249. kontakt (výňatek)

249. kontakt (výňatek)

Výňatek z 249. kontaktu z 13. června 1994, 23:36

Billy: Má první otázka se opět vztahuje na pozorování UFO a takzvané únosy mimozemšťany: Můžeš mi uvést počet nepozemských ras, které v současnosti vlétávají a vylétávají do/z pozemského prostoru, resp. zde provozují svá studia nebo jsou jinak aktivní?

Ptaah:

 1. Již mnoho let jsou to stále tytéž a jedná se jen o tři rasy.
 2. Naše chování vůči nim je takové, že je pozorujeme a do jejich konání, počínání a jednání se nevměšujeme, takže ani nikterak nevědí o naší existenci.

Billy: A mají tyto tři nepozemské rasy kontakty s pozemšťany, resp. udržovaly kontakty s obyčejnými pozemšťany nebo vojáky atd.?

Ptaah:

 1. Již v jednom dřívějším rozhovoru jsem vysvětlil, že nesmím podávat žádné oficiální informace, vztahují-li se otázky na úřední nebo vojenské záležitosti v souvislosti s možnými kontakty s nepozemskými lidskými inteligencemi.

Billy: Dobře, jak se ale věci mají s obyčejnými pozemšťany?

Ptaah:

 1. Ze strany těch tří skupin, resp. nepozemských ras neexistují žádné kontakty, odhlédneme-li od vyšetřovacích kontaktů, při nichž jsou nebo byli pozemšťané, rostliny a zvířata skutečně kontaktováni za účelem testů a výzkumů, což ovšem neznamená, že masová hysterie a masová psychóza všech těch, kteří tvrdí, že byli uneseni, vyšetřeni, či dokonce oplodněni nepozemskými bytostmi, skutečně vychází z takovýchto zážitků.
 1. Vpravdě existují v tomto ohledu vždy jen ojedinělé případy, které se na celé Zemi tu a tam – krajně vzácně – vyskytnou, přičemž je ovšem nelze považovat za kontakty ve smyslu vlastního kontaktu v rámci našeho případu.
 2. Z celé naší strany existuje takovýto kontakt také jen v tvém případě a v žádném jiném, a to ani v telepatické podobě.
 3. Kontakty, které s pozemšťany udržujeme, jsou čistě impulzně-telepatické, takže o tom tímto způsobem kontaktované osoby nic nevědí a domnívají se, že vše, co vytvořily, je jejich pravlastní dílo.
 4. Vpravdě ale mnoho informací o různých dílech a výtvorech atd. pochází od nás a byly lidem vnuknuty impulzně-telepatickými kontakty, jež jsou pro příjemce v každém případě vždy nevědomé, takže tito nemají ani tušení, že jsou jim impulzní telepatií předávány informace atd.

Billy: Pokud mimozemské lidské inteligence přenesou pozemšťany do svých létajících strojů, aby je prozkoumaly a examinovaly, pak takové postupy neoznačujete za vlastní kontakty, ale právě za vyšetřovací kontakty. Spolu s Hansem jsem v této věci vytvořil pojem examinační kontakt. Mohl by se tento slovní pojem v dané věci používat?

Ptaah:

 1. Takto vytvořený pojem je dokonce velmi dobrý.
 2. Examinační kontakt.
 3. Tento pojem rovněž odnímá ostří oné nepravdě, že nepozemské bytosti unášejí pozemšťany.
 4. Pravda je totiž taková, že nepozemšťané, »exterhumanoidi«, nespatřují ve svých examinačních kontaktech nic nesprávného a především ani žádný únos, nýbrž jen lidský prostředek k účelu příslušných studií, z nichž získávají nové poznatky atd.

 

Billy: Jak je to s tím, že se na celém světě stále znovu spatřuje UFO? Všechna ta pozorování přece nemohou být reálná.

Ptaah:

 1. To je správně, avšak o tom jsme již často hovořili.
 2. Skutečných pozorování je jen velmi málo procent; zbytek vychází ze smyslových klamů, šarlatánství, švindlu, lži a podvodu atd.

Billy: Co je pravdy na tomhle: Quetzal a také Semjase mi jednou vysvětlili, že Američan Dan Fry měl skutečně kontakt s nepozemšťany a pořídil i fotografie. Ty pak ale zničil, načež kdosi zhotovil falzifikáty a podstrčil mu je, takže dnes už neexistují žádné pravé snímky nepozemských létajících objektů pocházející od Dana Frye. Také informace o původu mimozemšťanů a jejich výpovědi měly být od základu zfalšovány. To mi jednou vysvětlil Quetzal, aniž by se to pak objevilo v nějaké kontaktní zprávě.

Ptaah

 1. To odpovídá skutečným událostem.

(…)

Billy: … Nyní se ale znovu vraťme k údajným únosům pozemšťanů mimozemšťany: Takováhle tvrzení se stále znovu objevují především v Americe a Jižní Americe a nově i v Německu, přičemž často došlo a dochází k pokusům dokázat »pravdivost« dotyčných výpovědí pomocí hypnózy. Pokud by tato tvrzení souhlasila, muselo by již 3,5 milionu pozemšťanů prodělat examinační kontakt a mnoho žen – obzvláště Američanek a Jihoameričanek – by muselo být oplodněno. Dokonce se nesmyslně tvrdí, že se z takovýchto oplodnění již narodily děti, napůl pozemské, napůl mimozemské – takzvaní hybridi.

