213. kontakt (výňatek)

Výňatek z 213. kontaktu, 2. prosinec 1986, 03:17 hod (body 74-108)

Billy     Co vlastně vyplyne ze zvířete 666, které v jedné podobě proroctví funguje coby zlá diktatura, která má vycházet z Belgie?

Quetzal           U tohoto odpradávna prorokovaného zvířete, které ponese číslo zla a negativity, se jedná v budoucí době o takzvanou »Evropskou unii«, krátce nazývanou EU, která se bude rovnat rozsáhlé evropské diktatuře a bude ustanovena a založena dne 1. listopadu 1993 takzvanou »Maastrichtskou smlouvou«. Tím se pak vytvoří politické a hospodářské sloučení členských států, jejichž cílem má být podpora sociálního a hospodářského pokroku, přičemž oproti předchozímu »Evropskému hospodářskému společenství«, EHS, resp. »Evropskému společenství«, ES, už nebudou existovat vnitřní hranice a má vzniknout hospodářská a měnová unie. K tomu se má později usilovat i o společnou zahraniční a bezpečnostní politiku členských států a později i o společnou politiku obrany. Pro občany členských států se předpokládá i vytvoření »evropskounijního občanství«. Také o oblastech vojska a práva, stejně tak i dopravy, hospodářství a průmyslu mají nakonec rozhodovat mocní EU, kteří budou mít své mocenské sídlo v Bruselu / Belgii. To celé ovšem nebude dostávat v žádném případě demokratickou podobu, nýbrž podobu diktátorskou tak, jak to mezi sebou budou vyjednávat a určovat mocní, načež bude ještě v mnohém stávající svoboda občanů a zemí omezena, anebo dokonce zcela zanikne. Státy náležející EU, tak ale i jejich občané, budou tedy přicházet o množství svobod a budou si muset nechat líbit diktátorskou porobu mocnářů EU, přičemž mimořádně špatně na tom všem je to, že i mocní členských států EU, plně si vědomi bezpráví, budou „výt s EU-vlky“. A budou to právě oni, kteří pak svedou velmi mnoho občanů svých zemí ke vstupu do EU falešnou a klamavou propagandou. A protože budou občané klamáni, nebudou už schopni svého vlastního, logického a rozumného rozhodnutí, a tak budou-li v následujících letech a desetiletích občané svedeni ke vstupu do EU, bude muset být řeč o diktátorském tlaku. Toho nebude ušetřeno ani Švýcarsko, neboť nejpozději po změně tisíciletí se uskuteční silné snahy nezodpovědných, aby donutili Švýcarsko ke vstupu do EU.

Billy     To, co říkáš, je neradostné. Staří švýcarští spříseženci, kteří prolévali krev a nasadili život za svobodu Švýcarska a švýcarského národa, by se zřejmě otáčeli v hrobě, kdyby všechny tyto věci věděli. Jak to teď ale půjde s hospodářstvím atd. dál?

Quetzal           Vypadá to žel velmi chmurně. S příchozí dobou bude velmi mnoho podniků, ať už velkých či malých, zrušeno nebo bídným hospodářstvím a dluhy dohnáno ke krachu. To bude žel platit i pro zavedené firmy a podniky, protože nezodpovědní na sebe strhnout jejich vedení, aby se rychle dostali k obrovskému jmění, které si nechají vyplatit v podobě odškodného a odstupného, přičemž výše těchto sum odškodného se bude čím dál více pohybovat v milionových částkách. Manažeři a dozorčí rady firem, podniků a koncernů je budou bez rozpaků a nezodpovědně nekonečně zadlužovat a přivádět ke krachu, přičemž těmto nezodpovědným lidem bude vlastní jak blud velikášství, tak i marnotratnost, nevypočitatelnost, nerozum a neschopnost. To vše ovšem vyjde s postupem času ve známost, ale odpovědní zástupci zákona se o to nebudou starat, neboť se budou sami částečně podílet na záležitostech šlendriánského hospodaření. Z tohoto důvodu nebudou zločinečtí vůdci firem, podniků a koncernů postaveni před soud, přinejmenším tomu tak bude ve většině případů. Velmi silně stoupne i hospodářská kriminalita, přičemž se rapidně nahoru poženou i výše částek a půjdou do milionů, stovek milionů, ba překročí miliardovou hranici, což bude i případ špatného hospodaření firem, podniků a koncernů.

Billy     Předpokládám, že hovoříš o milionových a miliardových obnosech ve švýcarských francích.

