721. kontakt (výňatek)

Výňatek z oficiálního 721. kontaktního rozhovoru ze 14. června 2019

(...)

Billy     Dobře, že to říkáš, neboť pokud bych totiž musel tyto pojmy vysvětlit, pak by bylo nezbytné, abych pro každý výraz sepsal sáhodlouhá vysvětlení. Teď mě něco zajímá, a sice jsi říkal, že u dřívějších Hebrejců, zvaných »Ebraya«, byl tedy vyskytnuvší se plejarische potomek jménem »Avian«, který se pak ovšem nazýval »Avram« a byl negroidní povahy, tedy člověk s černou barvou kůže, jak my říkáme. K tomu otázka, zda tento muž pak založil u »Ebraya« rodinu a zplodil potomky?

Ptaah  Tak tomu bylo, ano, jak plyne z našich dochovaných záznamů, ovšem bylo to zamlčeno ve velice silně zfalšované písemné historii národu »Ebraya«, což platí i pro všechna fakta, která jsem ti uvedl. Kromě toho Učení Nokodemionovo, které jim bylo přineseno, kompletně zavrhli a naproti tomu vymysleli nepravou náboženskou historii, jakož i svou rodovou genezi národa »Ebraya« a jejich potomků. Vpravdě záznamy zhotovili znalci písma teprve mnohá desetiletí po skutečných událostech a učinili tak podle vlastní interpretace, nápadů a fantazie, jako tomu bylo i u šesti zvěstovatelů. U Mohameda to bylo např. více jak 100 let po jeho smrti, kdy o něm byla sepsána první slova. Jeho učení bylo zcela ignorováno a bylo přepsáno a nahrazeno učením zcela nově vymyšleným. Pravé učení, které Mohamed přinesl, »Učení proroků«, resp. »Učení pravdy, učení ducha, učení života«, bylo nejenom prostě zcela zfalšováno k nepoznání, nýbrž bylo – jako tomu už bylo také předtím s týmž učením Jmmanuela – zcela popřeno a nahrazeno novým učením, od základu zfantazírovanou, pravdu falšující, na boha orientovanou náboženskou historií, načež tak bylo rozšířeno. K tomu byly dodatečně v průběhu času, v běhu staletí, vymýšleny stále nová pravidla, rituály, předpisy k modlení, předpisy k chování a další předpisy, stejně jako náboženské zákony atd., které byly bez výčitek svědomí přibláboleny ke zmateným, pomateným, vymyšleným a nesmyslným učením náboženství a byly prolhaně připisovány zvěstovatelům Jmmanuelovi a Mohamedovi.

Billy     Sice vím o těchto faktech, ale jistě neuškodí, když k tomu i ty něco zmíníš. Ale hovoř, prosím, dál o tom, co je potřeba říct ohledně vašeho rodinného úkolu.

Ptaah  Jak už jsem řekl, má to původ u Gilkas, ale myslím, že jsem dnes v této věci vyložil dost a řeknu o tom opět něco později, pokud by to mělo být nezbytné.

Billy     Tak tomu může přece skutečně být, ale to všechno, co jsi zmínil, to je opravdu zajímavé a pokračuje to mnohem dál, než jsem vůbec doufal, že se dozvím. Zmínil si, že i nějací vaši předci byli nábožensky věřící. Jakpak to bylo, a jak je tomu dnes?

Ptaah  I u nás byly ve velmi dávných dobách u všech národů rozšířeny různé formy náboženské klamné představy víry, načež také na všech našich světech patřily na denní pořádek nejhorší zvrácenosti a zla, jakož i děsivé války a teror všeho myslitelného druhu, přičemž náboženské války byly právě tak nevyhnutelné, jako války politické a války z ryzí nenávisti atd. To vše skončilo teprve před něco málo více jak 52 000 lety, když došlo k tomu, co už jsem v jednom rozhovoru vysvětlil, totiž když se odehrál moment uklidňující vše zlé, chybné a zvrácené atd. Právě ten představoval velké kovové kulovité útvary, které u každého z našich světů po dobu 32 dní ovlivňovaly veškeré obyvatelstvo svými kmity tak, že každý jednotlivec si ujasnil a uvědomil svůj celkově zvrácený myšlenkovo-pocitový svět psychiky. Tím si každá jednotlivá osoba s úděsem uvědomila, co všechno chybného, špatného, zlého, odporného a zvráceného vězelo v jejich charakteru, smyslech a zvycích, ubíjelo je to a kdykoliv pak mohlo opět nekontrolovaně propuknout vinou té nejmenší bagately, což bylo vinou náboženské klamné víry trvale potlačováno, ovšem vždy číhalo v pozadí a provalilo se a způsobilo neštěstí při jakékoliv možné negativní pohnutce. Toto hořké poznání vedlo každého jednotlivce k tomu, aby studoval svůj osobní svět myšlenek, pocitů a psychiky a ten dle svého uvážení a svobodné vůle přeformoval do pozitivní vyrovnanosti, což bylo možné jen tím, že byla zrušena a zneplatněna náboženská klamná víra. Trvalo ovšem dlouhou dobu než toto samotné poznání prorazilo, načež bylo zapotřebí ještě následných delších časových období, aby došlo k osvobození se od klamné víry. Nakonec trvalo u každého jednotlivce – dle osobnosti – mezi třemi a jedenácti lety, aby provedl nezbytnou proměnu. Osvobodit se od své náboženské víry skutečně nebylo snadné pro žádného člověka, takže mnozí lidé museli svádět sami se sebou těžké souboje, což mnozí nedokázali přestát až do konce, a proto skoncovali se svým životem, jak uvádí naše kroniky. Nakonec to zvládli přestát všichni, kteří byli dostatečně silní, a svým namáhavým snažením provedli obrat a zvítězili. To bylo před více jak 52 000 lety a od té doby jsme my Plejaren bez víry, neznáme už žádná náboženství, žádné sekty a žádnou víru a jsme od toho zcela osvobozeni. A to nám Plejaren dává od té doby svobodu, abychom si úplně všechno v každém ohledu určovali a vyřizovali sami bez klamné víry v nějaké určení/osud nějakého boha/božství. Dále nám to dává svobodu, abychom se společně pohybovali v každém ohledu, v míru a harmonii, navzájem komunikovali, pracovali a dle toho všeho důstojně a spořádaně žili. Toto už od té doby nechtěl a nechce ztratit ani jeden jediný Plejare, což platí i pro dnešní Plejaren i pro budoucí dobu, takže byly vypracovány naše direktivy, které každý jednotlivec respektuje a nezvratně dodržuje, určující, že se musí striktně zabránit tomu, aby opět byť jen jediná osoba z nás Plejaren propadla náboženské klamné víře. Pokud by se to mělo někdy vyskytnout, pak by to mělo ten důsledek, že by dotyčná osoba byla vyloučena z naší celkové společnosti a vykázána/vyhoštěna na ten cizí svět ke zvrácenému lidstvu s dotyčnou klamnou představu víry, jako např. Zemi. Takže nejenom komplexně chybné a násilnické zvrácenosti všeho druhu pozemšťanů si vynucují fakt, že se od nich držíme stranou a nesmíme s nimi vstoupit do přímého kontaktu, ale je tu i fakt jejich náboženské a sektářské klamné víry. To proto, že v důsledku toho – jako i u nás v dávných dobách – se na Zemi vedou války, mocenské boje, páchají se teroristické činy a počet vražd jde do milionů. V důsledku náboženské a sektářské klamné víry se totiž velmi rychle aktivují a projevují navenek potlačené zlovolnosti, falešnosti, zvrácenosti, intriky, dychtivosti což vede až k vraždám a zabíjení – jež jsou uloženy v nejhlubší podstatě charakteru – a hrozí jejich výbuch, často v důsledku jen malých bagatel. A to je přesně to, co učíš i ty.

Billy     Ano, neboť to přece není nic jiného než pravda. Děkuji však za všechno, co jsi uvedl a vysvětlil, neboť všechno dovoluje opět cenný pohled do vaší plejarische historie. Teď bych chtěl od tebe vědět, jak v podstatě posuzuješ naší pozemskou politiku. Ze svého pohledu to celé vidím tak, že se všechno ohledně politiky celosvětově zcela zbláznilo a politiku provozují absolutně neschopné elementy, které jsou – s velmi málo výjimkami – orientovány jen samy na sebe a na své panovačné chtíče orientované na svou vlastní touhu po moci a financích, a nedělají ani nic pro vlastní zemi, ani pro obyvatelstvo, ale pouze pro sebe samotné. Takto to vidím ve všech státech, přičemž v této věci někteří mocí posedlí doslova bijí do očí, jako je tomu v Německu, v USA, diktatuře EU a ve Francii.

