti plyne i to, že žádná z nákaz nezasahovala jen určité věkové skupiny – jak dnes tvrdí virologové a spol. –, takže ani neplatí, že by koronavirem byli napadáni jen staří, starší a zdravotně zatížení lidé.

Ptaah   Ano, jejich tvrzení v žádném případě neodpovídají pravdě, neboť ten mutující a genově stále se proměňující koronavir není vir, který by napadal specificky jen určitou věkovou skupinu, ale je to vir napadající všechny lidi všech věkových kategorií – jak jsem ti už vysvětlil minulý rok. Napadá – jak jsem ti už několikrát vysvětlil – všechny orgány, jako jsou plíce, ledviny, játra, slezina, mozek, střeva, žaludek, slinivka břišní a srdce, a sice také u ještě nenarozených, malých i starších dětí, mladistvých, dospělých všech věkových kategorií až po ty nejstarší. Za určitých okolností ten vir bez zábran útočí i na savce všech druhů a ras, ale i na různé druhy zvířeny a dalších živočichů.

Tento virus – přičemž žádný jiný takto zákeřný typ viru jsme dosud nezkoumali – bude mít dlouhé existenční trvání a nebude možné jej vymýtit, neboť vykazuje atributy, které zajišťují jeho další existenci v ryze impulzní podobě. Je to tedy tak, že – pokud se jistí infikovaní lidé z choroby uzdraví, vytvoří si protilátky a virus u nich už nepůjde prokázat – nákaza i přesto bude dále existovat jen na úrovni impulzů, a sice bez možnosti to lékařsky prokázat. Jelikož virus existuje dál na impulzní bázi a zůstává takto aktivní, tak tedy může znenadání opět vzplanout ze svého impulzně vegetujícího stavu a znovu rozvinout svou plnou aktivitu, přičemž může i nadále přetrvávat nebezpečí infekce. To celé ale neznamená nové propuknutí viru, resp. jeho reaktivaci, nýbrž jen náhlý propuknuvší stav opětovné přímé aktivity plynoucí ze skrytého stavu impulzní působnosti. Jedná se tedy o další silné a přímé pokračování aktivity viru, který je zakotven na úrovni impulzů, což je zvláštnost odpovídající dle mých znalostí jen tomuto viru. Takovouto formu výskytu jsem dosud nikdy nepoznal. A toto impulzní setrvávání viru v aktivitě, jakož i jeho schopnost dále aktivně existovat »v dřímotě«, aby se pak náhle z nějakého neznámého důvodu opět plně zaktivoval a i nadále infikoval či jinak vyvolával nemoci, to je rovněž fenomén, s nímž jsme se dosud při svých výzkumech nesetkali, a je tedy i pro nás zatím záhadou.

K tomu celému je potřeba zmínit i to, že hrozba infekce je v normálním i mimořádném případě vždy velká a nevypočitatelná, přičemž infekce probíhá obzvláště při mluvení, neboť tak se virus přenáší z člověka na člověka. A k tomu dochází právě mluvením, neboť vydechované kapénky se přenáší vzduchem na jiné lidi a ti jsou jimi pak nakaženi. Tomu lze ovšem zabránit jen nošením vhodných roušek, jelikož ty zamezují dechu a kapénkám, aby se dostaly do volného prostoru a aby je vzduch odnášel dál. Tyto ochranné roušky ovšem musí být vyrobeny odborně, speciálně pro tento účel a z vhodného materiálu schopného filtrace, takže je potřeba mít na paměti, že roušky z papíru nebo obyčejných látek bez filtru – které se vyrábí i podomácku – jsou absolutně nepoužitelné a zbytečné, takže produkty tohoto typu neslouží v žádném případě jako ochrana. Nositelé těchto vyrobenin se nechávají ukolébat v pocit falešného bezpečí. To platí stejnou měrou jak pro průmyslově vyráběné, levné či zmetkové roušky, tak i pro průzorové, resp. ochranné obličejové štíty, které nepřiléhají těsně na obličej a jsou dole a po stranách otevřené.

