770. kontakt

 

 

Rozhovor mezi Florena a Bermunda z plejarische Federace

»Billym«, Eduardem Albertem Meierem, BEAM

Sedmistý sedmdesátý kontakt

středa, 5. května 2021, 00.08 hod.

 

Billy   Ach – vítám tě, Bermunda. Dobrý den. – Je hezké, že ses tu opět zastavila. Je to neobvyklé, neboť při své poslední návštěvě jsi neříkala, že budeš tak dlouho ... Nu ano, myslím tím, že jsi byla tak dlouho pryč ... Zdravím i tebe, Florena, buďte vítány. (...)

Bermunda   Ano, ale i já tě zdravím (...) Žel nebylo v mých silách sem přijít, jelikož jsem byla povolána pryč.

Florena   I já tě zdravím, milý otcovský příteli.

Kontakt v plném znění v PDF

 

Další údaje o koronavirových vakcínách

Výňatek ze 770. kontaktu, jenž proběhl ve středu, 5. května 2021

Bermunda   O tom bych ráda hovořila později, pokud to pak skutečně ještě budeš chtít, neboť nejdříve by ti měla Florena sdělit ta vysvětlení, která ti vzkazuje Ptaah a jež se týkají koronavirové nákazy; Ptaah je zmiňoval proto, že je považuje za podstatná pro všeobecnou informovanost.

Florena   Tak tomu skutečně je, a musím tedy na základě pověření Ptaah vysvětlit následující: WHO (Světová zdravotnická organizace), jakož i jistá evropská a americká místa, se budou znovu pokoušet vypátrat původ koronavirové nákazy, avšak její výchozí bod nedokážou vyzkoumat, a ani jej nebudou chtít nalézt, aby Ameriku nevystavily hanbě, která souvisí s její zradou. Z tohoto důvodu budou vícekrát uvedeny do oběhu vědomě chybné teze a domněnky, jež mají dokazovat, že nákaza má zvířecí původ. V tomto ohledu budeme muset opakovaně leccos probírat.

Další poznámka Ptaah se týká neradostných událostí, jež odhalily pohledy do budoucnosti a jež se týkají toho, že v příštích týdnech bude na základě státních a úředních vyhlášek po celém světě nerozvážně a neodpovědně rozvolněna či zčásti zcela zrušena většina preventivních opatření a lockdownů. Kvůli tomu budou populace všech zemí ukolébány v pocit falešné bezpečnosti, což může mít za určitých okolností závažné následky; podle nařízení Ptaah však tato okolnost nemá být nijak rozváděna, a mně samotné v tomto ohledu i chybí patřičné znalosti. Ptaah vykládal, že z jeho pohledů do budoucnosti vyplynulo, že budou neuváženě a nezodpovědně předčasně rušeny bezpečné lockdowny a že lidé již nebudou nosit pro svoji bezpečnost ochranné roušky a nebudou dodržovat mezi sebou rozestupy, což může podnítit další větší ohniska nových koronavirových mutací. Z toho důvodu Ptaah doporučuje následující:

1.  Nikdo by neměl následovat nerozvážné výnosy a neodpovědné vyhlášky, které budou v následující době vydávat státní činitelé a úřady, neboť každý by se měl ve všech vznikajících situacích chovat správně a odpovědně podle svého vlastního rozumu a zdravého úsudku.

2. Lidé by měli i nadále používat ochranné respirační roušky třídy FFP2 při styku s jinými osobami, které nepatří do jejich osobní bezpečné sféry, v níž nákaza nehrozí.

3. Lidé by měli nosit ochranné respirační roušky třídy FFP2 a kromě toho i zachovávat nezbytný odstup od jiných osob, zejména od těch cizích; v kruhu bližších známých a přátel pak není dodržování větších rozestupů bezpodmínečně nutné, pokud existuje určitá jistota, že se člověk nenakazí.

4. Lidé by měli dbát na nošení ochranných respiračních roušek a měli by se vyvarovat toho, aby nosili nekvalitní roušky, které neodpovídají typu FFP2 – což jsou např. roušky FFP1 a ty látkové atd. –, neboť takové roušky neskýtají žádnou ochranu před koronavirem a všemi jeho mutacemi. Nosit nekvalitní roušky je nejen lehkovážné, nýbrž i neodpovědné, a navíc tím člověk ohrožuje své zdraví, a za jistých okolností dokonce i svůj život.