Ptaah  Tím oslovuješ něco, čím se i my zabýváme a já za sebe mohu potvrdit, co jsi právě řekl. Z našich pozorování a objasnění plyne ve věci tebou zmíněného, že prakticky ve všech vládách všech pozemských států – odhlédnuto od mizivých výjimek – se vrchní a nejvrchnější představitelé, a s nimi spolupůsobící státní zodpovědní představitelé, rovnají absolutně nezpůsobilým elementům, které nemají žádné opravdové schopnosti k vedení státu. Proto nejsou schopny sestavit žádné jasné vůdčí směrnice a činit žádná jasná národu prospěšná rozhodnutí a nařízení, a tedy nejsou žádné schopny vykonávat. Jejich způsoby myšlení, jednání a nařizování jsou krajně nedostatečné a dětsky-nelogické. Jejich celkové myšlení a jednání je orientováno jen na vykonávání své moci, ve kterém není přítomný rozum a chápavost, protože většině mocných, kteří chybně vedou státy a národy, chybí rozsáhlé schopnosti, aby efektivně uchopili reálnou skutečnost a její pravdu. To ale na jednu stranu vede k tomu, že odpovědní státní mocnáři v důsledku svého zaslepení a posedlosti po moci nerozpoznávají efektivní pravdivé souvislosti stávajících faktů a ty proto ani nedokážou zvážit a zpracovat, ačkoliv by to udělat museli. V jejich smýšlení a usilování tkví jen mocenské chování, které si svou domýšlivostí a svým velikášským bludem, rádoby důležitostí a vědoucností atd., spojují se svou náboženskou klamnou vírou a tím si sugerují, že všechno konají a provádějí správně, což je ovšem absolutně opačně. To vede k důsledku, že stávající skutečná a pravdivá fakta nejsou schopni ani vnímat, ani rozpoznat, jelikož jsou toho absolutně neschopní v důsledku svého dětského nelogického rozumu, v důsledku nevyvinutého dospělého myšlení, nepoužívaného rozumu a ve své nedostatečné chápavosti. Kromě toho jim k tomu chybí snaha vytvořit nezbytné schopnosti a možnosti pro vnímání reálně efektivní skutečnosti a pravdy, takže tím pádem v této věci nedokážou rozpoznat a promyslet dotyčná fakta a jejich obsah. Následkem této neschopnosti nezvládají záležitosti rozumně a moudře zpracovávat, nedosahují žádných logických výsledků, ani hodnotných závěrů, které by zrealizovali. Právě naopak, důležitá fakta jsou chybně pochopena a chybně posuzována, z čehož pak vznikají absolutně špatná pochopení, ze kterých opět plynou katastrofálně hloupá a chybná rozhodování, jako tomu je odnepaměti.

Po pravdě je v současnosti jen velice málo důstojných osob ve státních řídících funkcích a u političek a politiků, kteří jsou důstojni a hodni svého úřadu a vnímají svoji odpovědnost a tu uskutečňují. A tak tomu je, přičemž absolutní většina všech vrchních i nejvrchnějších vládních a politických činovníků nevykazuje vůbec žádnou způsobilost pro vedení státu či politiky. Špatné je to v dnešní době obzvláště v Německu, kterému z nejpřednějšího místa špatně vládne kancléřka, která vyvolala uprchlickou katastrofu, jež se rozšířila už na celou Zemi. V této věci je tato osoba zodpovědná za velmi mnoho lidského utrpení a mnoho mrtvých, za což by se měla tvrdě přivést k odpovědnosti, měla by být vyloučena z kancléřského úřadu a na doživotí poslána do vyhnanství. Tato osoba navíc pracuje ve své bezmezné posedlosti mocí v pozadí a lstivě na tom, aby vytvořila po celé Evropě rozsáhlé nové společenské uspořádání. Její tajné snažení v této věci má tu povahu, že podobně smýšlející političky a státní úřednice jsou povolány na vysoké vládní posty, a sice v tom smyslu, aby takto v celé Evropě vybudovaly vládní matriarchát. Nejprve se to má dít dle jejího smýšelní přes diktaturu EU, přičemž se už drahnou dobu usilovně snaží o to, aby na křeslo prezidentky EU komise propašovala první neschopnou a mocíposedlou ženskou osobu. Dále se podobně snaží o totéž v Německu, totiž, aby do kancléřského křesla dosadila mocíposedlou ženskou osobu, o čemž také už drahnou dobu přemýšlí a kuje plány. A o to se snaží v tom smyslu, aby žena skrze ni získala přednostní »matriarchátské postavení« ve státě, v rodině a jakýkoliv patriarchát má být zakázán, důsledkem čehož pak má být s ohledem na matriarchát a pro zachování ženské linie zákonně určená přísná dědičná posloupnost a sociální postavení. Co je teď ještě potřeba říct ve věci nezpůsobilosti, chybně jednajících a panovačných vládnoucích, kteří už byli zmíněni, tak je potřeba ještě zmínit i diktaturu EU, Francii a USA – kromě uvedených německých mocných vládnoucích a jejich na nich závislých osob bez mozků a nechápavců, kteří nevnímají, co se v kancléřce skutečně děje za falešnosti. Toto jsou státy, které jsou špatně vedeny absolutně neschopnými, sebestřednými elementy, které nenávidí národ, jsou mocí posedlí a jsou to patolízalové. Tito mocní, všichni do jednoho, lpí jen na vlastních výhodách, profitu a svém blahobytu, mocenském počínání a svých vysokých odměnách, ale o blaho svých národů, o které by se museli zasadit a vykonávat pro ně v každém ohledu to dobré a to nejlepší, o to nemají zbla žádný zájem.

To, co je dále potřeba říct, to se týká změny klimatu, která se v následující době vinou neschopnosti vládnoucích a jejich chybných rozhodnutích bude projevovat nejenom velmi zvláštně, ale začne nabývat i mnohem zhoubnějších a zvrácenějších podob, jež budou škodit lidem, a mnohé bude ještě horší. To se bude dít na jednu stranu proto, že se vinou vědecké povýšenosti pověřených badatelů zhotoví nesmyslné hypotézy, které nebudou mít žádnou podstatu a hodnotu, a na druhou stranu proto, že se nebude pátrat po skutečných příčinách, a proto se nerozpozná, že ty všechny příčiny mají základ ve zcela zvrácených machinacích podmíněných masou přelidnění. Tyto machinace a intriky se rovnají obrovským životu nebezpečným vlivům na přírodu, její faunu a flóru, atmosféru, klima a celou planetu, přičemž tyto manipulace – jež je nutno nazvat kriminální – působí ve všem naprosto zničujícím, devastujícím, vypleňujícím způsobem, následkem čehož už byly tisíce rozličných forem života buď zcela nenávratně vyhubeny, anebo jim odteď vyhubení hrozí. A právě tito pověření badatelé jsou ti, kteří by měli myslet dál a měli by docílit pravdivých výsledků ohledně světové populace, která způsobuje ničení přírody, fauny, flóry, atmosféry, klimatu a planety s ohledem na budoucnost. To se ovšem na jednu stranu v žádném případě nedělá, zatímco na druhou stranu tito vědci a badatelé v této věci ani nemají k dispozici dotyčné dovednosti, jelikož nosí akademické tituly, které ovšem, jak ty stále říkáš – jsou jen šalba a klam, jelikož oni efektivní skutečnost a její pravdu nestudovali a nepátrali po ní, nýbrž zkoumali a zabývali se jen prázdnými domněnkami. Proto pro ně ani není možné, aby prozkoumali, rozpoznali, rozuměli a vyhodnotili efektivní fakta veškerých přírodních cyklů ve všech myslitelně možných a nezbytných souvislostech. Je pro ně tedy nemožné, aby získali nezbytné poznatky a vypočítali, co přinese budoucnost, aby nevyhnutelně a zákonitě – což musí být jejich povinnost – informovali pozemské obyvatelstvo o dosažených poznatcích a provedli osvětu. Proto vše pokračuje dál jako vždy – tradičně v ničivé, devastující a vyhlazující podobě, v důsledku čehož celkové a dále rostoucí přelidnění, stejně jako příroda, fauna, flóra celé planety míří ke katastrofě, jaká se ještě nikdy předtím na planetě neodehrála.

