Povaha FIGU-Studiengruppe Česká republika

 

Úvod

FIGU-Studiengruppe Česká republika je určena všem lidem, kteří hledají skutečnost a pravdu skutečnosti ve všech směrech a usilují o rozvoj svého vlastního vědomí, myšlení, citů a jednání. V popředí zájmu skupiny stojí vždy snaha o podporu člověka na cestě jeho osobního, individuálního vývoje, ať už je tato cesta jakákoliv. Každý člověk je zcela svobodný, nezávislý a hodný úcty, a tudíž mu studijní skupina FIGU pouze může poskytnout prostor, popř. motivaci pro jeho vlastní poznání, sebepoznání, vědění a moudrost. K tomu slouží efektivní a hodnotné informace ve všech oblastech života, jimiž se studijní skupina zabývá, otevřeně je studuje a snaží se je podle svých nejlepších vědomostí a schopností uskutečňovat v každodenním životě.

Motivace

Celková hodnota informací FIGU je celosvětově unikátní, neboť jejich zdrojem je »Učení Tvořivé energie«, které vyučuje Švýcar »Billy« Eduard A. Meier, jenž je ve spojení s vysoce vyspělou mimozemskou civilizací ze souhvězdí Plejaren (Plejaren leží asi 85 světelných let dále než nám známé Plejády, a to ve vzdálenosti cca 500 světelných let od Země. Hvězdy zvané Plejaren, jejichž obyvatelé se podle svého systému rovněž nazývají Plejaren[1], se nicméně nacházejí v jiné dimenzi, resp. v jiné časoprostorové struktuře, která je posunuta o zlomek vteřiny). Na misi Učení Tvořivé energie se podílejí Plejaren, vysoké duchovní (Tvořivě energetické) roviny ARAHAT ATHERSATA a PETALE, jakož především i »Billy« Eduard Albert Meier (BEAM), který si coby prorok, to jest zvěstovatel Nového Věku za celý svůj život vypracoval zcela jedinečné vědomosti, velkou moudrost a lásku, jež na celé této Zemi absolutně nemají obdobu. Celková hodnota Učení Tvořivé energie a velmi mnoho nezbytných informací jsou dnes písemně zaznamenány na více než 25 000 knižních stranách (v německém jazyce, k roku 2010), avšak to vše bude plně doceněno až za mnoho set let (cca za 800 let). Teprve tehdy totiž dle výpovědí Plejaren přinesou poznatky Učení Tvořivé energie u lidí na Zemi první velké plody. To vše však již nyní přináší, rozšiřuje a rozvíjí Univerzální svobodné zájmové společenství (FIGU), Hinterschmidrüti 1225, CH-8495 Schmidrüti, Švýcarsko, aniž by však jakýmkoliv způsobem misionařilo. FIGU-Studiengruppe Česká republika se však – stejně jako mnoho dalších oficiálních studijních a zemských skupin FIGU po celém světě – »Učením Tvořivé energie« (ve svém původu »Učení proroků«, jakož i »Učení pravdy, Učení Tvořivé energie, Učení života«) a všemi jeho poznatky a hodnotami zabývá a oceňuje je již nyní, a to tak, že vše, co je třeba si osvojit, shromažďuje, studuje, překládá a přednáší a poskytuje tak v českém jazyce jakémukoliv člověku a zájemci šanci, aby se do tohoto procesu svobodně a individuálně zapojil. To proto, aby z toho mohl každý člověk, jenž je ochoten se tím zabývat, vytěžit pro svůj život velké hodnoty a pokrokové znalosti.

