770. kontakt

O bezpečnosti vakcín proti koronaviru

Výňatek ze 770. kontaktu, jenž proběhl ve středu, 5. května 2021

Billy ... Ale podívejte se prosím semhle, tenhle článek mi včera zaslal Achim Wolf. Měla by sis jej, prosím, přečíst a poté mi sdělit, co si o něm myslíš.

Bermunda ... čte ...

Florena Mohu poslouchat, kdyby mohla Bermunda číst nahlas?

Billy Přirozeně – budeš to chtít předčíst, Bermunda?

Bermunda Ano – ... předčítá ...

AstraZeneca: Nebezpečné vedlejší účinky mnohem častější, než se myslelo

4. května 2021, 6:45, Susan Bonathová

Očkování proti covidu-19: Společnost AstraZeneca ohodnotila akutní nedostatek krevních destiček již v polovině dubna jako »častý vedlejší účinek«. Jednomu až deseti očkovaným ze sta tak hrozí vnitřní krvácení. Institut Paula Ehrlicha se však o této skutečnosti příliš nerozšiřuje.

Očkovací látky proti covidu-19 mohou zvýhodňovat tvorbu krevních sraženin. To se v současnosti již považuje za prokázané. O titulky na hlavních stranách se postaral zejména koncern AstraZeneca, poté co očkovaní lidé z mladších věkových kategorií zemřeli na mozkové žilní trombózy či mozkové krvácení. Kombinace obou těchto neduhů byla údajně zjištěna jen »velmi vzácně«. Německý úřad pro kontrolu očkovacích látek jménem Institut Paula Ehrlicha (PEI) a přední média svorně chlácholí populaci tvrzením, že sám covid-19 je mnohem nebezpečnější. Jeden brizantní detail však PEI již tři týdny zamlčuje: Takzvaná trombocytopenie se zjevně vyskytuje výrazně častěji, než bylo dosud známo. Nedostatek krevních destiček není vždy povšimnut, ale ve vážném případě může vést k těžkému vnitřnímu krvácení včetně toho mozkového, a představuje tedy vždy životu nebezpečný problém.

PEI a přední média mlčí

Zmíněná data vyplývají z druhé farmakologické zprávy švédsko-britského farmaceutického koncernu AstraZeneca. Tato zpráva pochází již ze 13. dubna 2021. Přední média o ní nereferovala, alespoň nikoliv způsobem, který by budil velkou pozornost. Podrobnější pojednání lze nalézt pouze na internetovém blogu https://tpk.at.

Mimoto informoval o farmakologických informacích zmíněného výrobce očkovacích látek odborný portál https://www.apotheke-adhoc.de. Na tomto webu ovšem okolnost, že se trombocytopenie nyní považuje za častý jev, nebyla zmíněna. Je pravda, že PEI dotyčnou farmakologickou zprávu řádně zveřejnil na svých webových stránkách. Laik však musí velmi pečlivě hledat, aby ji tam našel.

Problém může postihnout jedno procento až deset procent očkovaných

Podle zprávy hodnotí Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) kombinaci trombóz a trombocytopenie v souvislosti s vakcínou společnosti AstraZeneca i nadále jako »velmi vzácný vedlejší účinek«. Koncern nicméně doslovně připouští:

»Jedna z aktualizací se týká odstavce 4.8 v odborné informaci. Trombocytopenie jakožto nežádoucí reakce byla uvedena do kategorie ›častý jev‹, a sice na základě dat z klinických studií.«

Vedlejší účinky léků se na příbalových letácích klasifikují podle častosti výskytu. Kategorie »velmi vzácné« pak znamená, že se daný účinek vyskytuje u méně než jednoho pacienta z 10 000. Kategorie »časté« pak označuje nežádoucí účinek, jenž se objevuje u jednoho až deseti pacientů ze 100. Sérum Vaxzevria od společnosti AstraZeneca bylo podáno do 2. dubna bezmála třem miliónům lidí (odpovědný Institut Paula Ehrlicha dosud nezveřejnil novější bezpečnostní zprávy). Bereme-li tato šetření vážně, mohl se u 30 000 až 300 000 očkovaných jedinců projevit nedostatek krevních destiček – což většinou nastalo zřejmě bez povšimnutí či bez vyhledání lékařské pomoci.

AstraZeneca: Trombocytopenie je patrně autoimunitní reakcí

Autoři společnosti AstraZeneca, Susanne Tubisová a Klaus Hinterding, se ve své zprávě domnívají, že nebezpečnou poruchu krevní srážlivosti způsobují antitělíska, která si tělo vytváří po očkování. Tyto takzvané PF4-protilátky se prý často vážou na krevní destičky a modifikují jejich strukturu. Tyto speciální protilátky byly zjištěny ve zvláště hojné míře u očkovaných jedinců, kteří prodělávali trombocytopenii spojenou či nespojenou s trombózou. Tento fakt podporuje podle zmíněných autorů řečenou domněnku.

PEI ohlásil do 21. dubna celkem 75 případů mozkových žilních trombóz po prodělaném očkování proti covidu-19, což představuje malou část ze všech trombóz, které se vyskytly. 12 případů nastalo po aplikaci očkovací látky Comirnaty od společností Pfizer/BioNTech, 63 případů vzniklo po aplikaci vakcíny od společnosti AstraZeneca. Celkem se jednalo o 56 žen a 19 mužů, z nichž většina byla mladší 60 let.

Podle PEI se současný výskyt mozkové žilní trombózy a trombocytopenie objevil ve 34 případech pouze po aplikaci séra Vaxzevria (AstraZeneca). 12 osob na následky těchto komplikací zemřelo. 3 další osoby pak nepřežily krevní sraženinu na mozku, která vznikla po aplikaci vakcíny od firem Pfizer/BioNTech.

Je ovšem nutno vycházet z toho, že existuje značný počet statisticky nezjištěných případů. Zaprvé bývá ohlášena pouze malá část vzniklých vedlejších účinků a zadruhé byli dosud očkovaní zejména mnozí starší a nemocní lidé. Proto se různá úmrtí či závažné klinické příznaky mohou velmi snadno připisovat předchozím onemocněním či věku. V pečovatelských domech se po očkování v každém případě objevily početné případy úmrtí, které jsou mi, jako autorce tohoto článku, známé a které byly přisouzeny přirozeným příčinám, takže nebyly dále zkoumány na rovině právního lékařství.

Informace jen pro lékaře

Údajné zatajování závažných vedlejších účinků těchto mRNA a vektorových očkovacích látek se jeví být na základě nejnovějšího příkladu společnosti AstraZeneca opět potvrzeno. Proč PEI a tisk neinformuje širokou veřejnost o častém výskytu očkovacích reakcí, které mohou mít dokonce smrtelné následky, zejména tehdy, pokud člověk není lékařsky ošetřen?