Ty už jsi jako chlapec ve 40. letech 20. století sepsal varování a ta jsi rozeslal početným novinám a rozhlasovým stanicím za pomoci svých učitelů Grafa, Lehmanna a faráře Zimmermanna, kteří vše rovněž přeložili do angličtiny, francouzštiny a italštiny. Totéž jsi činil pak i v 50. letech 20. století, což ale nikdy nepřineslo žádnou veřejnou reakci. Vždy si velmi přesně popsal, co vinou přelidnění a jeho zločineckých intrik přinese budoucnost, která už po řadu desetiletí nastala, je současností a dále bude vycházet najevo. Ovšem tvá jasná, varovná a osvětová snažení byla ignorována. Naopak jsi byl od začátku až dosud urážen a zesměšňován jako světonápravce, pomlouván i hanoben jako podvodník a lhář, a to lidmi rádoby lépe vědoucími, odpůrci a dalšími sebezvanými a vůči tobě velmi hloupě zmateně povýšenými osobami z důvodu nenávisti a pomsty. Obzvláště tak činí religionisté, kteří svým lhaním a podváděním ohlupují obyvatelstvo a kteří své věřící indoktrinují svými iluzorními, bludnými a mylnými naukami víry a nutí je v této věci ke klamné závislosti a nesamostatnosti. To ale odbočuji od toho, co jsem chtěl vlastně říct:

Obzvláště v Evropě budou vlády v následující době činit stále více chybných rozhodnutí, a sice zcela speciálně na téma klimatické změny zaviněné pozemským lidstvem. Zmíněná klimatická změna byla uvedena do chodu katastrofálně zničujícími intrikami přelidnění, v důsledku čehož už byla příroda, její fauna a flóra dalekosáhle usmrcena, zruinována a zdevastována. K tomu se přidávají stále četnější, mocnější a ničivější výkyvy počasí, ze kterých plynou přírodní katastrofy, jež s sebou přináší jednak skutečně obří potopy a záplavy a jednak do budoucna vytvoří stále větší a rozsáhlejší přírodní katastrofy, které poškodí a zcela zruinují stále více lidských vymožeností. Tyto události budou střídat neobyčejné vlny veder, jež už v tomto roce dosáhnou v Evropě teploty 43°C, a které usmrtí docela mnoho pozemšťanů, přičemž stále přibývající přírodní katastrofy se budou ustavičně stupňovat a často přinesou stále nestvůrnější a pustošivější devastace, ničení a v následujících dobách si vyžádají stále větší počet smrtelných obětí po celém světě. Zároveň se i sama planeta stále více vzpíná a způsobí zvýšené množství jak zemského tak podmořského zemětřesení a erupcí sopek. To se bude týkat nejenom známých aktivních sopek, ale i těch dlouhou dobu neaktivních atd. V lesích Evropy a jiných států se budou opět šířit rozsáhlé požáry vinou zvrácených žhářů, a také příroda sama někde ve světě rozdmýchá rozsáhlé požáry, které se stanou stále rozšířenější, ničivější a katastrofálnější, jak už jsem ti řekl při našich posledních rozhovorech. V následujících dobách rovněž narostou vraždy v rodinách, přičemž často dojde k zabití všech rodinných příslušníků, a stále více bude docházet k mnoha dalším zvrácenostem, které budou představovat nenávistné činy, které vyplynou ze zlého smýšlení, jako z rasové nenávisti, politických extremizmů, náboženské nenávisti vůči jinak věřícím a v důsledku povstání proti chybně jednajícím vládám. Následující časy budou takto zlomyslně formovány jako nikdy předtím a vyžádají si bezpočet lidských životů. Dále bude vinou nerozumu, mocenskou posedlostí, vinou zmatení, hlouposti a patologicky podmíněných zlých hrozeb, teroru, pomsty, panovačnosti a pomatenosti vědomí stále více a častěji zpochybňován pozemský mír, který byl od nepaměti křehký a vždy pouze časově podmíněný. To zcela obzvláště vinou Spojených států Amerických a jejich nepříčetných státních vůdců, jakož i vinou vedení EU diktatury, kam bude příští měsíc nově dosazena nezpůsobilá osoba nenávidějící Rusko.

Teď ale zpátky k tomu, o čem jsem předtím hovořil: Různé státy světa vedou takzvané seznamy vyhubených rostlin, zvířat a zvířeny atd., jakož i »Červený seznam ohrožených druhů zvířat a rostlin«, přičemž v těchto seznamech jsou uvedeny pouze druhy, které jsou pozemskému lidstvu dosud známé a z nich je jich uvedeno přibližně 28 000 coby ohrožených. Uvedeno ovšem není ono množství jim dosud neznámých druhů. Podle našich objasnění nejsou ovšem tyto údaje správné, neboť počet na Zemi ohrožených forem života rostlinných, zvířecích i zvířeneckých druhů –, jakož i ještěrky, hmyz, ryby, slepýši a hadi, a také k hmyzu nepatřící motýli/můry a brouci všech druhů a čeledí a další živočichové – je mnohem vyšší než jen 28 000. Co jsme dodnes vyzkoumali v oblasti ohrožených druhů a čeledí, tak jejich množství čítá 36 642, k nimž patří větší počet forem života dosud pro zoology, entomology a botaniky neznámých.

Hrozba vymírání a vyhubení zoologických, entomologických i botanických druhů a čeledí dále roste, a to stále rychleji, takže ty nejenže stále rychleji umírají, ale skutečně vymírají. Jak plyne z našich dlouhodobých výzkumů, prováděných denně už po dobu mnoha let, vymře v současné době každý den – podle okolností – mezi asi 70 až 180 druhy, ať už se jedná o botanické, zvířecí, zvířenecké a entomologické druhy a čeledě, kam patří i druhy ještěří, plazivé, vodní i další. A to už nelze přibrzdit, takže celková devastace rozmanitých druhů a čeledí pozemských živočichů a biodiverzity už nelze zastavit. To se bude dít i nadále, pokud se velmi rychle nezastaví klamná představa zemského obyvatelstva ve věci dalšího nadměrného plození potomků, což se mělo bývalo stát nejpozději v roce 1975 a od té doby bývalo mělo být zavedeno několikaleté zastavení porodnosti a její navazující následná kontrolovaná regulace. Do tohoto okamžiku by bylo bývalo možné zastavit všechno dosud zničující zlo způsobené atmosféře, klimatu a celé přírodě a její fauně a flóře, a vše opět vrátit do normálního běhu, což tehdy ještě bývalo mohlo být možné pomocí efektivního, rozumného a moudrého jednání, což už dnes ale možné není. To proto, že v celé přírodě a na planetě samotné bylo zničeno příliš mnoho a mnoho životních forem už bylo neodvolatelně vyhubeno. A to se stalo vinou zločineckých intrik přelidnění, a sice jeho potřebou po potravinách a spotřebního zboží atd., přičemž to všechno ničení stoupalo stále více v poměru pořád rostoucího přelidnění – a i dnes to rovněž nekontrolovatelně stoupá dál – což bylo možné zvládnout jen tím, že se do přírody, její fauny a flóry a do planety samotné zasáhlo zničujícím a vypleňujícím způsobem, což nyní pustošivě ovlivňuje i atmosféru a klima.

Mizící biodiverzita už dnes ohrožuje pozemské lidstvo, což všichni ti badatelé – povýšeně se označující jako »vědečtí odborníci«, – stále ještě žel nechtějí rozpoznat a pochopit, což platí i pro pozemské lidstvo, následkem čehož se jede dál ve starém a všeničivém stylu. To ale znamená, že v důsledku celkových vykořisťovatelských intrik přelidnění mizí a dále se plení rozmanitost druhů a biodiverzita Země a její příroda a fauna a flóra, což nakonec zpochybňuje přežití veškerého života a ohrožuje to tak i přežití celé planety.

V důsledku hlouposti a nezodpovědnosti si většina pozemšťanů namlouvá vinou nerozumu a nechápavosti, že uhyne-li stéblo trávy, bylina či vymře-li malé zvíře či hmyz atd., tak to prý není vůbec důležité, jelikož tím není údajně ohrožena osobní strava a životu tak nic nechybí, proto prý není důležité, když něco malého vymře. Přitom se ale nikdo nezabývá myšlenkou, že vyhubení a zmizení i jen jednoho jediného samotného rostlinného druhu, či jen jednoho maličkého zvířete urychluje úmrtí hmyzu a vyhubení nějakého jiného zvířecího druhu.

Většina pozemského lidstva v podstatě vůbec nepřemýšlí nad přírodou, její faunou, flórou, atmosférou a klimatem. Ona většina žije jen tak lehkomyslně, bez starostí, jen pro ten dnešní den, jak vždy říkáváš při našich soukromých rozhovorech. Takže se vůbec nedostaví myšlenka typu, že včely jsou, stejně jako další různé druhy hmyzu, důležitými opylovači květů, které např. představují jednu třetinu přirozených potravin pozemského lidstva. Vymření těchto různých druhů hmyzu má už dnes nepříznivé důsledky v produkci různých přirozených potravin, čímž už po celá desetiletí vládne hlad a bída v zasažených zemích a mnoho lidí umírá strastiplně hladem. O těchto nadmíru fakticky špatných následcích, které do budoucna vyjdou najevo nepřetržitým vymíráním druhů, o těch přelidněné pozemské lidstvo ale vůbec, vůbec nepřemýšlí, v důsledku čehož nelze dohlédnout na děsivé důsledky, které už z toho pro něj vyplývají. To se ale do budoucna změní pro potomky dnešního, zítřejšího a pozítřejšího nezodpovědného pozemského lidstva. Budou to tito potomci, kteří zažijí a pocítí budoucí zlé důsledky a proklejí své předky a jejich nezodpovědnost. Ono ovšem nezůstane jen u dnešního přehledného seznamu mnoha různých vyhubených druhů a čeledí, ale bude to do budoucna i mnoho dalších a jiných zvířat, rostlin, zvířeny, hmyzu a rozličných dalších forem života, jež budou v budoucnu ohroženi vymřením. To ovšem pozemšťana dnešní doby nezajímá, neboť dosud ani nedokáže uvážit, jaké nestvůrně děsivé následky s sebou přinese vymírání dalších druhů a čeledí. A na tom ponese vinu jen a výhradně pro planetu Zemi nestvůrné a neúnosné přelidnění se všemi svými zničujícími intrikami, jako se tomu děje ostatně i dnes za vše, co se už odehrálo ve věci vymycování rozličných druhů a čeledí široké přírodní rozmanitosti života a biodiverzity. To se děje proto, že nechce být rozpoznáno, že na všem nese vinu bezuzdné přelidnění a destruující machinace, které ničí klima, přírodu, faunu, flóru a atmosféru. Nechce se rozpoznat a adekvátně jednat v tom smyslu, aby se jen pomocí nějakého drastického celosvětového víceletého zastavení porodnosti a následné drastické celosvětové kontroly zabránilo ještě tomu nejhoršímu a mohla nastat regenerace toho, co ještě zachránit půjde. Regenerace toho, co zachránit ještě půjde ohledně přírody, fauny, flóry, atmosféry, klimatu a planety samotné, přitom bude vyžadovat velmi dlouhé časové období, rozpínající se přes mnoho generací.

