Zachraňte Zemi, život, rostliny, lidstvo a zvířata

Zachraňte Zemi, život,

rostliny, lidstvo a zvířata

Přelidnění Země způsobené pozemským lidstvem je ta nejhorší choroba veškerého života na tomto světě, a to jak všech forem života, tak i planety samotné. Z choroby přelidnění vyplývají v Novém Věku všechny myslitelné neduhy, jejichž vinou ztrácí lidský život svoji důstojnost a všechno existující spěje pomalu ale jistě ke zničení a záhubě; a to vše vinou samotného člověka, který se tak rád vnímá jako »koruna tvorstva«, který je však natolik zaslepený, že není schopen vidět zničení a zkázu, kterou sám způsobil planetě a všemu životu. Obzvláště od roku 1844 – od počátku první fáze přechodu k Věku Vodnáře – začala planeta a veškerý život propadat svému osudu v podobě ničení a zkázy všeho druhu, když došlo k prudkému technickému a chemickému rozvoji v souvislosti s vehementně stoupajícím přelidněním. Ničení, vyhlazování, vytěžování a likvidování zašlo už tak daleko, že už nikdy nebude možné následky napravit. A mezi tyto následky patří jak úplné vyhlazení mnoha druhů živočichů, ptáků a hmyzu, tak i nevratné zničení a destrukce klimatu, přírody a životního prostředí atd.; patří mezi ně však i vytěžování Země, protože člověk se zmocňuje ropy, rudy, zemního plynu, krystalů a nerostů tak bezohledným způsobem, že Zemi pomalu ale jistě vyčerpá, aby získal všechno to, co požaduje pro svůj materiální život. Co se ale jednou vytěží, spotřebuje nebo jednoduše vyplýtvá, to je po všechny časy neodvolatelně ztraceno, neboť planeta to již nikdy nedokáže znovu vytvořit.

Vinou nezadržitelně rostoucího přelidnění musí být Země v každém ohledu stále více a více vytěžována, následkem čehož je nakonec ohrožováno, ničeno, hubeno a vyhlazováno všechno živé na planetě, tedy i všechny formy života, které na ní existují. A o tom, že veškeré bezpráví a špatnosti, které se dnes objevují, vyplývají výhradně a pouze z ohromného přelidnění, nemají logicky, chápavě a zodpovědně smýšlející lidé ani těch nejmenších pochyb. Přelidnění se však v průběhu příštích 60 let zdvojnásobí, pokud nebudou zavedena přísná radikální a mocenská opatření v podobě vhodných zákonů a ustanovení. To znamená, že pokud nebudou zavedena opatření redukující populaci, bude do roku 2055 obývat Zemi na dvanáct (12) miliard lidí. To znamená, že se pak brzy stanou skutečností hororové science-fiction příběhy, které líčí, že každý centimetr životního prostoru bude na příděl, že jakékoliv znečištění životního prostředí – i to sebemenší – bude trestáno smrtí, stejně jako úřady nepovolené zplození a porození potomka. Tyto příběhy rovněž líčí, že stárnoucí lidé budou posíláni na smrt státními »institucemi pro sprovození ze světa«, načež pak budou jejich těla a orgány zpracovány do zelených, modrých, hnědých či žlutých potravinových kostek, jimiž se bude živit ohromně přelidněné lidstvo. V současné době jsou to sice jen hororové vize, avšak pokud se brzy něco neudělá proti rostoucímu přelidnění, tak by se mohly již velmi brzy stát hořkou skutečností.

