602. kontakt (výňatek)

Výňatek z kontaktní zprávy č. 602 ze dne 22. listopadu 2014

Billy

… Pak chci přejít k tématu Ukrajiny a IS. Na východě Ukrajiny se do bojů se separatisty jak známo přimíchává i ruská armáda, jak jsi objasnil již dávno, a o čemž se oficiálně hovoří i v médiích. Že ale poslala na Ukrajinu i vláda USA tajné speciální jednotky žoldnéřské firmy »Constellis Holdings«, resp. někdejší firmy »Blackwater«, které bojují proti separatistům, to neobjasňují žádná média. A neobjasňují ani to, že odborníci americké tajné služby CIA a i FBI na Ukrajině podporují ukrajinskou vládu a radí jí ve smyslu logistiky a vojenského vyzbrojení, jak jsi mi před nějakou dobou soukromě řekl. Nyní však něco, co se týká IS, resp. islámského státu, resp. teroristické organizace IS. V té věci jsem neustálé tázán, zdali je jejich zločinecký vůdce Abú Bakr al-Bagdádí, který se sám pozvedl na chalífu, onen krysař, který je zmíněn v knize »Proroctví a předpovědi« větou 241 na straně 405 následovně:

»V roce 1995 se také pomalu začne vyvíjet nový mocnář, který obloudí celý svět a bude kolem sebe shromažďovat stoupence jako kdysi krysař z Hamelnu, pročež jej také jedno proroctví uvádí jako krysaře.«

