767. kontakt

Co je nutno vysvětlit ohledně očkování proti koronaviru

767. kontakt, sobota, 27. února 2021

Kontakt v plném znění v PDF

Billy   ... nyní bychom však měli prodiskutovat nějaké věci ohledně koronavirové nákazy, a sice ve vztahu k očkování, o němž jsme spolu hovořili. Ty jsi podotýkal, že všechny ty zákeřné machinace jistých výrobců vakcín nesmějí být zmiňovány, což je jasné a což konstatoval již Sfath, tvůj otec – domnívám se ale, že bychom měli znovu říci pár slov alespoň o vleklých zdravotních obtížích a o tvorbě smrtelných krevních zátek v mozkových cévách atd., přičemž jsi v tomto ohledu zmiňoval zejména ... Měli bychom opět hovořit také o ... včetně ... a také o pozdějších následcích, smrtelných případech a krevních sraženinách, které způsobují jisté očkovací látky, například ..., ... a ... Bude nutné rovněž zmínit něco o tom, že po jistých vakcínách se mohou lidé přesto nově nakazit (...)

Ptaah   Toho všeho bychom se měli vyvarovat, Eduarde, a neměli bychom ani uvádět žádné názvy a jména, neboť tím bychom (...)

Billy   Samozřejmě, já vím, lidé by na mě tvrdě doráželi, a proto veškerá jména v každém případě nahradím trojtečkami, až budu vyvolávat a sepisovat náš rozhovor – to je jasné. Myslím si však, že bychom měli celou záležitost poněkud opisně probrat, abychom tímto způsobem mohli zveřejnit některé důležité informace. Ty jsem sice již vyjádřil tím, co jsem právě zmínil, avšak měli bychom je tematizovat otevřeněji.

Ptaah  To, co uvádíš, je správné; nejdříve jsem to vlastně učinit nechtěl, ale nyní přece jen zmíním následující: Vakcíny proti koronaviru, jež se aplikují občanům populací po celém světě, obsahují zcela nové očkovací látky typu mRNA, z nichž podle našich poznatků plyne částečné riziko, že si bude tělo proti nim samým vytvářet protilátky, přičemž tyto očkovací látky mohou mít dokonce i životu nebezpečné účinky. Opakovaně také zjišťujeme, že vůdčí státní činitelé, ale i virologové a výrobci očkovacích látek rozšiřují na veřejnosti chybné údaje a informace, přičemž jistá data, jež jsou pro národy podstatná, jsou zamlčována nebo vysvětlována nedostatečně.

Dané očkovací látky jsou neotestované a teprve se primárně, bezohledně zkoušejí na pozemšťanech, což představuje bezskrupulní, neodpovědný zásah do genetiky lidstva, jenž zapříčiňuje mnoho případů úmrtí. Na celém světě tedy probíhá zcela bezskrupulózní test, při němž jsou v rychlém a krátkém procesu testovány očkovací látky na neinformovaných a ohlupovaných lidech, zatímco za normálních okolností se očkovací látky vyvíjejí 10 až 15 let, dříve než získají patřičný účinek a než je lze prohlásit za zdravotně nezávadné a využívat jako ochranu proti infekcím.

Kvůli bezohlednosti koncernů, které vyrábějí očkovací látky, a kvůli bezohledně jednajícím státním činitelům, kteří celou věc schvalují, umírá či trpí z důvodu vakcinace mnoho tisíc lidí. Vedle všech chorobných příznaků, jež jsme od doby otevřeného propuknutí nákazy již vícekrát probírali, vyvstávají však i mnohé jiné, které jsme dosud netematizovali a mezi něž patří např. ochrnutí svalů a obličeje, neplodnost, autoimunitní obtíže, ztráta potence, žilní uzávěry v mozku, srdci a ostatních orgánech, ale i různé vleklé organické škody a celoživotní útrapy atd. – tyto symptomy může způsobit sama koronavirová nákaza, ale i dosud neotestované, pochybné očkovací látky, z nichž ..., za což však výrobci očkovacích látek nejsou voláni k odpovědnosti, neboť ti z celé věci naopak nehorázně profitují. Pro ně, ani pro státní představitele, nemá lidský život pražádnou hodnotu, jelikož tito vlády neschopní činitelé myslí jen na své osobní bezpečí, svoji mocenskou vládu a enormní mzdy, které musejí splácet občané národů prostřednictvím daní.