Pokud by pozemští lidé začali kolem roku 2000 s nekompromisní redukcí přelidnění ve formě celosvětové a přísné kontroly porodnosti se všemi ostatními nezbytnými opatřeními tak, jak to popisuje spis »Boj proti přelidnění«, pak by trvalo kolem 100 let, než by se pozemské lidstvo zredukovalo na polovinu. Míra přelidnění je k polovině roku 1993 vyčíslena na 5 876 884 079 (5 miliard, 876 miliónů, 884 tisíc a 79) lidí, což odpovídá efektivní skutečnosti; je to asi o 400 miliónů víc, než tvrdí úřady pro sčítání lidu a statistici. Ohledně pohromy přelidnění je tedy nezbytné rychle jednat, přičemž je třeba mít neustále na paměti, že:

1.      veškeré zlo na Zemi ohledně lidstva, všech forem života, životního prostředí a planety samotné vyplývá výhradně a pouze z přelidnění;

2.      veškeré neduhy v Novém Věku – jako např. hladomory, nedostatek energie, nákazy a epidemie, znečištění životního prostředí, zvrácenost, terorizmus, diktatura, anarchizmus, otroctví, obchod s lidmi, nárůst jedovatého a komunálního odpadu, rasová nesnášenlivost, nedostatek potravy, ničení deštných pralesů, ničení kulturních lesů, ničení zemědělské půdy, rozpad rodiny, přemíra cizinců v zemi, lhostejnost, necitelnost, absence úcty a respektu, strach ze života, skleníkový efekt v atmosféře, znečištění vody, nenávist k azylantům, radioaktivní ozáření a chemické zamoření vody, vzduchu, rostlin, potravin, lidí i živočichů, kriminalita a násilné zločiny jako vraždy, masové vraždy a zabíjení atd., alkoholizmus, nenávist k cizím kulturám, nenávist k cizincům, utiskování, nenávist k bližním, extremizmus, sektářství, drogová závislost, hubení zvěře, války, násilí, mučení a trest smrti, špatné hospodářství, vytěžování Země a ničení přírody, vykořisťování lidí, vymýcení rostlin, nenávist, neřesti, žárlivost, egoizmus, sobectví, bezcitnost, nelogičnost, falešná humanita, nouze o bydlení, nedostatek životního prostoru, narůst dopravy, nezaměstnanost, zhroucení sociální péče pro nemocné či staré lidi, kolaps odklízení odpadu, celková likvidace přírody a života, chaos úplně všude atd., atp. – vycházejí tedy výhradně a pouze z nesmírného a neustále rostoucího přelidnění;

3.      nejrůznější špatnosti všeho druhu, jež se na Zemi rozmáhají, přímo nebo nepřímo souvisejí s přelidněním a dnes již není možné nalézt žádný problém, který by nevycházel z přelidnění;

4.      situace na Zemi, situace lidí jakožto masy lidstva i situace zvířat, rostlin a hmyzu atd. je ještě mnohem horší, než to popisuje náš spis »Boj proti přelidnění«;

5.      každý člověk, který popírá pravdu o přelidnění a v jakékoliv podobě zastává falešný humanizmus, podporuje jak pohromu přelidnění, tak i zchoulostivělost, falešnou humanitu a klamání pozemšťanů, a tudíž i jejich nerozumění životu samotnému, jakož i všem formám života a planetě; a z toho vyplývá, že přelidnění narůstá ještě více a nezadržitelněji;

6.      názory, které se stavějí proti pravdě a proti potírání nezastavitelně rostoucího přelidnění, jsou nebezpečně zhoubné pro veškerý pozemský život a přispívají k tomu, že pozemské lidské pokolení vinou nezadržitelně stoupajícího přelidnění neničí pomalu ale jistě jen sebe samotné, nýbrž i všechen život na planetě a planetu samotnou;

7.      v případě zničení a likvidace pozemského životního prostředí, přírody, života rostlin, lidí, živočichů a planety samotné není teprve pět minut před dvanáctou, nýbrž že v mnoha věcech ohledně problémů na Zemi právě odbíjí dvanáctá; a v mnoha dalších věcech po stránce zničení a zkázy vinou pozemských lidí a jimi způsobeného přelidnění byla dvanáctá již nezachranitelně překročena a již není možná žádná záchrana;

