557. kontakt (výňatek)

Výňatek z 557. oficiálního kontaktního rozhovoru z 31. března 2013

Billy     … Nyní ale jedna otázka ohledně zmateného, pomateného a ztřeštěného mladého diktátora Kim Jong Una a jeho vazalů v Severní Koreji, od kterých neustále přichází válečné hrozby proti Jižní Koreji a USA. Co si o tom myslet, jsou to jen prázdné hrozby nebo je tato gangsterská banda skutečně natolik velikášská, že své hrozby chtějí uskutečnit? Co si o tom myslíš?

Ptaah  Protože se ze svého zájmu zabývám i pozemskou politikou, analyzuji i tyto záležitosti. Žel je třeba říct, že Kim Jong Un je psychopat a celý jeho štáb kolem něho je zmatený a pomatený a své hrozby myslí vážně. V posledních desetiletích se politická a vojenskopolitická situace mezi pozemskými státy velmi uspokojivě zklidnila, pokud odhlédneme od zločineckých válečných tažení USA a jejich spojenců v Iráku a v Afghánistánu a od různých vojensko-rebelských revolucí a válek v rámci různých států. V této záležitosti jsou přirozeně už zahrnuty i osvobozenecké boje ve státech, ve kterých obyvatelstvo svrhlo svou vládu, aby se osvobodilo, jak o tom vypovídají staré předpovědi, které lze nalézt i v knize Talmud Jmmanuel. Nyní se ale objevuje nový faktor Severní Koreji, který doposud uspokojivou politickou světovou situaci opět nově ohrožuje. Toto nebezpečí se sice muselo vzít v potaz, když se Kim Jong An dostal k moci a chopil se diktatury, že se to ale stane tak rychle a že bude ohrožen dosud namáhavě dosažený uspokojivý světový stav v politice a vojenské politice – to je neobvyklé. Pokud by se bývalo vše vyvinulo v předvídatelných rámcích, pak by se býval jednoduše vyvinul stav stálých prázdných hrozeb. To se ale velmi rychle a velmi nápadně změnilo, protože Kim Jong Un neobvykle rychle propadl patologickému velikášství a schizofrennímu pomatení, jaké dokazují mé lékařské rešerše. Mnozí z jeho vojenských mocipánů jsou také zcela nevypočitatelné kreatury a rovněž nenávidí Jižní Koreu a USA, což platí i pro nevypočitatelného diktátora Kim Jong Una, takže od nich nelze očekávat žádné porozumění. I když v současnosti jsou ze strany Severní Koreje hrozby a hrozebná gesta na denním pořádku, tak je tu velké nebezpečí, že náhle přece jen selžou malé zbytečky porozumění, které ještě jsou v tom či onom vysokém vojenském vojevůdci. Pokud by k tomu došlo, pak by vzniklo velké neštěstí, a sice i proto, že i čínští mocipáni spojení se Severní Koreou jsou zcela nevypočitatelní ve svém rozhodování a jednání.

Billy     Pak tedy není jisté, zda budou jednat chaoticky nebo ne. Udělali jste výpočty pravděpodobnosti, nebo pohledy do budoucnosti?

Ptaah  Ne, to celé není žel zjistitelné, neboť nelze učinit žádné výpočty pravděpodobností, a sice proto, že Kim Jong Un a všichni směrodatní mocipáni jsou zcela nevypočitatelní ve svých náladách, takže ty se mohou zásadně změnit během zlomků vteřin. Není tedy možné z tohoto důvodu na základě jejich rozhodování a konání sestavit vysokoprocentní a pádné výpočty pravděpodobnosti. A co se týče pohledu do budoucnosti, tak ty neděláme, neboť jak jsem ti už vysvětlil dříve, prováděli jsme je jen proto, že jsi nás o to prosil. A jak bylo rozhodnuto, a to ty víš, o pohledy do budoucnosti se už od určité doby nesnažíme.

Billy     To byla přece jen otázka. Jak to celé ale vidíš s ohledem na nějakou světovou válku, která by přece jen ještě v budoucím čase mohla nastat?

