754. kontakt

 

Důležité úvodní vysvětlení

Pokud jsem při svých výkladech ve vztahu k lidem, kteří bludně věří v Boha, ostře útočný a pokud hovořím o hloupých, pitomých a arciomezených pozemšťanech atd., pak je tomu v každém jednotlivém případě nutno rozumět naprosto jasně a zřetelně v tomto smyslu: Nenapadám člověka v jeho povaze, v jeho cti a důstojnosti, v jeho osobě a lidství, a ani nikterak v jeho svobodě, svobodné vůli zastávat libovolnou víru, a ani v jeho osobnosti a člověčenství. Napadám jen a pouze vlastnosti, které jsou na základě logického poznání chybné, nehodnotné a škodlivé vědomí, a napadám také myšlenkové, pocitové, věrské, skutkové a behaviorální[1] faktory, které poznamenávají rozum a zdravý úsudek a které jsou patologicky, naprosto protismyslné, iracionální a rozporné – nic více a nic méně.

Vše, co uvádím k tématům »lidé bludně věřící v Boha«, »bludně věřící« a »věřící« atd. nebo co zmiňuji ve vztahu k jiným momentům, faktorům, věcem a záležitostem atd., nemá, nemůže a nesmí být nikdy chápáno chybně a vztahováno na člověka jako takového, ani přímo na nějakou osobu či osobnost jako takovou atd. To v zásadě opodstatňuji následovně: Takovýto útok na člověka, na jeho osobu a osobnost naprosto NENÍ mým záměrem a ani to není můj styl. Pokud tedy pojmenovávám určité faktory – ať už řeč formuluji jakýmkoliv způsobem –, pak v každém případě, a tedy skutečně V KAŽDÉM JEDNOTLIVÉM PŘÍPADĚ, tematizuji a míním jen a pouze určité aspekty, základní prvky, resp. hlediska určitých skutečně základních a nemilých faktorů, a jen na ty útočím.

Pokud hovořím o bludné víře v Boha a napadám ji jako idiotskou, slabomyslnou, nerozvážnou a podobně, pak se lidem může jevit (anebo to chtějí pochopit chybně), že napadám člověka v jeho lidství, v jeho osobě či osobnosti, avšak tento náhled není správný – buď se jedná o nepochopení, neporozumění z důvodu chybějící inteligentnosti, anebo veskrze o zlé a neospravedlněné osočování atd.

Nakonec musím podotknout, že nenapadám v lidství, ve cti, důstojnosti, osobě či osobnosti žádného starého, pravého proroka, učitele ani zvěstovatele, jako např. Jmmanuela, Buddhu, Abraháma, Konfucia či Mohameda atd., jakož ani žádného zakladatele náboženství a sekt. Pokud ve vztahu k náboženským a sektářským zakladatelům útočně pozvedám svůj hlas, pak jím nemířím proti jejich lidství, osobě ani osobnosti, ale výhradně jen proti jejich falešnému jednání, konání, chybnému vyučování či šíření víry.

Skuteční proroci, učitelé a zvěstovatelé, jako Jmmanuel (lživě nazýván Ježíšem), Buddha, Abrahám a Mohamed – jejichž pravé nauky byly žel zlovolně a pomlouvačně zfalšovány a přetvořeny v kultická náboženství –, jsou pro mě nedotknutelní a nenapadnutelní, a ani jsem je nenapadal, neboť jim náleží všechna čest a důstojnost. Jejich pravé nauky byly žel zneužity, zfalšovány a zkomoleny natolik, že jsou od nepaměti zneužívány za účelem nepokojů, zášti, pomsty, odplaty, mučení, vraždění, válčení a teroru atd. Reálně vzato se jejich skutečné, pravé a správné nauky, které přinášeli a vyučovali, zaměřovaly na čest, důstojnost a nedotknutelnost všech Tvořivých zákonitostí, jež nelze uvést do souladu s imaginárním Bohem Stvořitelem.

"Billy" Eduard Albert Meier


[1]     Behaviorální, tedy týkající se chování; pozn. překl.

 

 

Kontaktní zpráva v plném znění v PDF zde

 

2. vlna koronavirové pandemie bude plošně zuřit po celém světě

dále též o vhodnosti různých typů roušek

 

Výňatek ze 754. kontaktní zprávy z 13. října 2020

Billy     ... Nuže, telefonáty, o nichž jsem se zmiňoval, se opakovaně vztahují na nákazu koronaviru, a krom toho ustavičně přicházejí i otázky, které mohu zodpovídat samozřejmě jen na základě tvých vysvětlení a jež se týkají např. toho, zdali se zabýváte výzkumem protiléku, abyste eventuálně ... vždyť víš, o co se jedná.

Ptaah  Nikoliv, takovýmito výzkumy se nezaobíráme; takovéto lékařské prostředky nepotřebujeme, jelikož nejsme vystaveni žádnému riziku, že s touto nákazou přijdeme do styku. Takovéto vědomosti bychom ani, na základě svých direktiv, nesměli poskytovat jiným osobám, a ani je pouze uvádět, pokud svou otázkou nastiňuješ, že se tě na to někdo mohl dotazovat.