Billy   To vše, co říkáš ohledně koronaviru, shledávám zvláštním a tím se věc stává ještě zhoubnější, než jakou ve skutečnosti už je. Dříve byly nákazy považovány za zvěsti zla, přičemž obzvláště velké epidemie stály život mnoha lidí a rovněž je i mrzačily či znetvořovaly. To vše je ale dnes ignorováno, neboť většina pozemšťanů – k nimž patří i převážná většina vládnoucích atd. – žije prostě hloupě bez cíle a starostí o to, co bude zítra, a nepřemýšlí o pandemických událostech historie, neboť jen slabomyslně myslí na svátky a vzpomínkové slavnosti ohledně válečných událostí atd. Proto dnes ani neexistují žádné patřičné zákony pro případ nákazy a ani směrodatné směrnice ohledně nezbytných souborů bezpečnostních opatření a způsobů chování, v jejichž důsledku by pak bylo možné hrozící nákazu zavčasu utlumit a zcela zastavit dříve, než by se z ní stala epidemie, či dokonce pandemie. Jelikož ale převládá u absolutní většiny vládnoucích nulový intelekt (ve smyslu německého slova »das Intellektum« – pozn. překl.), a tím pádem i nulový rozum a chápavost, pak je v jejich případě v této věci všechna snaha marná a vše je ztraceno; a protože i většina obyvatelstva jedná sama bezcílně podle stejného principu a v absenci rozumu a pochopení, tak se může každá katastrofa bezmezně rozmáhat a může šířit smrt, nouzi a bídu.

Když např. dříve svět sužovala morová vlna či jiné nákazy, pak volali obzvláště lidé věřící v klamnou představu boha kvůli svému náboženskému bludu ke svým neexistujícím bohům a nesmyslně úpěnlivě očekávali pomoc, takže se už ani nenamáhali utéct a ochránit se. Dále se snažili ve své klamné představě boha vysvětlit si nákazu pomocí spikleneckých teorií, a sice většinou v tom smyslu, že je rozhněvaný bůh trestá za jejich neposlušnost atd. Samozřejmě neznali příčinu dotyčné nákazy a uchylovali se ke své bludné víře a nakonec pokorně akceptovali trest svého rozhněvaného boha či svých bohů, takže si, často v naprosto oddané pokoře, vysvětlovali celou věc právě jako boží trest či trest bohů. Kromě toho tomu bylo v dřívějších dobách tak, obzvláště pak ve středověku v katolickém křesťanství, že křesťanští náboženští předáci všeho druhu – počínaje běžnými kněžími posedlými klamnou představou boha a konče tím nejvrchnějším, bludně bohověrným předákem v Římě, papežem – doporučovali bludnou bohovíru, mše a procesí coby lék na překonání nemocí, nákaz a epidemií. Každodenní návštěva mší, účast na často prováděných sektářských, o spásu žebrajících procesích měla ukonejšit rozhněvaného imaginárního boha, což se samozřejmě prokázalo jako absolutní blbost a jako kontraproduktivní šílenství, neboť z toho celého vyvstal pravý opak. To proto, že místo aby se choroba zažehnala, se šířila stále více, jelikož v důsledku srocování bludně věřících se infekce viry, bakteriemi a mikroorganizmy mezi lidmi velmi razantně rozšiřovaly a gradovaly. Nákazy se tak mohly dále nekontrolovaně šířit a nakaženo tak mohlo být nezadržitelně stále více lidí. I v tomto případě tedy z náboženské a sektářské klamné představy boha vyplývalo – jako už od nepaměti v bezpočtech dalších záležitostí a případů –, že umíraly do dnešní doby stovky milionů lidí vinou nákaz, válek, nenávisti a z bludné víry plynoucích masakrů, anebo byly dokonce vyhlazeny celé národy. Všichni ti hloupí pozemšťané, kteří věří klamné představě boha, přesto přese všechno nedostávají rozum, ale namísto toho se všichni do jednoho i nadále nechávají pokorně ohlupovat a zastrašovat vrchními a nejvrchnějšími sektáři bludně věřícími v boha, stejně jako jejich stejně pomatenými služebníky. Dále se jimi nechávají i finančně vykořisťovat a poštvávat jeden proti druhému, aby pomocí vraždění, zabíjení a válek atd. mohli na nejpřednější místo vítězně postavit svou vlastní bludnou víru v boha a aby jakoukoliv jinou bludnou bohovíru mohli zcela zlikvidovat.

