424. kontakt (výňatek)

Výňatek ze 424. kontakt, 17. června 2006
 

Billy (…) Potom mám ještě jednu otázku ohledně vletů mimozemských létajících strojů do pozemského prostoru, jejichž počet jste kdysi vyčíslili na cca 3000 ročně. Je nutno vycházet z toho, že se v případě těchto létajících strojů jednalo jen o ty, které náležely členům vaší federace a vám samotným? K tomu jste se nikdy blíže nevyjádřili, abyste poskytli nějaké vysvětlení. A jak to bylo s Kennethem Arnoldem, který tvrdil, že ve čtyřicátých letech během letu se svým soukromým letadlem viděl několik UFO? A jak je to s Betty a Barneym Hillovými, kteří prý byli uneseni mimozemšťany stejně jako údajně mnoho jiných, kteří v hypnóze hovořili o kontaktech a únosech jakož i o lékařských vyšetřeních atd. prováděných únosci? A jak se to má s těmi gízskými hlupáky, sirianskými muži v černém a jejich společníky a také s brazilskou skupinou?

Ptaah  Ne, není to tak, jak říkáš. Kromě nás a různých příslušníků naší federace tu bylo za poslední dvě staletí i několik málo dalších nepozemšťanů, kteří vlétli do pozemského prostoru. Těch 3000 vletů ročně se ale celkově vzato vztahovalo na nás a na členy naší federace jakož i na Asket a v několika málo případech na nepozemšťany, kteří potom vstoupili do naší federace. Veškeré vlety se ale mezitím drasticky zredukovaly na několik málo desítek za rok, přičemž tyto vlety se rovněž vztahují už jen na naši práci a na návštěvy u tebe. Až na jeden případ se všichni nepozemšťané, již vlétli do pozemské oblasti, přidali k naší federaci poté, co jsme s nimi vstoupili do kontaktu, jak už jsem říkal. Co se týče gízských inteligencí, sirianských mužů v černém, tak to je jiná záležitost, která sahá tisíce let nazpět, kdežto brazilská skupina sestávala z bývalých nacistů, kteří se dokázali zmocnit jednoho objektu gízských inteligencí, což jsme rovněž byli schopni objasnit. Tato skupina však už dnes neexistuje, zatímco gízské inteligence byly poslány do vyhnanství a vymírají. Sirianští muži v černém byli mimoto po svém posledním zlém působení proti tobě polapeni silami svého domovského světa a uvrženi do zajetí. Ani ti tedy již nepředstavují žádnou hrozbu. Pokud jde o Kennetha Arnolda, tak jsme díky našemu tříletému objasňování zjistili, že nepozoroval žádné mimozemské, resp. nepozemské létající objekty, nýbrž tehdy tajná testovací letadla USA s technikou monokřídla. Totéž platí i pro různé další obdobné případy z té doby, které se však neomezily jen na USA, nýbrž k nim došlo i v jiných státech, které testovaly futuristické létající stroje, jež jsou testovány právě tak i dnes. Někteří další, jako Dan Fry a Schmidt atd., byli gízskými inteligencemi teleprojektivně přivedeni do zdánlivých realit, v nichž měli vizionářské zážitky, které pokládali za realitu. Mnozí další však byli nebo ještě stále jsou pouhými lháři a podvodníky ve smyslu údajných kontaktních zážitků, které nikdy neexistovaly nebo neexistují. Ohledně manželského páru Hillových a beze zbytku všech dalších osob, které byly údajně uneseny nepozemšťany či dokonce trýzněny údajnými lékařskými zákroky nebo kterým prý byly vsazeny implantáty a jež v hypnóze prozrazovaly takovéto zážitky, je nutno říci, že tyto věci se nikdy nekonaly, nýbrž odpovídaly a odpovídají na jednu stranu iluzím, klamným představám a vědomým lžím a na druhou stranu schizofrenním vidinám a poruchám vědomí způsobeným rušivými elektromagnetickými poli Země, jež vyvolávají zdánlivé obrazy skutečnosti a zdánlivě skutečné události jakož i zdánlivě skutečné vzpomínky a zdánlivě skutečné zážitky stejně jako zdánlivé bolesti, strach a zdánlivé pociťování atd. V