Povaha FIGU-Studiengruppe Česká republika

Celé Učení ducha fakticky skýtá též rozsáhlé poznatky ohledně skutečné historie naší Země, vzniku Vesmíru, efektivního smyslu života, nepozemských civilizací, reálné meditace, mezilidských vztahů i lásky. Učení ducha však obsahuje rovněž mnoho dalších aspektů, např. po stránce lidské společnosti, kultury, vědomí, podvědomí, psychiky, charakteru a ducha atd., atp. Rozsah studovaných a diskutovaných témat je mimořádný a zahrnuje všechny oblasti lidského života – a na to vše nahlížejí členové FIGU-Studiengruppe Česká republika jako na permanentní, neustávající, celoživotní snahu o evoluci ve všech směrech. Pouze svobodný, individuální a uvědomělý vývoj jednotlivce zaručuje naplnění životního smyslu a vytvoření všech lidských i mezilidských hodnot, jakož i logiku a v konečném důsledku též dosažení všesvětového míru.

Rovnocennost v přístupu

My, členové FIGU-Studiengruppe Česká republika, nejsme a nepovažujeme se za »vědoucí«, nýbrž v každém ohledu jen za hledající a studující, protože i my samotní se musíme učit žít, a učíme se tedy zacházet s vlastními myšlenkami a city a plnit si své pracovní, soukromé i všechny ostatní povinnosti. Nestavíme se proto ani o píď nad své bližní, nýbrž k nim hledáme optimální vztah založený na absolutní rovnosti, rovnocennosti, úctě a přiměřené zdrženlivosti. Hodnotu člověka jako takového nikdy nespatřujeme v souvislosti s jeho společenským postavením, finanční situací, schopnostmi, vědomostmi atp., neboť hodnota každého člověka zůstává jednou provždy daná a neměnná vlastní povahou jeho lidství. Každého člověka bereme takového, jaký je, a umíme si vážit jeho osobitých způsobů, které z principu přirozeně podporujeme. To proto, že si přejeme, aby každý člověk byl, popř. se mohl stát sám sebou a byl s to se rozvíjet ve správné podobě, pokud k tomu nalezne cestu. Tuto cestu si člověk určuje sám, stejně jako si určuje sám své vlastní myšlenky a city, své mínění, své záměry, úmysly, intence a zkušenosti.

Absence víry, kritičnost, otevřenost

My, členové FIGU-Studiengruppe Česká republika, nejsme věřící učení FIGU ani ničeho jiného, neboť víme, že cesta ke skutečnému poznání, vědění, moudrosti a lásce vede výhradně a pouze skrze vlastní kritické myšlení. A to probíhá do posledního důsledku tím, že člověk vše analyzuje, porovnává, zvažuje a promýšlí a dochází tak v každém ohledu k vlastním a jedinečným závěrům. Kritické myšlení však v žádném případě neznamená přehnanou, nezdravou kritičnost, rozumbradství, fanatickou zaujatost či předpojatost, neboť tyto nehodnoty brání spolu s náboženskou či jinou vírou v poznávání skutečnosti a pravdy skutečnosti, jakož i v dosahování všeho, co je hodnotné.