5. Ohledně očkování proti koronavirové nákaze nemůžeme a nesmíme udílet žádné rady, neboť každý jednotlivec musí sám zvážit všechna pro a proti, a záleží tedy jen a pouze na jeho vlastním rozhodnutí a jeho vlastní odpovědnosti.

To je 5 důležitých aspektů, které chce Ptaah výslovně uvést.

Billy     To vše považuji za správné, dobré a náležité, avšak musím k tomu podotknout, že se toho držíme i my ve FIGU a že nedáváme žádné rady, zda se má někdo nechat oočkovat, či nikoliv. To musí každý člověk fakticky vyjednat sám se sebou, musí uplatnit svoji intelektnost a celou věc si osobně rozhodnout na základě své vlastní zralé úvahy a na základě svého vlastního rozumu a úsudku.

Florena   Tak to být musí a je to důležité. Ale nyní ještě k dalším věcem, které mám podle nařízení Ptaah vyložit: Nasazením nedbale neotestovaných, resp. neprověřených očkovacích látek proti koronavirové nákaze byli lidé po celém světě zločinným způsobem – bez svého vědomí – zneužiti jako pokusné objekty, na nichž se testovaly tyto pochybné a nebezpečné očkovací látky. Toto člověkem pohrdající, ba přímo kriminální jednání a konání dotyčných chemických, vakcíny vyrábějících koncernů vedlo nejen k velmi početným negativním důsledkům a mnohým útrapám, bídě a neduhům (což se úmyslně zamlčuje, resp. utajuje), nýbrž i k mnoha případům úmrtí a dlouhodobým onemocněním; objevují se však i pozdější důsledky, jimiž lidé trpí, resp. budou trpět až měsíce, roky či desetiletí po vakcinaci, přičemž původ a příčinu těchto důsledků již nebude možné vypátrat. Mimoto mohou tyto nebezpečné genetické vakcíny způsobovat různé neduhy atd., aniž by bylo možné u jednotlivých lidí předpovědět, jaké reakce se u nich budou či mohou projevovat, resp. zda a kdy se budou projevovat. Mimoto se může stát, že se u jisté části očkovaných neobjeví žádné zjistitelné koronavirové příznaky, byť v sobě nosí koronavirové impulzy, a tudíž jejich krevní hodnoty vykazují změny, stejně jako hodnoty lidí zřetelně nakažených koronavirem. Z našich výzkumů také plyne, jak vysvětluje Ptaah, že spike proteiny koronavirů zapříčiňují krevní sraženiny, přičemž v krvi vznikají D-dimery jakožto štěpné produkty.

Ptaah dále vykládá, že se mohou neznatelně utvářet i malé trombózy, které spotřebovávají sražené krevní destičky – to naše výzkumy a poznatky jednoznačně dokazují. Genetické vakcíny tedy naprosto nejsou bez rizik, a to ani tehdy, když se zcela neodpovědně tvrdí opak.

Kromě všeho, co jsem dosud zmínila, se v lidském organizmu objevují, vlivem různých koronavirových vakcín, i četné další, rozličné příznaky, které někdy vedou ke smrti nebo k dlouhodobým újmám a pozdějším následkům, jejichž příčina se ovšem zamlžuje a popírá, což se bude dít i v budoucnu. Až do daleké budoucnosti se tedy budou objevovat případy úmrtí, těžké vedlejší účinky, jakož i dlouhodobé a pozdější následky, jejichž základní příčina však již nebude – v rozporu se skutečností – hledána v koronavirové nákaze ani v nebezpečných genetických vakcínách, jež se bezskrupulně a neodpovědně aplikují, aniž by byly otestovány, což plyne zejména z hamižnosti a ziskuchtivosti jejich výrobců. Tento přístup je bezskrupulní a neodpovědný i tehdy, když si vlivem vakcíny mohou různí lidé vytvořit proti koronavirové nákaze jistou imunitu, avšak ta může být za jistých okolností pouze krátkodobá, anebo se člověk může i přesto nakazit a virus dále šířit, aniž by bylo možno jeho infekci po vakcinaci zjistit. S tím také souvisí, že nákaza se v těle ukládá v podobě impulzů, které může člověk dále šířit a nově tak infikovat ostatní, což může – jak uvádí Ptaah – podle okolností trvat celá staletí a tisíciletí, přičemž mohou opakovaně vznikat nové mutace a choroba může opětovně propukat, jako je tomu i v případě chřipkových virů. Ptaah k této věci vysvětluje, že tento zvláštní jev je vědním disciplínám naprosto neznámý, neboť ukládání chorobných impulzů zatím ještě nikdy nebylo vědecky zkoumáno, a dosud k němu i chybí veškeré potřebné možnosti.