Jak ostatně víš, toto proroctví/předpověď se skutečně vztahuje na zločince Abú Bakra al-Bagdádího, což jsem na otázku Mariann i potvrdil. Následně k tomu napsala i článek pro mimořádný bulletin vycházející v lednu 2015. Neřekl jsem k tomu, že ty a já jsme společně sestavili výpočty pravděpodobnosti, které v tomto ohledu vykazovaly 97% pravděpodobnost, že by se všem těmto nestvůrným zvrhlostem IS bývalo dalo zabránit, pokud by oba američtí prezidenti Bushové v podobě neoprávněných a prolhaných intrik válečně nenapadli Irák a neuvrhli tak zemi do zmatků. Výpočty jednoznačně prokázaly, že Saddám Husajn by tomu celému býval zamezil dříve, než by se to bývalo stalo akutním. Avšak díky tomu, že byl popraven – což byl veřejný mord – to bylo znemožněno, pročež nesou USA vinu na tom, že spolu v Iráku začaly zápolit rivalské skupiny věřících se sebevražednými a bombovými atentátníky atd., což si dodnes vyžádalo mnoho tisíc lidských životů. Nakonec jen zabitím Husajna byl umožněn vznik teroristických IS milicí, které dnes podnikají krvavé a vraždychtivé činy, neboť pokud by býval Saddám Husajn zůstal na živu, pak by nadále vládl v zemi, v důsledku čehož by býval vzniku islámského státu zabránil v zárodku. Tím ovšem nemá být veleben, neboť i on byl zabijácký vrah stejně jako i jiní diktátoři, ke kterým je nutno řadit i oba Bushe, kteří sice byli americkými prezidenty, ale nesou vinu na vzniklém neštěstí a svárech různých náboženských směrů v Iráku, stejně tak i vinu na tom, že mohl vypuknout terorizmus IS, jenž nyní zlovolně bují. Další otázka ohledně těchto zločineckých teroristických milicí zní, co by proti nim šlo ještě udělat a podniknout, neboť USA se svým bombardováním postupuje proti IS jen bojácně, což platí i pro Sýrii a Irák atd., zatímco jiné státy, jako např. Turecko, se tomu, aby něco podnikly, vyhýbají. Má adekvátní odpověď na danou záležitost, kterou k tomu mohu nyní poskytnout, zní, že by se muselo postupovat podle Henokova systému, tedy pomocí efektivních »mezinárodních mírově bojových jednotek«, které budou mít mnohonásobnou přesilu jak v počtu osob, tak po stránce zajištění a rovněž všeho nezbytného zbrojního i technického vybavení atd. Proti IS milicím, které jsou stejně jako i Al-Káida, finančně podporovány hlavně ze strany bohatých Katarců a královské rodiny emirátu Katar, jak jsi mi vysvětlil, by se nemělo postupovat mdle, ale naopak tvrdě. To, zdá se, zjevně nezajímá ani nevadí německé spolkové kancléřce Angele Merkelové, neboť se dne 17. září 2014 potloukala s katarskou hlavou státu, emírem z Kataru, Tamím Al-Sáním, v Berlíně před vojenskou přehlídkou. Gólem celé té věci je, že chce Angela Merkelová ještě očividně dodávat zbraně, načež se lze domnívat, že ty ještě navíc skončí u teroristických milicí IS. Terorističtí »lidé« IS – označení člověk je zde pouhé slovo – jsou v důsledku svého nábožensko-sektářského fanatizmu natolik radikalizovaní, nelidští, zkažení, krvelační a vraždychtiví, že se z nich vytratily všechny lidem důstojné pohnutky, takže je už vůbec nelze oslovit hodnotami jako láska a dobrota, a rovněž tak nelze učinit rozumnými argumenty. Ve svých smyslech jsou natolik zhrublí, zdivočelí a zkažení, že už v žádném případě nedokáží nalézat cestu zpět do efektivní skutečnosti, a sice ani poté, co by mohli být pomocí všelijakých okolností odvráceni od svého vražedného konání, byli vyloučeni ze společnosti a posláni do vyhnanství – možná odhlédnuto od několika málo výjimek, které lze podle okolností resocializovat, resp. by je šlo postupně zařadit opět do společnosti po odpykání přiměřeného a účelně vyměřeného trestu za pomocí poučení, pedagogiky, lékařství a psychoterapie atd. Deportace do celoživotního vyhnanství na nějaké odlehlé a vůči okolnímu světu izolované místo by bylo jedinou možností, jak společnost uchránit od těchto zvrhlých elementů. Tito »lidé« jsou natolik nelidsky zvrhlí, zkažení a fanaticky radikalizovaní, že skoncovat jejich krvavě-vražedné počínání lze jen pomocí hrubého násilí, takže tady už »násilná nenásilnost« nic nezmůže. To tedy znamená, že něco změnit může už jen násilí proti násilí v tom smyslu, že zlo bude přemoženo a dobro bude moci opět zvítězit. K tomu může dojít jen tak, že už konečně nebude moci pronikat falešný humanizmus těch lidí, kteří jsou sami v důsledku úplného životního zchoulostivění už celkově života neschopní, a tak neumí rozpoznat a akceptovat, že v určitých situacích je hrubost či dokonce násilí nezbytností k dosažení toho, aby bylo něco zvráceného opět přivedeno k rozumu. To ovšem neznamená, že by mělo být násilí podporováno, neboť toho se má člověk od základů vyvarovat a uplatňovat ho jen nanejvýše kontrolovaným způsobem coby »násilnou nenásilnost«; což jsem popsal následujícím způsobem:

Tvořivě-přírodní zákony a přikázání předkládají, že všechny věci se nikdy nemají řešit a napravovat nelogickým násilím a tím tedy vraždou a zabíjením, nýbrž jen »násilnou nenásilností«. To slovo násilná, resp. násilnost, v tomto smyslu přitom neznamená zlé a negativní násilí a nucení, nýbrž jen a pouze logickou aktivitu, pomocí které se něco, jako např. problém, jednání či zvrácení vhodným a mírovým způsobem reguluje. Aktivita sama o sobě v podobě »násilné nenásilnosti« odpovídá v každé podobě jednání, které v sobě obsahuje násilnost coby možnost provedení, pomocí které jako takové se jedná cíleně, logicky a positivně a upotřebí se aktivního pozitivního chování. Podle Učení ducha není »násilnost« v jasném smyslu tedy nic jiného než pozitivní aktivita, která se může uskutečnit jen tak, že obsahuje sílu a moc, a tím i násilí pozitivně vystavěným způsobem.