Billy     Přesně tak, to jsem měl na mysli; vlastně se mě na to ještě nikdo neptal, ale třeba se tak ještě stane a poté bych mohl podat pouze takovou odpověď, jakou jsem musel podávat již od těch dob, kdy mi Sfath řekl, že musíte všestranně dodržovat své direktivy a že se za žádných okolností nesmíte vměšovat do žádných záležitostí.

Ptaah  To vyplývá z obsáhlých a nezbytných bezpečnostních opatření, neboť jen díky nim můžeme předcházet neštěstím spojeným s nejrůznějšími infekcemi.

Billy     To si jasně uvědomuji, avšak když jsme již u toho, chtěl bych opět něco podotknout k tématu pandemie; vlastně jsme o této nákaze již nechtěli hovořit, ale již dvakrát nebo třikrát jsme se toho nedrželi, jelikož právě přicházejí nové a nové dotazy z celého světa. Lidé se strachují, dělají si starosti a mají problémy, jelikož vládní představitelé jsou příliš hloupí na to, aby jednali správně a aby vymysleli, zrealizovali a prosadili správná opatření. Mimoto vykazuje asi 15 % příslušníků té které populace mimořádnou hloupost, jelikož nejsou schopni – kvůli chybějící inteligentnosti – sousledně, resp. logicky myslet, a tudíž nedodržují nezbytná bezpečnostní opatření. Když právě vládne hloupost – jelikož lidé postrádají kognitivní schopnosti, a nedokážou tedy používat rozum a zdravý úsudek, tedy právě kvůli své hlouposti, která plyne z neschopnosti myslet –, tak nemohou vzejít ani poznávací schopnosti. Takový nedostatek rozumové síly a intelektnosti – musím říci patologický, popř. chorobný nedostatek – vede pak k tomu, že člověk vypojuje celou svou racionalitu a nerozpoznává skutečná fakta. K tomu ještě přistupuje okolnost, že tito lidé, tito arcihloupí a omezení pozemšťané, visí jako posedlí na rtech pitomým konspiračním teoretikům, kteří je svými spikleneckými slabomyslnostmi ještě silně podporují v nemyšlení a neodpovědném jednání a chování. Intelektnost těchto rozumových prosťačků, tedy právě konspiračních teoretiků a jejich slepých vazalů a následovníků, se nalézá takřka pod bodem mrazu, jelikož jsou – kvůli své neschopnosti používat vlastní vědomí – natolik postiženi a omezeni ve svých schopnostech myslet, že postrádají veškerou poznávací způsobilost k rozeznávání skutečné reality.

Ptaah  Opakovaně mě udivuje, jak trefné jsou větné formulace, které tvoříš, abys bez zbytečných námitek osvětlil stav věcí.

Billy     Když myslíš! Člověk přece musí, má-li něco vysvětlit, celé téma koncipovat rozumně. Ale nyní něco jiného: Posledně jsi uvedl, že koncem tohoto měsíce a na počátku října vypukne 2. vlna nákazy koronaviru; myslím si, že bys k tomu měl vysvětlit něco více.

Ptaah  Ano, bude patrně podstatné vysvětlit k tomuto tématu ještě několik důležitých věcí, třebaže jsme o tom již nechtěli hovořit. Kvůli 2. koronavirové vlně, která se nyní již rozbíhá, bude tedy nezbytné uvést několik slov, a sice: Poté, co jsme důkladně prověřili své direktivy, jsme obdrželi povolení – jak jsem ti vysvětlil již 2. ledna – prozkoumat na základě zdlouhavých testů a šetření všechny různé produkty, jež zahrnují veškeré dýchací roušky, které jsi pro nás obstaral; při tom jsme dospěli k velmi pozoruhodným expertizám a zčásti i udivujícím výsledkům, jejichž podstatu uvedu o něco později. Nyní musím totiž vysvětlit ještě několik jiných záležitostí, počínaje tímto:

1. Vůdčí státní představitelé budou kvůli své velké nerozumnosti a neschopnosti, pokud jde o nezbytná opatření k potírání nákazy koronaviru, působit i v budoucnu, stejně jako doposud, nerozvážně a neúčelně, jak jsme již vyzkoumali; dotyční tedy selžou, pokud půjde o vydávání a provádění ochranných, preventivních a omezujících opatření proti dalšímu šíření koronavirové nákazy; z toho důvodu se nerozšíří všechna nezbytná ochranná, bezpečnostní a zajišťovací opatření a nákaza se bude nyní celosvětově vzmáhat a šířit.