Ptaah dále vykládal, že dosud používané a stále ještě zcela nedostatečně prověřené očkovací látky jsou toxické, a že tudíž mají i toxické účinky, přičemž protilátky, vzniklé z těchto částečně velmi zdravotně rizikových vakcín, se mj. přenášejí u ženského pohlaví na kolostrum, resp. mlezivo, a tudíž následně i na hormon prolaktin, jenž hraje klíčovou úlohu při tvorbě mateřského mléka. To ale znamená, že se přes takto nakažené mateřské mléko infikují koronavirem již novorozenci, z čehož plyne, že se u kojenců může objevit i krvácení v žaludečním a střevním traktu. Všechny tyto skutečnosti budou však, jakmile mezi odborníky vejdou ve známost, obecným populacím zamlčovány a zatajovány, zejména ze strany výrobců očkovacích látek, a lidé budou naopak podněcováni k tomu, aby se neprověřenými vakcínami nechali oočkovat, s bezohledným vědomím toho, že budou trpět neduhy, nemocemi, ba dokonce zemřou, a to vše jen kvůli mrzkému zisku.

Kromě všech dosud ozřejmených informací je nutno zmínit, že se v lidském organizmu vlivem koronaviru vyvíjí spike protein, který může – jakmile se ocitne v krevním oběhu – prakticky sám o sobě způsobit závažné až nevratné škody v oběhové soustavě. Ptaah dále vysvětloval, že patogenní spike protein navíc i překonává hematoencefalickou bariéru a způsobuje rovněž závažné a nevratné poškození mozku, jakož i krevní sraženiny a těžké srdeční problémy.

Dále ozřejmuje, že naše výzkumy nepochybně dokazují fakt, že nanočástice z vakcín pronikají do tělesných orgánů, hromadí se v krvi a velmi silně se kumulují v kostní dřeni, jakož i v játrech, slezině a nadledvinách. Naše výzkumy jednoznačně dokazují, že u ženského pohlaví se nanočástice z vakcín soustředí ve vaječnících a vedou při těhotenství a při porodu až k závažným škodám u novorozenců. Chorobné příznaky tohoto druhu se však objevují již od doby prvotní vakcinace, nicméně z našich pozorování a zjištění plyne, že je tento fakt vůči veřejnosti zamlčován a popírán, stejně jako jiné důležité informace, např. ty, že následkem očkování se mohou objevit horečky přes 38 stupňů, bolesti kloubů, břicha a hlavy, průjmy, únava, problémy se sluchem, zvracení, závratě, zimnice, nevolnost, dušnost a bolesti svalů atd., až po životu nebezpečné, ba přímo smrtelné důsledky. Toto tedy jsou, nebo mohou být, některé důsledky očkování, jež je nutno zmínit; tyto důsledky se ovšem odvíjejí od toho, zda je k nim tělesný organizmus ve své celkové konstituci negativně náchylný: Kupříkladu zde hraje roli negativní postoj myšlenek, a tedy negativní rozpoložení psychiky. Negativní důsledky očkování plynou převážně z úrovně účinnosti imunitního systému, přičemž tuto úroveň si určuje zejména sám člověk, a sice svým chováním v rámci celého svého životního stylu. Negativní náchylnost imunitního systému se vyskytuje hlavně coby imunosuprese, jelikož při ní je tělesný obranný systém, resp. imunitní systém, násilně potlačován. Tato imunosuprese vzniká především vlivem nějaké organické choroby nebo z důvodu nadměrné fyzické či psychické zátěže, přičemž zvláště rizikovými příčinami jsou závislosti, jež zde sehrávají velkou roli, ale i negativní myšlenkové postoje, hypochondrie, nikotin a přemíra kofeinu a theinu. Náchylnost k infekci zvyšuje i užívání amfetaminů, šňupacích a uklidňujících látek, dále i manická sportovní činnost, nedostatečná tělesná hygiena, nepostačující tělesný pohyb, jakož i cílená konzumace alkoholu, drog a léků, a také mentální anorexie a bulimie, chorobná otylost, špatné stravovací návyky a poruchy jedení atd.

