Kniha OM – stručné uvedení

Kniha OM (Omfalon Murado) představuje jedno z nejdůležitějších knižních děl Billyho Eduarda A. Meiera. Dílo sepsal v době od 10. května 1983 do 9. října 1984 a tvoří ho 77 kánonů s celkovým počtem 10 136 veršů. Kniha OM obsahuje nejdůležitější tvořivé zákony a doporučení, pravidla pořádku a směrnice, cíl a úlohu člověka v materiálním a duchovním životě. Publikace vyšla v nakladatelství FIGU Wassermannzeit (Švýcarsko) v prosinci 1987 a obsahuje 455 stran A4 (dostupné jen německy). Kompletně opravené a nově přepracované vydání v rozsahu 512 stran A4 s mnoha důležitými a dodatečnými vysvětleními od Billyho vyjde v létě 2011 (cca červenec/srpen).

Další fakta: »Billy« Eduard Alber Meier (narozen 3. 2. 1937) je od roku 1975 dodnes v kontaktu s vyspělou mimozemskou civilizací z oblasti Plejaren. (Nejedná se o souhvězdí Plejaden viditelné z naší Země, které je natolik mladé, že není s to nést lidský život, nýbrž se v případě Plejaren jedná o otevřenou hvězdokupu, která se nachází v jiné dimenzi posunuté o zlomek vteřiny. Souhvězdí Plejaren je pak ještě přibližně 80 světelných let vzdáleno od souhvězdí Plejaden, které je viditelné ze Země.) Billy předložil pro svá tvrzení dlouhou řadu logických důkazů jako fotografie, filmy, vzorky kovů, specifické a přesné informace a varování prorocké povahy, které se potvrzují často ihned, někdy teprve měsíce a léta po vydání v jeho knihách. Více pro vlastní průzkum viz např. http://www.theyfly.com – Michael Horn nebo oficiální stránka svobodného zájmového společenství FIGU založeného Billym v roce 1975: http://www.figu.org.

Některé části knihy OM vznikaly ve spolupráci s JHWH (= král moudrosti) Ptaah z Plejaren, který Billymu telepatickou cestou zprostředkoval ty části knihy, které pocházely z knihy Pra-OM, kterou před dávnými časy napsal Henok. Dva kánony sepsal Billy dle slov Semjase (dcera JHWH Ptaah), která byla od ledna 1975 až do léta 1981 Billyho hlavní kontaktní osobou (viz např. desátý kontakt: Úvod do Učení ducha). Za povšimnutí stojí, že všechny kánony jsou vystavěny na hodnotě čísla sedm, což znamená, že počet veršů v každém kánonu je vždy dělitelný sedmi. Kompletní manuskript sepisoval Billy ručně, neboť z důvodu utrpěného fyzického kolapsu z přetížení v listopadu 1982, při kterém upadl a přivodil si těžká zranění, nemohl pracovat na psacím stroji.

Kniha OM je napsaná v jedné velmi staré formě německé řeči, takže některé výrazy se již nepoužívají a jejich přesná výpovědní hodnota dnes již upadla v zapomnění. Tyto velmi staré výrazy jsou v nově přepracované knize OM vysvětlené, stejně tak jako některá přirovnání vycházející ze starých zvyků, které se také v běhu času zapomněly.

Výňatek z brožury »49 otázek a odpovědí« (Význam slova OM):

OM (v sanskrtu AUM) je prastaré slovo, které pochází ze staré a na Zemi dávno zapomenuté řeči, lyránštiny.

Skutečný význam slova OM lze poznat teprve tehdy, vyložíme-li plnou hodnotu obou písmen, tedy v tom smyslu, že vysvětlíme obě slova, jejichž počáteční písmena jsou O a M, totiž OMFALON MURADO.

Obě slova OMFALON MURADO udávají svými zkratkami, počátečními písmeny O a M, tutéž, ba ještě vyšší hodnotu znělé harmonie než obě plně vyslovená slova OMFALON MURADO, takže se uplatňovala zkratka OM, která používáním zdomácněla.

OM, OMFALON MURADO, PUPEK ŽIVOTA, nebo STŘED ŽIVOTA nazývali staří Lyřané také svůj spis pravdy, který se též nazývá KNIHA PRAVDY. Tento spis OM přitom zahrnuje všechna tvořivá učení, což značí, že jsou v ní písemně uvedena všechna učení moudrosti a života.