Vědomosti o zárodcích nemocí, původcích epidemií, lécích a očkování lidé tehdy ve starých dobách ještě neměli, takže se nedalo ani zachránit příliš mnoho lidských životů, což pomocí dnešního lékařství možné je, ačkoliv zde existují stále ještě hodně velké rezervy. V průběhu historie lékařství se sice velmi namáhavě dospělo k lecjakým dobrým léčivým postupům, i když často až pomocí mnoha smrtelných pokusů a nebezpečných omylů, ale ani se všemi těmi dosud dosaženými léky a terapiemi atd. se žel nedociluje toho, co pozemské lidstvo skutečně potřebuje, aby přemohlo zhoubné nemoci a nákazy dříve, než propuknou. Také úřady, vlády a organizace po celém světě, které jsou pověřené otázkami zdraví lidstva, jsou absolutně neschopné učinit odpovědně všechno myslitelné, aby zabránily výskytu epidemií a pandemií dříve, než začnou zuřit. U většiny těchto žalostných institucí je hlavním řemeslem pouhé chvástalství, tak tomu bylo odjakživa a je tomu tak i v dnešní době. I dnes převládá u těchto skupin výkonných činitelů obrovská absence rozumu a porozumění, takže i v dnešní době nesou odpovědnost za umírání mnoha lidí. Totéž platí i pro tu část obyvatelstva, která ve své tupé hlouposti a v absenci zdravého intelektu (ve smyslu německého slova »das Intellektum« – pozn. překl.) podporuje řádění koronavirové nákazy a zahrává si se smrtí.

Nuže, dnes je již mnoho nemocí a nákaz, které – jak dokazuje historie – dříve vedly k těžkým epidemiím a pandemiím a stály životy stovek milionů lidí, běžně léčitelných nebo vymýcených. Dnes je situace v Evropě taková, že od začátku 18. století už se neinfikují morem celé skupiny obyvatel, ale už jen jednotlivci, což je ovšem v chudších regionech světa jinak, neboť tam mor stále ještě existuje. I španělská chřipka si vyžádala v letech 1918–1920 mnoho milionů lidských životů, stejně jako si i koronavirus vyžádá stovky tisíc obětí na životech. Značnou vinu na tom nese obzvláště chudoba, ale naprosto speciálně a na prvním místě také hloupost obyvatelstva a jeho vládnoucích, kteří jsou nejbližšími »spojenci« těchto nákaz a jiných infekčních nemocí. Je to proto, že jejich pochopení a rozum jsou ještě natolik nedostatečně vyvinuty, že celou záležitost nákaz nedokážou ani pochopit, ani proti nim přijmout a provést nezbytné soubory opatření. A faktem je i to, že v důsledku globalizace se od minulého století po celém světě objevovalo mnoho nových chorob a nákaz, které pozemská medicína dodnes nezvládá a nedokázala je vymýtit a mezi něž patří ebola, virus západního Nilu, HIV a další. A co se v této věci událo za posledních sto let, to se bude dít i v budoucnu v důsledku přílišně bujícího pozemského lidstva, resp. v důsledku přelidnění, neboť se vyskytnou nové nebezpečné zárodky chorob a nákaz a budou s sebou přinášet stále větší a mohutnější potenciál pro nové epidemie.

Ptaah  Tak tomu skutečně bude, neboť to odpovídá zákonitému důsledku přelidnění.

Billy   Tak tomu je, já vím, neboť společně se Sfath jsem to viděl.

Ptaah  I to je mi známo na základě záznamů mého otce. Avšak nyní, Eduarde, milý příteli, s tebou musím prohovořit ještě následující: (...)

 

Kontakt v plném znění v PDF