Mluvčí PEI, Susanne Stöckerová, v tomto ohledu vysvětlila, že »farmakologická zpráva« je určena »explicitně lékařkám a lékařům«. Podle jejích slov byla odesílána dříve jen jim, avšak dodala, že »již několik let zveřejňují PEI a Spolkový ústav pro léčiva a zdravotnické prostředky tyto dokumenty dodatečně i na svých internetových stránkách, kde jsou přístupné všem zájemcům.«

Jinými slovy: Kdo chce vědět, zda pro něj očkování možná představuje větší riziko než samotná koronavirová infekce, musí sám prohledat internetové stránky odborných úřadů. Faktem však také je: Lékaři podávající očkování o tom musejí vědět a musejí očkované jedince náležitě varovat.

Kde vězí bezpečností zpráva?

Navíc je nepochopitelné, proč PEI již celé týdny nezveřejnil žádnou bezpečností zprávu. Nejnovější zpráva, kterou bylo možné si stáhnout 3. května, zahrnuje časový úsek až do 2. dubna. Příslušný úřad tedy přes celý jeden měsíc nevydal žádné nové informace. Stöckerová konejšila populaci tím, že příští publikace je plánována na začátek května a bude zřejmě vydána tento týden. Doslova dodala: »Kvůli rostoucímu počtu očkovaných jsou nám samozřejmě vícekrát hlášeny podezřelé případy, jež musejí být registrovány a vyhodnoceny a kvůli nimž je případně nutno provádět rešerše (jak uvádí naše zdroje!). Navíc prosím uvažte, že v posledních týdnech bylo nutné provést velmi mnoho aktivit v souvislosti s bezpečností očkovacích látek proti covidu-19.«

Již v poslední bezpečnostní zprávě PEI nebyly již výslovně pojmenovány původně uváděné závažné podezřelé případy, v nichž se projevovalo ochrnutí obličeje, záněty srdeční svaloviny, mrtvice a křeče. Zmíněná mluvčí to před několika týdny vysvětlila tak, že není možné každý jednotlivý účinek uvádět separátně.

Zdroj:

https://de.rt.com/meinung/116950-astrazeneca-gefaehrliche-nebenwirkung-viel-haeufiger-als-angenommen/

 

Billy: Nuže? Co si o tom myslíte a co na to říkáte?

Bermunda: Všechny tyto vývody jsou nám již známé od první aplikace těchto očkovacích látek, přičemž nemám na mysli jen látku uvedenou v tomto článku, nýbrž bez rozdílu všechny, které nejsou dostatečně otestovány a jež jsou při rychlém postupu, nedbale a bez prověření, používány.

Billy A co si myslíš ty, Florena, ty se přece také vyznáš v medicíně a virologii, a proto se domnívám, že bys mohla také říci něco o tom, co plyne z vašich výzkumů. Nebo o tom nemáš hovořit?

Florena: V zásadě je nutno zmínit neodpovědnost vrchních představitelů, kterou Ptaah kritizoval již od samého počátku. Tyto neprověřené očkovací látky způsobily, jak Ptaah předpovídal, mnoho smrtelných obětí, které byly však veřejnosti obecně zamlčeny a všichni mrtví byli chybně prohlášeni za přímé oběti nákazy. Veřejnosti nebylo ani vůbec nic vysvětleno o tom, že mnozí lidé kvůli těmto vakcínám trpí či v následné době budou trpět dlouhodobými zdravotními újmami. Neuvádí se ve známost ani případy lidí, kteří již od počátku vakcinace trpí dlouhodobými následky koronaviru, kterých bude následně ještě přibývat.

Z našich šetření v poslední době vyplynulo, že několik tisíc lidí trpí kvůli očkování proti koronaviru zhoubnými, závažnými vedlejšími účinky a dlouhodobými zdravotními škodami, a to nejen v Evropě, nýbrž i ve všech zemích, v nichž se toto očkování provádělo či nadále provádí. Zejména je nutné zmínit následky očkování, které se opakovaně objevovaly v mnoha případech již od počátku vakcinace a jež se budou objevovat i v budoucnu; mezi tyto následky patří:

1. mozkové krvácení

2. srdeční infarkty

3. stavy strachu

4. ztráta chuti

5. hyperaktivita

6. hypersenzitivita

7. poruchy zraku

8. onemocnění chřipkového typu

9. horečky

10. zimnice (třesavka)

11. závratě

12. nevolnost

13. Guillainův-Barrého syndrom, poškození nervů, především v míše, kvůli němuž vznikají zčásti závažné funkční motorické poruchy, jako je ochrnutí.

14. změny hlasu

15. zvonová obrna obličeje

16. pohybová nejistota

17. bolesti v místě vpichu injekce

18. Mozkové žilní trombózy, eventuálně se současným nedostatkem krevních destiček, resp. s trombocytopenií, která vzniká kvůli autoimunitní reakci, při níž se následně, při vnitřních zánětech a cévních poraněních, tvoří protilátky proti vlastním krevním destičkám.

19. arteriosklerotické změny

20. záněty srdeční svaloviny

21. ženské krvácení mimo cyklus

 

Z našich poznatků a výzkumů dále vyplynulo, že se mohou vyskytovat i následující obtíže:

 

22. bolesti hrudního koše

23. otoky nohou

24. modré skvrny

25. krátkodechost

26. bolesti břicha

27. nesmírně silné bolesti hlavy

28. rozostřené vidění

29. eventuální riziko narkolepsie

30. obtíže při trávení

31. únava

32. bolesti těla na různých jednotlivých místech

 

Z očkování vyplývaly i jiné zdravotní škody, neduhy a choroby, přičemž z různých používaných a nevyzrálých očkovacích látek mohou plynout i četné krátkodobé a dlouhodobé následky, jakož i pozdější dopady, trvalé neduhy či rozmanité trvalé nemoci, jejichž skutečný původ pak nebude moci být zjištěn, a nepůjde tedy rozpoznat, zda byly zapříčiněny samotnou koronavirovou nákazou, či nedostatečnými očkovacími látkami. Jedná-li se o specifické příznaky autoimunitních onemocnění, tak ty nevznikají vždy ihned, ale až v průběhu času, načež mohou být celkově tím rizikovější.

V důsledku očkování proti koronaviru se mohou také nově objevit tradiční škody, které plynou z jiných očkování proti jiným nemocem, a sice v podobě dlouhodobých a pozdějších následků, jež vědci, lékaři a virologové atd. popírají, což činí již od roku 1796, kdy se poprvé začalo očkovat. Ono ...