Učení knihy OM, tedy učení tvořivě-přírodních zákonů, principů a přikázání (= doporučení), vysvětluje všechny základní otázky života a smrti, chování, jednání a myšlení člověka a učí ho, co je správné a co není. Dílo srozumitelně a jednoznačně definuje řadu pojmů, např. Tvoření a zákony Tvoření, JHWH, prorok, bůh, tento svět, onen svět, psychika, gemüt, duch, BYTÍ, bytí atd. a vnáší tak světlo do pojmosloví, které bylo za posledních více jak dva tisíce let změněno a zfalšováno sektami a náboženstvími až k nepoznání. Další Billyho spisy a knihy různá témata ještě dále a hlouběji rozvádějí.

Výňatek z kánonu 3, verše 2–14

Na různých místech jsou rovněž zmínky o falzifikaci ze strany pozemšťanů a zároveň také o prorocích, kteří se snažili situaci v průběhu času napravovat a uvést do pořádku, a co se z toho stalo z nerozumu a nepochopení pozemšťanů.

Výňatek z kánonu 20, verše 94–96

Kniha zmiňuje na několika místech také historické souvislosti – příchod synů a dcer nebes (= z cizích, obydlených planet) na planetu Zemi.

Výňatek z kánonu 31, verš 109–124

Vedle historických souvislostí na planetě Zemi v dávných časech považuji osobně za velice zajímavý a důležitý kánon 32 s celkovým počtem 2534 veršů (některé jsou v němčině rýmované) na téma moudrosloví života.

Moudrosloví v knize OM byla obsažena již v knize Pra-OM, kterou napsal Henok před 389 000 lety. Z tohoto starého vydání ovšem král Šalamoun odebral některá moudrosloví a šířil je dál částečně v hrubě zfalšované podobě. Z toho vyplývá, že tzv. »šalamounská přísloví« (mimo jiné rovněž v Bibli) nemohou mít původ u krále Šalamouna.

Zajisté se objeví hlasy, které položí otázky, jaký je vlastně rozdíl mezi knihami OM a Kalich pravdy, který Billy rovněž napsal. OM představuje spíše kroniku, která podává zprávy o souvislostech pozemské historie, zatímco Kalich pravdy je skutečnou učebnicí. Kniha OM, stejně jako všechny ostatní knihy s obsahem Učení ducha, předávají Učení života, Učení ducha, Učení pravdy a vysvětlují souvislosti života na základě příčin a následků. OM obsahuje také odpověď na otázky: odkud, kam a proč, a porozumění člověku samotnému. Kniha je rovněž moudrý rádce a poradce na cestě vlastním životem, napsána přímým a tvrdým slovem. Rovněž lze knihu označit jako publikaci celoživotního studia nevyčíslitelné hodnoty, kterou nám pozemšťanům Billy, ve spolupráci s Plejare JHWH Ptaah, zde zanechává, naposledy a navždy, za účelem studia, učení, poučení a vývoje našeho vědomí.

Slovo k překladům Billyho díla

Snahy o překlad Billyho díla z bohatého a významově přesného německého jazyka do jiných řečí mnohdy kolabují na skutečnosti, že překladatelé nejsou znalí přesné Billyho terminologie Učení ducha a zároveň se často v cizím jazyce ani nenachází adekvátní slova (vytvořené významy slov), které by vhodně, přesně, srozumitelně a zároveň bez významového posunu zachycovaly úplně všechny nuance významu pochopitelné z originální, německé verze. To je také důvod, proč ani ty nejlepší možné překlady neříkají totéž co právě originál. Proto je velmi vhodné, a pro detailní a přesné pochopení zcela nevyhnutelné, aby si čtenáři před studiem Billyho díla dali tu námahu a naučili se německý jazyk. Tento předpoklad lze naplnit jedině poznáním a uvědoměním si hodnot v Billyho knihách, které jsou v současnosti mimo německy hovořící oblast známé jen po překonání jazykové bariéry. Proto autor tohoto článku seznal nevyhnutelné sepsat tento úvodní text s přeloženými úryvky pro alespoň stručné a úvodní přiblížení zájemcům.

Jan Bayer