případě Hillových byla příčinou nereálných vzpomínek na zážitky rušivá elektromagnetická pole Země. Všechny tyto faktory lidé vědomě nebo nevědomě prozrazují či manipulují v hypnóze, resp. mohou je takto prozrazovat či manipulovat, což znamená, že zhypnotizované osoby označují své zdánlivé zážitky a zdánlivé skutečnosti atd. za realitu, anebo že lháři a podvodníci mohou své vědomé lži a svůj vědomý podvod potvrzovat i během hypnózy. Hypnóza totiž není prostředek, jehož pomocí lze v takovýchto či jiných případech vypátrat pravdu. Beze zbytku všechny záležitosti, o nichž jsme se dříve v důsledku těchto okolností domnívali, že jsou pravdivé, jako kontakty mezi pozemšťany a nepozemšťany, jakož i únosy ze strany nepozemšťanů, se díky možnosti naší nejnovější techniky pro objasňování takovýchto událostí až do raných dob minulého a předminulého století ukázaly být nereálné. Poněvadž jsme tuto velice cennou techniku neovládali už dříve, nechali jsme se bohužel v otázce všech těchto jmenovaných záležitostí oklamat. Proto, a také kvůli lžím a podvodům mnoha pozemšťanů ve smyslu údajných událostí ve zmiňované otázce, jsme se žel nechali ošálit vzhledem k údajným kontaktům mezi pozemšťany a nepozemšťany, jakož ale i ohledně údajných únosů a examinačních kontaktů atd. Pravdivé kontakty existovaly jen na impulzní bázi, kdy jsme různým a zpravidla vzdělanějším pozemšťanům pomocí telepatických aparatur sdělovali informace, přičemž tyto osoby vůbec nevěděly o tom, že jsme je tímto způsobem kontaktovali, stejně jako to nevědělo ani mnoho vědců – jako např. Einstein a jiní proslulí pozemšťané –, kterým jsme stejným způsobem poskytovali informace, jež vedly k pokroku v technice a medicíně atd. Potom zde byli ještě oni učitelé v Indii, kteří tě vyučovali a kteří s námi měli zčásti osobní, zčásti vědomé telepatické kontakty, přičemž kontaktními osobami byly v těchto případech nejprve můj otec Sfath a poté Asket. K jiným kontaktům ze strany nepozemských astronautů v minulém století došlo v rámci jedné výjimky jen jedenkrát nechtěně v Jižní Americe, přičemž tito nepozemšťané pocházeli z jiné časoprostorové struktury v oblasti Alfa Centauri (viz dopis od Horsta z 2. ledna 1976, strana 287 v této knize a blok kontaktních zpráv č. 2 z 8. července 1976, strany 282–286). Naše kontakty s pozemšťany jsou ti všechny známé, přičemž všechny tyto kontaktní osoby zemřely a o svých kontaktech s námi mlčely, pokud si jich byly vědomy, což však platilo jen ve velmi výjimečných případech. Pravidlem bylo, že jsme z naší strany provozovali pouze telepaticko-impulzní kontakty a osoby přijímající tyto impulzy o tom vůbec nevěděly. A je třeba ještě říci, že takovéto jednostranné kontakty už dnes neprovádíme. Veškeré objasňování, které jsme v posledních třech letech mohli provést, bylo možné teprve díky naší nejnovější technice, již jsme obdrželi od spřáteleného lidu, ze kterého pochází Asket. Teprve pomocí této nové techniky od technicky vysoce vyspělých Sonanů nám bylo umožněno minuciózně a co nejpřesněji prozkoumat i velmi vzdálená údobí a dopátrat se pravdy o všech těch záležitostech, jež jsme po dobu přibližně jednoho století považovali za reálné, ačkoli byly nereálné a neodpovídaly pravdě. Kvůli pro nás stále ještě nepochopitelné možnosti pozemšťanů obírat se lžemi a pronášet tvrzení, která neodpovídají pravdě, jsme se – jak už jsem říkal – nechali mnohými oklamat a uvést v omyl. Tato možnost říkat něco jiného, než co odpovídá pravdě, zavinila, že jsme údajné kontaktérské příhody různých pozemšťanů pokládali za pravdu a rovněž tobě jsme coby kontaktéry uvedli osoby, které žádnými kontaktéry nebyly.

