755. kontakt

Kontaktní zpráva v plném znění v PDF zde

 

Důležité úvodní vysvětlení

Pokud jsem při svých výkladech ve vztahu k lidem, kteří bludně věří v Boha, ostře útočný a pokud hovořím o hloupých, pitomých a arciomezených pozemšťanech atd., pak je tomu v každém jednotlivém případě nutno rozumět naprosto jasně a zřetelně v tomto smyslu: Nenapadám člověka v jeho povaze, v jeho cti a důstojnosti, v jeho osobě a lidství, a ani nikterak v jeho svobodě, svobodné vůli zastávat libovolnou víru, a ani v jeho osobnosti a člověčenství. Napadám jen a pouze vlastnosti, které jsou na základě logického poznání chybné, nehodnotné a škodlivé vědomí, a napadám také myšlenkové, pocitové, věrské, skutkové a behaviorální[1] faktory, které poznamenávají rozum a zdravý úsudek a které jsou patologicky, naprosto protismyslné, iracionální a rozporné – nic více a nic méně.

Vše, co uvádím k tématům »lidé bludně věřící v Boha«, »bludně věřící« a »věřící« atd. nebo co zmiňuji ve vztahu k jiným momentům, faktorům, věcem a záležitostem atd., nemá, nemůže a nesmí být nikdy chápáno chybně a vztahováno na člověka jako takového, ani přímo na nějakou osobu či osobnost jako takovou atd. To v zásadě opodstatňuji následovně: Takovýto útok na člověka, na jeho osobu a osobnost naprosto NENÍ mým záměrem a ani to není můj styl. Pokud tedy pojmenovávám určité faktory – ať už řeč formuluji jakýmkoliv způsobem –, pak v každém případě, a tedy skutečně V KAŽDÉM JEDNOTLIVÉM PŘÍPADĚ, tematizuji a míním jen a pouze určité aspekty, základní prvky, resp. hlediska určitých skutečně základních a nemilých faktorů, a jen na ty útočím.

Pokud hovořím o bludné víře v Boha a napadám ji jako idiotskou, slabomyslnou, nerozvážnou a podobně, pak se lidem může jevit (anebo to chtějí pochopit chybně), že napadám člověka v jeho lidství, v jeho osobě či osobnosti, avšak tento náhled není správný – buď se jedná o nepochopení, neporozumění z důvodu chybějící inteligentnosti, anebo veskrze o zlé a neospravedlněné osočování atd.

Nakonec musím podotknout, že nenapadám v lidství, ve cti, důstojnosti, osobě či osobnosti žádného starého, pravého proroka, učitele ani zvěstovatele, jako např. Jmmanuela, Buddhu, Abraháma, Konfucia či Mohameda atd., jakož ani žádného zakladatele náboženství a sekt. Pokud ve vztahu k náboženským a sektářským zakladatelům útočně pozvedám svůj hlas, pak jím nemířím proti jejich lidství, osobě ani osobnosti, ale výhradně jen proti jejich falešnému jednání, konání, chybnému vyučování či šíření víry.

Skuteční proroci, učitelé a zvěstovatelé, jako Jmmanuel (lživě nazýván Ježíšem), Buddha, Abrahám a Mohamed – jejichž pravé nauky byly žel zlovolně a pomlouvačně zfalšovány a přetvořeny v kultická náboženství –, jsou pro mě nedotknutelní a nenapadnutelní, a ani jsem je nenapadal, neboť jim náleží všechna čest a důstojnost. Jejich pravé nauky byly žel zneužity, zfalšovány a zkomoleny natolik, že jsou od nepaměti zneužívány za účelem nepokojů, zášti, pomsty, odplaty, mučení, vraždění, válčení a teroru atd. Reálně vzato se jejich skutečné, pravé a správné nauky, které přinášeli a vyučovali, zaměřovaly na čest, důstojnost a nedotknutelnost všech Tvořivých zákonitostí, jež nelze uvést do souladu s imaginárním Bohem Stvořitelem.

