Důležitá výzva

Milá čtenářko, milý čtenáři,

prosíme Vás a žádáme Vás, abyste spis »Boj proti přelidnění« zkopíroval(a) tolikrát, kolikrát to jen bude možné a šířil(a) ho na další adresy, které máte k dispozici. Pokud perfektně ovládáte nějaký cizí jazyk, vybízíme Vás, abyste do něj tento spis přeložil(a). Je pro nás přitom potřebné, abyste nám pak Vámi přeložený spis zaslal(a), abychom jej popřípadě mohli s Vaším svolením dále použít.

Je důležité, aby se tento spis rozšiřoval po celém světě, neboť jen díky tomu existuje možnost, že bude smrtící problém přelidnění skutečně rozpoznán a podniknou se proti němu cílené mezinárodní kroky. To se týká také mučení a trestu smrti (spis »Mučení, trest smrti a přelidnění« je také možné si u »Svobodného zájmového společenství« objednat za účelem kopírování, překladu či rozšiřování). Rozšiřujte tyto spisy, jak je to jen možné. Posílejte je svým příbuzným a známým, přátelům a přítelkyním, kolegům a kolegyním, kamarádům a kamarádkám, lékařům a vědcům, organizacím všeho druhu; církvím a sektám, které hlásají, že se mají lidé dál rozmnožovat se stejnou intenzitou, organizacím na ochranu životního prostředí všeho druhu, spolkům všeho druhu, organizacím rozvojové pomoci, mírovým organizacím a jiným organizacím, farářům, kněžím a kazatelům, rozhlasovým a televizním stanicím, novinám, časopisům, odborným časopisům a bulvárním plátkům atd., úřadům, reportérům, politikům, vojákům, soudům, školám a univerzitám, právníkům, vládám a institucím všeho druhu, soukromníkům, profesorům a dozorčím radám, firmám a koncernům, Honzovi a Petrovi, Novákovi a Majerovi stejně jako všem lidem, kteří Vás jen napadnou. Problém přelidnění a z něho vyplývající zničení veškerého života na Zemi, jakož i zničení planety samotné se totiž týká všech lidí, a to i těch, kteří žijí v tom největším zapadákově v nejosamělejším ústraní.

Pomáhejte v boji proti přelidnění, v boji proti ničení veškerého života na Zemi, neboť pouze s Vaší pomocí, s pomocí každého jednotlivce, bude možné moloch a ničitele zvaného přelidnění omezit, zredukovat a znormalizovat, aby život lidí a všech ostatních tvorů na Zemi znovu nabyl hodnoty a aby všechen život a planeta zůstaly zachovány. K tomu je nezbytná Vaše pomoc a také individuální pomoc každého jednotlivce. Pokud se jednotlivci zapojí do této akce a spojí se, potom vznikne gigantická masa a síla, která bude schopna tvrdě zakročit proti všem špatnostem a zlikvidovat je. Pokud se však jednotlivec nebude snažit vystoupit proti vznikajícímu zlu, potom se nic neuskuteční. Jenom sjednocení lidé zesílí a mohou zlo měnit a zlepšovat situaci, a to je možné tehdy, když se jednotlivec něčeho odváží, něco podnikne a nalezne tak podobně smýšlející lidi. Tím se pomalu ale jistě vytvoří velká masa, která se stane nepřehlédnutelnou a která bude s to rozvinout svoji sílu. Proto je nezbytné, aby jednotlivec něco podnikal a nalézal tak podobně smýšlející lidi, kteří budou moci mocně zakročit proti všem špatnostem. Pomozte proto jako jednotlivec a svým vlastním působením hajte boj proti přelidnění a proti hrozící a částečně se již objevující zkáze, která z nadbytečné populace vyplývá. Pomozte také tím, že nás v tomto našem úkolu v každém ohledu podpoříte.

Pomozte zastavit ničení, které vyplývá z přelidnění, a to ve formě, kterou reprezentuje FIGU:

»Zachraňte Zemi, život, rostliny, lidstvo a zvířata«

Svobodné zájmové společenství, Hinterschmidrüti, CH-8495 Schmidrüti, Švýcarsko. (Ve FIGU si také můžete za 1CHF + poštovné zakoupit nálepku s tímto německým textem.)

Má-li se razantně a explozivně stoupajícímu přelidnění účinně čelit a má-li se toto nejzásadnější zlo ze všech omezit, potom je zapotřebí neodkladně jednat.

Tím, že budete spolupracovat na šíření nemilosrdně vyložených faktů o přelidnění a na šíření skutečností ohledně trvale a rapidně se zhoršujícího vývoje, se budete přímo podílet na akci, která má za cíl přežití lidstva jako takového.

Teprve až si bude i ten poslední zaostalý obyvatel té nejzapadlejší »díry« v buši vědom toho, co pro něj a pro všechny ostatní lidi přelidnění znamená, a bude mít v úmyslu používat rozum, může být naše akce pokládána za úspěšnou. Nespokojte se tedy s jednorázovou podporou akce rozesláním či rozšířením několika málo kopií, nýbrž spolupracujte stále znovu a znovu, a to i ve všech nadcházejících letech a desetiletích, a veďte k tomu také své potomky, kteří tuto myšlenku mají předávat dále svým potomkům atd., atp.

Apelujeme na Vás jako na člověka, abyste tento spis šířil(a) všemi svými silami a zpřístupnil(a) jej všem svým bližním.

Pomyslete, že mnoho miliard lidí potřebuje tuto informaci!

»Billy« Eduard Albert Meier

překlad: Jan Bayer, korektury: Ondřej Štěpánovský, Dana Rašínová