Billy     Potom tedy veškeré takzvané jevy UFO, které byly pozorovány v posledním století, byly létající stroje, jež patřili vám, vaší federaci a těm, kteří vstoupili do vaší federace poté, co s vámi přišli do kontaktu zde na Zemi? A jak je to s Roswellem? Patří k tomu i oni cizinci, kteří byli přece bioorganičtí androidové?

Ptaah  Samozřejmě že ne všechny takzvané jevy UFO byly létající objekty nepozemských bytostí, neboť převažující část všech pozorování takovýchto objektů měla a i dnes stále má svůj původ v čistě pozemských záležitostech, jako např. ve fenoménech spojených se zemským elektromagnetismem či s atmosférou, jakož ale i v jiných fenoménech přirozeného původu, jako jsou hejna hmyzu nebo ptáků, prachové útvary atd. anebo meteority z vesmíru. Vedle toho ale bylo a je možno pozorovat stále ještě mnoho objektů futuristické podoby nejrůznějších pozemských států, jež mají tajný vojenský původ a které jejich původu a konstrukce neznalí pozemšťané označili a i nadále označují za UFO, resp. za mimozemské létající stroje. Příčina pozorování UFO často spočívá rovněž v běžných létajících přístrojích pozemšťanů, jako jsou letadla a balóny všeho druhu. Pokud jde ovšem o Roswell, tak k tomu je třeba říci, že jsme s tím my ani členové naší federace neměli nic společného, jakož ani nikdo z těch nepozemšťanů, kteří vlétli do pozemského vzdušného prostoru a již na základě toho, že jsme s nimi vstoupili do kontaktu, přistoupili k naší federaci.

Billy     Smím se v této věci zeptat, kolik nepozemských národů, které vlétly do pozemského prostoru a které jste zkontaktovali, přistoupilo k vaší federaci? A kolik osob se účastnilo vašeho tříletého objasňování? Byla to jen Florena, Enjana a jejich družky a společníci jakož i ty?

Ptaah  Během celého minulého a předminulého století, tedy od roku 1800 do roku 2000, se jednalo o pět nepozemských návštěvníků, kteří vlétli do pozemského vzdušného prostoru a připojili se k naší federaci. V jednom dalším případě to nebylo možné, protože jsme s dotyčnými nepozemšťany nedokázali navázat kontakt. V tomto novém století a tisíciletí ještě k ničemu nedošlo, a nelze to ani tak rychle očekávat, neboť zaprvé jsou lidmi obývané planety od Země velice vzdáleny a vyskytují se zřídkakde a za druhé jen nemnozí najdou cestu k velmi odlehlé planetě Zemi, a to i za předpokladu, že ovládají techniku kosmického letu, což rovněž není pravidlem, nýbrž je to vzácné. Ohledně počtu oněch účastníků, kteří prováděli celý ten výzkum, jenž byl ze speciálních důvodů v našem zájmu, se jednalo o 427 lidí.

Billy     Člověče, to je pořádný počet lidí. Během posledních tří let jste tedy prováděli výzkum v záležitosti nepozemšťanů a kontaktů s nimi a zjistili jste, že se mezi nepozemšťany a lidmi na Zemi nekonaly žádné kontakty – kromě těch několika málo případů, které jsou mi známé a které souvisejí s vámi Plejaren a členy vaší federace. Jsou tedy vaše vědomosti v této věci dostatečné? Jednou jsi přece říkal, že byste nemohli obhlížet celou Zemi, takže by tedy nějaké vlety atd. mohly podle okolností ujít vaší pozornosti.

