737. kontakt (výňatek)

O škodlivosti koronaviru a faktickém ohrožení, které z něho plyne

Výňatek ze 737. kontaktní zprávy ze dne 20. dubna 2020

Billy     To je v pořádku, není zač děkovat. Pak tedy naviděnou – uvidíme se příště. (…) Pokud souhlasíš, Ptaah, chtěl bych říct ještě toto: Z televize jsem se dozvěděl, že ohledně koronavirové epidemie všude kolují, obzvláště v Německu, ty nejšílenější a nejztřeštěnější spiklenecké teorie a nahání tak obyvatelstvu strach a děs a uvádí jej v omyl. To se sice dělo už i v dřívějších dobách, kdy zuřily nákazy, epidemie a pandemie, např. ve středověku, ale i v letech 1918–1920, kdy řádila »španělská chřipka«. Výskyt takovéto nákazy, epidemie či pandemie, představoval pro obyvatelstvo obecně i tehdy velké nebezpečí, jelikož nikdo si nemohl být jistý, že se nenakazí – stejně jako dnes v případě koronaviru. Jak vím, i v dřívějších dobách byli lidé uchváceni spikleneckými teoriemi. Sfath mě totiž brával do minulosti do různých období, kdy vládly epidemie, a sice až do doby bronzové, tedy do období před více jak 4000 lety. Sfath mi v různých dobách překládal vyslechnuté rozhovory, abych rozuměl tomu, co si tehdy lidé povídali. Tak tomu bylo i v době moru, přičemž německé slovo die Pest, latinsky »pestis«, v řečtině »loimós«, neznamená nic jiného než »nákaza« – žel zjišťuji, že stále více zapomínám svou řečtinu. Z těch překladů od Sfath a ze zkušeností všech těchto cest do minulosti plyne i to, že žádná z nákaz nezasahovala jen určité věkové skupiny – jak to dnes tvrdí virologové a spol., – takže neplatí, že by koronavirem byli napadání jen staří, starší a zdravotně zatížení lidé.

Ptaah  Ano, jejich tvrzení v žádném případě neodpovídají pravdě, neboť ten mutující a genově stále se proměňující koronavir není vir, který by se u lidí orientoval specificky jen na určitou věkovou skupinu, ale je to vir napadající všechny lidi všech věkových kategorií – jak jsem ti už vysvětlil minulý rok. Napadá – jak jsem ti už několikrát vysvětlil – všechny orgány jako jsou: plíce, ledviny, játra, slezina, mozek, střeva, žaludek, slinivka břišní a srdce, a sice také u ještě nenarozených dětí, malých dětí, starších dětí, mladistvých, dospělých všech věkových kategorií až po ty nejstarší. Za určitých okolností nastává i nerušené napadání savců všech druhů a ras, ale i různých druhů zvířeny a dalších živočichů.

Tento virus – jakože žádný jiný takto proradný typ viru jsme dosud nezkoumali – odpovídá něčemu, co bude mít dlouhé existenční trvání a nebude se dát vyhubit, neboť vykazuje atributy, které zajišťují jeho další existenci v ryze impulzní podobě. To je i ten důvod, že – pokud se jistí infikovaní lidé z choroby uzdraví, vytvoří si protilátky a žádný virus už u nich nelze prokázat – nákaza zůstane i přesto nadále existovat jen prostřednictvím impulzů, a sice bez možnosti to lékařsky prokázat. Z toho tedy plyne – existuje-li virus dál na impulzní bázi a zůstává-li takto aktivní –, že může tím pádem znenadání opět vzplanout ze svého impulzně živořícího stavu a nově uplatnit svou plnou aktivitu a dále může dojít i k nebezpečí nákazy. To celé přitom ale není nové propuknutí, resp. žádná reaktivace, nýbrž se jedná jen o náhlý propuknuvší stav opětovné přímé aktivity plynoucí ze skrytého stavu impulzní aktivity. Jedná se tedy o další, silné a přímé setrvání aktivity viru, který je impulzně uložen, což je zvláštnost odpovídající dle mých znalostí jen tomuto viru. Takovouto formu výskytu jsem dosud nikdy nepoznal. A toto impulzní setrvání viru v aktivitě, jakož i schopnost dále aktivně existovat v dřímotě, aby se pak náhle z nějakého neznámého důvodu opět plně zaktivoval a i nadále infikoval či jinak vyvolával nemoci, to je rovněž fenomén, který jsme dosud nedokázali vyzkoumat a je tedy i pro nás zatím záhadou.