Ptaah  Tato možnost se musí žel neustále brát v potaz u mocipánů, kteří jsou lační po moci a jsou coby diktátoři v různých státech. Nebezpečí pořád existuje ovšem i u nediktátorských a jinak politicky činných vykonavatelů moci, totiž, že si náhle či dlouhodobě usmyslí vyvolávat války, které by se mohly celosvětově rozšířit. Žel je to prakticky ve všech státech Země stále ještě tak, že takovéto konání určují vlády, přičemž národ samotný k tomu zpravidla nemá co říct, protože nikde nepanuje vlastní a skutečná demokracie, prostřednictvím které by mohl rozhodovat výhradně národ. I to, čemu se dnes říká přímá demokracie, je ve skutečnosti jen částečná demokracie, jako je tomu např. ve Švýcarsku, jak víš.

Billy     Ano, vím, neboť zde vládnou partaje, které určují chod věcí, jakož i spolková rada, stavovská rada a národní rada, jejichž slovo nakonec rozhoduje. Řekni mi ale, co si myslíš ohledně klimatu, lze ho ještě zachránit?

Ptaah  Na to je příliš pozdě, neboť v důsledku masy přelidnění je vše natolik zničené, že z krátkodobého pohledu už nelze přivodit žádnou změnu k lepšímu. Vydrancované zdroje Země jsou neodvolatelně zničené a nelze už je opětovně obnovit, a to už ani v řádu milionů let. Příroda se na povrchu Země sice dokáže částečně regenerovat v průběhu času z důsledků napáchaných škod lidským nerozumem, což ale zabere mnohá desetiletí či několik staletí, pokud už nedojde k žádným dalším škodám. Důsledkem pozemského šílenství, kterým lidé vytvářejí nadměrné přelidnění, tato ničení nerušeně pokračují a jsou stále horší a horší podle toho, jak extrémně přelidnění roste. Je to právě tento nadpočet pozemšťanů, který vyvolává všechny katastrofy, zla a ničení, neboť rostoucí počet lidí vyžaduje stále více zvráceností, kterými je ještě možné pokrýt lidské potřeby. A že tyto zvrácenosti pokračují stále dál v každém technickém, průmyslovém, chemickém, pozemské zdroje drancujícím a přírodu ničícím ohledu a pomalu vyvolávají neschopnost života planety a pozemšťanů samotných – na to nemyslí nikdo, obzvláště ne zodpovědní vědci a vládnoucí. Tak se na planetě nadále provádí stále větší a rychleji se projevující škody a zničení přírody a planety samé, a nebude následovat žádné světově rozsáhlé zastavení přelidnění, což je možné jen v případě celosvětové regulace zastavení porodnosti, a sice v tom rámci, jak už to bylo častokrát zmíněno. Stále více lidí, resp. nadále se rozmáhající nárůst přelidnění znamená, že se vyskytne stále více zvráceností v neustále stoupající míře a tím i zničení a jejich rychlá akcelerace už nepůjde zastavit. Moře jsou na mnoha místech natolik otrávená, že v nich veškerý život uhynul, anebo jsou natolik zašpiněna umělými látkami a všelijakým smetím, že mořská zvířena a mořské rostliny tím umírají. Lesy se kácí nebo spalují a ničí takovým způsobem, že půda vysychá a mění se v poušť. To má opět za následek, že vznikem pouští dochází k obrovským písečným bouřím, které zvíří do vzduchu obrovské množství písku a prachu a roznesou ho po celém světě. Písek tak zanese celé krajiny a vesnice, načež se tato místa stanou neobyvatelná a bez života. Prachové částice se dostávají vysoko do atmosféry a do mraků, spojí se s vlhkými částicemi a spadnou opět na Zemi v podobě deště. K tomu ovšem už nedochází normálně, nýbrž v obrovských nečasech, které s sebou přináší mocná zničení a vyžádají si také lidské životy. V důsledku těžeb je Země vydlabaná, což se děje i v důsledku podzemních explozí, těžbou ropy, spodních vod, plynů a rudy atd. A tíha, která tlačí na Zemi prostřednictvím vesnic, měst a vodních přehrad, rovněž vyvolává pohyby v Zemi a zemětřesení, stejně tak i stoupání země, která je stlačována pod obrovskými ledovcovými masami v Grónsku, Arktidě a Antarktidě. Zemětřesení vedou opět mimo jiné k pohybům zemských desek a výbuchům sopek, přičemž se sopečný kouř, popel a jedovaté plyny zvíří do vzduchu, až do nejvyšších pater atmosféry a kolem Země, což opět povede k mocným změnám počasí, bouřím, nečasům a mnohému neštěstí. Oteplováním Země se na mořském dně a ve spodní části permafrostu uvolňují ložiska metanových plynů a zaplavují atmosféru jedovatými plyny. To se děje stejnou měrou odpadními plyny v důsledku mnoha milionů kusů dobytka a dalších zvířat a zvířeny, jež se pěstují a vykrmují coby potraviny pro extrémní pozemšťanské přelidnění. To krom veškerého CO2, které se produkuje v důsledku veškeré této zvěře, zvířeny a více než rozsáhlé lidské masy v počtu 8,3 miliard lidí a které se pomalu ale jistě stává problémem pro zachování všeho života. Sladká vodstva jako potoky, řeky, říčky a jezera se natolik znečišťují, že už v nich nelze najít nic živého, takže to pozemšťané nedokážou k ničemu využít, hlavně už ne coby zdroj pitné vody a umytí těla a oblečení. Na druhou stranu se na mnoha místech voda ze sladkovodních toků – z potoků, řek a jezer – nezodpovědně odvádí, aby se zavodnily plantáže všeho druhu zaměřené na chtivý profit, nehledě na to, že vodstva vysychají a jejich základ pustne. Vysychání vodstev má často nejenom zničující vliv na okolní zemi a velmi nevýhodné a život ohrožující důsledky na lidi v okolí, nýbrž i na celé územní a dokonce i kontinentální či celosvětové klima, jak tomu je, jak známo, v Evropě v případě Bajkalského jezera. Dalo by se ještě říci mnohem více o všech těch katastrofálních stavech a zničeních v důsledku přelidnění, ale to je vše asi zcela zbytečné, neboť všechna varování a výčty všech katastrofálních machinací pozemšťanů je jako skutečné mluvení do větru.