Ptaah  To je správně – dlouhou dobu jsme nebyli schopni registrovat veškeré vlety nepozemšťanů. Díky našim technickým novinkám jsme ale nyní během posledních tří let mohli přezkoumat beze zbytku celé 19. a 20. století jakož i první roky tohoto 21. století. Výsledkem tohoto objasnění je to, co jsem ti zmínil při mé poslední návštěvně 10. června a nyní. Skutečná pozorovaní létajících strojů mimozemského původu se od roku 1800 až dodnes (2006) týkala výhradně nás Plejaren a oněch dalších pěti zmiňovaných nepozemských návštěvníků, kteří nyní patří do naší federace, a stejně tak těch, které jsme nedokázali zkontaktovat a kteří pro nás zůstali cizí. Ona záležitost s Roswellem je přitom jiný a speciální případ, protože tam se tehdy nejednalo o lidské formy života, nýbrž o bioorganické androidy. Také co se dnešní doby týče je nutno říci, že pokud jsou v pozemském vzdušném prostoru pozorovány létající stroje mimozemského původu – i telemetrické disky –, tak patří jedině a pouze nám Plejaren a příslušníkům naší federace. Přitom nejsou navazovány žádné kontakty s pozemšťany a kromě kontaktu mezi námi a tebou neexistují žádné další. To se změní teprve poté, co na Zemi otevřeně přistanou jiní nepozemšťané a zahájí oficiálně kontakt, což se však stane teprve tehdy, až se my stáhneme.

Billy     To je vystřízlivění. – Takže to vše, co mnozí tvrdí, totiž že udržovaly či stále ještě udržují kontakty s mimozemšťany, že se mohly nebo mohou účastnit letu v kosmických lodích anebo že jsou prý schopny provozovat channeling či telepatické kontakty atd., je nesmysl a šálení.

Ptaah  Naprosto. – Channeling je holý nesmysl a telepatie není nikdo z těch, kteří to tvrdí, schopen. To všechno je ale skutečně tak, jak říkáš, neboť doopravdy existuje pouze jeden jediný skutečný případ opravdového kontaktu mezi nepozemšťany a pozemšťany, a to ten mezi tebou a námi. Ty ostatní případy, které existovaly mezi nepozemšťany a pozemšťany, jsou ti známé a nesouvisejí nijak s oněmi tvrzeními dosud žijících osob, jež prohlašují, že prý udržovaly nebo ještě udržují kontakty s nepozemšťany. Má slova se přitom netýkají všech těch lidí, kteří měli během posledního a předposledního století naším prostřednictvím impulzní kontakty; o těchhle lidech je ale nutno říci, že o těchto impulzních kontaktech neměli žádnou vědomou znalost. Těch několik málo výjimek poslední doby, jako tomu bylo v případě Anatola a Petry atd., přitom nezmiňuji a navíc je znáš, stejně jako víš o oné jednorázové události z Jižní Ameriky ohledně kontaktu s Alfou Centauri a v Záhedánu (Persie) v souvislosti s Elsou Schröder a mojí dcerou Semjase atd.

Billy     Ano, znám. Ale právě tento rozhovor, který zrovna mezi sebou vedeme, znova popíchne mnoho protivníků, kteří nás – a speciálně mě – budou obviňovat ze lži, protože to by přece nešlo, aby zrovna jen kontakty mezi vámi a mnou byly skutečné a pravdivé, zatímco všechno ostatní má být lež, podvod, fantazie, iluze a klam atd. Svět věřících v UFO, UFO fanatiků a věřících na mimozemšťany spustí křik a povyk a speciálně samozvaní »experti« a »odborníci« ve věcech UFO a mimozemšťanů se budou drát ke slovu a křičet »to je lež a podvod« stejně jako odpůrci UFO a jiní samozvaní odborníci a specialisté v tomto směru, kteří odjaktěživa tvrdili, že vesměs všechno ohledně UFO je jenom lež a podvod, mámení nebo fantazie atd. Objeví se ale i UFO-esoterici a podobní UFO-sektáři, kteří budou prosazovat stejné myšlenky, jakož i všichni ti, kteří zabředli do bujného fantazírování a kteří věří, že mimozemšťané žijí mezi námi pozemšťany a bývají přítomni na všelijakých setkáních a srazech věřících v UFO atd., jako je tomu i v případě nesmyslných spiritistických sezení, při nichž jsou údajně přítomni zesnulí anebo mohou být přivoláni. Ti úplně pomatení dokonce tvrdí i to, že mimozemšťané údajně zasedají v pozemských vládách a řídí osudy Země a pozemského lidstva.