2. Selhání vůdčích státních představitelů bude mít nezadržitelně za následek, že nyní – jak jsem vysvětlil již dříve – započne 2. vlna šíření nákazy a bude se katastrofálním způsobem vzmáhat po celé Zemi; to si vyžádá mnoho obětí a zprvu již nebude možné proti tomu podniknout nic účinného. Selžou úhrnně všichni státní představitelé, kteří působí na vrcholných postech a kteří by museli odpovídat za tvorbu, vyhlášení a provedení nutných opatření. Jedná se o opatření, jež by měla obsáhle a nevyhnutelně chránit národy a zabezpečovat jim zdraví, avšak v tomto ohledu budou čelní státní představitelé neschopní a zcela selžou, jelikož nejsou způsobilí k vedení států. Na Zemi tedy nebude existovat ani jeden stát, který by kvůli neschopnosti vůdčích státních představitelů a státních zmocněnců pro zdraví netrpěl koronavirovou pandemií a který by nemusel litovat mnoha nakažených a mrtvých. Všichni čelní představitelé, všichni vůdčí reprezentanti států – kteří nejsou schopni vést své úřady a kteří se úhrnně a všeobecně zveličují chvastounstvím, třebaže se nesmírně zesměšňují – nejsou schopni kvůli své vůdčí nezpůsobilosti vymyslet nezbytná opatření, a ani šířit osvětu ohledně nákazy koronaviru ve svých národech. Dotyční nejsou nikterak schopni ani posoudit, vymyslet a prosadit nezbytná a správná opatření, pokud jde o současně vznikající situaci, v níž pandemie začíná zuřit a zvrhává se po celém světě v plošný běs. Dotyční kvůli své neschopnosti nerozeznávají veškeré riziko plynoucí z pandemie a konají ve všech ohledech pouze chybné kroky, a proto nedokážou zamezit, a ani třeba jen oslabit nyní se valící 2. vlnu, resp. celosvětově se vzmáhající plošný požár nákazy. Dříve než se mě otážeš, jak se situace vyvine a bude nadále vyvíjet ve tvé vlasti, nemohu ti ani v tomto ohledu předpovědět nic lepšího, neboť pověření vůdčí představitelé švýcarského státu, již se zaobírají nákazou koronaviru, nemohou být ohodnoceni jinak – jelikož jsou směšní a klamně se domnívají, že jsou veledůležití – než všichni ostatní vykonavatelé moci po celém světě. To se týká především zvláštních činitelů na nejvyšších postech, které je žel nutno ohodnotit stejně jako všechny ostatní státní představitele v týchž pozicích po celém světě.

3. Státní představitelé ve vrcholných funkcích selžou kvůli své vůdčí nezpůsobilosti, stejně jako politické strany, jež jsou odpovědné za obdobné úkoly; nejvyšší reprezentanti států, kteří jsou neschopní, tedy pod vlivem politických stran způsobí, že se nyní vzrůstající 2. vlna koronavirové pandemie zvrhne ve veliké neštěstí, neboť jednání a chování zmíněných jedinců bude postrádat rozum a zdravý úsudek a bude podporovat koronavirovou nákazu.

4. Také různé soudy a úřady vedou neodpovědní a k používání rozumu nezpůsobilí úředníci a soudci, což je nebezpečné a podporuje to koronavirovou nákazu, a to z tohoto důvodu: Pokud státní představitelé či komunální úředníci vydají a nařídí zpola účinné či dobré vyhlášky ve vztahu k bezpečnostním opatřením, jež jsou činěna k zamezení nákazy, tak dotyční soudci či úřednici tyto vyhlášky opět ruší nerozumnými povoleními a soudními usneseními. Dotyční tedy neodpovědně maří a ruší zákazy a vyhlášky, jež se vážou kupř. na zavírání restaurací, barů, hotelů a fitness center, na omezování školicích středisek všeho druhu, jakož i na provoz prostředků veřejné dopravy a všechny veřejné sportovní a zábavní akce.

5. K šíření koronavirové nákazy přispívá také neodpovědné provozování a využívání pracovních prostor, a tudíž by takové prostory k vyřizování práce měly být nutně uzavřeny, pokud musí v jedné prostoře, příliš blízko sebe, vykonávat práci příliš mnoho osob bez ochranných dýchacích roušek, jako je tomu např. v řeznických provozech, úředních, školicích a služebních místnostech, v úřadovnách, úředních kancelářích, obchodních místnostech, kancelářích obecně a sekretariátech atd. Takováto pracoviště by měla být zařízena určitým způsobem a lidé by v nich měli dodržovat účelné způsoby chování, jako jsou tyto:

            1. Lidé by měli nosit ochranné dýchací roušky.

2. Mezi dvěma pracovišti, resp. dvěma osobami by měla být zachována vzdálenost minimálně 2 metrů.

            3. Je nezbytné dostatečně větrat otevřením oken, popř. dveří.

            4. Byl by nezbytný přístroj na čištění vzduchu, který vzduch vysává a filtruje.

            5. Mezi pracovišti jsou nevyhnutelné dělicí přepážky.

6. Je nezbytné přeuspořádat, resp. přizpůsobit pracoviště; pokud není možno zaručit nezbytná opatření, je nutno pracoviště změnit.