Všechny dosavadní očkovací látky, jakož i ty, které se budou objevovat v nejbližší době, jsou či budou experimentální, neprobádané výrobky, jež mohou či budou moci ještě dlouhou dobu způsobovat lidem vleklou či celoživotní zdravotní újmu a vedlejší, jakož i smrtelné následky, přičemž aplikace těchto látek představuje pouze obrovský, globální pokus na lidstvu. Navíc státní činitelé již nyní přicházejí s nápadem, že by očkování mělo být pro různé populace povinné a nucené, a že by tedy mělo být vymáháno, přičemž mají být lidé očkovaní odděleni od neočkovaných a mají mít zvláštní průkazy. Vůdčí státní činitelé budou také propagovat myšlenku, že jen jejich vládní »odborníci« znají a umějí vysvětlit pravdu a že ji fakticky vykládají, zatímco hlasy z nesvéprávné populace jsou tak jako tak chybné, a proto jim lidé nemají věnovat pozornost a mají je ignorovat. Zmínění činitelé budou také lhostejně znevažovat osoby, jež spáchají sebevraždu, jelikož celou věc již nebudou schopny snášet, přičemž všechny tyto případy budou dotyční považovat za pouhé kolaterální ztráty. Státní představitelé se nebudou starat ani o všechny lidi, kteří se budou kvůli nákaze trápit hlubokými myšlenkami a pocity viny. Bída a problémy lidí bez práce a těch, kteří ztratili nebo ztrácejí své prostředky k životu, budou jednoduše zcela ignorovány. Zároveň však budou státní představitelé tyto lidi vykořisťovat a trápit novými pokutami, zákony a daněmi, aby mohli opět naplnit prázdnou státní pokladnu, kterou vyprázdnili tím, že nesmyslně rozhazovali daňové prostředky na »kompenzační příspěvky« firmám a koncernům atd., jež se kvůli svým nedostatečným finančním rezervám vlastní vinou ocitly v nouzi. Lidé, kteří začínají být nemajetní a kteří proti těmto poměrům vznášejí námitky, jsou mentorsky káráni a jejich námitky jsou odmítány, a pokud otevřeně hovoří, resp. přemýšlejí o dané situaci a odhalují chyby, které spáchali státní činitelé, tak jsou za určitých okolností i trestně stíháni a zbavováni svobody. Státní představitelé bezohledně požadují, aby jim populace bezpodmínečně věřily, řídily se jejich pokyny a nepochybovaly o jejich zásadně chybných usneseních a skutcích. Zdravou, dobrou a jasnou kritiku pranýřují jako buřičství, přičemž dávají vydělat těm, kteří jim podávají ruku a kteří jim pomáhají traumatizovat všechny, již kritizují celé jejich chybné konání a již odporují jejich lžím, podvodům, tajnostem, samovládným a chybným usnesením a činům, jakož i manipulacím s čísly. Musím ovšem ještě podotknout, že každý člověk se musí sám rozhodnout, jakým způsobem přistoupí či nepřistoupí k očkování a ke všemu, co jsem ozřejmil. K celé věci nemohu, nechci a nesmím udělovat žádné rady, neboť každý člověk je svobodný, a musí si tedy úplně vše sám promyslet, činit samostatná rozhodnutí, a tedy i svébytně jednat. Moje výklady a vysvětlení se pouze opírají o má pozorování a vlastní poznatky, a tudíž neobsahují žádné rady ani výzvy k určitému konání a jednání. Měli bychom však zůstat při tom, co jsme my dva vypověděli, neboť svými výklady jsme možná řekli až příliš mnoho, což pro tebe představuje nebez ...

Billy   V pořádku, nemusíš říkat nic dalšího, máš pravdu. To, co jsi pověděl, je ale velkolepé, ještě nikdy jsi nehovořil tímto způsobem, můj příteli. Udivuješ mě.

Ptaah   I já, milý příteli Eduarde, smím někdy povolit uzdu svému sebeovládání a ...

Billy   To není problém, Ptaah, nebyla to z mé strany výtka, ale jen zjištění. Musím k této věci sám ještě něco dodat: K takovým zkušenostem jsem ve vztahu k vládním činitelům a mnohým jejich úřadům a veřejným institucím dospěl i já, a to nejen ve Švýcarsku, ale i v řadě jiných zemí. Také Asket mi častokrát vyprávěla, že četní lidé, s nimiž jsem měl nutně co do činění, předstírali, že o mně smýšlejí pozitivně a že jsou mí dobří přátelé, přičemž mi skutečně i pomáhali, avšak poté mě zákeřně pomlouvali a zřejmě si mysleli, že jsem příliš hloupý na to, abych si toho všiml – prakticky celé mé mládí mě lidé zavírali do výchovných zařízení a pronásledovali, a to vše jen proto, že jsem odmítal vstoupit do jedné sekty a věřit ve »Spasitele« a »milujícího Boha«, jak po mně požadovala paní Horatscheková (v dialektu zvaná Horatin) a členové její sekty. To jsou ale staré záležitosti, které mě dnes již nezatěžují, ale v tehdejší době jsem se proti nim musel masivně ohrazovat, abych vůbec mohl žít. Ale nyní mám něco jiného: Posledně jsi zmiňoval, že potrvá ještě dlouho, než se vládní činitelé a národy konečně přikloní k rozumu a zdravému úsudku a než budou konečně akceptovány okolnosti, které před zhruba 45 lety vedly ke vzniku nákazy. My jsme o této nákaze hovořili již v listopadu 2019, kdy otevřeně propukla, a opakovaně jsme se jí zabývali i poté, co v prosinci 2019 vešla v oficiální známost. Vše, co jsme diskutovali, jsme i uveřejnili, včetně faktu, že koronavirová nákaza si začala žádat ve větším rozsahu smrtelné oběti již od ledna 2019 – žádala si je sice již předtím, ale v menší míře; zveřejnili jsme také, že na základě tajných intrik pomstychtivého Američana ... a protiamericky uvažujícího Mao Ce-tunga, resp. na základě jejich společné dohody, byly v 70. letech zahájeny tajné laboratorní práce, při nichž byla již tehdy vytvořena původní nákaza. Již v té době vir prvotně mutoval a další mutace následovaly ve vysokém počtu až do doby nového tisíciletí a žádaly si mnoho lidských životů, jelikož nákaza nebyla reálně rozpoznána a byla zaměňována s jinými chorobami. Proto mohla nákaza od té doby bez zábran prodělávat četné mutace a dále se vyvíjet, až byla nakonec objevena ve Wu-chanu, jelikož se tam, v poslední tajné laboratoři, kvůli nedbalosti infikovala celá skupina pracovníků, kteří nákazu vynesli ven a rozšířili, přičemž všichni dotyční zemřeli. Od té doby se lidé po celém světě opakovaně tážou a chtějí vědět, co z celé situace ještě vyplyne. Dosud vím jen o jediné osobě z Brazílie, která se všemi těmito okolnostmi zabývá a která vypátrala, kdo byl ten Američan, jenž se spolčil s Mao Ce-tungem, kvůli čemuž se rozmohla ta koronavirová katastrofa.