Ptaah  Tak tomu s absolutní jistotou bude, neboť pravda nezpůsobuje jen rozčarování, nýbrž je i strašlivá a zničí mnoha věřícím v UFO jejich iluze, naděje, přání, představy, přeludy atd. Věřící v UFO a také mnozí další pozemšťané však chtějí být podváděni a klamáni a nechtějí akceptovat pravdu zrovna jako nábožensky věřící lidé a sektáři. Nechtějí pravdu ani vidět, ani poznat, ani akceptovat, neboť jsou zajatci své víry a svých iluzorních představ, které stavějí nad veškerou pravdu a skutečnost. Osvobodit se od této víry je pro ně zpravidla nemožné, protože víra je dědičná choroba, jež vyžaduje velmi dlouhou léčbu a již lze překonat jen pomocí porozumění a rozumu. S oněmi odpůrci se to má stejně, neboť i jejich porozumění a rozum selhávají, leč jiným způsobem než u věřících v imaginární mimozemšťany, v jejich létající přístroje jakož i v domnělé kontakty a únosy atd. Nicméně i odpůrci, vševědové a popíratelé propadli nějaké víře, jež jim právě tak nedovoluje poznat a akceptovat pravdu. Jsou stejně tak nemocní vírou jako všichni ostatní věřící.

Billy     Takže pokud byly v pozemském vzdušném prostoru skutečně pozorovány neznámé mimozemské létající stroje, pak patřily vám, členům vaší federace, resp. pozdějším členům vaší federace jakož i ve dvou případech cizincům, které jste nemohli zkontaktovat, pokud do těchto dvou případů počítám i Roswell. A co se týče kontaktů mimozemšťanů s pozemšťany, tak se tedy všechny až na jeden případ týkaly vás a členů vaší federace, přičemž ale všechny kontaktní osoby již zemřely a nepatří k nim tedy žádní z těch, kteří už mnoho let prohlašují, že jsou údajně s vámi anebo s jinými mimozemšťany v kontaktu; přitom vás nazývají Plejaden (Plejáďané), protože jsme přece – abychom mohli později odhalit lži takovýchto lidí – z opatrnosti nejprve řekli, že se nazýváte Plejaden (Plejáďané). A teprve tehdy, když tyhle lživé příběhy údajných kontaktérů a kontaktérek začaly přetékat přes okraj, nechali jsme celou bublinu splasknout a prozradili jsme, odkud skutečně pocházíte a jak se jmenujete, tedy právě Plejaren, a nikoli Plejaden (Plejáďané). Všichni lháři a lhářky se tak sami odhalili, i když se i nadále pokoušejí zachovat svou tvář pomocí dalšího přediva lží. Jak se ale teď věci mají s celkovou kontrolou ohledně dalších možných vletů?

Ptaah  Pokud by k takovým vletům navzdory očekávání mělo dojít, potom by je zachytily a registrovaly naše kontrolní přístroje, o čemž bychom tě přirozeně informovali. A co se týče kontaktů mezi pozemšťany a nepozemšťany, tak k tomu lze jen stále znovu říkat to, co už bylo častokrát řečeno, totiž že jsi jediným člověkem na Zemi, který je schopen udržovat kontakty s námi Plejaren a se členy naší federace. Ani v případě jiných nepozemšťanů neexistují mezi nimi a pozemšťany žádné kontakty v jakékoli podobě, neboť kromě nás zde neexistují žádní další nepozemšťané, již by byli činní v pozemském prostoru. A to, co uvádíš ohledně pavučin lží údajných kontaktních osob v souvislosti s námi, k tomu snad skutečnosti hovoří svou vlastní řečí. (…)