Změna názvu skupin FIGU

Na základě rozhodnutí FIGU-Švýcarsko došlo začátkem listopadu 2010 ke změně názvu naší skupiny z »Česká studijní skupina FIGU« na »FIGU-Studiengruppe Česká republika«. Německé tvary »FIGU-Studiengruppe«, resp. »FIGU-Landesgruppe« jsou od tohoto data závazné pro všechny studijní a zemské skupiny FIGU na celém světě. Za německými tvary následuje název příslušného státu v jeho vlastní řeči, např. »FIGU-Landesgruppe Deutschland«, »FIGU-Landesgruppe Canada«, FIGU-Studiengruppe Česká republika atp. Odůvodnění spočívá v tom, že tímto způsobem je na první pohled patrná úzká vazba dotyčných skupin FIGU na FIGU-Švýcarsko a na německý jazyk. Tato vazba je klíčová pro zdárný rozvoj mise FIGU na celém světě, jak vyplývá z následujících bodů:

  1. Učení pravdy, Učení ducha, Učení života je písemně zaznamenáno a kódováno (viz bod 3) v německém jazyce, což není možné v žádném jiném jazyce existujícím na naší Zemi, protože všechny ostatní jazyky postrádají nezbytnou preciznost, jakož i potřebné výrazy týkající se Učení ducha.
  2. Solidní znalost německého jazyka je nepostradatelná pro reálné pochopení, zužitkování a praktikování Učení pravdy, Učení ducha, Učení života, neboť velmi mnoho vysvětlení a pojmů němčiny nelze rovnocenně přeložit do jiných jazyků. Proto je pasivním členům studijních a zemských skupin FIGU doporučováno důkladně si osvojit německý jazyk.
  3. Originální německy psané spisy Učení ducha obsahují specifický evoluční kód, který je plně účinný jen tehdy, když každé slovo od začátku až do konce textu stojí na svém správném místě a je napsáno bez chyb. Tento kód uvolňuje z oblasti úložních bank impulzy, které dopadají na čtenáře a začínají v něm působit. Tento proces je nevědomý a nemá nic společného s nátlakem či manipulací, nýbrž pouze s vědomostmi, které jsou v úložních bankách uchované po všechny časy a které při uvolňování určitými impulzy začínají velmi pomalu znovu pronikat do vědomí. Tento efekt nastává i tehdy, když čte německý text někdo, kdo německou řeč neumí. Nehraje přitom žádnou roli, zdali je text vyslovován potichu či nahlas anebo se jenom čte.
  4. Německý jazyk pochází z prastaré řeči Arjn, jež vznikla z řeči Plejaren, a je svou celkovou hodnotou, precizností a výrazovými možnostmi nejdokonalejším jazykem na této Zemi.
  5. Na základě hodnoty německého jazyka mají tento jazyk na doporučení Plejaren trvale podporovat všechny neněmecky hovořící studijní a zemské skupiny FIGU, přičemž však německý jazyk nebude konkurovat žádným národním jazykům na celém světě, neboť ty mají být samozřejmě nadále zachovány, používány, zušlechťovány a rozvíjeny.

 

Cílem FIGU není germanizace národních jazyků na celém světě, nýbrž tvorba předpokladů pro to, aby se německý jazyk mohl stát celosvětovým komunikačním prostředkem. Tato snaha úzce souvisí s vývojem myšlení, cítění a jednání pozemských lidí a její účel spočívá v podpoře celoplanetární evoluce, rozvoje všech lidských i mezilidských hodnot a ve vytváření základů pro všesvětový mír.

FIGU-Studiengruppe Česká republika