Co se ale teď nezodpovědně dělá, je to, že nedospělé a nevědoucí dítě jménem Greta Thunberg je ostudně zneužito k tomu, aby vedlo celosvětové hnutí na ochranu klimatu »Fridays for future«. Děje se to přesto, ačkoliv toto nevinné dítě ve věci faktických souvislostí ve věci ničení a hubení přírody, fauny, flóry, klimatu a planety atd. nemá žádné tušení a vědomosti. Navíc toto nevědoucí dítě, které od svého prvního vystoupení mezitím propadlo klamné představě sebe zdůrazňování, trpí mírným autismem, kvůli němuž má slabost v sociální interakci a také ve věci komunikace. Další poruchy jsou u tohoto dítěte v té podobě, že je řízena zvyky a tradicemi a nemá projev schopnosti empatie, jak jsem dokázal jednoznačně diagnostikovat. Dále není schopno v důsledku opožděného vývoje vědomí správně rozumným a chápajícím způsobem vnímat skutečnost a její pravdu, takže má tendenci k tomu, se myšlenkově rozvláčně zabývat v nějaké věci jen jednotlivými faktory, aniž by dokázala ve své realitě uchopit základní faktory. V důsledku toho se nedokáže reálně vžít ani do svého konání ohledně svého »klimatického protestu«, což nedokáže učinit v důsledku chybějící schopnosti registrovat hnutí a pohnutky u lidí, ani u všelijakých forem života v přírodě. Toto dítě je formováno i silně nedostatečnými sociálními schopnostmi, jakož i sporadicky slabou pozorností, přičemž je při svém protestování hnáno silně niterním patologickým nutkáním.

Klimatická změna, kterou pranýřuje teprve nevědoucí dítě a od té doby vyvolává po celém světě velká pozdvižení sahající až do vlád, k tomu navíc dalo masově podnět naivně protestujícím řvounům za klima, kteří – stejně jako to dítě – nemají žádné tušení, ani vědomosti o tom, jaká jsou skutečná fakta, což má za následek, že vládnoucí a politici to celé začnou znevažovat v populistické podobě a začnou toho navíc zneužívat, aby tím začali plnit své státní kasy. To pak bude v té podobě, že nezodpovědní vládnoucí a politici vynaleznou a prosadí nové povinné odvody a daně, které pak neodpovídají ničemu jinému než finančnímu vykořisťování obyvatel, aby takto nelegálně naplnili státní kasu, jejíž finance se opět nesmyslně prohýří a navíc se k tomu nadělají ještě další dluhy.

To, co musím teď říct, to jsou fakta, která jsou vlastně takové povahy, že se o nich nehodlám vyjadřovat, neboť to neodpovídá mé potřebě, abych se vměšoval do zmatených, popletených, chybných, hloupých a nelogických intrik vládnoucích úřadů a jednání a chování pozemských vlád a politiky. Nicméně nezbytnost vidím v tom, abych to dnes přesto udělal a řekl, že absolutní většina pozemských vládnoucích a politiky lze sice posoudit jako dospělé dle jejich tělesné vyzrálosti, ale nikoliv ve věci jejich dospělosti ve vědomí. V této věci totiž žije jejich absolutní většina s ohledem na jejich rozum a chápavost na nedospělé, dětské úrovni – ať už je každý jednotlivec jakkoliv starý dle pozemských roků. V tomto stavu chybí ovšem této většině schopnost posouzení, rozhodování, jednání a chování, stejně jako schopnost odpovědnosti, načež je pro vedení obyvatelstev a národů neschopná. A tato neschopnost, stejně jako její sobectví a zbabělost v rozpoznání skutečnosti a pravdy, a strach před veřejným názorem atd. vede k tomu, že nevěnuje žádné myšlenky tomu, aby tato většina viděla a rozpoznala nepříjemnou pravdu, že skutečnost je jiná, než ta, kterou tvrdí, že zná. Takže se nestará ani o skutečnost a její pravdu, ani o to, co by bylo nezbytně nutné rozpoznat a učit ve věci skutečných příčin poškozování atmosféry, klimatického ničení, ohrožování veškerého života a ničení přírody a planety samotné. Totéž platí i o tématu hubení celé rozmanité biodiverzity flóry, jakož i stavu stále více ohroženější fauny, ve které stále více druhů a čeledí nejrůznějších forem života vymírá vinou pozemšťanů. A že celá tato bída, zlo, ničení, smrt a hubení atd. zuří jen a pouze pozemšťanskou vinou, a sice v důsledku obrovského přelidnění, které vinou svých machinací a intrik zpochybňuje veškerý život, to ty nejvyšší a vysoké celosvětově odpovědné lidi nezajímá. A neučiní-li se přítrž dalšímu narůstání přelidnění nějakým celosvětovým a mnohaletým zastavením porodnosti, s tím, že se po ní rozhodne a provede nějaká pádná celosvětová kontrola porodnosti, což se mělo bývalo uskutečnit nejpozději do roku 1975 – což se ovšem nestalo, – pak bude hubení a ničení pokračovat dál a nakonec to povede k hořkému konci a nezadržitelné likvidaci celé existence Země a všech jejich forem života všeho druhu a čeledí.

Už teď se kujou tajné plány, jak národy využít a vykořistit tím, že se na ně lstivě uvalí nové daně, jako např. odvody prémií na údajnou ochranu klimatu, jakož i odvádění daní za vypouštění všelijakých emisí. V této věci se bere v potaz využívání dnešní techniky, aby se pod tlakem vynutil odvod nových daní a dalších dávek z obyvatelstva, které často musí už tak velmi namáhavě odvádět svou denní práci při nízkých mzdách a musí žít ve skrovnosti, zatímco vládnoucí žijí v přepychu díky dělnictvem namáhavě odvedených daní a navíc jsou vládnoucí od těch nových odvodů a daní osvobozeni. Skutečně existují již první zárodky toho, aby se obyvatelstvo vykořisťovalo novými odvody a daněmi. Finančně oloupit se mají v dnešní době za věci, které vypouští velmi silné emise, jako např. topení, sportovní, přepravní a dopravní prostředky, pracovní stroje, lodě a letadla a různé další věci. To proto, že zatím neexistují žádné skutečně pádné, jiné a lepší možnosti vyrábět a využívat vozidla, topení, letadla, lodě a pracovní stroje atd., která by byla bez CO2 a bez dalších emisí. Také nová a aktuálně moderní elektrická auta, která jsou v kurzu, přitom nepředstavují žádné řešení, byť se propagují proto, aby zredukovala škodlivé a klimatu škodící emise, neboť na jednu stranu vzniká tímto neuváženým, zmateným a scestným propagováním produkční šílenství a na druhou stranu vzniká dnes nepřehlédnutelná nenávist té velké části národa, která propadla a nadále propadne šílenství klimatické ochrany. To bylo vyvoláno Gretou Thunbergovou a odteď to už proniklo až do vlád a má následně sloužit k finančnímu vykořisťování obyvatelstva.