Ptaah   Na základě pohledů do budoucnosti jsme vypátrali, že v tomto ohledu nebudou ještě delší dobu učiněna žádná odhalení, naopak budou podnikány všechny myslitelné snahy v tom smyslu, aby byla pravda zastřena a zapomenuta. Samotná WHO, Světová zdravotnická organizace – která je závislá na vysokých příspěvcích ze státních financí a která pouze díky nim může existovat –, bude veškerou pravdu zastírat lžemi, a to již za několik málo týdnů, až bude jedna skupina této organizace, se svolením čínské vlády, provádět ve Wu-chanu další oficiální výzkumy, aby vypátrala původ nákazy. Na základě svých pohledů do budoucnosti jsme rozpoznali fakt, že se v této skupině budou nalézat činitelé, kteří přijmou masivní úplatky, načež budou podvodně a lživě pomlouvat skutečnosti, znemožňovat pravdu a tvrdit, že koronavirová nákaza nevzešla z nakažených zvířat ani z neštěstí či nehody v laboratoři – nebudou totiž chtít kazit pověst Spojených států amerických, co se týče zrádného a pomstychtivého jednání toho Američana ... Snahy o osvětu budou pouze zdánlivé, neboť k vyzkoumání faktických skutečností a procesů budou chybět nezbytné a náležité prostředky (jako tomu bylo již při prvním šetření), a tudíž ani tato vyšetřovací komise, která na mě působí směšným dojmem, nebude schopna v posledním březnovém týdnu ani na počátku dubna nic vypátrat.

Billy   Nemůže tomu být jinak, neboť Spojené státy musejí být stále bezchybné, a to i za cenu lhaní, klamání, podvádění a očerňování – tak tomu bylo již od nepaměti a prokázalo se to i v případě hulváta a darebáka Trumpa. Vyšetřovatelé by ostatně mohli vypátrat skutečnou pravdu jen tehdy, kdyby se mohli vrátit do minulosti a zažít, co se fakticky odehrálo. Ale nechme této věci, neboť je neplodné o ní diskutovat, stejně jako o vládních představitelích, kteří o koronavirové nákaze a opatřeních proti ní pouze chvástavě řeční.

Ptaah   To souhlasí, neboť veškeří veřejní činitelé ve všech vládách jen velkohubě řeční a hovoří o opatřeních, jež nepostačují k tomu, aby bylo možné koronavirovou nákazu rychle utlumit a překonat. Na druhou stranu existuje také velké množství odmítačů, resp. nerozumných a nesoudných jedinců z různých vrstev populace, kteří jednají buřičsky a kteří hloupě a vzpurně odmítají státem nařízená opatření; jiní jedinci, a těch je rovněž mnoho, projevují svoji hloupost tím, že zastávají názory patologicky hloupých konspiračních teoretiků, poslouchají všechny jejich lži a slepě jim věří. Z hlediska nejbližší budoucnosti jsme vypátrali, že tyto poměry budou pokračovat i v jiném ohledu, neboť právě na základě toho, co jsi předtím nastiňoval (...)

Billy   Zanechme tedy prozatím celé této věci, neboť nyní se chci věnovat tomuto: Jde o ty současné experimenty s očkovacími látkami proti koronaviru, které se provádějí na velké části pozemského lidstva – to, co koncerny vyrábějící tyto vakcíny spolu s vládními činiteli všech států provádějí, představuje podle mého názoru podvod na celém pozemském lidstvu, jedná se o machinace, které plynou z pohrdavosti vůči lidskému životu a při nichž se berou v potaz případy úmrtí. Lidé totiž nejsou informováni a jsou využíváni při vakcinaci jako pokusné objekty, což vede k mnoha případům úmrtí, avšak o tom se otevřeně nehovoří, jelikož výrobci očkovacích látek tyto skutečnosti zamlčují, stejně jako státní činitelé – mnozí státní představitelé z této situace navíc bezohledně finančně profitují, jakož i z jiných záležitostí a intrik: Například docilují obrovských nelegálních příjmů tím, že se podílejí na obchodech s ochrannými rouškami. Všechny tyto okolnosti jsou mi známy, neboť jsem je zjistil se Sfath již před přibližně 70 lety, a nedávno jsi je zmiňoval i ty.

K tomu všemu, že jistí neodpovědní politici ke škodě občanů provozují nekalé kšefty, aby se osobně obohatili, přistupuje skutečnost, že virologové (nikoli vlastním zaviněním) nejsou schopni rozpoznat fakt, že při koronavirovém onemocnění se v těle člověka usazují a ukládají impulzy této nákazy, které přetrvávají i po úspěšném vyléčení a kvůli nimž může nákaza dříve či později opět propuknout nebo způsobit jinou nemoc. Jelikož lékaři a virologové nedisponují vhodnými přístroji a jelikož jsou v tomto ohledu neznalí, tak tyto koronavirové impulzy nedokážou registrovat, jakož ani fakt, že je může člověk v určitých případech a za jistých okolností atd. i po svém uzdravení přenášet na jiné osoby, a tedy je nakazit a zapříčinit jejich onemocnění. Kdybys mohl ještě něco uvést o všech těchto zmíněných faktorech, tak bychom tím jistě odpověděli na řadu různých dotazů.

Dále se objevily četné otázky ohledně infekcí: Lidé se např. ptají, zda mohou uzdravení lidé – kteří mají ve svém těle protilátky atd. – nakazit jiné osoby anebo se sami znovu infikovat. Dále se kupř. tážou, jak mohou vypadat vedlejší účinky a pozdější následky očkování atd. Na tyto otázky by různí lidé rádi znali odpověď, jelikož vládní činitelé ani odborníci na nákazy – alespoň si tak sami říkají –, jako např. virologové atd., neposkytují v těchto ohledech veřejnosti žádné informace; tak je tomu patrně proto, že při své velké inteligentnosti sami neznají odpověď. Všechny tyto otázky, které mi lidé kladli, nedokážu sám zodpovědět.

