Bomba přelidnění – ničení Země – diskriminace žen

Tím pádem vzrůstalo obyvatelstvo stále rychleji, následkem čehož byla v roce 1810 dosažena první miliarda. Tím se samozřejmě též zvětšil přírůstek nových pozemšťanů, jakož i rychlost, jakou světová populace nadále vzrůstala. A už z toho začínal vznikat dramatický problém, který předznamenával proces budoucí destrukce veškerého životního prostoru, života i planety. Nemohlo se tedy stát jinak, než že byla stran vzmáhajícího se lidstva a jeho ničivých důsledků již včas pronesena varování. Tato varování však byla ignorována stejně jako jsou ignorována i dnes, kdy celý svět hovoří o celosvětových destrukcích, způsobených přelidněním, avšak lidé problém přelidnění neakceptují, nýbrž opomíjí.

Již v roce 1926 mohlo 2miliardové lidstvo hledět na svůj zdvojnásobený počet – po pouhých, do slova a do písmene, 116 letech. V roce 1960 to pak byly již 3 miliardy a roku 1977 již 4 miliardy. Další zdvojnásobení tedy trvalo už jen 51 let. O 10 let později, v roce 1987, čítalo pozemské lidstvo už 5,1 miliard lidí a po pouhých 8 dalších letech vzrostl počet do měsíce února 1995 na, sečteno a podtrženo, 6 miliard. To je asi o 300 milionů lidí více, než udávají celosvětové chybné statistiky. Rod Homo sapiens potřeboval několik milionů let, a sice cca 4,5 milionů let (počítáno od prvního člověka), aby dosáhl populace o počtu jedné miliardy, nicméně poté potřeboval už jen 185 let, aby přivedl na svět šestinásobně vyšší počet lidí. To ale není divu, když zastánci přelidnění, jako např. hlava katolické církve, papež, vehementně a lstivě svádí lidi a vírou je prakticky nutí k tomu, aby bezuzdně plodili potomstvo, aby vytvořili co největší počet věřících, jež bude moct katolická církev vykořisťovat. V této věci se papež rád odvolává na jedno biblické a mírně řečeno nerozumné a kriminální nařízení z Bible, které propaguje šílenství podněcování přelidnění, jak dokládá 1. kniha Mojžíšova, kapitola 9, verš 7 následujícími slovy:

»Vy pak ploďte a množte se; v hojnosti se rozploďte na zemi,
a rozmnoženi buďte na ní.« (překlad Bible kralické – pozn. překl.)

A přesně to se dělo a děje nadále, přičemž to papež a jeho kardinálové, biskupové a kněží atd., jakož i věřící ještě podporují, což je zločin vůči lidstvu, životu a planetě. Tato podpora probíhá tak, že se na jednu stranu kriminálně podněcuje plození potomstva – což také oficiálně provozují jisté státy a obce atd. a vyplácejí lidem, kteří se tím slepě řídí, velké porodné a přídavky na děti – a na druhou stranu se vinou chorobné závislosti na papeži v zárodku potlačuje jakákoliv chápavost. A papež nezakazuje pouze potrat (který je dokonce často nezbytný k záchraně života či z jiných důvodů), nýbrž i jakékoliv antikoncepční prostředky nebo jiná opatření, která by zabránila těhotenství a plození potomků. On a jeho stoupenci tvrdí, že přerušení těhotenství nebo byť jen prevence početí jakéhokoliv druhu jsou rouháním Bohu a nelidské.