Co se týká faktu ve věci skutečného původu ničení klimatu, tak tomu dítě Greta Thunberg nerozumí, ani ho nerozeznává, což platí i pro všechny ty celosvětové masy, které hloupě, nerozvážně a naivně křičí »jsem pro« a »hurá« na pořádaných klimatických demonstracích a kladou si nesmyslné požadavky. Požadavky jsou směrované na chybně vládnoucí a politiky, kteří se dostali do svých pozic na populistické vlně a cítí se v ohrožení, a teď podávají ruce té lůze demonstrující za klima a mají následovat jejich nesmyslné požadavky. A tito politici jsou, jak ostatně vždy říkáš, »kňučící vlci, kteří se bojí o své posty«, kteří přesně z toho důvodu poplují s proudem klimatických demonstrací a klimatických demonstrantů, a jak ostatně říkáš, budou kňučet společně. Celá tato vládní přetvářka, resp. kňučení vládnoucích a všech ostatních úřadů, organizací a ochránců klimatu, je jen pouhé zdání a podvod, stejně jako jejich marné návrhy a usnesení jakéhokoliv druhu. A je tomu tak proto, jelikož v principu jediné řešení spočívá pouze v tom, aby pozemské lidstvo za pomocí mnohaletého zastavení porodnosti a za pomoci následně trvalé a kontrolované regulace porodů přivedlo počet svých obyvatel na úroveň přiměřenou pro planetu a tento počet je nutno udržet. Pouze tím lze zastavit zvrácenosti, ničení, likvidaci a hubení všech druhů vinou zločineckých intrik přelidnění. V běhu velmi dlouhého času pak lze za určitých okolností a snažení něco v přírodě a na planetě opět uklidnit a alespoň částečně normalizovat. Rozsáhle to normalizovat už není možné a ani to už není možné uskutečnit, poněvadž už toho bylo v přírodě, fauně a flóře zničeno, zlikvidováno a vyhubeno přespříliš, což platí i pro planetu samotnou ohledně jejího nerostného bohatství, které bylo nezodpovědně a zločinecky vykořisťováno. V důsledku toho – viděno již z dnešní doby – se planeta na dlouhou dobu pro lidstvo vzdálené budoucnosti stala marnou a neužitečnou. Už dnes nechává tento fakt rozpoznat to, že následná existence pozemského lidstva ve vzdálenější budoucnosti může probíhat jen tím, že by se uskutečnila velmi rozsáhlá emigrace lidstva, resp. přesídlení lidstva na nějakou novou, velmi dalece vzdálenou a zatím nezničenou planetu. Pokud by se tato naděje mohla vzít v potaz, pak by ale neodpovídala ničemu jinému než jen nejisté naději, a sice i proto, že cizí planetární národy by podle okolností nebyly ochotné nechat si imigrovat, resp. přistěhovat do svého slunečního a planetárního systému natolik eticky-morálně zvrácené lidstvo, jako je tomu právě v případě pozemského lidstva, jehož většina je na tom zle ohledně smýšlení. Ale opět odbočuji od toho, co chci v principu říct ohledně změny klimatu, nesmyslných, nepřiměřených a hloupých požadavků demonstrantů za klima a vlád. Nějakou dostatečně účinnou změnu klimatu už nelze během krátké doby provést, jak jsem již zmínil, takže dotyčné myšlenky, přání, snahy a návrhy atd. jsou nesmyslné a tím naprosto nelogické a nejsou orientované na celosvětové zastavení porodnosti za účelem zastavení a ukončení všech zničujících, likvidujících a vyhlazujících intrik ohledně potřeb přelidnění, které už překročily všechny meze.

Všechny ty požadavky a nároky, že se má omezit produkce škodlivých emisí, obzvláště CO2 nemohou být iluzornější ať už je to u automobilů všeho druhu, u letadel, lodí, výrobních strojů a topení atd., anebo že se mají celkově zakázat a úplně všechny předělat, přeměnit a přestavět na elektřinu. Přirozeně by se mohlo, to je nepopiratelné, těmito opatřeními docílit jisté snížení emisí, ale nepředstavuje to nic jiného než jen kapičku na rozžhaveném kameni, jak ostatně říkáš ve srovnání ohledně jiných věcí, takže jsou tato opatření k ničemu, pokud se učiní. Faktem totiž je, že by se malou redukcí všech škodlivých emisí v rámci veškerého narušování atmosféry, klimatu, planety, její přírody, fauny a flóry nic nezměnilo. To proto, že masa pozemského přelidnění nadále bezmezně stoupá a ve skutečnosti se neprovádí žádné nezbytné víceleté zastavení porodnosti po celém světě s následnou regulací porodnosti. V důsledku dalšího růstu přelidnění a v důsledku stoupajících intrik ničících planetu a život s každým novým porodem pozemšťana, se stávají zcela směšnými všechny požadavky naivního dítěte Grety Thunberg i všech jejích stoupenců, rovněž nevědoucích, naivních, které je nutno označit za hloupé demonstranty za klima. K tomu patří i akce vládnoucích a politiků, jež se ve své hlouposti rovněž zesměšňují – což by mohlo národy pobavit, pokud by to zlo nebylo tak vážné, – jelikož i tito nejvyšší a vrchní státní vůdci nevnímají a ani nerozumí, co je skutečně potřeba udělat v nouzi. Tato potřeba totiž nevyhnutelně představuje mnohaleté zastavení porodnosti a následně zásadní kontrolu porodnosti, aby se pozemské lidstvo v dohledné době zredukovalo v rozumné a lidem důstojné podobě. To ovšem pozemské lidstvo nebere v potaz a odmítá to, neboť to si chce uchovat své zločinné machinace v podobě naplňování svých životních potřeb a blaha, svého stravování a luxusního zboží, stejně jako nechce omezit svou touhu a závislost po dovolených a cestování. Ale pouze tím, že bude učiněno to nezbytné, bude možné chránit a zachovat všechen život a veškerou existenci, totiž pouze tehdy, pokud bude zamezeno přelidnění se všemi svými intrikami, které vše ohrožují. Jen tak bude možné postupným a mnohá staletí trvajícím procesem opět obnovit a zregenerovat všechno to, co v celé biodiverzitě rozmanitosti druhů a planety samotné ještě nebylo zničeno a vyhlazeno.

Billy     Děkuji. Dlouhá řeč, velký význam. Ono je dobře, myslím si, že i ty jsi pro jednou takto něco řekl a ne vždy pouze já. To shledávám obzvláště dobré proto, že každý člověk musí zastupovat svůj vlastní osobní názor, jakož i, že každý člověk musí rovněž respektovat názor druhého. A přesně takto se chovám, takže si vážím každého názoru člověka coby jeho právo a respektuji tento názor, a sice lhostejno, jakého druhu tento názor je a jak se zastupuje, za předpokladu, že není kriminální, zločinecký či směrován proti tělu, životu a bezpečnosti lidí nebo není trýznivé povahy atd. vůči nějaké jiné formě života atd. Každý člověk má tedy principiálně právo na svůj vlastní názor a to platí i pro každou náboženskou, filozofickou, ideologickou, světskou či jinou víru, ať už je ta víra jakkoliv iracionální a střeštěná, ale nesmí být akorát kriminální, zločinecká a zvrácená vůči tělu a životu. Z tohoto pohledu nechávám každého člověka se svým názorem takovým, jaký je, takže nábožensky věřícího nikdy neodstřeluji a nenapadám mu jeho bludy, kromě toho, když naopak takto útočí vůči mně. V principu ovšem ponechávám každého člověka takovým jaký je, jak myslí a míní, takže ho coby člověka akceptuji takového, jaký je se svým názorem, takže mu jako takovému prokazuji nezbytnou úctu a respekt a neodsuzuji ho, ovšem mohu ho upozornit na jeho hloupost, když si něco chybného myslí, chybně jedná či se chybně chová, když mu to škodí či když to přináší škody jiným lidem.

Ptaah  Už dlouho jsem měl potřebu, abych sám řekl něco v tom smyslu, jak jsem to udělal. A to, co jsi teď ještě vysvětlil ohledně svého chování vůči přijímání názorů druhých lidí, tak vím velmi dobře, že to jsou skutečně tvé bezvadné a korektní způsoby.

Billy     Teď už je to učiněno, a tak je to zřejmě dobře a správně. Chtěl bych k tomu i já ještě něco dodat, totiž to, že klimatičtí křiklouni všeho druhu – a ti z organizací na ochranu klimatu, jakož i ti nyní ve vládách a v politice mající plnou hubu řečí, – ale nechtějí slyšet nic o pravdě skutečného ničení klimatu. Důvod toho tkví zcela jednoznačně v tom, že nechtějí přemýšlet o tom, že přelidnění se svými zničujícími machinacemi všeho druhu nese na všem vinu, jakož i to, že pouze zastavení porodnosti v dlouholeté podobě a kontrola porodnosti může zabránit tomu nejhoršímu zlu. Teď to zřejmě bude více než sedm let ve věci zastavení porodnosti, jelikož se přece masa lidstva giganticky navýšila od té doby, kdy bylo ohlášených oněch 7 let. Většina lidí na Zemi je prostě nepoučitelná a natolik egoistická, orientovaná sama na sebe, bezohledná a bezcitná vůči Zemi, přírodě, její fauně, flóře, atmosféře a klimatu, že se člověku chce brečet. A této většině je navíc celá pozemská existence absolutně lhostejná, stejně jako všechen život vůbec, takže se už tvrdohlavě vzpírá tomu, byť jen chvilku zapřemýšlet nad tím, že k celkové existenci a veškerému životu všech životních forem patří také upuštění od záměru plodit potomky. Tato tvrdohlavost, lhostejnost a i nezodpovědnost, nejsou spjaté s tím, a nemají nic společného s tím, že člověk zastává a tvoří si vlastní svobodný názor, nýbrž jen s tím, že se osobní egoizmus za všech okolností, za každou cenu a bezpodmínečně postaví nade vše, oproti veškeré moudrosti a zodpovědnosti.