7. Lidé by měli, je-li to možné, zvážit práci z domova, pokud důležité body nemohou být zaručeny.

        

6. Dále je nutno uvést osoby, jež podléhají nerozumu a nesoudnosti a jež projevují nesmyslné názory, mínění a způsoby chování: Dotyční jsou slabomyslní, mají podprůměrnou inteligenci a patří k té části populace, která trpí patologicky nedostatečnou inteligentností a vyjadřuje tento svůj stav tím, že nedodržuje nezbytná bezpečnostní pravidla. V důsledku své osobní hlouposti propadli dotyční stavu nesmírně slabé, resp. naprosto nedostatečné inteligentnosti, a tudíž postrádají veškeré kognitivní schopnosti – z toho důvodu nejsou schopni vnímat, postihovat ani chápat, natož rozumně uskutečňovat informace, které přetváří systém řídící jejich chování. Kvůli nedostatečnému rozumu a zdravému úsudku nejsou schopni postihnout skutečnou realitu a pravdu ohledně nákazy koronaviru, a ani si nedokážou uvědomit chorobné bludy konspiračních teoretiků, k nimž se připojují a jejichž nesmysly obhajují.

7. Již od posledního února jsem několikrát vysvětloval, že nošení jednoduchých ochranných roušek typu FFP1 nezaručuje ochranu proti žádným původcům nemoci. Roušky na ochranu dýchaní typu FFP2 a FFP3 mohou sice zabránit infekci z houbových výtrusů, mikroorganizmů, bakterií a parazitů, avšak přesto se nehodí ve vztahu k virům. Proti virům jsou nezbytné speciální bezpečnostní obleky, resp. uzavřené systémy ochranných oděvů, k nimž náleží patřičné masky a dýchací přístroje a jež jsou co nejlepším způsobem hermeticky uzavřeny před okolím. Takové ochranné obleky lze použít vícekrát, avšak po každém použití, před svléknutím, je nutno je postříkat chemickou dezinfekcí.

 

Ani nejlepší roušky na ochranu dýchání nezaručují naprostou bezpečnost vůči virových infekcím, a tudíž ani takové roušky nezajišťují ochranu proti virům; v nejlepším případě existuje při nošení nejkvalitnějších ochranných roušek zbytkové riziko nákazy ve výši 4–6 procent. Účinné ochranné roušky, které do značné míry poskytují ochranu před infekcí, avšak nikdy ne stoprocentně, jsou podle pozemských norem roušky jakosti FFP2 a FFP3 – musí se ovšem jednat o výrobky, jejichž vhodnost prověřily odborné instituty atd. Faktem žel je, že na otevřeném trhu existuje mnoho brakových, takzvaných ochranných roušek, které nejsou prověřené ani kvalitní, jelikož tyto bezcenné a nanejvýš nevhodné produkty slouží pouze ziskuchtivosti, avšak v žádném případě zdravotní bezpečnosti.

Musí být vysvětleno, že ani nejlepší prodejné ochranné roušky jakosti FFP2 a FFP3 neposkytují žádnou ochranu proti virům libovolného typu, neboť taková ochrana je možná jen ve zcela hermeticky uzavřených ochranných systémech, jež pokrývají celé tělo a jež disponují také vlastním dýchacím přístrojem. Všechny takové systémy je nutno po každém použití očistit silnými chemickými kyselinami atd.

Ochranné roušky jakosti FFP2 a FFP3, jež jsou dostupné pro obyvatelstvo a jež otestovala odborná pracoviště, odpovídají určitým normám, jsou označeny pečetí kvality, a jsou tudíž prodávány za patřičně vysokou cenu – tato cena ovšem zpravidla odpovídá kvalitě produktu a jeho spolehlivosti. V tomto směru jsme s tvojí pomocí prověřili, otestovali a ohodnotili několik ochranných roušek, které jsi nám předal a jež zahrnují 4 druhy; druhy, které jsme posoudili jako přijatelné, uvedu vzápětí, avšak musí se jednat o odborně prověřené ochranné roušky, jež vykazují patřičné značení, načež je lze ohodnotit jako dobré; je však namístě obezřetnost, neboť značka CE nemusí garantovat kvalitu, jelikož v tomto ohledu probíhá mnoho podvodných obchodů. Při koupi ochranné roušky je tedy nezbytné bedlivě objasnit stav věcí a informovat se.

Ryze vlastnoručně vyrobené látkové roušky všeho druhu jsou nekvalitní; a naprosto neužitečné jsou i látkové roušky v obchodech, neboť se jedná o výrobky neodpovědných kšeftařů; lidé by tedy měli účelně používat pouze takové ochranné roušky z volného prodeje, u nichž prověří a objasní jejich původ a účinnost; tento postup se vztahuje obecně na veškeré ochranné roušky.