Existují různé faktory, které v tomto ohledu musím uvést; kromě běžného, normálního přenosu infekce se může člověk nakazit koronavirovou nákazou vlivem dalších, dodatečných závažných faktorů, za něž nese coby jednotlivec svoji osobní odpovědnost tím, jak se celkově chová atd. To je skutečný fakt, který ovšem – jak ze svých výzkumů a pozorování od nepaměti víme – všichni »vědoucí« pozemští vědci z lékařských fakult všech univerzit popírají, zejména vědci z oborů virologie, epidemiologie, infektologie, imunologie, imunohematologie a psychologie, jelikož jsou všichni ve svých dotyčných disciplínách příliš nevzdělaní, neznalí, a navíc nadutí, jak jsi těmto osobám jednou »přiznal«.

Podle pokynu Ptaah je dále nutno vyložit, že koronavirus – stejně jako každý virus vůbec – perzistuje, resp. přetrvává po dlouhou dobu, resp. zůstává jako původce nemoci trvale existovat, a sice i po celá tisíciletí, neboť virus, který jednou začal být aktivní, může být sice potlačen, redukován a přinucen k ústupu, avšak nelze jej nikdy vymýtit. Pokud pozemští virologové a imunologové atd. tvrdí opak, pak jsou tato tvrzení nepravdivá a zakládají se na neznalosti, anebo plynou z vědomého šíření nepravdy.

Po infekci představují viry a samotné nosiče protilátek potenciální zdroj nákazy, a to i tehdy, když je naředěné sérum podněcující tvorbu protilátek účinné. Očkovací látky sice zpravidla zabraňují množení viru, avšak očkovací substance ve vztahu k tomu kterému jednotlivému druhu viru nevedou nikdy k přesvědčivým výsledkům, a tudíž viry nelze nikdy vymýtit, ale jen ochromit nebo omezit jejich aktivitu na kratší či delší dobu, která může trvat i tisíce let, nicméně mohou se i přesto kdykoliv znovu aktivovat.

Pokud se ve vztahu k pandemii podíváme na zamořenost celé pozemské populace, pak můžeme konstatovat, že jsou různé regiony zasaženy koronavirem různě, přičemž panuje v každém případě velký rozdíl mezi průmyslovými státy a zeměmi třetího světa, neboť státní činitelé, firmy a koncerny průmyslových a dominujících států bez zábran a v každém myslitelném ohledu znevýhodňují rozvojové země, bez skrupulí je vykořisťují a vrhají je do bídy, nouze, zkázy, hladomorů i smrti.

Dále musím vysvětlit, že zředěná, antigen obsahující séra očkovacích látek podněcujících tvorbu protilátek mají tak »akorát« ještě schopnost způsobit pozitivní antigenní, protilátkovou reakci, takže při diagnostickém testu může takovýto stupeň zředění ještě vést k pozitivnímu výsledku. A jelikož poměrné ředění představuje v chemii jiný proces, je nutné vysvětlit, že se zde jedná, správně řečeno, o roztok podněcující tvorbu protilátek.

Má-li mít zředěná očkovací látka průkazný efekt, pak musí být alespoň 4násobně hutnější oproti stávající základní míře látkového zředění. Pokud počet protilátek roste, pak to svědčí o tom, že se člověk čerstvě infikoval, zatímco pokud jejich počet klesá, tak to značí odeznívání infekce. Je tedy nutné říci, že jednotlivé měření celé možné infekce mívá často jen velmi malou výpovědní hodnotu.

Nárůst protilátek nutně podmiňuje přítomnost těch kterých zkoumaných protilátek, a jelikož si tělo začíná tvořit protilátky až po cca 10–16 dnech, tak je při podezření na infekci nárůst protilátek registrovatelný také až po 10–12 a vzácněji až po 14–16 dnech.

Nyní musím ohledně celé věci nastínit ještě následující vysvětlení, které se týká biopsychosociálních faktorů, které se původně vyvíjejí z poruch na rovině tělesné, myšlenkovo-pocitové, resp. psychické, a sociální. Na rovině tělesné se kupř. jedná o reakce ve vědomí a mozku, které se objevují při konzumaci substancí[1], jež je způsobena různými příčinnými rovinami. Na psychické rovině mohou tuto konzumaci zapříčiňovat např. určité vzorce myšlenek a pocitů, jako kupř. nedostatečný pocit vlastní hodnoty, zášť, lži, pomluvy, pomsta, odplata a vychytralost atd. Na rovině sociální hrají významnou roli mj. i vztahové skupiny, jako jsou uskupení lidí téhož věku, jež pro jednotlivce představují důležité primární sociální skupiny, v nichž pěstuje své mezilidské styky.

Všechny tyto roviny se vzájemně ovlivňují, a navíc mají též rozhodující význam při hledání příčin problémů.