"Billy" Eduard Albert Meier


[1]     Behaviorální, tedy týkající se chování; pozn. překl.

 

 

755. kontakt

neděle, 25. října 2020, 1.54 hod.

Ptaah  Eduarde, můj příteli, zdravím tě, patrně ses právě chtěl uložit ke spánku. To je nepříjemné, ale můj příchod je důležitý.

Billy     Buď pozdraven, můj příteli. Vítej, Ptaah, i v této době. Tvůj příchod je podle všeho skutečně důležitý.

Ptaah  Ano. – Informován jsi byl již od února, kdy jsem ti řekl, že situace spojená s koronavirem začne být od poloviny roku nanejvýš choulostivá, a to obzvláště od konce září, kdy vypukne a bude zuřit plošně po celém světě 2. vlna nákazy. To jsem opět zmínil i 13. října; že situace skutečně mohla zajít tak daleko, jak ji dnes vidíme, a že nákaza koronaviru může po celém světě i nadále zuřit, to je nepochybně vina všech státních představitelů, kteří kvůli své neschopnosti zcela neodpovědně opomenuli vydat nutné legislativní nástroje, ustanovení a jiná opatření, přičemž toto zanedbávají i nyní a jednají i nadále chybně. Již jen z toho důvodu je nutno hovořit o naprosté vině státních představitelů, kteří nesou na nejčelnějších postech stěžejní odpovědnost za omezení, potírání a překonání koronavirové pandemie, avšak jsou zcela neschopní dostát své povinnosti a jednat správně. Tato vůdčí nezpůsobilost dotyčných státních představitelů značí neodpovědné opomíjení a ohrožování zdravotní bezpečnosti národů, a to po celém světě, neboť na základě našich náročných a přesných šetření a zjištění neexistuje na Zemi ani jeden stát, jejž by vůdčí autority dosazené do vrcholných státních funkcí skutečně zcela odpovědně a obsáhle vedli k blahu národa. Z našich poznatků plyne, že jen v několika málo státech existují nanejvýš nečetné osoby ve vedoucích státních funkcích, které činí zadost svým úkolům nebo které přinejmenším z valné části jednají správně, avšak tyto osoby hrají při vedení státu zpravidla jen vedlejší úlohu. Tak je tomu proto, že nepočestní jedinci ve vůdčích státních institucích, kteří se chvástáním, hloupými požadavky a banálními řečmi snaží zastírat svoji neschopnost, maří jejich dobré snahy.

Billy     To všechno vím, Ptaah. Zajisté jsi sem teď ale nepřišel, abys mi oznámil pouze tohle, že? Domnívám se, že tě sem přivedlo ještě něco jiného, nebo se pletu?

Ptaah  Správně, přišel jsem, abych vysvětlil, že je nezbytné opět dodržovat prvotně zmíněné způsoby chování a bezpečnostní opatření, jež jste prováděli na základě našich rad na začátku roku, kdy otevřeně vypukla koronavirová nákaza. Jako na počátku, kdy jste se poprvé chovali v souladu s opatřeními proti koronavirové nákaze, je i nyní opět nezbytné, abyste se každý den informovali o průběhu pandemie a dodržovali všechna ustanovení a opatření proti koronaviru; k tomu chci vzápětí uvést určité body, na něž byste měli dbát, stejně jako byste měli následovat i další doporučení, jako např. bod 8, jenž je v současnosti obzvláště významný pro ..., aby si zachoval(a) vlastní zdraví a aby bylo zajištěno zdraví i všech ostatních lidí žijících ve Středisku; tuto záležitost byste měli co nejnaléhavěji projednat, abyste zajistili vhodné a ospravedlněné řešení pro blaho a bezpečnost všech obyvatel Střediska. V případě nepochopení atd. – které žel na základě svých pozorování během posledních týdnů předpokládáme – může být takovým řešením za určitých okolností přestěhování člena do bydliště mimo dům či Středisko; o tom však nemá hlasovat celá základní skupina, ale jen přímo dotčení obyvatelé Střediska – tato věc by měla být rozhodnuta a provedena nejpozději do příštího pátku. Nejnaléhavější nutnosti k tomuto tématu spočívají v tomto:

1. Při bližších stycích s cizími osobami by mělo být naprostou povinností nosit vhodné, vícekrát použitelné a nejbezpečnější ochranné roušky třídy FFP2 či FFP3 (s dýchacím ventilem, či bez něj), a to jak ve venkovním prostředí, tak i v budovách a prostředcích veřejné dopravy atd. – je-li to možné, měl by se však člověk prostředkům veřejné dopravy vyhnout.

2. Dohodnuté terapie, návštěvy u lékaře a zubaře atd., jež nejsou naprosto nutné či životně důležité, by měl člověk posunout na pozdější období a uskutečnit je teprve tehdy, až se nebezpečí infekce koronavirem opět sníží na míru, jež zaručí určitou jistotu, že se člověk nenakazí.

3. Člověk by měl důkladně pečovat o ochranné roušky, pokud je používá déle, aby posílil jejich účinnost, a to tímto způsobem: Zhruba každou hodinu by měl člověk roušku dezinfikovat tak, že ji krátce a lehce postříká z vnější strany alespoň 70procentním alkoholickým roztokem.

4. Ochranná dýchací rouška vyžaduje po každém delším použití – nejpozději však po jednodenním použití – důkladné očištění a omytí, načež by ji měl člověk navíc lehce dezinfikovat z vnější strany vhodným 70procentním alkoholovým roztokem.

5. V každodenním životě má rozhodující význam, aby člověk při stycích se svými bližními – kteří nepatří do osobního a zdravého kruhu rodiny, resp. kruhu spolubydlících – nejen nosil ochrannou dýchací roušku, ale také zachovával přiměřený odstup od jiných osob. Tento odstup má být určen na základě okolního prostředí, povětrnostních podmínek a směru větru: Při bezvětří může mezi osobami postačovat odstup 150 cm, aby se člověk při hovoru nevystavoval vydechovaným kapénkám a aerosolům druhého člověka a aby na něj nemohly být přeneseny. Vane-li ovšem vítr, tak by měl člověk zachovávat 2metrový či delší odstup od druhých osob, jelikož vítr rozšiřuje vydechované kapénky a aerosoly na větší vzdálenosti, a tudíž je mohou vdechnout jiné osoby.

6. V místnostech atd., jež slouží kontaktům s cizími osobami, což jsou např. veřejné budovy, hovorny či pracovní prostory atd., mají lidé při mluveném styku povinně používat průhledné skleněné či plastikové dělicí přepážky.

7. Člověk by měl dbát na všechna nezbytná hygienická pravidla a nosit dle okolností každý den roušku; je nutno si povšimnout toho, že hygienická pravidla se nevážou pouze na dezinfekci rukou, ale i na péči o celé tělo a oblečení, jakož i na používání různých předmětů, držadel a přístrojů atd., které vyžadují dezinfekci – za tím účelem se ovšem nemají používat chemické prostředky, nýbrž alespoň 70procentní alkoholový roztok.

8. Riziko infekce existuje především v uzavřených prostorech, a tedy i v pracovních prostorách, v nichž musí pracovat mnoho osob v nedostatečných rozestupech: To jsou např. jateční podniky, podniky pěstující zeleninu, výdejny zboží, provozy zpracovávající potraviny, školy všeho druhu, kanceláře, služebny a prodejny – v těchto zařízeních je nutné zredukovat pracovní personál tak, aby se rozšířily rozestupy mezi jednotlivými osobami a pracovišti na 2 metry.