Billy Promiň, že tě přerušuji, ale jak se to v této staré době vlastně odehrálo, když byly podávány první vakcíny? Žel jsem se nikdy nezabýval tím, jak a kdy byla aplikována první vakcína.

Florena Stalo se to tak, že jeden chlapec měl být imunizován proti kravským neštovicím, tedy právě pomocí vyrobené očkovací látky, která byla poprvé vyzkoušena na člověku, totiž právě na onom chlapci, načež byl tento postup nazván vakcinací.

Billy Aha, to je zajímavé, a toto označení se zachovalo až do dnešního dne. Důvodem byly tedy kravské neštovice; následně tedy latinský pojem »vacca«, tedy »kráva«, začal popisovat očkování, tedy právě vakcinaci, načež se pojem zřejmě dále vyvíjel do podoby »vaccinus«, což může znamenat přibližně »pocházející z krávy« či něco podobného.

Florena To je správně. – To, co nyní vysvětlím, bys měl při své písemné reprodukci našeho rozhovoru zvláště zvýraznit:

Co je nutno dále podotknout, to nepředstavuje šíření strachu ani paniky, a nejedná se ani o výzvu, aby se přestalo očkovat či aby se očkování naopak provádělo v souvislosti s ochrannou prevencí proti koronavirové nákaze. Veškeré přemýšlení, rozvažování, rozhodování či konání člověka v tom smyslu, zda se rozhodne pro očkování proti koronaviru, či nikoliv, předpokládá v každém jednotlivém případě podrobné, důkladné a logické uvažování a rozmýšlení. Celou tuto věc je nutno osobně, sousledně, a tedy samostatně a promyšleně rozhodnout na základě vlastního rozumu a zdravého úsudku, což záleží pouze na každém člověku samotném, pokud vládne svými smysly a je schopen se samostatně rozhodovat o svém blahu či neblahu, o svém konání či nekonání.

Faktem je, že celá vakcinace v sobě nese také ten aspekt, že se zamlčují markantní rizika spojená s neznámými dlouhodobými následky. V tomto ohledu i význačné instituty lživě tvrdí, že data o dlouhodobých negativních dopadech koronavirových vakcín plynou z nedorozumění, a navíc velmi často i z nesprávného používání či zneužívání léčiv. My jsme však zjistili, že to neodpovídá pravdě.

Je nutno výslovně vysvětlit, že reakce na očkování se za běžných, normálních okolností objevují za několik málo hodin či dní, avšak na základě svých výzkumů jsme dospěli k poznatkům, jež dokazují, že po očkování proti koronaviru se mohou různá onemocnění, různé útrapy, neduhy a vleklé, zdraví škodlivé reakce, až po všemožné churavění, vyskytnout až po několika týdnech, měsících, letech, ba dokonce po desetiletích, načež příčiny těchto komplikací nebudou moci být osvětleny, a nebude ani možné využít žádné léčebné metody, jak dokládají naše pohledy do budoucnosti.

Z našich výzkumů a průzkumů také plyne, že vedlejší účinky očkování zasahují negativně zejména ženy, přičemž jsme i zjistili a rozpoznali, že se ribonukleová kyselina koronaviru zabudovává do lidské dědičné informace atd. Z toho důvodu vznikají i dlouhodobé dědičné škody různého druhu, které nelze předem konstatovat, přičemž mohou být postiženy vnitřní orgány a vnější tělesná schránka, a to způsobem, který je ze zdravotního hlediska závažný a velmi povážlivý. Neustále a každý den také zjišťujeme, že se ve všech zemích, v nichž se provádí očkování, opakovaně objevují případy úmrtí, jejichž příčina tkví, na základě našich poznatků, velmi často v pozdějších následcích očkování. Navzdory zjevným, velmi masivním vedlejším účinkům a případům úmrtí však očkovací propaganda ve všech zemích nerušeně pokračuje, přičemž úřady, vůdčí státní představitelé ani zdravotní instituty a lékaři atd. neinformují veřejnost o daném stavu věcí, ale veškeré tyto informace popírají, zamlčují a vědomě zapírají. To budou činit zejména v následující době, jelikož v různých zemích bude počet infekcí a případů úmrtí zprvu klesat, což mnohé lidi podnítí k neopatrnosti a lehkovážnému počínání, které může mít eventuálně zlé následky, přičemž je také možné, že další nákazovou pohromu způsobí nově vznikající mutace, o nichž však sama zatím nemám žádné poznatky, jelikož se v tomto ohledu neinformuji přímo, nýbrž jen mimochodem a sporadicky.

Billy O tom vím, ale děkuji ti za to, co jsi mohla vysvětlit, Florena. Vím také od Ptaah, kromě jiného, že mnohé záležitosti byly více než jen nekalé a že byly, jsou a nadále budou spojeny i s podvody. Ptaah také vysvětloval, že v důsledku očkování bude umírat mnoho lidí, a že budou navíc mnozí lidé kvůli očkování trpět zdraví škodlivými dlouhodobými a pozdějšími újmami; nákaza může podle něj postihnout i očkované jedince, což ovšem potom ve zvláštních případech již nepůjde zjistit testy, jelikož se nákaza zachytí v organizmu těchto lidí jen na úrovni impulzů, které pozemskými lékařskými možnostmi nelze konstatovat. Ptaah vysvětloval, že lidé nemocní těmito impulzy mohou nakazit jiné osoby, aniž by sami věděli, že v sobě nosí koronavirové impulzy, a že jsou tudíž infekční. Vysvětloval, že lidé nakažení těmito impulzy mohou infikovat další osoby atd., které pak ale nemusí nutně trpět koronavirovými příznaky, ale nejrůznějšími jinými neduhy a chorobami až po vleklé churavění.

Bermunda Ptaah také osvětloval (a jako odborník se celou věcí velmi podrobně zabýval a sám prováděl výzkum), že nákaza se vzdouvá a slábne, že se nové mutace pojí s těmi ostatními a že tak vznikají jejich nové podoby. Vysvětloval též, že koronavirus je zákeřný, což se může projevovat tak, že zdánlivě ustoupí, načež ale začne náhle znovu a častěji propukat a začne se opět prudce šířit – pokles počtu infekcí a případů úmrtí může tedy být eventuálně pouhým varovným znamením, že může nastat nové vzedmutí. Naši vědci také osvětlili, že koronavirus bude setrvale existovat po všechny časy a že se může opět aktivovat v podobě nových mutacích dokonce i za tisíce let.