Je nutno si povšimnout následujícího: Značky CE a KN 95, jež jsou uvedeny na vyrobených rouškách, vysvětlují, že výrobci v Evropské unii garantují, že jejich produkty dostačují platným požadavkům, jež jsou ustanoveny v harmonizačních právních předpisech; patřičná značka CE tedy dokládá soulad s postupem posouzení shody, díky čemuž mají takto označené produkty garantovat, že mohou být v Evropské unii, resp. v Evropském hospodářském prostoru obchodovány bez omezení a že konzumentům v rámci tohoto prostoru zaručují bezpečnost a jednotnou ochranu ve vztahu ke zdravotním, bezpečnostním a environmentálním záležitostem. Je však nutno si povšimnout toho, že tyto značky, CE a KN 95, musejí lidé přesto prověřovat, jelikož je používají také podvodné firmy, které uvádějí do oběhu podřadné či zcela nevhodné zboží všeho druhu, a tedy i ochranné dýchací roušky, jež jsou bezcenné a jež ohrožují zdraví. Mělo by být tedy pravidlem, že si lidé původ zboží ověří.

Ve Švýcarsku se, pokud vím, značka CE nevyžaduje, jelikož tato země nepředpokládá místně specifické značky konformity; Švýcarsko však může značku CE alternativně připojit ke své značce konformity.

Za umístění značky CE a KN 95 na prodávaný produkt odpovídá výrobce, nebo jím zmocněná osoba, resp. producent.

Látkové roušky všech druhů, které si lidé sami vyrábějí, které dostávají darem anebo si je kupují – jak jsem již vícekrát vysvětloval od počátku našich rozhovorů k tématu koronaviru – jsou v každém ohledu naprosto neužitečné, pokud jde o ochranu před viry, bakteriemi, cizopasníky, mikroorganizmy, houbovými výtrusy, kapalnými a netěkavými aerosoly, a tedy i před vydechovanými kapénkami, a dále před organickými plyny a párami; kromě toho takové roušky dokonce ohrožují zdraví.

Látkové roušky, jež sestávají z úzce tkaných materiálů, jako z několika na sebe položených kapesníků či šál atd., mohou zakrývat ústa či nos, ale přinášejí užitek – ne déle než maximálně dvě minuty – jen jako krátkodobá ochrana a nouzová pomůcka, a to proti bakteriím, cizopasníkům, mikroorganizmům, houbovým výtrusům, kapalným a netěkavým aerosolům, jakož i proti vydechovaným kapénkám, organickým plynům a párám, avšak nikdy ne proti virům.

Hygienické roušky FFP1 nižší kvality jsou roušky, které slouží jen jako nouzová ochranná pomůcka, a jsou tedy používány pouze jednorázově; tyto roušky nepředstavují lékařský produkt, jelikož sestávají pouze ze zvláštních druhů papíru a jiných levných materiálů. Tyto roušky, jež jsou z odborného hlediska naprosto nevhodné k zabránění infekce, jsou určeny pouze k izolaci cizích materiálních částic a lze je využít pouze krátkodobě. Tyto roušky jsou tedy určeny pouze k tomu, aby bránily, resp. předcházely vdechování materiálních a zčásti kapalných cizích látek. Tyto roušky mají tvarovatelný drátek kolem nosu, díky čemuž se do jisté míry přizpůsobí tvaru obličeje, avšak lze je využít pouze krátkodobě, načež musejí být řádně zlikvidovány – lidé je tedy nemají jednoduše bezstarostně vyhazovat, ale mají je skutečně správným způsobem zneškodnit.

Roušky FFP1 vyšší kvality sestávají s lehkého textilního materiálu s gumovým popruhem a formovatelným ohybem kolem nosu, přičemž neobsahují žádné papírové materiály atd., ale jen netkané textilie. Tyto roušky však slouží pouze k ochraně proti všem nejedovatým a inertním prachovým částicím o velikosti 0,4 mikrometru a větším, avšak nikoliv proti virům.

Roušky FFP1 zvláštní kvality sestávají z kvalitní textilní látky a lze je – jedná-li se o dobré výrobky – krátkodobě využívat a čas od času poněkud dezinfikovat 70procentním alkoholickým sprejem; po maximálně jednodenním použití je lze – skládají-li se z vhodného textilního materiálu – vyprat při teplotě 60 stupňů a poté opět dezinfikovat 70procentním alkoholovým sprejem. Takovéto roušky mohou lidé prát vhodným pracím prostředkem podle okolností až 100krát a více, a to ručně, nikoliv v pračce, načež je mohou opět použít.

Ochranné dýchací roušky 3M FFP2 dobré kvality můžeme doporučit pro běžné každodenní použití, avšak nikoliv pro využití ve větším shluku lidí.

Vnější vrstva těchto ochranných dýchacích roušek sestává za normálních okolností z hydrofobní tkaniny, která skýtá ochranu proti vydechovaným kapénkám a aerosolům.

Prostřední vrstva těchto roušek sestává z třívrstvého, vysoce výkonného filtračního systému, jenž se nazývá FFP2 a odborně se testuje, zatímco vnitřní vrstva se skládá z antibakteriální látky.