Pracovní výkony v úzkých kancelářských prostorech a jiných místnostech by měly být zrušeny a veškerý pracovní potenciál by se měl přeorientovat na home office, resp. na telekomunikační spojení a na práci z domova – tomu je třeba rozumět ve smyslu flexibilní práce, při níž člověk pracuje zcela či částečně v soukromých prostorách či soukromém prostředí. Nezavedení takovýchto nutných bezpečnostních opatření – jako např. z různých osobních či obchodních důvodů – by se nemělo vyskytovat, pokud hrozí, že bude uvedeno v nebezpečí zdraví odpovědné osoby či zdraví jiných lidí; v opačném případě by se jednalo o bezpříkladnou neodpovědnost, a pokud by se kvůli ní lidé infikovali, mělo by se takové chování přísně trestat.

9. Z našich poznatků o chorobě koronaviru plyne, že většina nemocných je zasažena pouze lehkými až středně těžkými příznaky a opět se uzdraví, aniž by potřebovala zvláštní lékařské ošetření. Každé takovéto onemocnění však není neškodné, jak se mylně domnívají nemocní, kteří se opět uzdravili, i lékaři, neboť v lidském organizmu každopádně zůstávají rezidua[1]viru, a to většinou v podobě impulzů. Tato rezidua však s velmi nedostatečnými možnostmi pozemské medicíny nelze zjistit. Dotyčná rezidua zůstávají v organizmu člověka po celý jeho život a v průběhu času a let se nevyhnutelně stanou příčinou různých neduhů a onemocnění, která navíc ne vždy povedou k exaktním diagnózám a poznatkům. Mimoto nemůže být člověku po uzdravení z infekce koronavirem zaručeno, že bude mít imunitu a že již znovu neonemocní touto chorobou – opětovné onemocnění může mít přitom drastičtější důsledky než onemocnění první.

10. Koronavirus, jenž se bagatelně označuje jako COVID-19, se infekčně přenáší převážně vydechovanými kapénkami a aerosoly, co může nastat již při mluvení a vydechování; při mluvení se uvolňují kapénky a dechové aerosoly, které ostatní osoby vdechnou a nakazí se jimi. Dále se infekce přenáší převážně, pro koronavirus typickým, kašláním a kýcháním, čímž dotyčný člověk vydechuje infekční dechové aerosoly a uvolňuje exhalační kapénky, které zákonitě vdechnou jiné osoby a infikují se jimi, pokud nenosí ochrannou roušku a neudržují důležitý odstup 1,5 až 2 metry (při bezvětří) od ostatních lidí.

11. Je důležité mít na paměti, že se exhalační kapénky infikované nákazou koronaviru nevznášejí, dle své hmotnosti, dlouho ve vzduchu, ale poměrně rychle klesají a usazují se na oblečení, na kůži, předmětech, dveřních otvíračích a na jiných plochách různých objektů, jakož i na zemi – při doteku se pak tyto kapénky přenášejí na člověka, vlivem čehož se infikuje. Takřka nehmotné výdechové aerosoly se oproti tomu vznášejí delší dobu ve vzduchu a rychle se rozptylují na základě větrných podmínek, v důsledku čehož je mohou vdechnout jiné osoby, pokud jsou příliš blízko nakaženého a pokud nechrání své dýchací cesty rouškou.

12. Člověk se tedy může zaprvé nakazit tehdy, když se nalézá v bezprostřední blízkosti jiné osoby, která je zasažena koronavirem a jejímž vlivem vdechne exhalační kapénky a aerosoly; zadruhé se může infikovat tehdy, když se dotkne povrchů kontaminovaných koronavirem. V tomto ohledu je mylné zastávat názor takzvaných lékařských »odborníků«, kteří neodpovědně proklamují, že když se člověk dotkne předmětů atd. kontaminovaných virem, tak se nemá rukama a prsty dotýkat očí, nosu a úst, neboť jen tak se údajně může infikovat. Skutečné správný pohled je totiž tento: Koronavirus neproniká do organizmu jen tímto způsobem, tedy přes oči, nos a ústa, ale proniká do něj i kožními póry; kožní póry jsou nepatrné otvory v kůži, které tvoří vývodné chodbičky mazových a potních žláz, jimiž jsou maz a pot vylučovány na povrch epitelu[2]. To znamená, že se člověk může infikovat již tehdy, když se dotkne koronavirem kontaminovaných předmětů, jakož i kůže nebo oblečení nakažených.