»Násilná nenásilnost« znamená cestu pasivního, logického násilí, jinými slovy aktivního nenásilí, při kterém se koná a prosazuje násilně, resp. aktivně, nenásilí. Přitom dochází aktivně k násilnému jednání, prostřednictvím kterého se logickým způsobem násilně zachraňuje situace, přičemž prostřednictvím ní nevzniká žádná škoda, nýbrž pozitivní užitek. U násilné nenásilnosti coby aktivního nenásilí se násilně, resp. aktivně, cvičí a prosazuje nenásilí. »Násilná nenásilnost« také ale znamená pasivní odpor, přičemž pasivita v tomto smyslu představuje sílu, resp. moc či právě pasivní násilí, neboť síla, moc a násilí i v nenásilné, pasivní formě představuje coby odpor formu násilnosti, která se však vykonává v násilné nenásilnosti. Přitom se ovšem tato nenásilná, resp. pasivní násilnost nesmí chápat ve smyslu běžného pozemského chápání zlého násilí, nýbrž jen ve smyslu nějakého pozitivního, mír zjednávajícího, harmonizujícího, vyrovnávajícího, povznášejícího, zachraňujícího a pořádek vytvářejícího nasazení v podobě pasivního odporu nabízejícího sílu, moc a ovlivnění atd. logickým způsobem. To celé nemá nic společného ani s nucením, neboť když je vykonáváno násilné nenásilí, pak se tak neděje z nucení, nýbrž s rozumem a shovívavostí, neboť právě druhá strana, člověk nebo národ, není svou chápavostí v pozici, aby nějakou situaci atd. změnil k lepšímu bez zlé síly. Násilná nenásilnost probíhá bez nucení a v rámci nezbytnosti, aby se zamezilo něčemu špatnému a ukončilo se to, aby z toho vyvstalo to nejlepší, dobré a užitečné. Násilné nenásilí probíhá bez nucení a prosazování nějakého autoritativního jednání, nýbrž probíhá jen a pouze z nezbytnosti, aby se špatnému zabránilo, či aby se to špatné ukončilo. V důsledku toho není ani trvání na svém ohledně nějaké věci, požadavku či situace ani násilí, ani nucení, nýbrž nenásilné a nenucené jednání, které se nazývá násilnou nenásilností. Takže nedochází ani k nasazení zlého násilí ani nucení, když se vůči lidem ohledně logických a rozumných požadavků pevně vytrvá, anebo dojde k situaci, která učiní zásah nevyhnutelným, aby se něco dalo nezbytným způsobem do pořádku, aby se odvrátilo nebezpečí života, či aby se odvrátilo či ukončilo cokoliv špatného. Násilná nenásilnost se přitom vztahuje i na to, když je nutno nasadit tělesnou sílu, obzvláště tehdy, jde-li o ochranu a zachování života.

Nuže, »násilné nenásilí« nelze uplatnit u teroristických milicí IS, neboť u nich jsou »lidé« takovým způsobem radikálně zvrácení, že již není možno proniknout k jejich chápavosti. Z toho důvodu proti nim musí dojít k použití hrubé síly, mají-li být zastaveni a zneutralizováni. To ale znamená, že se počítá s oběťmi na lidských životech, ovšem přesto se musí dbát na to, aby obětí na životech bylo co možno nejméně. Toho se docílí právě tak, že budou zvrácení členové milic IS zatčeni a posláni na doživotí do vyhnanství. Za tímto účelem musí být vybrána místa, která jsou velmi vzdálená od každé civilizace, kde pak musí být zvrhlíkům poskytnuty všechny možnosti k zachování života a k učení se. To znamená, že jim mají být dány všechny nezbytné prostředky k tomu, aby si vypracovali prací vlastních rukou své živobytí, avšak izolováni a zajištění před společností a rovněž tak střeženi, aby neměli možnost jakkoliv uniknout. Ženy a muže je nutno oddělit a umístnit na různá místa naplnění trestů, resp. místa vyhnanství – takže žádná vězení, útočiště či azyly atd. – aby nemohli plodit žádné potomky a ty aby nemohli vychovávat a infiltrovat svými fanaticko-radikálními, krvelačnými a vražednými myšlenkami a pocity a svými nelidskými způsoby chování.

...