Dobré a prověřené ochranné roušky typu FFP2 představují inovativní filtrační médium, jež poskytuje určitou ochranu a bezpečnost před cizími materiálními látkami i před aerosoly, vydechovanými kapénkami, houbovými výtrusy, mikroorganizmy, bakteriemi a parazity, avšak nehodí se k ochraně před viry a je také stavěno jen na malý dechový odpor.

Tyto roušky jsou dobré na ochranu při práci, a jelikož prošly testem zanášení dolomitovým prachem, lze je nasadit a používat vícekrát. Tyto roušky vykazují zvětšený filtrační povrch a zaručují delší životnost, přičemž skýtají též extra široké, pro kůži příznivé těsnění kolem obličeje, jakož i dobrý komfort při nošení a poměrně vysokou bezpečnost. Jsou opatřeny přizpůsobitelnými, extra širokými stuhami, jež zajišťují individuální nastavení. Vydechovací ventil Cool Flow, jejž rouška zpravidla obsahuje, zabraňuje tomu, aby se pod rouškou kumulovala teplota, což usnadňuje dýchání; vycpávka kolem nosu pak zaručuje, že se rouška optimálně přizpůsobí obličeji.

Ochranné dýchací masky 3M FFP3 sestávají z lehkého textilního materiálu, jsou opatřeny nastavitelnými upevňujícími stuhami, tvarovatelným obloukem kolem nosu a velmi dobrým ventilem na vydechování. Tyto roušky zaručují velmi vysoký stupeň bezpečnosti před cizími hmotnými látkami, resp. pevnými částicemi, jakož i před bakteriemi, mikroorganizmy, houbovými výtrusy, cizopasníky, kapalnými a netěkavými aerosoly, a tedy i před vydechovanými kapénkami a organickými plyny a párami. Výsledky našich testů ukázaly – když je vyjádřím na základě pozemských označení a hodnotových údajů –, že skutečně dobré roušky tohoto typu poskytují ochranu, která může až 10násobně překonávat hodnotu PEL (»přípustný expoziční limit«).

Tyto roušky se systémem aktivního dýchání obsahují tři vložky a poskytují velmi dobrou ochranu jak pro svého nositele, tak i pro osoby v jeho bližším okolí – proto lze tyto roušky nejvíce doporučit, pokud je člověk v hojném styku s mnoha osobami a pohybuje se ve větších shromážděních lidí atd.

Ochranné dýchací roušky třídy FFP3, jež jsme podrobně testovali, chrání efektivně před infekcí, a tedy i před onemocněním. Tyto roušky jsou navrženy na několikanásobné použití, je nutné je v případě potřeby lehce postříkat 70procentním alkoholem a čas od času je tímto způsobem dezinfikovat, přičemž si svoji účinnost bezpečně zachovávají přes pět pracích cyklů. Ani tyto roušky – stejně jako ani žádné jiné, jež jsem dříve uvedl – nejsou určeny k lékařským zákrokům a neskýtají žádnou ochranu proti virům. Tyto roušky představují produkty, které splňují všechny nezbytné požadavky, pokud jde o všeobecnou kvalitu ochranných dýchacích roušek, a můžeme je na základě svých poznatků a testových výsledků doporučit.

 

Na základě všech 17 různých ochranných roušek – jež jsi pro nás obstaral a jež jsme podle svých nejlepších možností podrobili zdlouhavým průzkumům a velmi podrobným testům atd. – jsme dospěli k nanejvýš rozdílným poznatkům a výsledkům: Jednalo se zaprvé o roušky, jež je nutno hodnotit jako naprosto nevhodné a nejvyšší měrou zdraví škodlivé – to byly např. látkové roušky všech druhů, ať vlastnoručně vyrobené nebo zakoupené, které je navíc nutno posoudit jako naprosto zdraví škodlivé –, a zadruhé se jednalo o produkty, jež jsou zčásti či zpola užitečné, jako různé druhy roušek FFP1. Kromě toho se však vyskytly i kvalitnější roušky, a sice ochranné roušky jakosti FFP2 a FFP3. Žel se prokázala ta nevýhoda, že lidé musejí při nákupu takovýchto produktů zachovávat krajní obezřetnost, jelikož valná část těchto roušek vykazuje velmi podřadnou, ba dokonce zcela nevyhovující kvalitu – lidé tedy při koupi těchto produktů mají nutně objasňovat a ověřovat jejich kvalitu, jakož i jejich původ.