13. Nošení ochranných roušek jakosti FFP2 či FFP3 má být absolutní a nevyhnutelnou povinností, pokud se člověk jednoduše stýká s lidmi na veřejnosti a pokud cestuje prostředky veřejné dopravy všeho druhu, a tedy i letadly, loděmi, vlaky atd. – člověk by měl ovšem prostředky veřejné dopravy cestovat jen v naprosto nezbytném případě.

14. Restaurace, hotely a prodejny všeho druhu by měly smět být v provozu jen při dodržování nejpřísnějších zdravotních a bezpečnostních opatření; vše by se v nich mělo uspořádat tak, aby mohli lidé zachovávat nezbytné rozestupy 1,5 až 2 metry.

15. Všeobecné nošení roušek – pouze roušek jakosti FFP2 a FFP3 – by mělo být v každém případě povinné tam, kde je to potřebné.

Vhodné roušky typu FFP1 mají lidé používat jen krátkodobě ve veřejném prostoru, kde mohou udržovat opravdu velké rozestupy od ostatních osob.

16. Člověk by měl nosit ochrannou roušku i tehdy, když zachovává odstup 1,5 až 2 metry od ostatních osob, a měl by mít současně na paměti, že má využívat účelné bariéry, vyznačené mezní vzdálenosti a ochranné přepážky, přes něž se dá hovořit.

17. Slavností a párty atd. je nutné se přísně vzdát, stejně jako cest za dovolenou, zábavních příležitostí, oslav a jiných setkání atd., při nichž nelze zaručit všechny nezbytné požadavky na bezpečnost zdraví a na zamezení infekce.

18. Měly by být neprodleně vyhlášeny a provedeny zákazy vycházení, resp. lockdowny; bude-li nutně nařízen lockdown, tak by měla být také úhrnně omezena ekonomika; krom toho by měly být vydány a zrealizovány zvláštní regulace ohledně styků spojených s peněžními povinnostmi a tomu odpovídající dočasné vyhlášky.

19. Při lockdownu má být za nejpřísnějších bezpečnostních podmínek, a v mírném rámci, zachována pouze činnost životně nezbytných podniků a hospodářských odvětví atd., aby bylo možné zajistit všechny prostředky k zachování života, jako jsou kupř. potraviny, elektřina, léky atd., stejně jako je nutné zachovat činnost celého zdravotnictví, klinik a lékařských praxí atd.

 

V případě koronavirové nákazy – jež se bagatelně a klamně nazývá COVID-19, což v jistých nevzdělaných vrstvách populace vyvolává chybné názory a představy a dotyčné obyvatele to podněcuje k zastávání zmatených a bludných mínění a konspiračních teorií – se jedná o infekční chorobu, jež pochází z viru, který byl vytvořen z pomstychtivých pohnutek; to ovšem »odborníci« z oboru virologie atd. neuznávají, nýbrž to popírají a označují tuto chorobu jako »nově objevený koronavirus« ze »zvířecí říše«. Toto tvrzení je však odcizené skutečnosti, neboť není pravda, že koronavirová pandemie byla vyvolána nemocným zvířetem. Na rozdíl od tohoto nepravdivého tvrzení je skutečnou pravdou fakt, že v 70. letech 20. století vznikl komplot a byla spuštěna práce v laboratoři, aby byla v souvislosti s jistým druhem netopýrů vytvořena nákaza, která měla být následně rozšířena v USA, čímž by byla vykonána pomsta. Tento komplot vyplynul z toho, že jistý muž nenáviděl vládu USA a spojil se s určitým Číňanem, jenž rovněž smýšlel o USA nepřátelsky. Odůvodnění tohoto činu je ovšem dnes neznámé, neboť všichni lidé, kteří se na této věci podíleli, již zemřeli; nicméně výzkumná práce, jež byla tehdy, v 70. letech 20. století, započata, pokračovala až do počátku měsíce ledna 2019, z čehož vzešel nyní celosvětově zuřící koronavirus. Od té doby, tedy od ledna 2019, si virus vyžádal mnoho obětí, u nichž nebylo rozpoznáno, že zemřely na koronavirovou infekci, jelikož se lékaři domnívali, že příčinou úmrtí byla chřipka; následně však byla otevřeně rozeznána nákaza koronavirem, která od té doby nahání světu a lidstvu strach a hrůzu a způsobuje mnohočetné infekce a milióny smrtelných obětí.