Ze 40. let 20. století vím od tvého otce, Sfath, ještě to, že koronavirus neexistuje jednoduše jen jako celistvá jednotka – a to platí i pro ostatní viry –, ale obsahuje v sobě, ve své struktuře, již jakési různé, takříkajíc naprogramované, dispozice k vývoji dalších druhových faktorů, na jejichž základě se může přeměňovat v nové podoby; to mi Sfath dokázal velmi důkladně vysvětlit a také to doložil. Sdělil mi, že tyto faktory (přítomné v každém viru) jsou ve viru zpravidla uloženy jen na bázi impulzů a že je lze rozeznat až tehdy, když samotný vir spustí patřičnou aktivitu, neboť až tehdy dokážou pozemšťané rozeznat nový virový druh či novou virovou variantu. Sfath tvrdil, že je tomu tak proto, že pozemšťanům chybí a ještě dlouho bude chybět technologie k tomu, aby takovéto impulzy dokázali lokalizovat. Z toho důvodu prý nedokážou předem rozeznat, kdy se objeví nové mutace, jimž by mohli předem čelit, kdyby disponovali souvisejícími znalostmi. Jelikož my, pozemšťané, tyto prozíravé znalosti nemáme a ještě dlouho mít nebudeme, tak může koronavirová nákaza zuřit a produkovat nové mutace, jako se tak nyní děje. To ovšem bude lidstvu přinášet trápení a smrt, neboť současně se šířící britská mutace (která je vlastně sama o sobě již zlá) bude již v nynější době překonána jednou další a ještě nebezpečnější mutací, která se (jak vím z doby strávené se Sfath) od 4. ledna tohoto roku vyvíjí v Brazílii a která nyní začne propukat a rozmáhat se. Tato nová mutace si bude opět žádat mnoho smrtelných obětí, za což však ponese vinu samo lidstvo, stejně jako ji nese za všechny předchozí případy virového šíření. Tak je tomu proto, že nezpůsobilí vládní činitelé nejsou schopni kvůli své hlouposti vymyslet ani prosadit proti nákaze ochranná opatření, jež by byla pro populace nezbytná. Vinu však nese i část toho kterého obyvatelstva, kterou tvoří hlupáci a pošetilci, kteří kvůli svým bludům věří, že jsou bezchybní, nenapadnutelní a imunní vůči nákaze, a proto demonstrativně porušují vládní nařízení, jež jsou tak jako tak nedostatečná. Nová mutace, která se již vyvíjí v Brazílii a která přináší nové závažné problémy, bude tedy páchat všemožné pohromy. Dříve než bude tato nová nákazová mutace, která již dlouhou dobu působí, registrována, uplyne ještě asi půl měsíce či podobně, neboť vzpomínám-li si správně, má být rozpoznána asi v polovině března 2021.

O této mutaci nemají tedy naši pozemští odborníci, jako právě virologové atd., zatím zjevně ani potuchy, jakož ani o tom, co všechno viry ve skutečnosti obsahují, jelikož dokážou rozpoznat takříkajíc jen hrubou strukturu tohoto zhoubce, jak Sfath tento virus nazýval. Odborníci sice vědí, že viry mutují, avšak nevědí, proč tomu tak je, jelikož jim právě není známo, že viry již obsahují základní impulzy různého druhu, které v sobě skrývají různé další a jiné formy impulzů, jež se mění a přeměňují a mohou na základě svých strukturálních vlastností mutovat v nové druhy v souvislosti s vnějšími podmínkami, resp. vnějšími okolnostmi. A tento fakt platí pro všechny viry, které v průběhu času neustále mutují, jsou-li vystaveny příznivým klimatickým a okolním podmínkám – platí to tedy pro všechny virové druhy, jichž je na Zemi podle toho, co jste vy, Plejaren, vysvětlili, asi 2,5 miliónu, což je přibližně o 1 milión více, než kolik předpokládají naši pozemšťánci. Mimoto se věci mají tak, že viry, které již existují, nelze nikdy vymýtit, byť virologové atd. tvrdí opak, jelikož na základě svých hypotetických vědomostí zjevně nevědí, že viry nejsou vymýceny ani tehdy, když je z virologického ani lékařského hlediska atd. již nelze konstatovat, neboť v tichosti přetrvávají dále. Žádní odborníci nemají ani tušení o faktických a hlubokých skutečnostech, např. v tom ohledu, že vše existující – tedy vše živé i neživé, tedy i neživé viry – v sobě nese kmitové impulzy na bázi Tvořivé energie, které jednak zachovávají existenci a jednak jsou schopny se evolučně proměňovat, a tedy se vyvíjet v nové podoby. I tyto vědomosti postrádají všechny pozemské přírodní vědy a také všechny ostatní vědy, jež se zabývají vším existujícím. Jelikož je tento fakt veškerým pozemským vědám zcela neznámý, tak dodnes ještě žádný pozemšťan nepřišel na nápad, aby se nad rámec nanotechnologie zabýval vyššími předponami soustavy SI a bádal na této úrovni, přičemž Sfath zmiňoval – pokud si správně vzpomínám –, že za účelem registrace dotyčných kmitových impulzů by bylo nutné dosáhnout nejjemnější techniky, jež by pronikala k hodnotám yoktosféry. Yoktoúroveň má hodnotu 10-24, což je stupeň a jednotka jemnosti, které obnášejí jednu kvadriliontinu metru – od této nejjemnější technologie jsou pozemšťané se svojí dosud krajně primitivní nanotechnologií na hony vzdáleni, stejně jako jsou vzdáleni od technologie, která umožňuje cestovat časem a která za určitých okolností zasahuje až do sféry zebitechnologie, a tedy do sféry supernejjemnější techniky a do oblastí, jejichž početní hodnoty si již nevybavuji, byť mi je Sfath vysvětloval. To bylo už před dlouhou dobou a mezitím jsem zrovna neomládl.