K tomu celému je potřeba zmínit i to, že hrozba infekce je v normálním i mimořádném případě vždy velká a nevypočitatelná, přičemž infekce probíhá obzvláště mluvením, neboť takto dochází k přenášení viru z člověka na člověka. A k tomu dochází právě mluvením. Vydechované kapénky se přenáší vzduchem na jiné lidi a ti jsou jimi pak nakaženi. Tomu lze ovšem zabránit jen nošením vhodných roušek, jelikož ty zamezují dechu a kapénkám, aby se dostaly do volného prostoru a aby je vzduch neodnášel dál. Tyto ochranné roušky ovšem musí být vyrobeny odborně, speciálně pro tento účel a z vhodného materiálu schopného filtrace, takže je potřeba dbát toho, že roušky z papíru nebo obyčejných látek bez filtru – které se vyrábí i podomácku – jsou absolutně nepoužitelné a zbytečné, takže produkty tohoto typu neslouží v žádném případě jako ochrana. Nositelé těchto vyrobenin se nechávají ukonejšit ve falešném bezpečí. To platí stejnou měrou jak pro průmyslově vyráběné, levné či zmetkové roušky, tak i pro průzory, resp. ochranné obličejové štíty, které nejsou přímo těsně na obličeji a jsou dole a po stranách otevřené.

Billy     To vše, co říkáš ohledně koronaviru, shledávám zvláštní a tím se to stává ještě škodlivější, než jaké to už ve skutečnosti je. Dříve byly nákazy považovány za zvěsti zla, přičemž obzvláště velké epidemie stály život mnoha lidí, které i zmrzačily či znetvořily. To vše je ale dnes ignorováno, neboť většina pozemšťanů – k nimž patří i převážná většina vládnoucích atd. – žije prostě hloupě bez cíle a starostí co bude zítra a nepřemýšlí o pandemických událostech historie, nýbrž slabomyslně jen na svátky a vzpomínkové slavnosti válečných událostí atd. Proto dnes ani neexistují žádné patřičné zákony pro případ nákazy a ani směrodatné směrnice pro nezbytné soubory bezpečnostních opatření a způsobů chování, v jejichž důsledku by pak bylo možné hrozící nákazu zavčasu utlumit a zcela zastavit dříve, než se z ní stane epidemie či dokonce pandemie. Jelikož ale převládá u absolutní většiny vládnoucích nulový intelekt* a tím pádem i nulový rozum a chápavost, pak je u nich v této věci všechna snaha marná a vše je ztraceno; a protože i většina obyvatelstva jedná sama na stejném principu bez cíle a viditelných úspěchů a v absenci rozumu a pochopení, tak se může každá katastrofa bezmezně rozmáhat a může šířit smrt nouzi a bídu.

Když např. dříve svět sužovala morová vlna či jiné nákazy, pak volali obzvláště věřící v klamnou představu boha v důsledku svého náboženského bludu ke svým neexistujícím bohům a nesmyslně úpěnlivě očekávali pomoc, takže se už ani nenamáhali utéct a ochránit se. Dále se snažili ve své klamné představě boha vysvětlit si nákazu pomocí spikleneckých teorií, a sice většinou v podobě trestu jejich rozhněvaného boha za jejich neposlušnost atd. Samozřejmě neznali příčinu dotyčné nákazy a uchylovali se ke své bludné víře a nakonec pokorně akceptovali trest jejich rozhněvaného boha či bohů, takže často museli coby vysvětlení snášet v naprosto oddané pokoře právě tento boží trest či trest bohů. Kromě toho tomu bylo v dřívějších dobách tak, obzvláště pak ve středověku v katolickém křesťanství, že vinou křesťanských náboženských předáků všeho druhu – počínaje běžnými kněžími posedlými klamnou představou boha a konče tím nejvrchnějším klamnou představou posedlým předákem v Římě, papežem – se doporučovala klamná představa boha, mše a procesí coby lék na překonání nemocí, nákaz a epidemií. Každodenní návštěva mší, účast na často prováděných sektářských, žebráckospásných procesích tím měla ukonejšit rozhněvaného imaginárního boha, což se samozřejmě prokázalo jako absolutní blbost a jako kontraproduktivní šílenství, neboť z toho celého vyvstal pravý opak. To proto, že místo jejího zažehnání se choroba šířila stále více, jelikož v důsledku srocení bludně věřících se nákaza viry, bakteriemi a mikroorganizmy mezi lidmi velmi razantně rozšířila a stoupala. Nákazy se tak mohly dále nekontrolovaně šířit a nakaženo tak mohlo být nezadržitelně stále více lidí. I v tomto ohledu tedy vyplynulo – jako už od nepaměti v bezpočtech dalších záležitostech a případech, – že kvůli náboženské a sektářské klamné představě v boha zemřelo do dnešní doby stovky milionů lidí vinou nákaz, válek, nenávisti a jménem bludně božských masakrů, anebo byly dokonce vyhlazeny celé národy. Všichni ti hloupí pozemšťané, kteří věří klamné představě boha, přesto přese všechno nedostávají rozum, ale na místo toho se všichni do jednoho nadále nechávají pokorně ohlupovat a zastrašovat vrchními a nejvrchnějšími sektáři klamné víry v boha, stejně jako jejich stejně pomatenými služebníky. Dále se jimi nechávají finančně vykořisťovat a poštvávat jeden proti druhému, aby pomocí vraždění, zabíjení a válkami atd. mohli na nejpřednější místo vítězně postavit vlastní bludnou víru v boha a jakoukoliv jinou klamnou víru v boha tak mohli odpravit a odkrouhnout.