Quetzal           To je správně.

Billy     Můžeš mi říct jedno nebo dvě jména podniků, kterých se v příchozí době tvá předpověď týká?

Quetzal           Bude velmi mnoho těch, kteří utrpí velké škody ve finančním ohledu, půjdou do konkurzů, propustí mnoho pracovníků, beznadějně se zadluží či se coby podniky jednoduše rozpadnou. To asi nejvýraznější, co pak nastane v roce 2001, bude finanční zničení Swissairu a mnohých na něm přidružených cizích leteckých společností a mnohých dodavatelských firem.

Billy     Máš na mysli, že se Swissair skutečně zhroutí?

Quetzal           Tak tomu v roce 2001 bezpochyby bude, ano. Vyplynulo to z pohledu do budoucnosti.

Billy     A jak je to s koncernem Sulzer?

Quetzal           I ten utrpí, mnoho pracovníků propustí a velké části koncernu prodá. Tyto dvě příchozí události ale budou jen kapkou na rozžhaveném kameni, jak máš ve zvyku říkat, neboť to celé vypadá velmi zle pro velké množství podniků, firem a koncernů, což se bude vztahovat i na státní spolkový finanční rozpočet, neboť ani ve Spolkové radě – jako už dlouho – nebude žádná směrodatná síla, která by dokázala vést finanční rozpočet výnosně a odbourávat dluhy, takže se švýcarský stát bude nadále více a stále hlouběji zadlužovat.

Billy     To jsou pěkné vyhlídky, ale jako jednotlivec nemůžu přece na těchto povážlivých věcech nic změnit, a to ani poté, kdyby člověk šel v různých otázkách k volbám.

Quetzal           To je správně, neboť u voleb rozhodují členové stran podle jim učiněných návrhů, námitek a příkazů, protože jsou manipulováni stranickou vrchností a jsou obíráni o svůj vlastní svobodný názor. Rozhodují tak strany, které diktují svým členům, kdy mají hlasovat ano nebo ne. Hlasy rozumných jednotlivců tak při volbách nepřináší žádný užitek.

Billy     Na to mám stejný názor, takže jsem během svého života ještě nikdy nebyl u volební urny, abych pro něco nebo proti něčemu hlasoval. Co se ale obzvláště ohledně Švýcarska v budoucnu ještě všechno uskuteční?

Quetzal           Uskuteční se toho velmi mnoho, ale jednu předpověď ti chci ještě sdělit: Bude to v letech po roce 1995, když bude Švýcarsko konfrontováno se starým děním druhé světové války, což se pak vnese až do třetího tisíciletí. Strážný jménem Christoph Meili najde v jedné bance pro skartovačku určené staré dokumenty, které budou poukazovat na údaje kont židovských lidí z druhé světové války. Tyto dokumenty tento strážný ukradne a předá jedné židovské organizaci v Curychu, načež z toho pak vzniknou zlé následky pro banky i Švýcarsko a budou žádány platby ve výši miliardových částek ze stran pozůstalých či ještě žijících osob, které budou mít na konta nárok. Tento Meili unikne v průběhu vyjednávání do Ameriky, ačkoliv mu švýcarské soudnictví nikterak neublíží. Pravý důvod jeho útěku budou peníze, které, jak bude doufat, obdrží od židovské organizace za svou zradu vůči Švýcarsku. To celé pak bude začátek toho, že švýcarský stát a banky, stejně jako různé hospodářské podniky, budou z finančních důvodů napadány právníky, a sice obzvláště ze strany advokáta amerického původu jménem Fagan, který bude chtít dosáhnout peněz a slávy.

Billy     To přece muselo jednou přijít. Mocní Švýcarska tehdy v době druhé světové války neměli zrovna nejčistší štít. Pomysleme jen na to, že tito ztřeštěnci chtěli např. v roce 1945 testovat v oblasti Gotthardského masivu atomové bomby, obzvláště tedy vojenští mocnáři. Anebo že švýcarský červený kříž provozoval za druhé světové války špionáž na válečné frontě, anebo že vinou švýcarského vojska byly lidé odsouzeni k smrti a popraveni, přičemž to byli dokonce nevinní, kteří byli jednoduše zastřeleni. Jednu takovou popravu jsem žel mohl i sám spatřit, když mě můj kmotr Alfred Flückiger tajně přivedl k popravčímu místu, kde jsme se ukryli v křoví a mohli vše pozorovat.

Quetzal           To je mi známo.