Další věc je, domnívám se, ten fakt, že pozemské lidstvo je nutno rozdělit do šesti kategorií, přičemž z toho plyne následující:

Zaprvé: u většiny pozemšťanů už v dnešní době není možné, aby ještě dokázali vést správnou, zajímavou, závaznou a hodnotnou komunikaci.

Zadruhé: většina lidstva už v dnešní době nepěstuje žádné hodnotné mezilidské vztahy, takže i lidská soudržnost všeobecně natolik zakrněla, a nadále ještě více zakrní, že nebudou vznikat už ani závazné známosti, nemluvě pak ani o upřímně poctivých a závazných přátelstvích.

Zatřetí: většina dnešního lidstva je zcela pasivní ve věci skutečně cenných zájmů a činností s trvalou hodnotou a zakrňuje ve vědomí a rozumové chápavosti stále více, nevzdělává už dál svůj intelekt a inteligenci (ve smyslu německého Intelligentum – pozn. překl.), nýbrž čím dál tím více chátrají důsledkem bezhlavého a otupujícího užívání stále novějších technických a elektronických vymožeností.

Začtvrté: většina dnešního lidstva je natolik otupělá, že už si není schopna vytvořit svůj vlastní názor, takže upadne už jen do závislosti, když podlehne bludné víře důsledkem vtlučených, sugestivně-populistických hesel, lží, slibů a pomluv, které jí vnucují politici, vládnoucí, kněžouři, kazatelé, vůdci sekt či tajných spolků atd. a dle jejich vůle a mínění se jimi tato většina nechává oblbnout.

Zapáté: většina dnešního lidstva je naprosto lhostejná vůči spolubližním, přírodě a její fauně a flóře, stejně jako ve věci efektivní skutečnosti a její pravdy.

Zašesté: jen velmi nepatrná část dnešního lidstva má zájem o efektivní skutečnost a pravdu všech věcí, jakož i o celkovou existenci všeho stávajícího v každém ohledu, ve všem planetárním, univerzálním a celkově tvořivě daném v každém ohledu tak, aby si tato část vytvořila a zastupovala vlastním rozumem a odpovědností podpořený názor, resp. mínění. Skutečně je to přece tak, že vše převažující většina pozemšťanů neužívá ani rozum, ani chápavost a proto si vykračuje tupě a slepě ve zjevné hlouposti, vůbec o nic se nezajímá, s výjimkou vlastního blaha, dostatečného množství peněz a nezbytných potřeb, aby vůbec dokázala existovat.

Ptaah Nechť tvá slova dolehnou do uší pozemšťanů, neboť tam patří.

Billy     Když máš pravdu, tak ji máš se vším všudy. Hovořit o tom ale dál stejně nemá smysl, takže bude zřejmě lepší, když se tě zeptám na něco, co mě zajímá. 

V podstatě na Zemi ve volné přírodě a její fauně a flóře vlastně už neexistuje nic, co by nebylo kontaminováno všelijakými pesticidy, prostředky na ochranu rostlin apod., a sice nehovořím o přirozených toxinech vznikajících ve volné přírodě, nýbrž o umělých jedech všemožných a myslitelných druhů vyráběných pozemšťany. Už tvůj otec Sfath mi v polovině 40. let 20. století objasnil, že všechny druhy toxinů vyskytující se ve volné přírodě, resp. uvolňované bakteriemi, rostlinami, zvířaty, rybami, slepýši, hmyzem, hady a zvířenou atd. či rozpadem bakterií vznikající organické jedovaté láky, a sice lhostejno jaké, se nevyskytují v nadměrném množství a nejsou bezpodmínečně smrtelné jako ty smrtící jedy, které produkují pozemšťané. Řekl také, že se všechny tyto jedovaté látky v příštích letech dostanou do všech přirozenou cestou pěstovaných potravin, jakož i do spodních vod a tím i do koloběhu potravin člověka. To pak bylo už od 50. let 20. století vědecky doloženo a také vědecky prokázáno. Dotyčné výsledky bádání však příslušní vědci a úřady před veřejností zamlčeli, ačkoliv se tím zabýval i Švýcarský zdravotní úřad, který se – pokud si správně pamatuji – v 60. letech 20. století přeměnil na Federální úřad veřejného zdraví či tak, načež se pak v 80. letech 20. století ještě jednou přejmenoval a označuje se krátce BAG. Dnes se tedy jedná o » Spolkový úřad pro zdraví« (BAG = Bundesamt für Gesundheit), který patří k oddělení vnitra a je zodpovědný za národní zdravotní politiku a za podporu zdraví švýcarského obyvatelstva. Přitom ale nelze pochopit, že tento úřad nezakázal veškeré využívání a rozsévání jedů, naproti tomu navíc tvrdí, že jisté velmi nepatrné množství je pro lidský organizmus neškodné a snesitelné. To stojí v příkrém rozporu s tím, co jsi už často vysvětloval – jakož i tvůj otec Sfath, – že jedy všeho druhu, byť v tom vůbec nejminimálnějším množství o velikosti jednoho jediného mikrogramu, jsou škodlivé pro celý lidský organizmus, což platí i pro všechny ostatní formy života vůbec. A Sfath vysvětloval, jakož i ty, že faktem zůstává, že vinou těchto nejminimálnějších stopových jedů vzniknou u člověka do budoucna rozmanité choroby, které by neexistovaly nebýt těchto jedů vpravených do organizmu. To znamená, že i z těchto nejminimálnějších stopových jedů plynou nové choroby, škody a bolesti, které dříve neexistovaly, anebo jen v nepatrně malé míře, jež se ale velmi rozmohly od zavedení a rozšíření jedovatých látek, a ty dosud stávající bolesti a nemoci dále urychlují a vyvolávají nové choroby.

Ptaah  Tak tomu skutečně je, ale je potřeba ještě zmínit i to, že už od poloviny 60. let 20. století dochází také ke kontaminaci spodních vod vinou nezodpovědného šíření a využívání rozličných jedů v celé přírodě a květeně, a tím se tyto látky v podobě jedem kontaminované pitné vody dostávají rovněž do lidského organizmu. Totéž platí i o nejjemnějších jedovatých částečkách, které plují vzduchem v atmosféře a v důsledku vdechnutí se dostávají do plic, a tím i do krve a celého organizmu.

Billy     Tak to zřejmě bude, a ty to musíš vědět přece mnohem lépe než naši vědci, kteří se vůči vašim mnohem pokročilejším znalostem a zkušenostem prakticky teprve pomalu vyhrabávají ze svých jeskyní a spatřují teprve stébla trav, u kterých vnímají pro ně zatím ještě nevysvětlitelnou vnější strukturu a začínají rozpoznávat první podrobnosti. Podíváme-li se na to, co od 40. let 20. století dodnes vyplynulo ohledně užívání jedovatých látek v přírodě, tak se vše to, co říkal Sfath, dnes prokazuje jako skutečnost. Mezitím se totiž jeho předpovědi už dlouho staly faktem a skutečností, totiž, že využíváním a rozséváním umělých jedovatých látek v přírodě v budoucím čase – z tehdejšího pohledu šlo právě o druhou polovinu 20. století, dnešní dobu a budoucí dobu – vyvolá deformace a všelijaké změny na lidských tělesných končetinách, jakož i výskyt zdravotní újmy u živočišných a rostlinných forem života. To právě kvůli tomu, jak už jsem řekl, že dochází k užívání a rozsívání takového množství, které je všeobecně škodlivé, což je nutno posuzovat relativně. Sfath tehdy rovněž vysvětlil, že tyto umělé jedy budou způsobovat silné negativní změny v mozku lidí a poškodí vědomí, což může vést ke zhloupnutí. Je tomu ale i tak, jak tehdy zcela mimořádně zdůraznil, že vinou působení vše kontaminujících umělých jedovatých látek dojde u většiny lidstva k těžkým, rozmanitým a částečně nevyléčitelným chorobám, jakož i k takovým změnám vědomí a jeho těžkým poruchám, v důsledku kterých se člověk omezí při využívání rozumu a chápavosti, anebo si užívání těchto vlastností částečně dokonce zcela znemožní. Následkem toho, jak vysvětlil, na což si velmi dobře pamatuji, klesne velmi mnoha lidem jejich síla vědomí a stanou se velmi náchylní k nelogickému myšlení, jednání a k závislostem. Navíc dojde k silnému narušení a ochabnutí vlastní schopnosti lidí uvažovat a rozhodovat se, a tím budou krajně manipulovatelní řízenými vlivy zvenčí.