Celé Učení Tvořivé energie fakticky skýtá též rozsáhlé poznatky ohledně skutečné historie naší Země, vzniku Vesmíru, efektivního smyslu života, nepozemských civilizací, reálné meditace, mezilidských vztahů i lásky. Učení Tvořivé energie však obsahuje rovněž mnoho dalších aspektů, např. po stránce lidské společnosti, kultury, vědomí, podvědomí, psychiky, charakteru a ducha (Tvořivé energie) atd., atp. Rozsah studovaných a diskutovaných témat je mimořádný a zahrnuje všechny oblasti lidského života – a na to vše nahlížejí členové FIGU-Studiengruppe Česká republika jako na permanentní, neustávající, celoživotní snahu o evoluci ve všech směrech. Pouze svobodný, individuální a uvědomělý vývoj jednotlivce zaručuje naplnění životního smyslu a vytvoření všech lidských i mezilidských hodnot, jakož i logiku a v konečném důsledku též dosažení všesvětového míru.

Rovnocennost v přístupu

My, členové FIGU-Studiengruppe Česká republika, nejsme a nepovažujeme se za »vědoucí«, nýbrž v každém ohledu jen za hledající a studující, protože i my samotní se musíme učit žít, a učíme se tedy zacházet s vlastními myšlenkami a city a plnit si své pracovní, soukromé i všechny ostatní povinnosti. Nestavíme se proto ani o píď nad své bližní, nýbrž k nim hledáme optimální vztah založený na absolutní rovnosti, rovnocennosti, úctě a přiměřené zdrženlivosti. Hodnotu člověka jako takového nikdy nespatřujeme v souvislosti s jeho společenským postavením, finanční situací, schopnostmi, vědomostmi atp., neboť hodnota každého člověka zůstává jednou provždy daná a neměnná vlastní povahou jeho lidství. Každého člověka bereme takového, jaký je, a umíme si vážit jeho osobitých způsobů, které z principu přirozeně podporujeme. To proto, že si přejeme, aby každý člověk byl, popř. se mohl stát sám sebou a byl s to se rozvíjet ve správné podobě, pokud k tomu nalezne cestu. Tuto cestu si člověk určuje sám, stejně jako si určuje sám své vlastní myšlenky a city, své mínění, své záměry, úmysly, intence a zkušenosti.

Absence víry, kritičnost, otevřenost

My, členové FIGU-Studiengruppe Česká republika, nejsme věřící učení FIGU ani ničeho jiného, neboť víme, že cesta ke skutečnému poznání, vědění, moudrosti a lásce vede výhradně a pouze skrze vlastní kritické myšlení. A to probíhá do posledního důsledku tím, že člověk vše analyzuje, porovnává, zvažuje a promýšlí a dochází tak v každém ohledu k vlastním a jedinečným závěrům. Kritické myšlení však v žádném případě neznamená přehnanou, nezdravou kritičnost, rozumbradství, fanatickou zaujatost či předpojatost, neboť tyto nehodnoty brání spolu s náboženskou či jinou vírou v poznávání skutečnosti a pravdy skutečnosti, jakož i v dosahování všeho, co je hodnotné.

Zapotřebí je tedy svobodného, otevřeného, nepředpojatého a kritického myšlení, aby byl člověk s to individuálním způsobem poznávat a odůvodňovat pravdu v tom či onom směru a aby pak mohl tuto nabytou pravdu coby efektivní hodnotu integrovat do svého každodenního života a působení. A právě s takovýmto myšlením se členové FIGU-Studiengruppe Česká republika zaobírají všemi materiály, informacemi, vědomostmi a poznatky FIGU, učením »Billyho« Eduarda Alberta Meiera, jakož i mimozemšťany a duchovními (Tvořivě energetickými) rovinami. To vše nemá naprosto nic společného s vírou, náboženstvím, ideologií, sektářstvím, slepým zastáváním těch či oněch myšlenek, strnulostí, závislostí, podřízeností, fanatismem, nesvobodou atd. Všechny právě jmenované záporné vlastnosti, přístupy a tendence potlačuje FIGU-Studiengruppe Česká republika už v samotném zárodku (stejně jako samotné FIGU i všechny studijní a zemské skupiny FIGU po celém světě), protože jejich povaha je krajně primitivní, neúčelná, nepřátelská vůči životu, kultická a stagnativní a protože jejich nehodnoty zotročují lidi ve vědomí, takže se stávají slabými tvory, pokud se tímto obírají.