Co se týče působení koronavirové nákazy, o tom jsme my dva v posledních měsících hojně hovořili a také jsme mnohé objasnili; podle našich znalostí jste také na základě svých snah tyto informace zveřejňovali; těchto informací se přitom častokráte chopili různí virologové, epidemiologové a lékaři atd. a publikovali je následně jako »vlastní poznatky«.

Billy     Což budou samozřejmě ostře popírat.

Ptaah  Nemůže tomu být jinak; tím je nyní řečeno a vysvětleno to podstatné, avšak přece jen bych ještě rád všem pozemšťanům doporučil následující: V současné době až po jistý budoucí okamžik je naléhavou a nevyhnutelnou nutností nosit k zachování zdraví a bezpečnosti ochranné roušky, a to ve všedním dni a při styku s jinými osobami. To zaprvé; a zadruhé uvedu, že konspirační teoretici a jejich přívrženci, kteří jsou hloupí až na půdu, si – jak vždy říkáš – kopou ve své bludné víře a nejapnosti vlastní hrob.

Billy     Ano, to častokrát říkám, ale hloupost a omezenost žel nezná mezí, stejně jako ani nerozumnost a nesoudnost pitomé a arcipošetilé části populace, která podlehla slabomyslným konspiračním teoretikům a zastává jejich názory. Mnoho z těchto potřeštěnců si jistě přivodí infekci a smrt, ale to se dozví žel až tehdy, když je nákaza beznadějně složí a když již nebudou mít čas změnit své smýšlení, jelikož budou pod drnem 1,8 metru hluboko.

Kromě této drze hloupé části populace a kromě konspiračních teoretiků jsou ale všude po světě i údajně odpovědní, leč ve skutečnosti neodpovědní členové vlád, kteří nejsou schopni situaci ohledně koronaviru správně posoudit, a proto nedokážou v obsáhlé míře vypracovat a ani prosadit správná opatření – z těchto důvodů se nepodnikají nezbytné ani správné kroky k zastavení nákazy, anebo se podnikají jen ledabyle. Tak tomu žel není jen v ostatních zemích po celém světě, ale i u nás ve Švýcarsku.

Ptaah  Tak tomu žel skutečně je, neboť jsem viděl v televizním vysílání, jak v této věci řečnila jedna žena a jeden muž, a měl jsem z jejich směšných vyjádření a směšného chování trapný pocit.

Billy     To chápu, neboť já jsem na tom byl podobně; a ti dva, ta žena a ten muž, to byli členové Spolkové rady.

Ptaah  To je mi známo. Ale nyní, Eduarde, milý příteli, se musím opět věnovat svým povinnostem; měl by ses uložit k odpočinku. Žij blaze a na shledanou.

Billy     Ahoj a na shledanou; velice ti děkuji za všechny tvé výklady a vysvětlení.

 [1]     Reziduum, tj. zbytek; pozn. překl.

[2]     Epitel, tedy tkáň složená z několika vrstev buněk ležících těsně vedle sebe, výstelka; pozn. překl.