Ptaah:

 1. To vše odpovídá neuvěřitelnému nesmyslu.
 1. Zaprvé již řadu let existuje jen velmi málo případů examinačních kontaktů a zadruhé nebyly žádné pozemské ženy oplodněny mimozemskými inteligencemi.
 2. Takzvaní hybridi, o nichž referují nechápaví autoři novinových a časopiseckých článků, nejsou nic jiného než vývojové anomálie u novorozeňat a mutace čistě pozemské povahy, které vyplývají z genetických vad atd. Tyto vady pocházejí od rodičů anebo je způsobují silně škodlivé okolní vlivy, jež mohou být velmi různorodé.
 3. S jistotou a bez jakýchkoliv pochyb je dáno, že v současné době nežijí ani na Zemi, ani jinde na nepozemských světech žádní potomci, které by zplodili mimozemšťané s pozemskými ženami anebo pozemští muži s mimozemskými ženami.
 4. Opačná tvrzení jsou hanebné lži a pomluvy, ať už pocházejí od Elisabeth Klarerové či od všelijakých jiných pomatenců, kteří to v současnosti tvrdí.
 5. Také tvrzení, jež byla vyřčena v hypnóze, odpovídají zpravidla jen lžím a pomluvám, které buď vymysleli sami zhypnotizovaní, anebo jim je vštípily třetí osoby, či dokonce sám hypnotizér.
 6. Zcela v protikladu s tvrzením, že lidé v hypnóze prý nelžou, nepodvádějí, a tedy říkají vždy pravdu, je skutečnost, že v hypnóze je možné lhát a podvádět stejně jako v normálním nehypnotickém stavu.
 7. A právě tento fakt mnozí využívají ve věcech UFO a údajných únosů atd., protože se tím dotyčné osoby chtějí chlubit a zveličovat.
 8. Často bývá hypnotický stav rovněž jen předstírán, což pro člověka není nic těžkého a nezkušení pozemští hypnotizéři to nedokážou zjistit ani rozpoznat.
 9. V tomto předstíraném stavu pak lidé lžou a podvádějí stejně jako ve skutečné hypnóze.

Billy: Podvod a klam, kam se jen podíváš. – Právě tak se ale ustavičně tvrdí, že »zlí mimozemšťané« v masovém měřítku masakrují zvířata, např. dobytek.

Ptaah:

 1. Také tato tvrzení vycházejí z pomlouvačných spekulací různých pomatenců, stejně jako ze zcela vědomých lží a podvodů.
 2. Naleznou-li se totiž zmasakrovaná zvířata, obzvláště v USA a Jižní Americe, pak to vyplývá ze zcela přirozených příčin, totiž z toho, že je ubili, roztrhali a ožrali draví ptáci či šelmy.
 3. Při tom hrají důležitou roli i různé druhy hmyzu, mezi nimiž jsou i zmutované druhy.
 4. Zvěř masakrují i různí nezodpovědní lidé – za účelem testů, nebo aby rozdmýchávali strach před mimozemšťany atd.

Billy: Řekl jsi, že na Zemi jsou už řadu let zastoupeny tři nepozemské rasy. Mají tu i základny, na kterých se trvale zdržují?

Ptaah:

 1. Na Zemi bude mít ještě nějakou dobu základnu jen jedna z oněch tří skupin, zatímco obě další se v pozemském prostoru objevují jen sporadicky nebo v občasných periodách.

Billy: A co noví nepozemšťané? Jak často narážejí v průměru na Zemi?

Ptaah:

 1. To je zcela různé.
 1. V dřívějších dobách se přihodilo jen dvakrát, že během časového rozmezí 100 let vlétly do pozemského prostoru více než dvě skupiny nepozemských inteligencí.
 2. Obyčejně jsou takovéto události jen sporadické, takže často uplyne mnoho staletí či tisíciletí, než nějaká nepozemská rasa znovu zavítá na Zemi.
 3. Někdy tedy uplyne i několik tisíciletí, než se taková událost opět přihodí.

Billy: Celý ten nesmysl, který se ohledně UFO a mimozemšťanů na Zemi vypráví a rozšiřuje, se rozbujel jako hnisavý vřed, vinou čehož se očerňují i skutečná spatření, resp. pozorování UFO a vykazují se do říše fantazie a smyslových klamů atd.

Ptaah:

 1. Tak tomu skutečně je.

Billy: Co se týče těch tří skupin, které kromě vás vlétávají a vylétávají do/z pozemského prostoru: Měly někdy v minulosti opravdové kontakty s pozemšťany?

Ptaah:

 1. Ne.

Billy: A co examinační kontakty?

Ptaah:

 1. To platí jen pro dvě z těchto skupin.

Billy: To byla vlastně moje poslední oficiální otázka, takže teď můžeme přejít k těm jiným věcem, pokud ti to tak vyhovuje, můj příteli?

Ptaah:

 1. Samozřejmě …

překlad: Jan Bayer, korektury: Ondřej Štěpánovský