Billy To mi také povídal již Sfath, a všechno, co jste říkali, se dosud skutečně odehrávalo a odehrává se to i v nynější době. My dva, Sfath a já, jsme při svých pohledech do budoucnosti kromě toho pozorovali, že nová mutace koronaviru, která se již před déle než 3 měsíci vyvinula v Indii, bude rozpoznána až příliš pozdě, poté co si již vyžádá mnoho obětí, a tudíž proti ní nebude možné přijmout a provádět přesně cílená opatření. Opatření, která byla proti této v Indii se šířící koronavirové odrůdě přijata a která se provádějí, přišla příliš pozdě a jsou proti této infekčnější mutaci naprosto nedbalá a neužitečná, vinou čehož se denně infikují statisíce lidí a tisíce z nich budou rovněž umírat. Tato indická mutace, která byla kvůli neschopnosti a hlouposti vrchních mocenských činitelů již zavlečena do Evropy, bude situaci opět měnit k horšímu.

Neschopnost mocenských představitelů posoudit a rozpoznat vzniklou situaci a vydat veškerá nutná ochranná opatření svědčila již od počátku koronavirové nákazy o takové nerozvážnosti, nedostatečných postupech a pošetilosti v neprospěch zdravotní bezpečnosti národů, že neexistovala žádná šance tuto pohromu ukončit dříve, než by se mohla změnit v epidemii.

 

Kvůli indické mutaci budou opět vznikat nové infekční stavy, které povedou k dalším problémům, stejně jako nynější předčasné rušení a rozvolňování beztak již neodpovědně nedostatečných ochranných bezpečnostních opatření. Všichni neodpovědní a hloupí čelní představitelé, kteří jsou pověření výkonem své funkce, již začínají příliš rychle rozvolňovat svá beztak již velmi nepostačující nařízení a opatření, což se může po jisté době, v budoucnu, tím či oním způsobem vymstít, o čemž však nemám žádné poznatky, a zatím nejsem informován o tom, co z tohoto ukvapeného rozvolňování skutečně vzejde.

Florena Co se týče indické mutace, tak v tomto případě byla bývala nutná trvalá kontrola koronavirových vývojů a odrůd, avšak ta nebyla prováděna, není prováděna ani dnes a nebude prováděna ani zítra a pozítří atd., což si vyžádá ještě mnoho obětí. Takováto kontrola a nařízení patřičných a nutných opatření atd. spadaly na Zemi do úkolů a gesce WHO (Světové zdravotnické organizace), která však v tomto ohledu po všech stránkách selhala, stejně jako i v celkovém ohledu, přímo ve vztahu ke globální koronavirové nákaze. Proto se mohla tato nákaza rozšířit v pandemii, která si dosud, podle našich velmi přesných součtů, vyžádala 9,65 miliónu lidských životů, třebaže pozemské statistiky uvádějí doposud oficiálně jen 3,4 miliónu obětí. Vědci přitom odhadují o bezmála 3 milióny méně mrtvých, než uvádějí naše velmi precizní součty, které hovoří o 9,65 miliónu obětí.

Příčina těchto chybných odhadů tkví v tom, že tvůrci statistik postrádají veškeré možnosti k přesnému prošetření a součtu veškerých mrtvých, kteří zemřeli z důvodu koronaviru, a veškerých pochodů, které souvisejí s touto chorobou. Jelikož lidem chybí tyto možnosti ke zjištění skutečných faktů, tak dospívají k chybným číslům a tvoří mylné hypotézy, které pozemšťanům předkládají jako skutečnost, což ovšem představuje podvod a lživé počínání. V tomto ohledu vytvoří nové podvody a lži WHO – jak vím, zmiňoval se o tom vícekrát již Ptaah i ostatní –, neboť následně se znovu rozběhne zdánlivé šetření a údajné zkoumání původu koronaviru, při němž mají nová, údajně vědecká vyšetřování atd. doložit původ koronavirové nákazy v Číně. Ze svých pozorování, šetření a odposlechů tajných rozhovorů jsme se dozvěděli, že jistí nemnozí účastníci této vyšetřovací komise již rozhodli o tom, že původcem této nákazy jsou údajně netopýři, třebaže z údajných výzkumů nevyplynou žádné patřičné důkazy, jelikož osoby z tajné laboratoře, které se virem nakazily, zemřely již několik týdnů poté, co virus zavlekly do okolního světa. Již jsem vysvětlovala, že po zavlečení viru do okolí s ním přišli do styku i savci a netopýři a že se tak ojediněle stalo i v jiných zemích.

Pomocí lží a podvodů, které jsou již naplánovány jako hotová věc, má být zabráněno tomu, aby vešly ve známost veškeré okolnosti související s faktickým původem koronaviru, který tkví v 70. letech v dohodě Mao Ce-tunga a jednoho Američana jménem ..., který vzplanul nenávistí proti Americe, načež byl virus vyvíjen v tajných laboratořích a následně se kvůli neopatrnosti uvolnil do okolí. Za krátkou dobu tedy WHO uvede do světa nové lži a podvody a klamavě je předloží národům, až bude opět formálně prošetřovat původ koronavirové nákazy, přičemž však – jak jsem dříve pověděla – již dlouhou dobu zvažuje, že za původce nákazy označí netopýry, kteří byli jako savci v některých případech rovněž postiženi koronavirem. To se stalo poté, co se virem kvůli nedbalosti nakazili pracovníci tajné laboratoře a co jej vynesli do okolí. Následně nebyli nakaženi koronavirem pouze lidé, nýbrž i různí netopýři. Jelikož jsou na Zemi netopýři jedinými savci, kteří jsou schopni aktivního letu, přenesli nákazu i na některé jiné savce a živočichy, z čehož ovšem dosud nevyplynuly obsáhlé důsledky, díky nimž by celá tato věc vešla ve známost. Tento vývoj se ovšem neomezil pouze na Čínu, neboť nákaza byla v tomto smyslu v ojedinělých případech rozšířena i do světa, a sice vinou infikovaných lidí, kteří navzdory koronavirové epidemii cestovali a zanesli virus do různých jiných států, a tudíž byli i v jiných zemích v ojedinělých případech zasaženi koronavirem netopýři a jiné rody savců. Tento vývoj nastal zatím ve volné přírodě jen ve velmi řídkých případech, avšak již několikrát proběhl při soukromém chovu zvířat a v zoologických zahradách.

Na základě svých pozorování a šetření atd. již od nepaměti víme, že úřady, statistici, čelní státní představitelé, jakož i tajné služby a politici atd. klamou pozemské národy podvodnými daty a lžemi, které vydávají za vědecká fakta. Skutečná, věcná data a důležité, osvětové informace se však národům zamlčují a zatajují, stejně jako mnohá tajná politická jednání, z nichž jsou národy vyloučeny, jakož i autokratická rozhodnutí a tajná usnesení, jež jsou často nepřátelská lidu a státu a jež se zvrhávají ke škodě státních populací a ústav; tyto intriky ovšem vedou i k válečným a teroristickým akcím proti jiným zemím a národům, což by bylo u nás, Plejaren, naprosto nemožné. Tyto skutečnosti však nemají nic společného s velmi rozšířenými patologickými bludnými představami, jež se týkají takzvaných konspiračních teorií, které jsou ztřeštěné a zmatené a které se na Zemi od nepaměti šířily.