8.      kdo tyto pravdy nerozpozná, nepochopí, neporozumí jim a nezačne ve smyslu pravdy bojovat proti všem špatnostem – které vznikají výhradně a pouze z molochu přelidnění –, ten je nepřítelem života, je života neschopný a žádným způsobem nezná ani nenese nezbytnou zodpovědnost, která je nutná k tomu, aby se člověk stal opravdovým člověkem, který respektuje a chová v úctě život a který bojuje za další existenci lidí na planetě Zemi a za celé pozemské bytí dané planetou a Tvořením;

9.      také Vy nesete každou buňkou svého vlastního těla a života spoluodpovědnost za všechny neduhy na Zemi, stejně jako za to, aby veškerý pozemský život mohl v každé podobě nadále existovat, znovu prospívat a vzkvétat;

10. musíte nést zodpovědnost za existenci a další trvání svého vlastního života právě tak, jako musíte nést zodpovědnost za existenci, další trvání a život Vašich spolubližních, Vašich blízkých, Vašich vlastních příbuzných a veškerého potomstva, jakož i jeho potomstva a zase jeho potomstva atd.;

11. Váš život neskončí a není definitivně pryč poté, co Vás smrt odvolá z tohoto světa, nýbrž že se prostřednictvím reinkarnace znovu navrátíte jako člověk a budete žít na této planetě, a sice podle toho, jak bude svět vypadat v budoucnosti, kterou Vaší nynější zodpovědností nebo nezodpovědností napomáháte vytvářet – tedy buď pozitivně nebo negativně;

12. jste tedy za úplně všechno spoluodpovědní a této zodpovědnosti se nemůžete jednoduše vyhnout ani hloupými odpověďmi či reakcemi ani hloupými řečmi, nadávkami, hrozbami či velikášskými gesty a výstupy;

13. tituly atd. jsou jen prázdným dýmem a ani nesvědčí o tom, že by jejich nositelé byli zodpovědnější, vzdělanější či jakýmkoliv způsobem lepší a rozumnější než lidé, kteří žádný titul nevlastní; a z toho vyplývá, že jak lidé s tituly, tak i lidé bez nich – a je rovněž lhostejné, jde-li o ženu či muže – mají tatáž práva, povinnosti i zodpovědnost vůči životu, jeho zachování, opatrování a další existenci;

14. nezadržitelně rostoucí pozemské přelidnění – které je příčinou všeho zla na Zemi – může být zastaveno, omezeno a redukováno pouze radikálními a mocenskými opatřeními, a to tím způsobem, že se budou v každém státě/zemi celosvětově prosazovat a realizovat nezbytná radikální opatření pomocí zákonů, jež je třeba ustanovit a uvést v platnost;

15. pozemské lidstvo bylo již od nepaměti schopno zachovat určitý pořádek pouze díky zákonem stanoveným a prováděným radikálním a mocenským opatřením, přičemž každé zákonodárství či zákonné usnesení představuje – a to i dnes – mocenské a radikální opatření; a těmito opatřeními se za normálních okolností každý spořádaný občan bez odporu a odmlouvání řídí, protože ví, že tato mocenská a radikální opatření – která se dnes jednoduše nazývají zákon a pořádek – zaručují a poskytují bezpečnost a pořádek, a tak se občan nemusí obávat o svůj život a majetek;

16. radikální a mocenská opatření, jež zaručují pořádek a bezpečnost, žádným způsobem neomezují svobodu člověka, neboť každý optimistický člověk, jenž si uvědomuje svoji zodpovědnost, si stanovuje v sobě samém a pro sebe samého tatáž pravidla pro celý svůj život a pro vedení svého života, pokud se – vědom si své zodpovědnosti – staví kladně k životu a život opatruje a chrání;

17. jen nezodpovědní lidé odmítají zákon a pořádek, a tedy radikální a mocenská opatření, pokud jsou tato opatření nezbytná k ochraně života, jeho další existenci a evoluci atd.; a tito nezodpovědní lidé jsou zločinnými živly, které samy pohrdají právem na život, jakož i právem na život každé jednotlivé formy života;

18. právo na život každé formy života lze hájit a chránit pouze tak, že je každý jednotlivý člověk ochoten nést v tomto směru plnou zodpovědnost a také ji skutečně nese;