Nuže, k tomu všemu, co mi Sfath v této věci vysvětloval, jsem se už porůznu hodně napřemýšlel a došel jsem k závěru, že vysvětlením může být pravděpodobně to, že vinou jedů vznikající narušení a změny vědomí, stejně jako omezení rozumu a chápavosti – jak předpověděl tvůj otec – odpovídá právě tomu, co jsi už před několika lety zjistil a říkal, když jste u většiny pozemšťanů nezjistili žádný pokrok ve vědomí, ale jen jeho zakrňování. Pokud toto uvážím, tak to tak zřejmě musí být, že u většiny pozemšťánků v podstatě nepříliš vysoce vyvinuté inteligenství (ve smyslu německého Intelligentum – pozn. překl.) ve věci jeho úrovně stále více ochabuje, resp. inteligence (ve smyslu německého Intelligentsein – pozn. překl) stále více zakrňuje v důsledku nevyužívání rozumu a chápavosti. A to se může stát podle mého názoru jen tím, když už nedochází k budování intelektu v důsledku chybějící a nevykonávané nutně nezbytné rozumné chápavosti. To si ale velmi dobře dovedu představit u lidí, kteří propadli náboženské klamné víře a ideologiím, pochybným filozofiím a všelijakým jiným vírám, jsou v něčem zažraní v rámci chybného poučování a chybných informací, v rámci chybných názorů a/nebo propadli bludům a zmatkům. Je tomu tak v té podobě, že většina lidí tohoto světa propadla takovýmto vlivům, a jinými lidmi je takto sugestivně ovlivňována, indoktrinována a přiměna k víře nějakého druhu, načež se tato většina domnívá, že tím teď nalezla a získala naprostý vrchol veškeré moudrosti, ale vpravdě propadla jen nějakému zmatenému klamu. Tomu se děje proto, že tito lidé se nepřiklání k efektivní skutečnosti a její jediné pravdě a nehledají v sobě pravdu v naprosto neutrální podobě, aby se osvobodili od jakékoliv víry a od vnějšího ovlivňování a aby se učili být sami sebou a důvěřovali jen sami sobě. To ale znamená, že člověk – ať už je jaký chce a kým chce – se neoddává žádné víře, a vše, s čím přijde do kontaktu, sám uváží, odůvodní, zpracuje a učiní to svou pravlastní vědomostí. Ve věci učení se a hledání pravdy přitom nesmí nic nechat rozhodovat ostatní, nýbrž to má a musí být ponecháno v každém ohledu jen a pouze na něm, neboť on sám je sám sebou a smí a může rozhodovat jen sám o sobě, nikdy však jiný člověk. Nějaká víra se však v každém případě rovná krajně sugestivnímu a indoktrinujícímu ovlivňování a nutí člověka, aby věřil v něco, co je mu vtlučeno do hlavy, načež v každém ohledu nevyhnutelně pozbude své samostatnosti ve věci svého osobního hledání, svého vlastního promýšlení, svého osobního hledání pravdy a její nalezení. Vírou ztrácí člověk v každém ohledu svou samostatnost, svébytnost a sebepoznání, jakož i svou osobní svobodu rozhodování a schopnost rozhodování, načež se stane zákonitě otrokem své víry, od které se pak dokáže osvobodit – pokud vůbec – už jen se značnými potížemi či už vůbec ne.

Co by mě ale ještě zajímalo, je to, co vlastně zde na Zemi tvůj praprapraděd dělal. Jednou jsi ho krátce zmínil při jednom soukromém rozhovoru, ale jeho jméno jsem zapomněl.

Ptaah  Můj praprapraděd se jmenoval Isobron a význam jeho jména zní »Ten, který začíná bouři hromem«. Byl jazykovědcem a znalcem písma a přišel na Zemi s mnoha svými učenci v době středomořských a předně-východních civilizací. Usídlil se v oblasti, která se pak nazývala a dodnes nazývá Egypt, přičemž hodně cestoval, také do země, která se dnes jmenuje Řecko. Vždy se snažil dostát svým vědomostem a rozšiřoval písmařství a jazyky, o což se snažil v oblasti Středozemního moře u různých národů, které jeho učení přijali a naučili se písmu. Podle národa a jazyka je vyučoval nejrůznějším písemným formám, od ryzího obrázkového písma až po grafické uspořádání fontů písmen v různých jazycích. Totéž pak činili i všichni jeho žáci obojího pohlaví, kteří se rozšířili po celém světě a kteří v písmu a jazyku vyučovali tehdy početně ještě ne tak velké národy. A když hovořím o národech, pak tím nejsou míněny samotná obyvatelstva, nýbrž jen ti z nich, kteří se i v někdejší době snažili o vyšší vzdělání a více vědomostí atd., než to bylo vlastní většině v národě.

Billy     Takže tvůj praprapraděd byl v někdejší době na Zemi a vyučoval dřívější národy písmu, což tak činili i jeho učenci po celém světě, takže lze říct, že vlastně všechny u pozemských národů na Zemi dříve užívané písemné jazyky mají plejarische původ.

Ptaah  Tak to můžeš říct, ano. V průběhu času byla tato prapísma ve své formě přirozeně neustále pořád měněna či vyřazována z používání, takže mnohé z původních druhů písma jsou dnes už dostupné jen coby historický pozůstatek – pokud vůbec. Co je k tomu ale ještě potřeba říct, je fakt, že už velmi brzy byla písemná řeč žel zneužita pozemskými znalci písma. Tak učinily obzvláště písma znalé osoby, které písemně zachycovaly historické události, které ovšem samy zcela falešně a nedostatečně interpretovaly, dle vlastních a nepřesných pozorování, jakož i na základě velmi často klamavého vnímání a fantazie, nedostatečných vzpomínek a domněnek. To rovněž vyplynulo, když byli znalci písma zangažováni a pověřeni lidmi za účelem písemných záznamů, přičemž bez výjimky nastalo, že osoby znalé písma a tedy i psaní nikdy nesepsaly přesně to, co jim bylo k zápisu uloženo. V důsledku toho vždy vyplynulo, že lidé, kteří pověřili znalce písma, neboť právě sami byli písma a spisovného jazyka neznalí, nemohli učinit nic jiného, než že své požadavky pro písemné zachycení atd. vyložili znalcům písma ve své jednoduché mluvené podobě. Písmoznalci si pak dovolili to, že to jim vysvětlené a řečené písemně zachytili vlastními interpretacemi dle jejich vlastního pochopní a dle jejich vlastního výkladu. A bylo tomu proto, že písma neznalí lidé, kteří něco zadali k sepsání, nebyli sami v pozici, aby to řečené a vysvětlené nadiktovali přímo do spisovného jazyka. Ve všech starých písemných podáních proto vznikly v důsledku vlastních interpretací znalců písma chybné popisy a částečně krajně závažné falešné interpretace, které se uchovaly až do dnešní doby a v těchto chybných podobách se rovněž vyučovaly. To se rovněž dělo ve všech dobách ve věci všech náboženských písemných záznamů, neboť pouze jedna osoba byla znalá písma a spisovného jazyka a jinak vůbec žádná z osob, kterým se písemné podání připisuje, takže ony všechny osoby si nechaly své výpovědi zapsat od znalců písma ve spisovné řeči, přičemž tito znalci vše sepsali dle vlastních písemných schopností a navíc vlastními interpretacemi a na základě vlastních domněnek atd. Tak tomu bylo i u všech velkých i malých náboženství a jejich sekt, tak tedy i u islámu a křesťanství. Tak jako v případě Jmmanuela po jeho útěku z Jeruzaléma byl celý jeho životní příběh od narození až do smrti rozšířen, a později i sepsán, s nestvůrnými falzifikacemi, lži, tvrzeními a pomluvami, tak se totéž událo i v případě Mohammeda, jehož správné jméno bylo Abdul Kasim Muhammad Ibn Abdallah. U Jmmanuela byl znalý písma pouze Jidáš Ischkeriothský, ovšem nikdo další z jeho učedníků, ať už to byli muži či ženy, přičemž jeho učednictvo bylo početnější než jen počet dvanáct, kteří se uvádí v Novém zákoně, který je plný výmyslů, zfalšování, chybných tvrzení na základě vzpomínek, chybných interpretací a lží. Navíc jednotlivé oddíly, tvrzení a »vzpomínky« atd. tohoto prolhaného díla sepsali znalci písma teprve mnoho let po jeho útěku a navíc dále falšujícím způsobem v důsledku jejich vlastních dodatečných interpretací a částečně to bylo připsáno i někdejším učedníkům, kteří ovšem nikdy nepůsobili při takovéto písařině, a tak nikdy nepodávali žádné informace k tomu, z čehož pak vzniklo prolhané dílo Nový zákon. K tomu jsi za účelem uvedení věcí na pravou míru … … podal i různé nezbytné údaje a vysvětlení, načež on prováděl účelné rešerše a našel i mnoho skutečné pravdy a ty rovněž dokázal písemně zachytit. Musím k tomu ale říct, že je politováníhodné, že ty a Guido jste mu museli vyhovět, aby během své životní doby neuváděl své jméno a své písemné dílo, které vykazuje neobyčejně dobrá argumentační fakta. Tento muž žel zamlčuje i ty údaje, které jsi mu oznámil, které bývaly měly být otevřeně sděleny ohledně celého původu historie Jmmanuela.