Nuže, faktem je, že viry, které již nelze konstatovat, se stáhly a usadily se v nějakých látkách, materiálech a oblastech atd., načež se za příznivých okolností opět aktivují. To může nastat po několika měsících, letech či desetiletích, ale dokonce i po celých tisíciletích a miliónech let. Pokud se tedy vytratí neduhy, choroby a nákazy způsobované určitým virem – ať kvůli lidskému přičinění, nebo proto, že postupně odeznějí –, tak to neznamená, že již neexistují, ale pouze to, že se stáhly a usadily se v nějakých hmotách. Z nich se však za kratší či delší dobu – anebo až za tisíce a milióny let – opět uvolní a začnou vyvíjet novou aktivitu, jsou-li nově vystaveny příznivým, pro ně nezbytným podmínkám, poměrům, konstelacím, stavům, situacím, živlům, faktorům, okolnostem či jiným aspektům.

Celá skutečnost, že koronavirová nákaza v současnosti takto zuří, v zásadě znamená, že vir prakticky nesčetněkrát zmutoval, přičemž tento koronavirus prodělal od poloviny 70. let, kdy vznikl, zatím více než 5000 mutací, jež byly a nadále budou stále nebezpečnější.

V tomto ohledu kladou jiní lidé různé otázky, které se v současnosti – což je zajímavé – týkají mozkových funkcí, o nichž bys možná byl ochoten poskytnout nějaké všeobecné, podstatné informace. Vše, co budeš chtít povědět, bys však měl vyložit dosti zřetelně, abychom i my laici mohli všemu správně porozumět, neboť my z prostého lidu nejsme vzděláni v lékařství, natož ve vědách o mozku, resp. neurovědách, které se zabývají přírodovědným výzkumem, jehož odborné disciplíny se věnují výstavbě a funkcím nervových systémů. Já osobně se zajímám zejména o funkce centrálního nervového systému a mozku, a tedy také o aktivitu neuronů a různorodé mozkové funkce, mezi něž patří např. paměťový výkon. Byl bych ti také vděčný, kdyby ses mohl v této souvislosti věnovat i různým disciplínám, jež jsou s těmito obory spjaty a k nimž se řadí kupř. biologie, fyziologie, psychologie, matematika, lékařství, informatika, robotika a kooperace atd., neboť v těchto vědních oborech jsem žel jen málo vzdělán a pohybuji se v nich na úrovni úplného diletanta. Mám sice mlhavé povědomí o tom či o onom, ale to mi nepostačuje. Smím tě tedy poprosit? ...

Ptaah   Snižuješ svou oso...

Billy   Ne, s tím prosím přestaň, to je nesmysl. Svůj dotaz myslím skutečně vážně, neboť mám potřebu se naučit ještě něco více než to, co mi utkvělo v paměti z doby strávené se Sfath.

Ptaah   No právě, tak přece – vždyť jsem to věděl. Tvému přání však nemohu vyhovět, jelikož bych musel vysvětlit příliš mnoho věcí, což by přesáhlo koncept našeho rozhovoru. Až se však zase vrátím a uvolním ze svých dlouhodobějších povinností, tak tě budu s radostí vyučovat ve všech dotyčných odborných disciplínách, a to v rozsahu, jaký si budeš přát.

Billy   Děkuji Ptaah, můj příteli. Nyní se tedy můžeš věnovat tomu, o čem jsme právě hovořili.

Ptaah   To mohu, ale v této věci tě znovu oslovím, neboť na to mám ještě čas do 15. března. Nyní však odpovím na tvůj dotaz, přičemž ve svých výkladech použiji pro všeobecné pochopení pozemské názvosloví, a vysvětlím také některé speciální věci o mozku: Mnohé osoby zůstávají navzdory očkování infekční, přičemž u očkovaných a uzdravených jedinců, byť v sobě mají určité protilátky, nelze zcela vyloučit riziko dalších infekcí. Mezi vedlejší následky očkování patří kupř. zesnutí, jež může nastat rychle, později či po vleklém churavění, a mohou se objevit také pozdější důsledky typu celoživotních neduhů. Nevhodné očkovací látky mohou způsobit také různé druhy orgánového krvácení či krevní sraženiny. Vlivem koronavirové nákazy či vlivem neprověřených, nebezpečných očkovacích látek se mohou vytvářet v mozkových žilách již za krátkou dobu a rychle krevní zátky, což vede k životu nebezpečným mozkovým žilním trombózám. Tyto důsledky mohou být tedy způsobeny buď přímo koronavirovou infekcí, nebo aplikací vakcín, tedy právě nevhodných očkovacích látek, jako jsou ty, jež jsou v současnosti dosud velmi nedostatečně otestované. Z nich plynou za určitých okolností životu nebezpečné reakce. Vznikne-li např. v mozkové tepně, resp. cévě krevní zátka, tak se tato céva uzavírá, čímž mozek přestává být zásoben krví, což značí, že následuje mozková žilní trombóza.