19. právo na život každé formy života – lhostejno jde-li o člověka, zvíře, rostlinu či planetu – je nutné respektovat a na základě toho k ní přistupovat;

20. právo na život každé formy života lze hájit a chránit pouze tehdy, když je zaručen zákon a pořádek, jakož i dostatek volného prostoru k životu, dostatek potravy, mír, dostatečný životní standard pro každého, nezbytné porozumění pro bližního, láska k bližnímu i vědomí zodpovědnosti vůči všemu živému; to lze však zajistit v každém případě pouze tehdy, je-li počet obyvatelstva přizpůsoben planetě Zemi, která je podle vysoce přesných propočtů schopna poskytnout a vyprodukovat životní podmínky a potravu v dostatečném nadbytku pro 529 miliónů lidí.

Potřebovala-li kdysi Země od samotného počátku vzniku prvních pozemských lidí až do roku 1820 n.l. kolem 2,5 miliónů let, aby vytvořila jednu (1) miliardu lidí, pak se pozemskému člověku podařilo tento přirozený průběh rozmnožování v dalších 173 letech do poloviny roku 1993 překonat asi pětinásobně; a to s počtem obyvatel sečteno a potrženo 5 miliard, osm set sedmdesát šest miliónů, osm set osmdesát čtyři tisíc a sedmdesát devět = 5 876 884 079. Toto jsou údaje, které jsou naprosto přesné a které se zakládají na precizních kronikářských a číselných faktech, na rozdíl od velmi nepřesných údajů pozemských statistiků a úředního sčítání lidu atd.

Jak se pozemské obyvatelstvo jen za posledních 173 let vyvinulo do ohromného a nyní již ničivě a zhoubně působícího přelidnění o počtu 5 876 884 079 lidí, vyplývá z následujícího velmi přesného seznamu, který v různých intervalech sahá až do roku 1 křesťanského letopočtu:

Rok

Počet obyvatel

Rok

Počet obyvatel

1

102 465 703

1940

2 400 389 101

500

198 847 080

1945

2 550 108 498

1000

293 408 074

1950

2 600 047 000

1300

374 079 611

1955

2 784 382 444

1500

406 100 043

1960

3 050 382 081

1600

463 618 432

1963

3 250 798 000

1700

536 718 004

1966

3 500 100 000

1750

607 407 320

1969

3 700 641 801

1800

892 333 410

1972

3 783 847 320

1810

1 050 477 301

1975

3 889 992 910

1820

1 101 042 001

1978

4 090 799 983

1840

1 203 561 400

1981

4 604 031 892

1860

1 304 540 000

1984

4 800 411 000

1880

1 506 462 002

1987

5 149 979 380

1890

1 607 493 000

1990

5 367 887 093

1900

1 660 990 034

1993

5 876 884 079

1905

1 689 987 973

15. 10. 1994*

6 101 463 017

1910

1 810 900 001

8. 4. 2004

7 101 500 011

1915

1 844 760 039

11. 12. 2007 (půlnoc)*

7 684 227 416

1920

1 912 000 432

31. 12. 2009*

7 831 814 138

1925

1 912 964 447

31. 12. 2010 (půlnoc)*

8 102 716 701

1930

2 207 034 890

31. 12. 2011 (půlnoc)*

8 199 430 908

1935

2 350 481 002

31. 12. 2018 (půlnoc)*

8 953 851 418 

viz http://www.figu.org (doplněno FIGU-Studiengruppe Česká republika)

 

