O životním úspěchu

Pozoruje-li člověk univerzální proces, potom vidí nesmírný univerzální úspěch. Vnímá, jak Tvoření s absolutní precizností, logikou a elegancí vytvořilo své ideje, jež realizuje svými zákony a přikázáními, jak vše řídí a vyrovnává v kreativní genialitě, která nezná žádné lidské paralely. To jest Univerzální vědomí, relativně nejdokonalejší univerzální frekvence, kterou si člověk jenom dokáže představit – fenomenální, komplexní, evolutivní expanze, jež žije, dýchá, pulzuje, pociťuje a na bázi zákona kauzality vědomě vytváří předpoklady pro vznikání světů. Tvoření je danost, existence, realita, jež je zcela nepopsatelná. Je to univerzální, natolik ohromná harmonie, že se člověku nezřídka jeví jako naprostý chaos či náhoda, ačkoliv jde vpravdě o pravý opak, totiž o naprostý pořádek a geniální tvořivý plán. Potřebujeme mnohem lepší básníky a skladatele, aby nám mohli zprostředkovat byť jen mlhavé tušení, s čím máme v této realitě co do činění.

Člověk tedy žije a dýchá v permanentním tvořivém úspěchu života, jenž v celém Univerzu dosahuje přesně toho, co odpovídá tvořivým ideám, zákonu kauzality a všem ostatním zákonitostem. V případě tohoto tvořivého úspěchu neexistuje žádná nejistota: Vznikne logická idea a ta se s relativně dokonalou cíleností, silou a důsledností sama zrealizuje na základě tvořivých zákonů a přikázání, z čehož vyplývá ta či ona existence, jež se vším souvisí a hraje svůj smysluplný a důležitý part v symfonii univerzálních sil. Člověk, jejž oživuje dílec tvořivého ducha a na kterého tedy lze nahlížet jako na manifestaci Tvoření, má proto jen jedinou možnost, jak dokáže svůj život pozvednout k zásadnímu úspěchu: Musí natolik vyškolit procesy svého vědomí a své kognice a naplnit je poznáním, věděním, moudrostí, mírem, klidem, láskou a harmonií, aby ve svých myšlenkách, citech a pocitech pochopil, rozpoznal a uznal svůj tvořivý původ a univerzální domov, čímž se mu otevřou dané síly všech hodnot a vší pravdy, jichž má vědomě, kreativně a evolutivně užívat. Řečeno jinými slovy: Člověk se jenom tehdy stává skutečně úspěšným, žije-li svůj život pro pravdu pravdy, kterou hledá, nalézá, zpracovává, myslí si, citově pojímá a pociťuje v uctivém a efektivním uznání univerzálního vědomí a kterou též prospěšně, konstruktivně a láskyplně uskutečňuje ve světském prostředí. Čím více se proto člověk pustí do univerzální, přírodní a osvobozující pravdy tvořivých zákonů, tím úspěšnějším, kreativnějším, efektivnějším a krásnějším se stane ve svém životě a působení, neboť jeho uznaná, vědomím zužitkovaná a realizovaná inspirace je účinné Tvoření samotné – které coby dílčí část oživuje jeho ducha –, nejvyšší logika, Univerzální vědomí, relativně nejdokonalejší univerzální frekvence všech časů a prostorů.