Skutečnost, že je mozek zásobován krví, je nanejvýš důležitým faktorem krevního oběhu, jenž do mozku přivádí kyslík, glukózu a jiné živiny a reguluje v něm související pochody, přičemž separuje a odvádí všechny metabolické produkty a veškerý oxid uhličitý. Z celkového hlediska podléhá tento systém anatomickým a fyziologickým specifikům, jelikož lidský mozek vykazuje nanejvýš vyspělý bazální metabolizmus, potřebuje hodně klidu a vyžaduje již ve svém klidovém stavu o něco více než pětinu celkové hladiny kyslíku, kterou normálně potřebuje celý tělesný organizmus. Navíc je podstatné zmínit, že nervové buňky, na rozdíl od ostatních tělesných buněk, nejsou stavěny na to, aby svoji energetickou potřebu pokrývaly a uspokojovaly na fakticky anaerobní úrovni, resp. bez dostatečného přísunu kyslíku. Ohledně mozkových žilních trombóz – aniž bych nyní tematizoval jejich souvislost s koronavirovou nákazou – je nutno zmínit, že se objevují relativně vzácně, avšak jsou nebezpečné a vedou za určitých okolností nejen k mozkovým mrtvicím, ale i ke smrti. V zásadě je nutno také vysvětlit, že mozkové žilní trombózy nevznikají jen z důvodu koronavirové nákazy, jelikož mohou vyplývat i z různých jiných příčin – v žíle se zpravidla tvoří krevní sraženina, což zákonitě způsobuje tromboflebitidu, resp. žilní zánět uvnitř mozku. I hormonální vlivy mohou představovat riziko vzniku trombózy, popř. hyperkoagulability, což je patologicky zvýšená srážlivost krve, z níž může následně vyplynout intravazální tvorba trombů, resp. trombofilie. To značí, že se jedná o hlavní spouštěč Virchowovy triády, resp. o příčinný faktor vzniku flebotrombózy.

Skutečnost, že koronavirová nákaza častěji zapříčiňuje mozkové žilní trombózy, plyne z toho, že tato infekce vyvolává různé metabolické poruchy, jež právě zvyšují riziko trombózy. Při těchto koronavirových poruchách se uzavírají mozkové žíly, což neomezuje přívod, nýbrž odtok krve, resp. další krevní transport, následkem čehož se hromadí krev, čímž vzniká riziko zduření mozkové tkáně. Tento pochod je však nebezpečný životu, jelikož rizikově roste tlak mozku, a to proto, že uvnitř kostní lebky se mozek může jen málo rozpínat. Z toho plyne, že silně rostoucí tlak uvnitř lebky je životu nebezpečný a může rychle vést ke smrti. Při tomto pochodu nevznikají náhlé bolesti (což je velký rozdíl oproti běžné mozkové žilní trombóze, při níž se objevují poruchy prokrvení tepen) a nenastávají neurologické výpadky atd., neboť pouze pomalu nastupují bolesti hlavy, nevolnost a zvracení, a objevují se také různé formy ochrnutí, výpadky mozkových nervů a např. i záchvaty křečí a poruchy vědomí atd. – vyskytují se však také jisté změny, mezi něž patří krvácení z mozkové tepny, což se velmi podobá ischemickému mozkovému infarktu, resp. ischemickému infarktu, resp. ischemické mrtvici či mozkovému infarktu. V tom případě se tedy jedná o faktickou mrtvici vyvolanou náhlou ischemií, resp. nedokrevností mozku, resp. procesy zužujících se a uzavírajících se arteriálních mozkových cév. Pokud otok trvá příliš dlouho, vznikají v mozku nenávratné škody a celý pochod končívá smrtí, jestliže v rámci rychlého, včasného a efektivního lékařského ošetření není trombóza, resp. krevní sraženina odstraněna. Poškození mozku v raném dětství může vést k epileptickým křečovým záchvatům, jejichž příčiny často nelze vypátrat, avšak mohou přetrvávat po celý zbytek života člověka, tedy až do jeho vysokého věku. Příčinou epileptických záchvatů mohou být i mozkové nádory, avšak mohou je způsobovat i různé mozkové neduhy či cévní mozkové choroby.

Budeme-li mozek blíže pozorovat, všimneme si toho, že představuje nejen nanejvýš komplexní a vysoce citlivý, nýbrž i nejdůležitější lidský orgánový systém, jejž mohou narušovat, ba těžce poškozovat krajně početné a různorodé vlivy z vnitřní tělesné schránky anebo síly působící zvenčí, a to i přesto, že jej relativně dobře chrání kostní lebka. Již sebemenší mozkolebeční poranění, vzniklé otřesem mozku, může zapříčinit stav bezvědomí trvající několik vteřin až hodin, jakož ale i krátkodobé zatemnění vědomí, či dokonce epizodu bludných představ, avšak toto poranění může způsobit i krátké, delší, dlouhodobé či celoživotní výpadky paměti, což – pokud vím – v těchto souvislostech není pozemským psychologickým a lékařským vědám dosud známo. Nastane-li kupř. závažné poranění lebky, jako např. při masivním pohmoždění, tak je poškozena mozková substance, následkem čehož se mohou objevovat dlouhodobější či jen několikahodinové poruchy vědomí, epileptické záchvaty (které se mohou za určitých okolností ojediněle vyskytovat i po celý zbytek života člověka), jakož i ochrnutí těla a tělesných částí. Při silném pohmoždění mozku může také vzniknout trhlina v žilách mozkového mostu, což může mít velmi zlé následky.

Po sebemenším mozkovém traumatu mohou vznikat v krátkodobém, dlouhodobém, či dokonce celoživotním horizontu epidurální hematomy, což znamená, že mezi vnější a střední mozkovou plenou vznikají krevní výrony, a to již jen kvůli nárazu hlavy na nějakou plochu či předmět. Kvůli natržení cévy nastává krvácení v oblasti mezi tvrdou mozkovou plenou a lebeční kostí. Krevní výron, jenž při tomto pochodu vzniká, může během několika minut až hodin zakalit vědomí, nebo dokonce zapříčinit polostrannou obrnu, přičemž může za jistých okolností způsobovat dlouhodobé či celoživotní neduhy, jako jsou časté či ojedinělé bolesti hlavy, nevolnost, záchvaty závratě či migrény.