Vědomosti o zárodcích nemocí, původcích epidemií, lécích a očkování lidé tehdy ve starých dobách ještě neměli, takže se nedalo ani zachránit příliš mnoho lidských životů, což dnešním lékařstvím možné je, ačkoliv jsou v tom stále ještě hodně velké rezervy. V průběhu historie lékařství se sice velmi namáhavě dospělo k lecčemu dobrému, i když často teprve přes mnoho smrtelných pokusů a nebezpečných omylů, ale to vše dosud dosažené ve věci všech léků a terapií atd. žel neodpovídá tomu, co pozemské lidstvo skutečně potřebuje, aby přemohlo zhoubné nemoci a nákazy dříve než propuknou. Také úřady, vlády a organizace celosvětově odpovědné za zdraví lidstva jsou absolutně neschopné učinit odpovědně všechno možné k zabránění výskytu epidemií a pandemií dříve, než začnou zuřit. U většiny těchto žalostných institucí je hlavním řemeslem pouhé chvástalství, tak tomu bylo odjakživa a je tomu tak i v dnešní době. I dnes převládá u této bandy obrovská absence rozumu a porozumění, takže i v dnešní době nesou odpovědnost za umírání mnoha lidí. To se týká i té části obyvatelstva, která ve své tupé hlouposti a v absenci zdravého intelektu* podporuje řádění koronavirové nákazy a zahrává si se smrtí.

Nuže, dnes je již mnoho nemocí a nákaz, které – jak dokazuje historie – dříve vedly k těžkým epidemiím a pandemiím a stály životy stovky milionů lidí, běžně léčitelných nebo vymýcených. Dnes je situace v Evropě taková, že od začátku 18. století už sice nedochází k nákaze morem celých skupin obyvatel, ale jedná se už jen o jednotlivce, což je ovšem v chudších regionech světa jinak, neboť tam mor stále ještě existuje. I španělská chřipka si vyžádala v letech 1918–1920 mnoho milionů lidských životů, stejně jako si i koronavirus vyžádá stovky tisíc obětí na životech. Je to obzvláště chudoba, která přitom hraje značnou roli, ale naprosto speciálně stojí na prvním místě hloupost obyvatelstva a jeho vládnoucích, kteří jsou nejbližší spojenci těchto nákaz a jiných infekčních nemocí. Je to proto, že jejich pochopení a rozum je ještě natolik nedostatečně vyvinutý, že celou záležitost nákaz nedokážou ani pochopit, ani proti tomu uchopit a provést nezbytné soubory opatření. A faktem je i to, že v důsledku globalizace v celém světě se od minulého století vyskytlo mnoho nových chorob a nákaz, které pozemská medicína dodnes nezvládá a nedokázala je vymýtit, jako ebola, virus západního Nilu, HIV a další. A co se v této věci událo v minulých sto letech, to se bude dít i v budoucnu v důsledku přílišného množství pozemského lidstva, resp. přelidnění, neboť se vyskytnou nové nebezpečné zárodky chorob a nákaz a přinesou s sebou stále větší a mohutnější potenciál pro nové epidemie.

Ptaah  Tak tomu skutečně bude, neboť to odpovídá zákonitému důsledku přelidnění.

Billy     Tak tomu je, já vím, neboť společně se Sfath jsem to viděl.

* ve smyslu německého slova »das Intellektum« – pozn. překl.