Billy     To máš pravdu, neboť většina pozemšťanů je absolutně tvrdohlavá a nepoučitelná. Na druhou stranu je ale potřeba také říct, že existují dobré dokumentární filmy, které všechna tebou jmenovaná zla ukazují a ještě mnohem více toho zlého a zničujícího. Tyto dokumenty se ovšem zpravidla v televizi vysílají jen pozdě v noci, namísto v časech, kdy lidé pozorně sedí před obrazovkou. To je ale asi vědomě uděláno proto, že viníci, kteří způsobili všechna tato zničení, mají jistě vliv na vysílání pořadů a mohou podplácením udržet tyto pořady na uzdě, aby se národ nedozvěděl skutečnou pravdu. Před národem se tak ve velkém zatajuje, že – jak sám říkáš – se nenapravitelně znečišťuje voda z potoků, řek a jezer a odvádí se k zavlažování plantáží s květinami, rostlinnými a zeleninovými kulturami, které se ve velkém v různých zemích šlechtí a pěstují, např. v Africe, v Izraeli a v Rusku atd. Celosvětové populaci se rovněž zatajuje, že věhlasné potravinové koncerny atd. kradou pitnou vodu, naplňují jimi lahve a různé nádoby, a pak je lidem draze prodávají. A to se děje přesto, ačkoliv je pitná voda od základu planetární a přírodní zdroj pro všechny formy života na Zemi, aby mohly pokrýt přirozenou potřebu tekutin. To není jen krádež vůči přírodě, nýbrž i vůči lidem a vůči všem dalším formám života, které potřebují pitnou vodu. Úřady a vlády to celé ještě trpí, totiž, že se pitná voda i obyvatelstvu krade a lidé si ji pak musí draze kupovat od ziskuchtivých koncernů. Že přitom na mnoha místech »odborníci« vytváří »vysoce hodnotné« expertízy a že u »velmi chytrých« vědců, úřadů a vlád dochází k podplácení a korupci, to je zřejmě nepopiratelné. Je potřeba přirozeně chápat to, že určitý finanční odvod je zapotřebí tam, odkud je coby konečným spotřebitelům pumpována z rezervoárů hygienicky ověřená, kontrolovaná pitná voda skrze finančně náročnou potrubní síť a pumpy až do domácností, pekařům, nákupním střediskům, nemocnicím a do dalších budov a pump. To se děje proto, že o vodovodní potrubí a veškerou vodovodní síť a všechny stroje je potřeba se starat, což není zrovna levná záležitost.

Ptaah  To je pochopitelné a správné. …