Povaha FIGU-Studiengruppe Česká republika

Zapotřebí je tedy svobodného, otevřeného, nepředpojatého a kritického myšlení, aby byl člověk s to individuálním způsobem poznávat a odůvodňovat pravdu v tom či onom směru a aby pak mohl tuto nabytou pravdu coby efektivní hodnotu integrovat do svého každodenního života a působení. A právě s takovýmto myšlením se členové FIGU-Studiengruppe Česká republika zaobírají všemi materiály, informacemi, vědomostmi a poznatky FIGU, učením »Billyho« Eduarda Alberta Meiera, jakož i mimozemšťany a duchovními rovinami. To vše nemá naprosto nic společného s vírou, náboženstvím, ideologií, sektářstvím, slepým zastáváním těch či oněch myšlenek, strnulostí, závislostí, podřízeností, fanatismem, nesvobodou atd. Všechny právě jmenované záporné vlastnosti, přístupy a tendence potlačuje FIGU-Studiengruppe Česká republika už v samotném zárodku (stejně jako samotné FIGU i všechny studijní a zemské skupiny FIGU po celém světě), protože jejich povaha je krajně primitivní, neúčelná, nepřátelská vůči životu, kultická a stagnativní a protože jejich nehodnoty zotročují lidi ve vědomí, takže se stávají slabými tvory, pokud se tímto obírají.

Teorie a praxe v dynamickém vztahu

Na tomto místě je třeba zmínit další velmi důležitý aspekt: pro členy FIGU-Studiengruppe Česká republika neexistuje žádná teorie, nýbrž pouze praxe. Teorii a praxi tudíž chápeme jako dvě strany jedné mince. Celé naše studium je koneckonců v zásadě učením se vlastního života, resp. vlastní životní praxe, tedy praxe životního procesu, životních faktů, souvislostí a kauzálního přírodního zákona. Za pravdu tedy uznáváme především to, co nachází odezvu v efektivní realitě, co je možno prostřednictvím kauzálních dopadů postihnout, zakusit, prožívat a uskutečňovat ve vlastním životě. Jen tak vzniká skutečné vědění a z něho plynoucí esence moudrosti, jakož ale i jistota, že vše je skutečně tak, jak je psáno, myšleno, cítěno a řečeno a jak učí »Učení ducha« od BEAM. Cílem členů FIGU-Studiengruppe Česká republika je tedy hlavně učit se lépe a správně žít podle tvořivě-přírodních zákonů a přikázání. V tomto smyslu si přejeme, abychom jak my samotní, tak i naši bližní obecně – již jsou ochotni se Učení ducha věnovat – lépe realizovali a utvářeli svůj každodenní život, své každodenní myšlenky, city a jednání. A to nikoliv jednoduše proto, abychom lépe řečnili a oslňovali svou zdánlivou »pokrokovostí«, »oduševnělostí«, »učeností« či »intelektuálností« atp. My z FIGU-Studiengruppe Česká republika – stejně jako všichni ostatní členové všech uskupení FIGU – nejsme žádní rozumbradové ani všeználkové, kteří se touží skvít a oslňovat svým zdánlivě enormním věděním. Pouze se ve vší skromnosti, avšak prosti jakékoliv ponížené devótnosti kulticko-náboženského ražení, snažíme plnit své povinnosti vůči vlastnímu životu, vůči vlastnímu vědomí, vůči vlastním myšlenkám a citům a vůči vlastnímu jednání a činění.