Billy Spiklenecké teorie, to hovoříš o bludných nápadech, které nemohou být idiotičtější, které ovšem odjakživa matou na rozumu velké skupiny pozemšťanů. Tyto idiotské teorie spiknutí začaly ve velkém vznikat v souvislosti s nábožensko-sektářskými bludnými představami, např. v časech nákaz, které lidé bludně věřící v Boha chápali ve svém věrském zaslepení jako trest Boží, vzniklý z neposlušnosti vůči Bohu, načež se oddávali sebemrskačství a nezřídka i páchali sebevraždy. Celou tuto věc ještě podněcovali kněží, flanďáci a pomatení sektářští fanatici, jak jsem mohl pozorovat se Sfath.

Co se týká oněch pracovníků WHO, o nichž ses zmiňovala v tom smyslu, že budou nově provádět údajná šetření, tak ti jsou pouze velkohubí a vedou neužitečnou a velmi drahou organizaci, jejíž provozovatelé »vydělávají« nehorázné mzdy, stejně jako většina vládních činitelů. Ale zanechme této věci, neboť mluvením nic nezměníme, a navíc člověka pak zlovolně osočují hlupáci z populace, kteří se zastávají vládních činitelů a věří jim všechny jejich lži – a dále člověk činností úřadů a »národních kontrolorů« ztrácí dobrou pověst jako kverulant a je registrován jako asociál v kartotéčních záznamech, jak vím z vlastní zkušenosti, jakož i z policejních zpráv a záznamů ze státního archivu atd., které jsem si vyžádal a obdržel. Nyní však k jinému tématu: Co se týče infekce koronavirem, může to být tak, že se působnost dosud zásadně neprověřených očkovacích látek, a tedy právě působnost prováděných očkování odvozuje od momentálního stavu imunitního systému?

Florena Ano, to souhlasí, to celé je mi známo. Ohledně těch konspiračních teorií jsem však chtěla ještě zmínit, že to bude tak, že celou pravdu nepůjde vypátrat, jelikož k tomu chybějí veškeré technické nástroje a veškeré potřebné vývojové možnosti, které tedy dosud neexistují, a navíc bude celé téma zamlčeno, anebo prezentováno – což by mohlo být velmi pravděpodobné – jako konspirační teorie. Důvod tohoto počínání by mohl tkvět v tom, že Amerika má být uchráněna veškeré viny a že má i nadále ve velkém financovat WHO. Jak ovšem dospíváš ke své otázce?

Billy Bude to patrně tak, jak říkáš. Potřeštěné konspirační teorie jednak vymýšlejí chorobně hloupí lidé a jednak vznikají mimoděk vlivem všelijakých okolností, avšak i skutečné pravdy bývají zcela záměrně prezentovány a šířeny jako konspirační teorie, a to nejen ze strany soukromých osob, ale i ze strany úřadů, vlád a organizací atd. Pomysleme kupř. na fingované, údajně první přistání USA na Měsíci, které bylo vytvořeno během »studené války«, aby USA uštědřily Sovětskému svazu políček a nahnaly mu strach. A když se bude něco podobného eventuálně dít ohledně původu koronavirové nákazy, pak proto, aby byly USA zbaveny veškeré viny, třebaže se jednalo o pomstychtivý čin Američana ... ..., který působil s Mao Ce-tungem, jelikož se nenávist ... ... zaměřovala proti americkému národu a jelikož jej ... ... chtěl potrestat, ačkoliv tento národ ... ..., ale to je přece lhostejné.

Co se mé otázky týče: Někdy ve mně jednoduše vyvstávají myšlenky a otázky, jako právě nyní, kdy si vzpomínám na to, že již Sfath a nedávno i Ptaah podotýkal, že máme i nadále zachovávat krajní obezřetnost, nosit ochranné respirační roušky a udržovat nezbytný odstup od ostatních spolubližních, až nákaza poleví, neboť pokles nákazové vlny nezaručuje, že nákaza končí a že je situace bezpečnější. Mimoto vím z doby strávené se Sfath, že momentální určitý pokles koronavirové nákazy nenastává jednoduše jen kvůli lepším ochranným opatřením a jejich dodržování ze strany rozumných lidí, nýbrž z velké části kvůli klimatickým podmínkám nastávajícího jara – to tehdy Sfath vysvětloval. Až se klimatické vlivy změní, může se tedy nákaza eventuálně opět vzedmout. Sfath vykládal, že toto vzedmutí nemusí pak způsobit sama nákaza, ale spíše i jiné neduhy a choroby, jež budou vyplývat z účinků impulzů této nákazy či z jejích modifikací. Možná že se ale budou objevovat i neduhy a nemoci, jež budou zákeřně vznikat z nerozpoznatelných virových infekcí. Z tehdejšího výkladu Sfath si vybavuji, že koronavirová nákaza bude nejen mnohým lidem způsobovat smrt, ale bude zapříčiňovat i závažné dlouhodobé zdravotní újmy, které nebude možné léčit. Podle Sfath budou neléčitelné i nákazou vyvolané potíže s dýcháním, jež povedou velmi často ke smrti a budou stát mnohé lidi život, stejně jako nepůjdou léčit různá dlouhodobá mozková onemocnění, kvůli nimž budou lidé po celou dobu svého života trpět zlými obtížemi, anebo budou častokráte umírat. Dále vím od Sfath, že virologové, lékaři, epidemiologové a zdravotní instituce budou zamlčovat mnohé informace, jež jsou pro populace důležité a k nimž se řadí např. fakt, že koronavirové proteiny velmi silně napadají signály imunitního systému a manipulují jej do té míry, že selhává. Proto je nezbytné – jak jsem se učil již na základě nauk Sfath –, aby člověk pro svůj imunitní systém činil vše nezbytné, aby mohl zachovat jeho funkci, která je pro život a celý tělesný organizmus nanejvýš podstatná; člověk by měl tedy z rozumových důvodů svému imunitnímu systému dodávat podle potřeby záměrně dodatečné, posilující vitální látky.