Teorie a praxe v dynamickém vztahu

Na tomto místě je třeba zmínit další velmi důležitý aspekt: pro členy FIGU-Studiengruppe Česká republika neexistuje žádná teorie, nýbrž pouze praxe. Teorii a praxi tudíž chápeme jako dvě strany jedné mince. Celé naše studium je koneckonců v zásadě učením se vlastního života, resp. vlastní životní praxe, tedy praxe životního procesu, životních faktů, souvislostí a kauzálního přírodního zákona. Za pravdu tedy uznáváme především to, co nachází odezvu v efektivní realitě, co je možno prostřednictvím kauzálních dopadů postihnout, zakusit, prožívat a uskutečňovat ve vlastním životě. Jen tak vzniká skutečné vědění a z něho plynoucí esence moudrosti, jakož ale i jistota, že vše je skutečně tak, jak je psáno, myšleno, cítěno a řečeno a jak učí »Učení Tvořivé energie« od BEAM. Cílem členů FIGU-Studiengruppe Česká republika je tedy hlavně učit se lépe a správně žít podle tvořivě-přírodních zákonů a přikázání. V tomto smyslu si přejeme, abychom jak my samotní, tak i naši bližní obecně – již jsou ochotni se Učení Tvořivé energie věnovat – lépe realizovali a utvářeli svůj každodenní život, své každodenní myšlenky, city a jednání. A to nikoliv jednoduše proto, abychom lépe řečnili a oslňovali svou zdánlivou »pokrokovostí«, »oduševnělostí«, »učeností« či »intelektuálností« atp. My z FIGU-Studiengruppe Česká republika – stejně jako všichni ostatní členové všech uskupení FIGU – nejsme žádní rozumbradové ani všeználkové, kteří se touží skvít a oslňovat svým zdánlivě enormním věděním. Pouze se ve vší skromnosti, avšak prosti jakékoliv ponížené devótnosti kulticko-náboženského ražení, snažíme plnit své povinnosti vůči vlastnímu životu, vůči vlastnímu vědomí, vůči vlastním myšlenkám a citům a vůči vlastnímu jednání a činění.

Přitom usilujeme o to, abychom své povinnosti rozšiřovali v cíleném, uvědomělém a ustavičném vývoji, jakož i ve vytváření a praktikování všech potřebných lidských a mezilidských hodnot. Nicméně: za své nabyté poznatky a zkušenosti se jistojistě nestydíme a ani se nebojíme je otevřeně formulovat a prezentovat na veřejnosti. Každému jednotlivému člověku má být zaručen přístup k pravdivým informacím Učení Tvořivé energie, aby je mohl buďto odůvodnit, dále zpracovat a zužitkovat, anebo zavrhnout, ať už z jakýchkoliv důvodů či možných předsudků a zábran.

Odpor ke kultickým manýrám, jasnost, reálná hodnota

Nejsme tajnůstkáři, kterým činí potěšení hrát si na tajemné a zamlčovat pravdivá fakta svým spolubližním. Jak již bylo zmíněno: bez výjimky každý člověk má právo na relevantní informace ve všech ohledech života, a tudíž se vyhrazujeme proti všem formám tajnůstkářství, proti všem formám elitářství a proti scestnému názoru, že pravda je určena jen těm či oněm »vyvoleným« či »vybraným« atp. Z toho vyplývá, že jsme též proti všem formám »mysterióznosti«, která zastírá banální pravdy a souvislosti do hávu myšlené záhadnosti, aby se tak činila zajímavou. Z těchto a dalších důvodů usilujeme o co největší jasnost, o co největší názornost a preciznost všech našich informací, překladů, textů a přednášek, aby se každý zájemce mohl konfrontovat s jasně vyloženými fakty a mohl se s nimi vypořádat způsobem, který je mu vlastní.