FIGU v kostce

  1. Jsme nevýdělečný, daně platící spolek ustanovený podle článku 60 a dalších Občanského zákoníku (ve Švýcarsku) pod jménem »Svobodné zájmové společenství v oblasti hraničních a duchovních věd a ufologických studií« s oficiálním a publikovaným ročním vyúčtováním.
  2. Nevěříme ani na Boha jako stvořitele Vesmíru a všeho života, ani na boží posly, anděly, svaté nebo jiné vyšší bytosti, které určují osud lidí, veškerého života i celého světa; a ani nepatříme k žádnému náboženskému směru.
  3. Jako nejvyšší formu veškeré síly, moci a existence akceptujeme jen Tvoření samotné, které je samo jako Univerzální vědomí existencí veškeré univerzální existence a je začleněné do všezahrnujícího bloku Absolutního Absolutna.
  4. Nevzýváme ani Tvoření, ani cokoliv jiného. Prosby (modlitby*) jsou rovnoprávně směrovány jen na ducha a Tvoření, avšak ne v podobě zbožňování. Tvoření nevyžaduje ani zbožňování ani modlitby, třebaže na Tvoření lze směrovat prosby, pokud si to člověk přeje; avšak takováto prosba nesmí být nikdy činěna ve formě zbožňování, neboť Tvoření nemá zapotřebí žádné uctívání v nábožensko-kultovním smyslu, přičemž však člověk má možnost ctít a prokazovat Tvoření úctu ve formě prosby. Vznáší-li člověk prosbu, pak tak nečiní ve formě pokory, nýbrž ve formě projevující úctu a ve formě určující; a tak je tomu i v případě, vznáší-li člověk prosbu k vlastnímu duchu, který je přece součástí Tvoření. Prosba se nikdy nevykonává úpěnlivým nebo pokorným způsobem, nýbrž způsobem určujícím a prostým vší poníženosti – ve vědomí toho, že vlastní osobnost nese vlastní zodpovědnost a sebeodpovědnost ve všech oblastech života.
  5. Neděláme si nárok na to, že jsme vševědoucí a že známe ta poslední tajemství Tvoření a života. Totální vědění a totální moudrost náleží výhradně Tvoření, respektive jeho duchu a jeho zákonům a doporučením.
  6. Nemáme žádného mistra, nikoho božského, povzneseného ani osvíceného, žádného guru či božího posla atd., kterého bychom zbožňovali nebo vzývali. Máme jen učitele, který nám poskytuje poučení v záležitostech ducha a forem vědomí atd., jakož i ve všech věcech života, psychiky, Tvoření, Absolutního Absolutna a tvořivých zákonů a doporučení atd. Tento učitel však nestojí nad ostatními a není jimi vyvyšován, neboť není nic více a nic méně než kterýkoliv jiný člověk, takže je sice náležitě respektován, avšak nikoliv zbožňován, a není tedy ani považován za svatého. Je to normální člověk a zcela rovnoprávný ve všech věcech, jak to přísluší i jakémukoliv jinému člověku – nic více a nic méně. Zdrojem výuky ve spolku FIGU je tedy úplně normální člen jako každý jiný, aniž by zastával nějakou vyšší nebo lepší pozici.