Nakonec přispívají tyto různé faktory k tomu, že se ve vědomí a mozku člověka odehrává změna, při níž se vyplavují neurotransmitery, které ovlivňují jak celý jeho tělesný systém se všemi orgány, tak i jeho vědomí. Oslabovat imunitní systém, a tedy spolupůsobit na virové infekci mohou i různé namáhavé a velmi energeticky náročné učební pochody. Tyto změny ve vědomí a mozku vedou člověka nakonec k tomu, že si při svém úsilí vytváří negativní myšlenky a pocity, které se negativně odrážejí na jeho psychice a oslabují jeho imunitu. Člověk, jenž se na těchto změnách stává závislým, tyto skutečnosti ovšem nevnímá a nepociťuje ani radost ani potěchu, nýbrž únavu, načež propadá rozmrzelosti, jež na něj působí celkově negativně a oslabuje jej.

Oslabovat imunitní systém mohou navíc i určité situace všedního života, jako např. vyzařování a pach některých osob, jistých potravin a všelijakých substancí. To vede ke kondicionování, resp. k tvorbě asociací typu »vzruch-vzruch«, popř. »vzruch-reakce«, popř. k opakujícímu se slučování vzruchů, resp. ke spojování představ, které vytvářejí psychický neklid a způsoby chování, jež oslabují imunitu. To znamená: Sama dotyčná situace vyvolává pak v člověku rizikové faktory, které sehrávají negativní roli při zachovávání imunitního systému v kondici, čímž jej oslabují, místo aby jej posilovaly.

Tato vysvětlená náchylnost se liší člověk od člověka, a sice na základě rozdílných dědičných, okolních, vývojových, etických, charakterových a morálních faktorů. Nakonec se tedy jedná o souhru rozličných činitelů, které zvyšují riziko oslabení imunity, a tedy riziko virové infekce, anebo mohou před takovouto infekcí chránit.

Billy   Promiň, ale všechno to, co říkáš a vykládáš, mě učil již Sfath, který k tomu však dodal, že všechny tyto záležitosti nebudou žádné vědecké kapacity na Zemi, které se zabývají virologií, epidemiologií a imunologií atd., nikdy promýšlet, natož aby je přijaly, neboť kvůli své zabedněnosti nejsou schopny se nad těmito věcmi byť jen nepatrným náznakem rozumně a soudně zamyslet; zejména se podle Sfath má jednat o naše pozemské superpsychology, kteří chtějí vždy všechno vědět nejlépe a kteří se považují za superinteligentní jedince, stojící nad všemi bližními. Mluv klidně dále, neboť jsem chtěl tuto věc jen mimochodem poznamenat.

Florena   To, co zmiňuješ, mi říkal již Ptaah, a nadto vím mnohé z jeho výkladů, které nám předává ze záznamů Sfath, aby nás obecně informoval o tom, co je pro nás podstatné vědět ohledně tvé osobnosti, tvých schopností a všeho, co ses naučil.

Nyní bych ale ještě ráda uvedla zbylou část informací, které mi Ptaah uložil vysvětlit: Co se týče zvýšeného rizika, že si člověk oslabí svoji imunitu, a že si tedy snadněji přivodí virovou infekci – což pozemští virologové atd. budou popírat, jak ti podle tvých slov vysvětlil již Sfath –, tak k celé této věci je nutno zmínit, že zde sehrávají významnou roli i nejrůznější individuální faktory jednotlivého člověka: Jeho okolní prostředí, v němž žije, jedná a působí, jakož i jeho chování, jeho životní a učební vlastnosti, jakož dokonce i všechny substance, s nimiž tím či oním způsobem přichází do styku. Souhra těchto faktorů může vyvolávat riziko oslabení imunity a natolik jej zvyšovat, že se může člověk nakazit virem prakticky bez náchylností jiného typu. Mohou se tedy vyskytnout nejrůznější rizikové faktory, které si ani virologové, epidemiologové, lékaři a zvláště ani psychologové neumějí představit, a tudíž budou vše popírat, například okolnost, že se na infekci mohou příčinně podílet dědičné, jakož i ryze individuální faktory tradičního, novějšího či současného druhu, jako jsou např.:

    1.     deprese;

    2.     již v dětském věku či v průběhu života konzumované, celoživotně působící substance;

    3.     tlak na výkonnost;

    4.     stresová zátěž;

    5.     velký výkonnostní a konkurenční nátlak;

    6.     stavy obav;

    7.     zatěžující životní okolnosti osobního druhu;