Objeví-li se spinální subdurální či epidurální hematomy – zpravidla kvůli thorakálním či lumbálním zraněním, resp. kvůli frakturám hrudní a bederní páteře –, což je vzácné, tak mohou být způsobeny mj. traumatem zad atd., kupř. v souvislosti se zvýšenou krvácivostí, jež může nastat po lumbální punkci, resp. po punkci durálního vaku v oblasti bederních obratlů (při této punkci se zavádí dutá jehla do lumbálního kanálu ve výši beder a odsává se nervová tekutina). To je to nejpodstatnější, co jsem mohl v krátkosti vyložit, Eduarde.

Billy   Děkuji, pokud dovolíš, měl bych ještě osobně jednu otázku: Jak je třeba chápat roztroušenou sklerózu a jakou má souvislost s mozkem a míchou? To mi není jasné, stejně jako ani to, jak bych měl lidem prostými slovy vysvětlit mrtvici, neboť na to se mě také ptali.

Ptaah   Roztroušená skleróza je zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému a zasahuje mozek a míchu. Pro tuto chorobu je charakteristický ložiskový rozpad myelinových pochev, resp. rozpad izolační vrstvy nervových vláken, kvůli němuž je přerušeno vedení nervových vzruchů. Na tom kterém místě nastávají tedy funkční výpadky, přičemž mohou v mozku vznikat i zhoubné či nezhoubné nádory, a to v libovolném věku člověka. Ohledně mrtvice je nutno vysvětlit, že její příčinou je akutní porucha prokrvení, která se utváří v mozku a při níž mozek náhle přestává být zásobován kyslíkem, jelikož nervové buňky v dotyčné mozkové krajině odumírají a chřadnou.

(...)

Billy   ... nyní však ještě k dalším věcem, které jsme spolu probírali již před notnou dobou, když v lednu 2019 propukla koronavirová nákaza, která byla poprvé registrována v prosinci 2019 ve Wu-chanu a kterou se od té doby nakazilo výrazně více než 125 miliónů lidí, přičemž si zatím vyžádala více než 2,5 miliónu lidských životů, alespoň podle oficiálně oznámených čísel; do poloviny tohoto roku ale vzroste počet infikovaných na 140 miliónů a ve stejném časovém horizontu se oficiální počet mrtvých vyšplhá na 3 milióny. O všech jednotlivých aspektech těchto vývojů se však nemá hovořit, jak z dobrého důvodu podotýkal tvůj otec, Sfath. Okolnost, že se ustavičně rozšiřují falešné informace, že se zamlčují důležitá data a že nejsou rozeznávána zcela zjevná rizika, jež by v zásadě rozeznána být musela, je vlastně známá – i proto se např. za 3 týdny zhroutí a bude blokována mezinárodní lodní doprava mezi Evropou a Asií. Zamlčování či nerozeznávání skutečností však způsobuje populacím i světové ekonomice újmu, např. se zatajuje a neregistruje fakt, že již od prosince 2020 ohrožuje koronavirová nákaza stále větší měrou děti a mladistvé, a tudíž jsou infikováni i oni a celá nákaza se mezi nimi začíná vzmáhat. Není mi jasné, proč o tom obyvatelstvo neinformují veřejné orgány. Copak to »bystří« virologové ještě nezjistili? Anebo chtějí spolu s vládami všechny tyto skutečnosti utajit?

Tolik tedy k tomuto; nyní bych měl však něco říci o nevyhovujících očkovacích látkách, které byly v rámci podle mě nanejvýš bezskrupulní akce velmi ukvapeně vrženy na vakcínový trh, aniž by byly otestovány, a to jen a pouze z důvodu zisku a profitu – tyto vakcíny si dosud vyžádaly životy četných lidí a mnozí kvůli nim trpí vleklými neduhy a chorobami. Celý proces výroby a nezbytného testování očkovacích látek trvá zpravidla 10 až 15 let nebo i déle, aby bylo možné zhotovit skutečně kvalitní a účinnou vakcínu, avšak nyní, od propuknutí nákazy, byla celá věc spěšně dokončena během několika málo měsíců a na trh byly vrženy neprověřené vakcíny. Hlupáci a pověření činitelé z WHO a národních vlád tedy dovolili, že situace mohla zajít až tak daleko, že představitelé koncernů vyrábějících očkovací látky budou moci po celá léta v globálním a legálním rámci zneužívat celé lidstvo a provádět na miliardovém počtu lidí nerušeně a bezplatně své testy, a navíc si nechají své nevyzrálé očkovací produkty draze platit, aby se nepřístojně obohatili. Takový postup volily i Spojené státy americké na základě rozkazu bezskrupulního prezidenta Harryho Trumana a kvůli právě tak bezskrupulním pilotům bombardérů, kteří zločinně otestovaly jaderné bomby v japonských městech Hirošima a Nagasaki, která zničili a spáchali v nich hromadnou vraždu statisíců nevinných lidí. To je nepopiratelný fakt, jenž se nyní opakuje ve vztahu ke koronavirové nákaze, jelikož na základě vládních usnesení jsou mnozí lidé legálně zneužíváni jako testovací objekty a následně umírají.