Vitální látky jsou různé živiny, jež tělesný organizmus nepostradatelně potřebuje pro svoji funkci, avšak nedokáže si je sám vytvořit, a tudíž je člověk musí přijímat ve stravě. Pokud však strava tyto vitální látky, potřebné k zachování zdraví tělesného organizmu, neobsahuje v dostatečném množství, tak je člověk musí přijímat separátně. Toho je člověk schopen snadno docílit tím, že si na otevřeném trhu tyto doplňky stravy, kterých existuje dostatečné množství, zakoupí a bude je svému tělesnému organizmu dodávat jako doplněk stravy, jak právě napovídá jejich název; to je zcela v rozporu s názory všech troufalých a hloupých škarohlídů a přemoudřelců atd., k nimž patří i jistí lékaři atd., kteří se cítí povoláni k tomu, aby popírali pravdivý fakt, že tyto vitální látky jsou pro mnohé lidi, jejich zdraví a fungování imunitního systému životně důležité.

Skutečnost, že lékaři atd. často popírají nutnost dodatečného příjmu vitálních látek, lze nezřídka doložit jejich opovážlivým a hloupým tvrzením, že takový příjem není nutný, jelikož sama strava obsahuje těchto látek dostatek. Pokud si však pacienti a pacientky soukromě zakoupí a využívají životně důležité vitální látky, resp. doplňky stravy, tak jsou lékaři atd. znevýhodněni v tom smyslu, že musejí omezit prodej svých chemických léků a drahých vitálních látek své pacientské klientele – a tento fakt se zamlčuje. Na stranu druhou jsou pak »dobří pacienti a dobré pacientky« zdravější nebo jednoduše zůstávají zdraví, a tudíž nepotřebují lékaře, kteří pak mohou žádat mnohem nižší honoráře. Tato skutečnost je však důrazně popírána, což je patrně logické.

K posílení imunity jsou nevyhnutelně nutné zejména vitaminy, minerály a stopové prvky, jež si může člověk zakoupit na otevřeném trhu, avšak měl by předně dbát o to, aby si koupil produkt dobré, čisté a cenné kvality, jímž je zpravidla jen státem prověřený výrobek, který je k dostání jen ve specializovaných obchodech, jako jsou drogerie, lékárny a státem uznané a legislativně zakotvené specializované obchody.

Pro budování, správné fungování a zachování imunitního systému jsou významné především následující vitaminy, minerály a stopové prvky:

1. vitamin A

2. vitaminy skupiny B

3. vitamin C

4. vitamin D

5. zinek

6. měď

7. selen a železo

 

Imunitní systém je člověku od základu vrozený a představuje organický ochranný faktor působící proti škodlivým bakteriím, houbám, mikroorganizmům, škodlivinám a virům; je-li tělesný organizmus těmito vetřelci napaden, tak na ně imunitní systém ihned reaguje a postupuje obranně proti nim. Činí tak právě proto, aby agresivní činitelé nemohli způsobit žádné neduhy či choroby; imunitní systém tedy vyvíjí obranu, díky níž jsou vnikající původci zneškodněni. Trvale bdělá obranyschopnost imunitního systému se v zásadě a v širokém rozsahu stará o zachování zdraví celého tělesného organizmu člověka, a tudíž neustále zajišťuje, že jsou všichni původci neduhů a nemocí, kteří neustále působí na lidský organizmus z vnějšího prostředí, potíráni, pokud do organizmu vniknou, avšak navíc imunitní systém chrání tělo před tím, aby do něj původci nemocí, jimž je ustavičně vystaveno, vůbec mohli vniknout.

Ohledně celkové funkce imunitního systému si ještě vzpomínám na některé věci, které vysvětloval Sfath, avšak před několika dny jsem si o tom přečetl a nově zpracoval ještě některé další záležitosti na internetu, jelikož mě nedávno někdo prosil o věcné informace a výklady v tomto ohledu a jelikož jsem chtěl být ve svých souvisejících vědomostech opět aktuální – proto o tom mohu nyní i něco vysvětlit. Mohu tedy nyní říci a rozvést následující:

Imunitní systém chrání tělo a různé orgány, buněčné typy a bílkoviny před původci nemocí a buněčnými změnami, a tedy přirozeně před všemi agresivními agens a škodlivinami atd. – imunitní systém se zvláště neprojevuje, ale funguje jednoduše tiše a bezvadně a zachovává si kontrolu nad tělu vlastní obranyschopností. Imunitní systém však selhává tehdy, je-li oslabován či není-li již schopen zvládat obzvláště agresivní původce chorob, načež tělo onemocní. To může nastat zejména tehdy, když imunitní systém dotyčného původce ještě nezná. Bez tohoto systému by byly tělo a jeho vnitřní organizmus bez ochrany vydány napospas škodlivým vlivům z okolního světa a zdraví ohrožujícím změnám, stejně jako celá vnější sféra těla, jejíž hlavní úkol spočívá v tom, aby pomocí tělu vlastních obranných opatření chránila lidský organizmus před původci chorob a zraněními, dodatečně i pomocí oděvu atd. V zásadě se však musí člověk sám starat o to, aby vyvíjel snahu ve svém rozumu, zdravém úsudku a své intelektnosti, a zachovával tedy svůj imunitní systém zdravý pomocí vnitřních i vnějších opatření atd., chránil se tímto způsobem před neduhy, chorobami, zraněními a tělesnými, orgánovými a psychickými škodami atd. a zneškodňoval vše, co by mohlo nějakým negativním způsobem postihovat zdravotní systém jeho těla. V prvé řadě musí člověk sám pamatovat pomocí své intelektnosti, svého rozumu a zdravého úsudku na to, aby rozeznával a odvracel od svého těla a celého svého vnitřního i vnějšího organizmu vše škodlivé, a že musí ze svého těla odstranit či neutralizovat škodlivé původce nemoci, pokud jej zasáhnou, čehož může zpravidla docílit jen pomocí řádné, odborné léčby s použitím léků. Ta je nutná tehdy, když mikroby, bakterie, paraziti, houby, viry a jedovaté škodliviny coby původci nemoci zapříčiní neduhy či choroby, které vesměs vyžadují odborné lékařské ošetření. To je potřebné např. tehdy, když se vyskytnou následující původci nemoci:

1. mikroby, resp. mikroorganizmy: houby, kupř. plísně, vláknité houby, kvasinky

2. viry jako chřipka, hepatické viry a noroviry

3. bakterie typu stafylokoků, enterobakterií, pseudomonád a salmonel

4. paraziti jako helminti, resp. červi, améby, lamblie

5. škodliviny všeho druhu z okolního světa jako všemožné jedy

6. tělesná poranění způsobená nehodou a jinými faktory

 

Mikroby, resp. mikroorganizmy jsou nepatrně malí živočichové, kteří jsou příliš drobní na to, aby je mohl člověk spatřit pouhým okem, avšak obklopují celé lidské tělo a nalézají se i ve vzduchu, ve vodě, v zemi a prakticky na všem a ve všem jsoucím. Už jen lidské tělo je oživováno mnoha milióny těchto drobných mikroorganizmů, resp. mikrobů. Mnohé druhy jsou původci neduhů a chorob, zatímco jiné jsou životně důležité – a to doslova – pro zdraví člověka a pro to, aby mohl existovat. Pokud se pozorně podíváme na nejčastější druhy mikrobů, tak můžeme hovořit v prvé řadě o houbách a virech, avšak dále existuje i jedna další skupina, kterou tvoří nejmenší živočichové, kteří způsobují nemoci, jako např. malárii a toxoplazmózu. Ohledně jednotlivých původců nemoci je ještě nutno podotknout následující:

Bakterie/bacily. Bakterie jsou jednobuněční živočichové, z nichž různí potřebují ke svému přežití kyslík, zatímco jiní si vystačí bez kyslíku; jedni snášejí horko, zatímco jiní upřednostňují život ve studeném prostředí. V jejich případě se jedná o jednobuněčné tyčinkovité živočichy, kteří tvoří spory. Bakterie mohou samy vytvářet potomstvo a vykazují látkovou výměnu. Tito jednobuněční živočichové ovšem postrádají buněčné jádro. Vše, co bakterie potřebují ke svému životu a ke své reprodukci, se nalézá v jejich buňce.

Bakterie jsou mj. potřebné i k výrobě určitých potravin, jako je např. jogurt, kysané zelí či sýr.

Bakterie mají na základě svého tyčinkovitého tvaru svá speciální jména. Bacily se obecně chápou jako bakterie a jako původci nemoci. Bacily a bakterie vyjadřují totéž i z odborného pohledu, avšak bacily představují nižší kategorii zahrnující několik rodů, k nimž patří mimo jiné koky, resp. jaderné či kulovité bakterie. Celkově se všechny tyto bakterie vyskytují v mnoha krajinách lidského těla, přičemž mnohé jsou – jak jsem již zmiňoval – prospěšné, užitečné, ba životně důležité pro lidský organizmus, zatímco jiné jsou škodlivé. Ty škodlivé je nutno potlačovat zejména v dutině ústní, a sice pomocí pravidelné a řádné ústní a zubní hygieny, jelikož se v oblastech úst a zubů, především v zubních kazech, ustavičně tvoří a množí noví, nebezpeční původci nemocí, kteří mohou mít za určitých okolností až smrtelné následky. Zamyslíme-li se na celou věcí, tak rozpoznáme fakt, že boj s bacily atd. musíme vést v principu po celý svůj život.

Mikroby/mikroorganizmy jsou nepatrně malí živočichové, kteří jsou příliš drobní na to, aby je mohl člověk – jak jsem již vysvětloval – vidět pouhým okem.

Viry nepředstavují živočichy ve vlastním slova smyslu, nýbrž jen prosté organické struktury, které nemají vlastní metabolizmus, které však pronikají do zdravých buněk lidského organizmu (jakož i do organizmu zvířat, nižší zvířeny a jiných forem života), čímž způsobují neduhy a choroby.

Viry proto nepředstavují živé tvory, neboť spíše sestávají z jedné či několika molekul obklopených bílkovinným pouzdrem, v němž se nalézají genetické informace, které viry potřebují k tomu, aby se reprodukovaly.

Mnohé viry zodpovídají za četné neduhy a choroby, zatímco jiné člověku neškodí nebo způsobují jen otravné nachlazení a jiné nevýznamné, zdravotně neškodné příznaky, avšak opět jiné mohou zapříčinit nesmírně vážné, ba dokonce životu nebezpečné nemoci jako např. koronavirovou nákazu, AIDS, hepatitidu A a B, chřipku (influenzu), japonskou encefalitidu, lidský papilomavirus, záněty jater, spalničky, příušnice, dětskou obrnu, vzteklinu, závažné průjmy vlivem rotaviru, zarděnky, varicely a žlutou zimnici.

Viry pronikají do zdravých buněk, z nichž se následně rozmnožují. Bez hostitelských buněk se virus není schopen reprodukovat. Ne všechny viry vyvolávají obtíže, a v mnoha případech je tomu dokonce tak, že tělo dokáže tyto vetřelce potírat tak úspěšně, že nemoc vůbec nepropukne, jako je tomu např. v případě retních oparů, které jsou mezi lidmi velmi rozšířené. Retní opar tedy způsobují viry, jež se nalézají v jistých nervových buňkách a u mnohých lidí způsobují právě retní puchýřky, je-li imunitní systém přetížen.

Viry lze potírat léky relativně obtížně, neboť právě nepředstavují živé tvory, nýbrž jen neživé organické struktury, které postrádají látkovou výměnu, a nepřijímají tedy žádnou potravu, takže do sebe nemohou pojímat ani trávit žádné lékové látky. Díky očkování může ovšem tělo »trénovat« svoji obranyschopnost, čímž se může stát méně náchylným k původcům nemoci.

Houby jsou široce rozšířené, a navíc jsou přizpůsobené nejrůznějším životním podmínkám, tedy i domácnostem a lidským bytovým sférám, v nichž lze patrně nalézt ty nejznámější plísně všeho druhu.

Některé druhy hub se přirozeně vyskytují i na kůži či v těle člověka, přičemž mohou způsobovat též neduhy a choroby, resp. mykózy, které se často objevují v podobě hub na chodidlech a nehtech.

Houby mohou u člověka vyvolávat i závažné infekce, ba zápaly plic, jakož i záněty sliznice v dutině ústní.

Houby nejsou ve vztahu k člověku neškodné a mohou být infekční a přenášet se na ostatní lidi, a to obzvláště tehdy, jsou-li houbami zasaženy pohlavní orgány, a lidé přesto vykonávají pohlavní styk.

Houby, které postihují tělesné orgány, lze podle okolností dobře léčit, avšak vyskytnou-li se komplikace, mohou ohrožovat lidský život.

Houby mohou být také užitečné, neboť rostlinné houby jistých druhů jsou jedlé, a slouží tedy člověku jako potrava, přičemž různé houby mají pro člověka i prospěšné vlastnosti, jako kupř. houby plísňové, z nichž lze získávat antibiotikum penicilin.

Ale vraťme se znovu k imunitnímu systému, neboť v jeho souvislosti je ještě nutno zmínit, že hlavně studená roční doba se svými teplotními výkyvy a topeními vytvořeným suchým vzduchem rychle vede k rozkolísání tělu vlastních obranných imunitních sil, kvůli němuž jsou lidé náchylnější k nachlazením a infekčním chřipkám – proto je obzvláště důležité, aby byl imunitní systém skutečně zdravý, neboť jen ten chrání člověka před nemocemi. Úkolem imunitního systému je vždy to, aby:

1. rozlišoval vlastní stavební prvky od cizorodých vetřelých látek a aby tyto látky následně potíral, a tedy eliminoval zdraví narušující vetřelce, škodliviny a jedovaté substance atd.