Pozemští lidé musejí být v mnoha směrech poučeni neustále se opakujícími slovy a pravdivými fakty, a to právě i ohledně metly přelidnění, jejíž vinou propadá veškerý pozemský život a existence zkáze a zmaru. Lidé jsou již natolik zchoulostivělí a neschopní chápavého myšlení, že ohledně uspokojování všech svých sobeckých přání a nadějí smýšlejí a jednají nehumánně, kriminálně a zločinně vůči všemu živému, co má právo a je uschopněno žít, i vůči životnímu prostředí, přírodě a existenci života. Vinou tohoto falešně humánního a sobeckého myšlení člověk zanedbává a pošlapává také zákon a pořádek a všechny tvořivé směrnice bytí, protože každý se stará jen sám o sebe a  žádným způsobem se nezajímá o skutečnou existenci všeho života. Na základě tohoto způsobu myšlení a jednání pak lidé sobecky napadají a negují i mocenská a radikální opatření, která jsou nezbytná pro další existenci lidstva a všeho živého, což dokazuje, že tito chybně smýšlející lidé nerozumějí a nepochopili příkaz doby, a tak se mu stavějí na odpor. Toto na jednu stranu krajně egocentrické a sobecké a na druhou stranu falešně humánní smýšlení je však zločinem vůči všemu živému a vede k tomu, že se neberou v potaz všechna pravdivá fakta a odmítá se boj proti přelidnění; přelidnění, ze kterého vyplývají všechny špatnosti světa.

Zániku pozemského lidstva a všeho ostatního života nezabrání žádná rádoby opatření ani prázdná gesta, která podnikají a provádějí světonápravci, chybně smýšlející lidé v zodpovědných pozicích, laici, úřady a nejrůznější organizace, jež se zabývají ochranou životního prostředí, celosvětovou pomocí dětem, rozvojovou pomocí, pomocí proti hladu a náboženskou pomocí atd. Všechno tohle dohromady je absolutně bez účelu a beze smyslu, pokud se neuchopí, nebude potírat a neodstraní zlo v jeho podstatě – a touto podstatou je přelidnění, které musí být nekompromisně a radikálně potíráno a omezováno pomocí celosvětového a cíleného zastavení porodnosti a pomocí ostatních nezbytných opatření. Toto je jediná možnost a jediná cesta, jak zabránit zničení a zániku pozemského lidstva, celého přírodního a živočišného světa a planety samotné. Kdo tuto skutečnost neuznává nebo nechce uznat, ten je buď hloupý anebo příliš zbabělý na to, aby se skutečné pravdě podíval do očí. Takoví lidé se nevyslovují jen proti existenci veškerého života, nýbrž jsou i nezodpovědní falešní humanisté, kteří svým myšlením a jednáním nejen ohrožují veškerý život, nýbrž jej přímo ničí.

Skutečně, pravda nemůže být vyslovena pouze jednou jedinkrát falešně humánními a diplomatickými slovy, nýbrž výhradně a pouze slovy často se opakujícími, trefnými, tvrdými a nediplomatickými, jež pravdu nezastírají, nýbrž ozřejmují. Slovy, která nešetrně vykládají skutečná fakta, neboť pouze tak se lidé cítí osloveni nebo dotčeni, načež pak odpovídajícím způsobem také reagují a začínají se vypořádávat se skutečnostmi efektivní pravdy. Že potom takováto reakce projeví a ozřejmí skutečný postoj dotyčného člověka, a tedy buď jeho rozum či nerozum, to by mělo být jasné každému. Lidé rozumní a nesobečtí se zpravidla nechají přesněji informovat a poučit, zatímco ti nerozumní neustále všechno samolibě zpochybňují, nemají žádné skutečné znalosti o přesném stavu věcí, myslí chybně a neoprávněně chtějí poučovat chytřejší. Ty pak urážejí jako kacíře, štváče a polemiky jen proto, že nejsou ve svém rozumu dostatečně vyzrálí, aby rozpoznali a porozuměli skutečné pravdě nebo proto, že jsou nositeli nějakého titulu a žijí tak v mylné víře, že jsou více vědoucí, poučenější a lepší než ostatní, kterým není titulování vlastní. Jak neobyčejně se ale tito tituly ověnčení lidé mýlí a klamou, neboť obyčejně je to tak, že jejich osvícení není s to dosvítit ani pod jejich vlastní trůn.

FIGU Švýcarsko

překlad: Ondřej Štěpánovský, korektury: Jan Bayer