Druhá vlna koronavirové nákazy, která již započíná, otevřeně vypukne již za několik málo dní a bude se po celém světě šířit tak rychle a choulostivě, že dalece předčí skončenou první vlnu. Tato nyní se šířící 2. vlna bude znamenat podstatně více, než co vyjadřuje neškodné označení »2. vlna«, neboť se velmi rychle rozšíří po celém světě v plošný požár, jenž nyní zasáhne také celou Evropu a vyžádá si velmi mnoho obětí. Tato vlna znovu zle zasáhne také Itálii a Španělsko, jakož i všechny státy po celém světě, které dosud z celé věci do jisté míry šťastně vyvázly, resp. které neutrpěly závažnými důsledky. Jak jsem ti již řekl, nezůstane ušetřeno ani Švýcarsko, neboť i ve tvé vlasti žel existují oba faktory, které podporují neštěstí, totiž neschopnost a hloupost čelných státních představitelů a politiků, kteří by ze své gesce měli učinit a prosadit opatření proti koronavirové nákaze. Dotyční jsou ovšem v tomto směru naprosto neschopní a prezentují se na veřejnosti jako výtečné a veledůležité osobnosti, přičemž jsou i samolibí a přihlouplí, a to zpravidla beze smyslu a účelu. Mimoto existuje ještě skupina lidí, kteří jsou, jak vždy říkáš, hloupí jako pytel slámy a jejichž, jak stále říkáš, nemyslící rozum, zaostalá inteligentnost a propastná nesoudnost vyzývají k pláči. To jsem musel, milý příteli, pro jednou povědět tímto způsobem, neboť tvůj způsob vyjadřování je vždy mnohem trefnější než můj, a proto si jej musím, i ve svém vysokém věku, teprve osvojit.

Nuže, toto 2. vzedmutí nákazy tentokrát zasáhne i všechny státy v celé Evropě, a to i Švýcarsko. Počty infikovaných, jakož i zemřelých, budou úhrnně růst do výše na všech světadílech a ve všech státech mimo Evropu, avšak ani celá Evropa nezůstane ušetřena, jak jsem již pověděl. Také evropské státy, jakož i státy po celé zeměkouli – které byly dosud méně postiženy nákazou nebo které překonaly 1. vlnu a žijí ve falešné domněnce, že celou věc překonaly – budou nyní zasaženy 2. vlnou, a to zčásti obsáhleji, než tomu bylo při 1. průchodu nákazy. V době 20. října bude po celém světě dosaženo oficiálního počtu 40 miliónů infikovaných nákazou koronaviru, do čehož nebude spadat velký počet statisticky nezjištěných případů; současně bude do zmíněné doby po celém světě oficiálně dosaženo – opět bez statistické odchylky – přes 1,2 miliónu smrtelných obětí, avšak následně se tento počet v každém případě ještě vystupňuje. První konec koronavirové nákazy nebude totiž koncem posledním, jelikož se virus potáhne daleko do budoucnosti. Tak tomu bude proto, že státní představitelé ve všech zemích po celém světě nerozpoznají nutnost vyhlásit správná opatření, a tudíž tato opatření ani nebude možné prosadit v jednotlivých národech, aby byla nákaze učiněna skutečná přítrž. Další, celosvětový problém vzniká v tomto směru kvůli hlouposti nepoučitelné a neodpovědné části té které populace, která se přiklání ke škodlivým konspiračním teoriím, v důsledku čehož se nákaza koronaviru dále šíří (jelikož lidé přecházejí všechna preventivní a ochranná opatření). To však bude mnohým z těch, kteří odmítají ochranná opatření, způsobovat nevýhody a škody, a dokonce budou kvůli tomu umírat.

Dále je nutno zopakovat, že lidé, které postihla nákaza a kteří se z ní uzdravili, si nemohou vytvořit bezpečnou imunitu, neboť naše poznatky dokazují následující: Lidé, již se jednou infikovali a vyléčili, zůstávají po celou dobu svého života náchylní k infekci, a tudíž mohou být kdykoliv znovu infikováni a zasaženi nákazou. Takováto druhá nákaza může být nebezpečnější životu než první infekce, z níž se člověk následně vyléčil – takovéto nové infekce mohou tedy vést častěji ke smrti.

Na základě našich zjištění se i mezi odborníky, jakou jsou virologové a lékaři atd., pohybují nepoučitelné živly, které celé téma bagatelizují, nepostihují skutečnosti, a dokonce zastávají spiklenecké teorie.

Dále je faktem – jak jsem v dřívějších rozhovorech již vícekrát vysvětloval –, že po prodělané koronavirové infekci a po uzdravení se v celém organizmu člověka ukládají působením viru impulzy, z nichž za nejrůznějších okolností vyvstávají jiné a s koronavirovou nákazou nepříbuzné choroby a neduhy, jež se mohou dlouhodobě projevovat chřadnutím organizmu včetně smrtelných následků. (Pozemští virologové a lékaři tento fakt, že se choroba ukládá v organizmu v podobě impulzů, přitom neznají.) Pozemské lékařství nebude umět této skutečnosti po velmi dlouhá staletí čelit, neboť celá nákaza se – vinou masového plození a masového počtu porodů v rámci dále vzrůstajícího přelidnění – potáhne vlivem dědičnosti velmi daleko do budoucnosti; tento proces započal již před měsíci a již jej nelze zamezit, resp. zastavit; navíc může ve svém běhu v budoucnosti způsobit novou nákazu a ta se pak může vyvinout v takřka likvidační pandemii. Zvrácenost pozemšťanů ve vztahu k nesmírné mase přelidnění, která pomalu ohrožuje veškerý život na Zemi, tedy povede nebo může vést k velmi zhoubnému konci.