2. Imunitní systém je – když to vysvětlím jednoduše – obranný systém samotného těla a celého jeho vnitřního organizmu. Stará se o to, aby potíral všechny druhy škodlivých choroboplodných mikroorganizmů, jako jsou bakterie, viry, houby, zárodky a paraziti atd., kteří pronikají do tělesného organizmu, a aby jim bránil ve vytváření infekce. Imunitní systém však netvoří samostatný orgán, neboť se skládá z četných jednotlivých součástí, mj. z orgánů, jako jsou kůže, slezina a celá krajina střevní, přičemž velmi podstatnou úlohu sehrává trakt tlustého střeva. Tyto orgány chrání spolu s dalšími tělu vlastními systémy celý organizmus před neduhy, chorobami a churavěním.

Vitální látky potřebuje imunitní systém neustále a člověk je přijímá v zásadě ve stravě, načež jsou zpracovány trávením a dospívají k patřičným orgánům, jež působí výslovně tak, že budují imunitní systém; tyto orgány tedy zužitkovávají vitální látky, čímž imunitní systém posilují.

Vitální látky jsou tělu cizí látky a substance, díky nimž jsou aktivovány všechny orgány – jsou-li jim tyto látky dodány –, které se podílejí na zachování zdraví a budování imunitního systému. K těmto látkám se řadí i bílkoviny na povrchu hub a virů. Pokud se napojí na speciální obranné buňky, je v těchto buňkách vyvolána a uvedena do chodu celá řada procesů. Po prvním kontaktu s původcem nemoci se v buňkách zpravidla ukládají patřičné informace, které z něj vycházejí. Nastane-li pak nový kontakt téhož typu, tak jsou uložené informace ihned znovu vyvolány, díky čemuž napadený imunitní systém rychleji aktivuje svoji obranu a potírá původce nemoci.

3. Imunitní systém je člověku vrozená ochrana před škodlivými viry, bakteriemi a všemi druhy škodlivin, jež mu mohou způsobit nemoc, a proto je obzvláště významné a důležité, aby jej stále udržoval v plné funkci, a mohl se tedy na něj každý den a po všechen čas spolehnout a zajistit si své zdraví.

Aby člověk pěstoval svůj imunitní systém a udržoval jej zdravý a silný, musí také zohlednit následující podstatnou věc: Musí celému svému tělu neustále zaručovat dostatek pohybu a spánku a celá jeho dýchací soustava potřebuje čerstvý, zdravý a na kyslík bohatý vzduch, jejž má člověk vdechovat hluboko do plic.

Obzvláště škodlivé faktory, které velmi silně narušují působnost a sílu imunitního systému a které v člověku vzbuzují náchylnost k neduhům a chorobám, jsou tyto:

Kouření by měl člověk ukončit, neboť – jak je obecně známo – velmi škodí zdraví, zejména plicím; vůbec však není známo, nebo jen málo, že kouřením velmi trpí také imunitní systém, který je jím narušován a oslabován.

Alkohol rovněž narušuje imunitní systém, a tudíž by jej měl člověk konzumovat – pokud ho již pít »musí« – nanejvýš umírněně.

Léky chemického druhu (eventuálně i přirozené) mohou škodit zdraví, byť je předepisují lékaři a byť jsou schopny zajistit úzdravu, a jsou tedy léčivé nebo jsou považovány za takřka neškodné – zejména se jedná o tablety proti bolesti, které si člověk zpravidla bere nerozvážně při každé bolístce.

Tablety, resp. prášky proti bolesti atd. obsahují zdraví škodlivé jedovatiny atd., které se jako protibolestné signální molekuly vážou na konečky nervových tkání, čímž nejen brání pociťování bolesti, ale mají též negativní, oslabující účinek na celý imunitní systém. Látky zmírňující bolest jsou totiž fakticky nebezpečné jedy, k nimž patří např. paracetamol, naproxen a diclofenac.

Paracetamol/naproxen způsobuje žaludeční vředy; diclofenac způsobuje srdeční infarkt; tyto látky obsahují jedovatiny a ohrožují lidské zdraví. Paracetamol je obsažen ve většině analgetik a přijetí nadměrné dávky může vést ke smrti, avšak i jeho běžné užívání může zapříčinit těžké selhání jater, přičemž požívání každého analgetika s paracetamolem velmi silně zvyšuje riziko srdečního infarktu, žaludečních vředů a mrtvice. Mohou se vyskytnout i poruchy ledvin a krvácení v trávicím traktu, přičemž paracetamol může napadat i pleť. V nejhorším případě může jeho požívání vést ke smrti.

Paracetamol také poškozuje játra tím, že trhá vazby mezi jaterními buňkami. Jsou-li tyto vazby zničeny, je narušena též struktura jaterní tkáně, přičemž buňky již nedokážou správně fungovat, a navíc nakonec hynou. Nadměrná dávka paracetamolu může být smrtelná. Požívání analgetik všeho druhu – s paracetamolem, eventuálně i bez něj – může vést k selhání jater, a nadto se silně zvyšuje riziko srdečního infarktu, vzniku žaludečních vředů a mrtvice atd., jak vysvětloval již Sfath. Také ve výzkumech pozemských vědců bylo zjištěno, že celkově všechna analgetika, jež obsahují paracetamol, mají zhoubné vedlejší účinky, viz níže uvedený seznam, který jsem vykopíroval z internetu (ostatní přídavky do analgetik a jejich účinné látky mají podle mého mínění podobné vedlejší účinky):

1. nárůst jaterních enzymů (sérová transamináza)

2. snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie)

3. snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza)

4. alergické reakce (kožní vyrážka / kopřivka)

5. šoková reakce

6. zúžení dýchacích cest (analgetické astma)

K tomu je patrně nutno poznamenat – což nebývá zmiňováno –, že zdravotním rizikům (eventuálně až život ohrožujícím) spojeným s vedlejšími účinky analgetik jsou vystaveni zvláště lidé, kteří musejí bojovat s nadváhou a/nebo obezitou, jsou alkoholici nebo trpí nesprávným stravováním. Požívá-li člověk analgetika příliš často nebo v nadměrném množství, může si způsobit závažnou otravu jater, jakož i jiné jaterní poruchy atd., a to zejména tehdy, trpí-li problémem nadváhy či obezity, častým konzumem alkoholu, chybným stravováním či požíváním drog.

To je to zásadní, co jsem musel k této tematice zmínit, a to i z toho úhlu pohledu, že lecjaké tyto informace mohou být snad některým lidem k užitku, až budou později číst zprávu z našeho rozhovoru, kterou vyvolám a sepíši a která bude následně též zveřejněna na naší webové stránce FIGU.

Kontakt v plném znění v PDF