Podíváme-li se důkladně a kriticky na životní příběh Mohammeda, pak je i zde potřeba říct, že na tom všem, co se o něm údajně »traduje«, je stěží pravdivého slova, neboť – jako v případě Jmmanuela – kolem něho nebyl nikdo, kdo by byl znalcem písma a spisovného jazyka, kromě jeho první ženy, vdovy Chadídžy. Byla příslušnicí velmi váženého rodu Kurajšovců a dědičkou jednoho karawanseráje (= přístřeší pro karavany na poušti – pozn. přek.) a jednoho obchodního podniku v Mekce. Mohammed pro ni nejprve vykonával pod jejím matriarchátem různé práce, než se dali dohromady a vzali, načež ho pak označila za svého obchodního společníka. Jeho žena byla Mohammedovi oddána v upřímné lásce a dokázala se spojit i s jeho učením, kterého si velmi vážila, přičemž ovšem písemně nezachytila ani jedno jediné slovo jeho učení, ani jeho života.

Nesmírně hanebná pomluva, že Mohammed s touto ženou prý zplodil několik dětí, se rovná lži nemající sobě rovnou, neboť tato žena nebyla schopna početí a nemohla být tedy Mohammedem oplodněna. Jelikož ovšem Chadídža děti mít chtěla, bylo rozhodnuto dle vzájemného souhlasu mezi ní a Mohammedem, že přijmou několik sirotků a v utajení je budou vydávat za své vlastní. Když jeho žena zemřela, oženil se svou druhou ženou jménem Sauda bint Zama, se kterou rovněž neměl žádné potomky, což platí i pro jeho třetí ženu jménem Ajša bint Abú Bakr, která – navzdory »tradicím« pomlouvačného ražení – neměla při svatbě ani 6, ani 7 či 9 let, neboť jí bylo 19. A zlovolná pomlouvačná historka vůči ní, která se přihodila při válečném tažení v roce 627 proti kmenu Banu I-Mustaliq, je rovněž zlovolná lež, což platí i o historce dvanácti »matek věřících«, která nebyla vymyšlena na podkladě ničeho jiného než na lži a podvodu. To platí stejnou měrou na početné lži, že si prý Mohammed kromě svého řádného manželství vzal ještě větší počet žen a že si vydržoval otrokyně coby konkubíny, neboť skutečně měl jen tyto tři ženy, Chadídžu, Sauda bint Zamu a Ajšu bint Abú Bakr, se kterými se oženil po smrti Chadížy, přičemž i tyto manželské svazky zůstaly bezdětné, neboť ani u těchto obou žen nezamýšlel zplodit potomky. Celkem větší počet dalších žen, které kolem něho byly, s ním nebyly v žádném případě v jakémkoliv manželském svazku, ani v jakémkoliv otrockém či konkubinálním vztahu, nýbrž o ně bylo jen dobře postaráno pod jeho ochranou a v přátelském vztahu. Další ženy mu tak byly přibásněny dlouho po jeho smrti lhaním a pomlouváním příbuzných a kronikářů atd. a tyto lži a pomluvy neměly žádný pravdivý obsah. To se rovněž týká zahalování žen, jakož i ohledně jiných naprostých nesmyslností. Zlovolně smýšlející, kteří byli proti rozšiřování staletí předtím vzniknuvšího raného falešného křesťanství, vinou čehož bylo pravé učení zvěstovatele Jmmanuela zcela zfalšováno, v tom viděli šanci, aby zfalšovali i učení Mohammeda. Takže se tito zlovolně smýšlející chopili ve své době šance, aby jeho učení – které bylo přece stejné jako to Jmmanuelovo – rovněž zfalšovali a rozšířili pravidla a předpisy, jako to bylo ohledně Jmmanuelova učení. Tak, jako se Jmmanuel vůči tomu nedokázal ubránit, tak vyplynulo totéž i u Mohammeda, neboť když se oba vydali na své poslední cesty, bylo jejich stále stejně znějící učení zfalšováno od naprostého základu a byla z něho vytvořena nová náboženství. V důsledku toho se věřící přiklonili novým učením, kterým Mohammed a Jmmanuel v důsledku svých úmrtí už nedokázali zabránit, načež křesťanství s »Novým zákonem« a islám s »recitací«, resp. »Koránem« zcela potlačili pravdivé »Učení pravdy, učení ducha, učení života«.

Stará Palestina byla v době Jmmanuela obsazena Římany a zažila v té době několik rozmachů, přičemž domácí obyvatelstvo bylo ovšem dirigováno tvrdou židovskou a nábožensky orientovanou vládou, takže nastupujícím křesťanům bylo příhodné vymyslet si lživou historku zmrtvýchvstání ukřižovaného Jmmanuela a pojmenovali ho Ježíš. To bylo v době, kdy jižní část Arábie (Arabského poloostrova – pozn. překl.) byla v době Mohammeda velmi zaostalá oblast, vzdálená od všech kulturních a hospodářských center někdejšího světa. Světa, kde lidé, kteří byli chudí, trpěli velkou nouzí a jen příliš rádi věnovali svou víru novému spásnému náboženství a jemu propadli.

Podíváme-li se důkladně a kriticky na staré spisy, které mají údajně pocházet od učedníků, přívrženců apod. a od přímých nebo nepřímých potomků, příbuzných a členů rodiny obou zvěstovatelů, pak všechny takovéto údajné písemné důkazy odpovídají jen lstivým falzifikacím, chybným vzpomínkám a reprodukcím a velmi chybným interpretacím znalců písma. Ve skutečnosti neexistuje ani jeden jediný takovýto písemný doklad, který by se přímo či napůl přímo vztahoval na osobu, jež byla v přímém či nepřímém kontaktu s Jmmanuelem nebo Mohammedem.

Opačná tvrzení a takzvané »písemné důkazy« se nerovnají ničemu jinému než jen falzifikacím a lžím, neboť jak u Jmmanuela, tak i u Mohammeda byly první písemné záznamy učiněny teprve léta po jejich odchodu, resp. po jejich smrti. A ty vznikly dle velmi neúplných a chybných vzpomínek, jakož i vinou vědomě chybných tvrzení a lží atd., v důsledku kterých se vytvořilo oslavování a báchorky ohledně Jmmanuela a Mohammeda. Navíc se lživě připisovaly do přímé či nepřímé družiny obou zvěstovatelů různí lidé, kteří s těmi družinami neměli vpravdě nic společného. K oběma zvěstovatelům Jmmanuelovi a Mohammedovi byly po všechny časy připisováni také písma znalí učedníci, přívrženci, příbuzní a přátelé atd., ale žádná ze všech zmíněných osob nebyla znalá písma a psaní. Jediný mezi všemi byl Jidáš Ischkeriothský, který skutečně a správně ovládal písmo a byl tedy písmaznalec a jednalo se o učedníka Jmmanuela. Později byl vinou falzifikátorů písma a přívrženců pomluven, stejně jako pak bylo Jmmanuelovi přibásněno jméno Ježíš. Opakovaně je tedy nutno vysvětlit, že u Mohammeda a Jmmanuela bylo vše stejné, přičemž u Jmmanuela byl jen Jidáš Ischkeriothský znalý písma a spisovného jazyka, načež zhotovil záznamy, ze kterých pak pomocí tvého snažení a snažení členů tvé skupiny vzešel Talmud, který pak bylo nutno správně přeložit a přepracovat pomocí našich znalců písma a jazykovědců, jelikož kněz Isa Rashid Talmud chybně přeložil kvůli své bludné křesťanské víře. Takže všechny ostatní záznamy ve věci učení Jmmanuelova a Mohammeda nebyly učiněny v žádném případě nějakými jejich učedníky či přímými anebo nepřímými potomky atd., nýbrž je o nich zhotovily cizí osoby, a sice teprve dlouhou dobu po jejich smrti. Vpravdě však bylo všechno ve věci obou osob a ve věci jejich učení, jež bylo v obou případech »Učení pravdy, učení ducha, učení života«, od úplného základu chybně pochopeno a bezmezně zfalšováno až k nepoznání. To se týká i různých dalších dávno i nově nalezených starých spisů, které rovněž nemají původ u žádného učedníka z doby života Jmmanuelova, ani nás nepřivádí zpět k Mohammedovým přímým stoupencům či příbuzným atd.

Billy     Týká se to pak i kronik?

Ptaah  Ano, tak tomu je, neboť záznamy jakéhokoliv druhu, tedy i kroniky, byly odnepaměti vždy zhotovovány pomocí osobních interpretací zapisujících, což se často děje ještě i v dnešní době, a sice nejen u písemných záznamů historických faktů v análech a kronikách, ale obzvláště v informačních prostředcích, jako jsou veřejná média všeho druhu. Dále k tomu patří i popisy všelijakých událostí a situací od pozorovatelů a svědků, kteří podávají zcela opačné a protichůdné údaje, ačkoliv vychází ze stejného pozorování a vnímání naprosto téže věci. Tím vznikají kromě chybných interpretací skutečných faktů ohledně situací a dění atd. – jakož i vinou upírání a zamlčování, chybného vnímání a pozorování atd. – i závažné falzifikace na základě slyšeného.

Billy     Dobrá, děkuji, pak je vyjasněné i toto. Budeš-li si nyní chtít přečíst toto – zde prosím. (…)