    8.     přetěžování všeho druhu;

    9.     poruchy spánku či bolestné stavy;

10.     psychické poruchy či onemocnění;

11.     ztráta pozornosti;

12.     tlak na rozhodování;

13.     hyperaktivita;

14.     falešné sociální okolí;

15.     špatné známosti, rodinné poměry či špatná přátelství;

16.     náročný či neoblíbený profesní život, resp. takovéto pracovní prostředí;

17.     rizikové faktory spojené se zneužíváním substancí všeho druhu atd.;

18.     mezilidské konflikty s rodiči, sourozenci, přáteli, známými a cizími lidmi;

19.     špatné školní výkony;

20.     nedostatečné využití vlastních schopností;

21.     odloučení od milovaného člověka;

22.     smrt milovaného člověka; atd.

 

To jsou ta vysvětlení od Ptaah, která ti mám uvést; myslím si, že jsem zmínila vše a na nic jsem nezapomněla.

Billy   Děkuji, a kdyby tvůj výklad nebyl úplný, tak můžeš zbylé věci stále ještě říci a dále rozvést dodatečně. (...)

(...)

Billy   Ale právě nyní mě něco napadá ohledně koronavirové nákazy, a sice to, že Sfath tehdy povídal, že máme zachovávat krajní obezřetnost, nosit ochranné respirační roušky a udržovat nezbytný odstup od ostatních spolubližních i tehdy, až nákaza poleví, neboť pokles nákazové vlny nebude zaručovat, že nákaza končí a že je situace bezpečnější. Mimoto si z doby strávené se Sfath vybavuji, že následující určitý pokles koronavirové nákazy nebude jednoduše znamenat její konec, a proto by měli rozumní lidé i nadále dbát na ochranná opatření. Sfath tehdy vysvětloval, že nadcházející útlum nákazy nastane zčásti kvůli klimatickému vlivu jara a poté kvůli následujícímu létu. To však znamená, že až se klimatické vlivy změní, tak se může nákaza eventuálně opět vzedmout a bude moci vypuknout nová pohroma. Sfath vykládal, že toto vzedmutí nemusí pak způsobit sama nákaza, ale spíše i jiné neduhy a choroby, jež budou vyplývat z účinků impulzů této nákazy či z jejích modifikací. Možná že se ale budou objevovat i neduhy a nemoci, jež budou zákeřně vznikat z nerozpoznatelných virových infekcí. Z tehdejšího výkladu Sfath si vybavuji, že koronavirová nákaza bude nejen mnohým lidem způsobovat smrt, ale bude zapříčiňovat i závažné dlouhodobé zdravotní újmy, které nebude možné léčit. Podle Sfath budou tyto problémy způsobovat i nedostatečně a jen nedbale otestované očkovací látky, jakož i nákazou vyvolané, nebezpečné zdravotní potíže, jako jsou srdeční selhání a jiné následky očkování atd., jež povedou velmi často ke smrti a budou stát mnohé lidi život; problémy však budou působit i různá dlouhodobá mozková onemocnění, kvůli nimž budou lidé po celou dobu svého života trpět zlými obtížemi, anebo budou častokráte umírat. Dále vím od Sfath i to, že virologové, lékaři, epidemiologové, zdravotní instituce a imunologové atd. budou zamlčovat populacím mnohé důležité informace, k nimž se řadí např. fakt, že koronavirové proteiny velmi silně napadají signály imunitního systému a manipulují jej do té míry, že selhává. Proto je nezbytné – jak jsem se učil již na základě nauk Sfath –, aby člověk pro svůj imunitní systém činil vše nezbytné, aby mohl zachovat jeho funkci, která je pro život a celý tělesný organizmus nanejvýš podstatná; člověk by měl tedy z rozumových důvodů svému imunitnímu systému dodávat podle potřeby záměrně dodatečné, posilující vitální látky. Tyto látky však nepředstavují nic jiného než faktické vitální látky, jimiž může člověk posilovat a v jisté míře zachovávat svůj imunitní systém, avšak větší funkci tyto látky nemají, neboť nepředstavují obranný ani léčebný prostředek proti koronaviru; v tomto ohledu tedy nemají vitální látky žádný význam, neboť se nejedná o léčivé přípravky.

Florena   To máš jistě pravdu.

 


[1]     Substancemi nejsou myšleny pouze drogy, ale i všemožné látky, které člověk požívá či bere, nebo s nimiž přichází ve svém životě do styku, viz i dále v textu; pozn. překl.

Kontakt v plném znění v PDF