Ptaah   To, co uvádíš, je správné, neboť způsob, jakým se po celém světě nakládá se zmíněnými vakcínami, představuje velký a rozsáhlý experiment, který nemá obdoby a při němž se testuje vhodnost a účinnost různých očkovacích látek, aby mohla být nakonec vyvinuta účinná vakcína – lidé, kteří volí tento postup, však zcela pohrdají lidským životem. Lidé jsou pohrdlivě a neodpovědně zneužíváni jako pokusné objekty, přičemž výslovně ozřejmuji, že při těchto testech nejde o užitečnou prevenci proti koronavirové nákaze, nýbrž jen o výsledky, jež mají sloužit k nalezení a výrobě skutečně účinné očkovací látky. Z pokusného testování má vzejít benefit v tom smyslu, že bude nalezena fakticky účinná očkovací látka proti koronaviru a jeho mutacím, a při tom se počítá se smrtelnými riziky pro milióny očkovaných lidí. Jen tak dává celá situace kolem očkování proti koronavirové nákaze skutečný smysl. V tomto ohledu se nechávají obelhat jak státní činitelé, tak i velké zástupy jednotlivých populací, aniž by si všimli, že je koncerny, které dodávají očkovací látky, zneužívají jako pokusné objekty a za určitých okolností si i zahrávají s jejich životem. Faktem navíc je, že ve výzkumných testech se věnuje zvláštní pozornost jen jistým věkovým kategoriím, a sice mladším lidem, zatímco lidé starší jsou ignorováni, jelikož ti podle názoru dotyčných činitelů tak jako tak svůj život již prožili, již nepracují, nečiní nic pro společnost a jsou pro ni přítěží, a tudíž mají rychle zemřít, aby uvolnili místo mladším generacím, které budou po dlouhá léta užívat mnoho farmaceutických výrobků, a koncerny, vyrábějící očkovací látky, se budou díky tomu masivně obohacovat.

Všichni očkovaní lidé vycházejí z toho, že očkovací látky, jež byly schváleny a jež jim byly podány, skutečně účinkují, avšak nevědí, jak dobře účinkují, co způsobují a zda jsou vůbec účinné, a nevědí ani to, zda je aplikovaná očkovací látka bude chránit před další infekcí, či zda nebudou trpět závažnými neduhy a chorobami s případně smrtelnými následky. Všechny vakcíny v každém případě nějakým způsobem účinkují, avšak jaký bude jejich konečný efekt, to ukáže teprve průběh testů. Jsou-li schváleny neotestované očkovací látky – a neotestované jsou v současnosti všechny –, tak nikdo neví nic přesného o tom, jak skutečně účinkují, jak dobře působí a co způsobují či mohou způsobit, neboť v tomto ohledu vládnou jen čisté hypotézy, resp. domněnky, avšak žádné precizní poznatky. Výrobci vakcín, kteří po celém světě provádějí své bezohledné testy (a to činí všichni) na ochotných a důvěřivých pozemšťanech, již se bojí nákazy, vycházejí z toho, že díky všem těmto hrubě nepřístojným testům vytvoří v příštím roce účinné očkovací látky, které budou pak právem uplatňovat. Mé konstatování ohledně těchto »genetických vakcín«, jak jsou někdy nazývány, je naprosto oprávněné, stejně jako mé konstatování, že data, jež máme nyní k dispozici a jež se týkají účinnosti všech dosud využívaných očkovacích produktů, jsou nanejvýš pochybná a popisují skutečnosti, jež nejsou reálné, nýbrž šalebné, jak někdy takovéto intriky označuješ. Faktem je – a to jsme si ověřili –, že riziko plynoucí z každé v současnosti používané očkovací látky je větší než její možný užitek, a každý člověk, který se nechá oočkovat, se tedy stává součástí obrovského a celosvětového experimentu, jehož výsledek a skutečný rezultát ještě nelze konstatovat, jelikož to bude možné až v budoucnosti, kdy se projeví definitivní následky.

Pohlédnu-li pozorně na koncerny vyrábějící očkovací látky, tak dospívám k závěru, že mezi nimi není ani jediný, který by mohl plně ručit za vlastní očkovací produkt a nést za něj plnou odpovědnost. Ani ve vztahu k nouzovým očkováním nemůže žádný výrobce garantovat, že jeho očkovací látky jsou skutečně účinné a nápomocné, a tudíž mohou vakcíny v tom či onom případě vést ke smrti a také skutečně po celém světě ke smrti vedou, a to ve větší míře, než je obecně známo, jelikož se tyto případy zamlčují a nepřiznávají. Tento fakt různí státní představitelé znají, a tudíž nikoliv bezdůvodně váhají s tím, aby se nechali sami oočkovat. Hovořit o této věci více by bylo nadbytečné.

Billy   Pro rozumně smýšlející lidi budou tyto informace také dostatečné. Posledně jsi mluvil o tom, že mnoho koronavirových infekcí nelze prokázat pomocí testovacích tyčinek, ale pouze v samotných orgánech. Má-li člověk orgány napadené koronavirem, tak představuje obzvláště zákeřného infekčního činitele, jelikož je schopen nakazit své spolubližní, aniž by u něj samotného byla infekce zjistitelná, resp. aniž by on sám a jeho bližní věděli, že šíří nákazu, jelikož se všichni ukolébávají v pocit bezpečnosti a nic netuší.

To je jedna věc, a dále jsi také říkal, že se člověk může nakazit i při očkování, pokud jsou jehly v očkovacích prostorách kontaminovány infekčními aerosoly, které se při očkování dostanou do krve.

Ptaah   To je jistě správně, avšak děje se tak patrně velmi vzácně; to ovšem nic nemění na skutečnosti, že nákaza je nadále na vzestupu, tentokrát ve smyslu první mutační vlny, jak vím z letopisů svého otce.

Billy   To souhlasí, ale hloupí vládní činitelé ani virologové atd. stále ještě nepochopili, že se nevzdouvá třetí vlna původního viru, nýbrž již první vlna zmutované koronavirové varianty. Tuto hloupost projevují pozemští vládní činitelé a asi 30 procent občanů té které populace průmyslových států celého světa, a tito občané jsou dokonce ještě hloupější a omezenější, a proto se – jak jsem již podotýkal – již jen oficiální případy úmrtí vyšplhají žel na 3 milióny, a navíc oficiální počet nakažených brzy překročí hranici 140 miliónů (...)

Kontakt v plném znění v PDF