Boj proti přelidnění (velice rozsáhlé a hrozivé téma, o kterém se nikdo neodváží hovořit)

Pozemšťané a jejich planeta trpí celou řadou pohrom, které vznikly výhradně a pouze vinou samotného člověka. Nynějších pohrom však bude ještě rapidně přibývat, takže nakonec překonají všechny meze.

Obyvatelé Země jsou sužováni hladomory, nedostatkem energie, nákazami, znečištěním životního prostředí, zvrhlostí, terorismem, diktaturou, anarchismem, otroctvím, hromaděním nebezpečných odpadů, rasovou nenávistí, nedostatkem potravy, ničením deštných pralesů, skleníkovým efektem v atmosféře, znečišťováním vodstva, nenávistí vůči azylantům, radioaktivním ozářením a chemickým zamořením vodstva, vzduchu, rostlin, potravin, lidí i zvířat. Mezi další problémy patří kriminalita, vraždy, masové vraždy a zabíjení, alkoholismus, nenávist k příslušníkům cizích etnik, nenávist k cizincům, utiskování, nenávist k bližním, extremizmus, sektářství, drogová závislost, přelidnění, hubení zvěře, války, násilí, mučení a trest smrti, špatné hospodářství, zamoření vody, vymycování rostlin, zášť, neřesti, žárlivost, bezcitnost, nelogičnost, falešná humanita, bytová nouze, dopravní přetížení, ničení zemědělské půdy, nezaměstnanost, kolaps sociální péče o nemocné a staré lidi, celkové ničení přírody, zhroucení systému odklízení odpadu, nedostatek životního prostoru atd. Navzdory mnohým snahám problémů neubývá, nýbrž jich je stále více a více – s přírůstkem celkového počtu obyvatel stále přibývají.

Pozemšťané se neustále pokoušejí bojovat novým zlem proti zlu starému, avšak to je ve skutečnosti cesta k definitivní zkáze. Když si totiž člověk nadělá dluhy a splácí je novými dluhy a ty zase dalšími novými dluhy, tak je nakonec dluhů nekonečně mnoho – totiž tolik, že již nemohou být splaceny. Přesně to ale dělají také pozemšťané, když proti starému zlu bojují zlem novým. Ano, pozemští lidé jednají a myslejí velmi často zcela nelogicky a navzdory veškeré chápavosti se pokoušejí staré zlo vymýtit tak, že vymyslí a způsobí zlo nové. A to je nelogické v každém ohledu.

Když mají pozemšťané nedostatek energie, tak jsou jednoduše naplánovány a vystavěny nové, výkonnější atomové, ropné, uhelné a vodní elektrárny, zcela nehledě na to, že obzvláště atomové, ropné a uhelné elektrárny nehorázně znečišťují životní prostředí, a navíc ještě atomové záření unikající z jaderných elektráren ohrožuje veškerý pozemský život. Vůbec nemluvě o tom, že všechny tyto nové zdroje energie jsou po 3-7 letech výstavby, v době svého dokončení, už opět zčásti zastaralé a jejich výkonnost již nemůže pokrýt vznikající energetickou potřebu. Ve skutečnosti se během výstavby nadměrný nárůst porodnosti nezastavil, nýbrž pilně pokračoval dál, a tedy i přelidnění. Během výstavby jediné elektrárny se na celém světě narodí mnoho set milionů lidí – a všechny tyto miliony nově příchozích lidí potřebují přirozeně další energii. Je tedy jasně patrné, že nezadržitelné přibývání pozemského obyvatelstva také navyšuje poptávku po energii. V důsledku toho zažívá Země čím dál tím větší a rychlejší vytěžování; musí se zřizovat a uvádět do provozu stále více atomových i jiných elektráren, které trvale stupňují ohrožení a ničení životního prostředí a veškerého života. Existují však i další příčiny, které způsobují ohrožování a ničení planety a veškerého života, jako např. neuvážené používaní chemikálií, americký projekt HAARP na Aljašce, pokusy s atomovými bombami a komerční využívání atomových bomb, které obnáší budování jezer, říčních toků a podzemních úložišť pro suť, splašky, odpadky a jaderný odpad. Zmiňme však také mýcení deštných pralesů a vypalování lesů za účelem zločinného získávání stavebních ploch atd., jakož i všechny druhy kriminálních sportů, které používají spalovací motory na plyn, alkohol, benzin nebo motorovou naftu atd.