Dále je nutno podotknout – smím-li v tomto ohledu něco vysvětlit na základě našich direktiv –, že celá pozemská lékařská věda by se neměla jednoduše soustředit jen na vytvoření určité očkovací látky, neboť by se měla současně zaměřit i na různé krevní skupiny. Krevní skupiny jsou totiž podstatné, neboť od samého počátku určují stupeň infekčního faktoru – na to by bylo třeba obzvláště soustředit pozornost. V tomto ohledu musím vysvětlit – a použiji k tomu pojmy z pozemské medicíny –, že erytrocyty, resp. červené krvinky, které na svém povrchu sestávají z různých struktur, jako jsou bílkoviny, resp. proteiny a lipidové vazby, musejí být ovlivněny patřičnými očkovacími látkami. Pojem »lipidy« představuje označení, jež lze chápat ve smyslu »shluk, nahromadění«; zmíněné lipidové vazby na erytrocytech pak většinou, resp. z největší části sestávají z přírodních, ve vodě nerozpustných látek. Lipidy lze na základě jejich nízké polarity dobře rozpouštět v hydrofobních, resp. bezvodých rozpouštědlech. Lipidy vykazují charakter krevních skupin, přičemž každý člověk disponuje určitým druhem antigenů, které v těle jakožto cizorodé bílkovinné látky podněcují proti sobě samým tvorbu antitělísek, což tvoří určitou krevní skupinu. Nejvýznamnější systémy krevních skupin pozemšťanů jsou na prvním a nejpodstatnějším místě systém AB0, poté systém Rhesus a systém Kell – k tomuto tématu musím patrně něco vysvětlit pro lidi nevzdělané v medicíně.

Pod pojmem krevní skupiny je nutno v užším slova smyslu chápat všechny geneticky určené vlastnosti erytrocytů, resp. diskovitých, přibližně 8,4 mikrometru velkých buněk bez buněčného jádra, jež jsou uprostřed lehce prohloubené. Takovéto erytrocyty, resp. červené krvinky vykazují životnost zhruba 4 měsíce a dospělý člověk jimi disponuje v přibližném počtu 26 000 miliard.

V normálním případě nastává, že každá struktura, resp. organizmus člověka vyvíjí na povrchu buněk antitělíska, která představují charakteristickou vlastnost krevní skupiny. Toto určení krevní skupiny v sobě nese obsáhlý praktický význam, který kupř. zabraňuje negativním reakcím v případě nezbytné krevní transfuze. Určení krevní skupiny má význam i při objasňování komplikací spojených s transfuzí, při prevenci u těhotných žen, jakož ale i při transplantaci orgánů, přičemž celé toto téma má na Zemi velký význam i v soudním lékařství.

Obdrží-li člověk krev z nekompatibilní krevní skupiny, tak to může vést k rozkladu erytrocytů, jelikož může být zničena jejich buněčná membrána s tím, že hemoglobin přejde do plazmy, čímž nastává likvidace krevních částí, což může za určitých okolností skončit smrtí člověka. Ne všechny krevní skupiny se tedy vzájemně snáší, což způsobují jejich antitělíska, neboť ke každému antigenu krevní skupiny existuje také specifické antitělísko krevní skupiny, které dokáže dotyčný antigen rozpoznat a shluknout se s ním. Je tedy jasné, že v krvi každého člověka kolují antitělíska krevní skupiny, která potírají všechny antigeny, jež k člověku nepatří. To brání imunitnímu systému, jenž je tělu vlastní, v tom, aby potíral vlastní erytrocyty. Je-li však provedena krevní transfuze s chybnou krví z jiné krevní skupiny, tak bude krevní systém bojovat proti cizím erytrocytům. Určování krevních skupin má tedy nesmírný praktický význam při krevních transfuzích a především také při transplantacích orgánů. Nakonec je nutno ještě podotknout, že krevní skupiny etnických populačních skupin se většinou vzájemně odlišují, a mimoto jsou rozloženy nerovnoměrně. Obecně se různé krevní skupiny z hlediska etnického původu samozřejmě zásadně liší, pokud jde o náchylnost k infekci, a to i ohledně náchylnosti ke koronaviru; nejméně náchylná ke koronaviru je pak krevní skupina nula, jelikož vykazuje oproti jiným krevním skupinám jistou lepší stabilitu imunity. To jsou fakta, jež bylo nutno vyložit.

Billy     Děkuji. Tvá vysvětlení mají mnohem větší výpovědní hodnotu než informace, které dosud uveřejnili všichni naši pozemští virologové atd.

Ptaah  Tak je tomu patrně proto, že nemají lepší vědomosti. (...)

 

Kontaktní zpráva v plném znění v PDF zde