Boj proti přelidnění (velice rozsáhlé a hrozivé téma, o kterém se nikdo neodváží hovořit)

Boj proti přelidnění

(velice rozsáhlé a hrozivé téma, o kterém se nikdo neodváží hovořit)

Pozemšťané a jejich planeta trpí celou řadou pohrom, které vznikly výhradně a pouze vinou samotného člověka. Nynějších pohrom však bude ještě rapidně přibývat, takže nakonec překonají všechny meze.

Obyvatelé Země jsou sužováni hladomory, nedostatkem energie, nákazami, znečištěním životního prostředí, zvrhlostí, terorismem, diktaturou, anarchismem, otroctvím, hromaděním nebezpečných odpadů, rasovou nenávistí, nedostatkem potravy, ničením deštných pralesů, skleníkovým efektem v atmosféře, znečišťováním vodstva, nenávistí vůči azylantům, radioaktivním ozářením a chemickým zamořením vodstva, vzduchu, rostlin, potravin, lidí i zvířat. Mezi další problémy patří kriminalita, vraždy, masové vraždy a zabíjení, alkoholismus, nenávist k příslušníkům cizích etnik, nenávist k cizincům, utiskování, nenávist k bližním, extremizmus, sektářství, drogová závislost, přelidnění, hubení zvěře, války, násilí, mučení a trest smrti, špatné hospodářství, zamoření vody, vymycování rostlin, zášť, neřesti, žárlivost, bezcitnost, nelogičnost, falešná humanita, bytová nouze, dopravní přetížení, ničení zemědělské půdy, nezaměstnanost, kolaps sociální péče o nemocné a staré lidi, celkové ničení přírody, zhroucení systému odklízení odpadu, nedostatek životního prostoru atd. Navzdory mnohým snahám problémů neubývá, nýbrž jich je stále více a více – s přírůstkem celkového počtu obyvatel stále přibývají.

Pozemšťané se neustále pokoušejí bojovat novým zlem proti zlu starému, avšak to je ve skutečnosti cesta k definitivní zkáze. Když si totiž člověk nadělá dluhy a splácí je novými dluhy a ty zase dalšími novými dluhy, tak je nakonec dluhů nekonečně mnoho – totiž tolik, že již nemohou být splaceny. Přesně to ale dělají také pozemšťané, když proti starému zlu bojují zlem novým. Ano, pozemští lidé jednají a myslejí velmi často zcela nelogicky a navzdory veškeré chápavosti se pokoušejí staré zlo vymýtit tak, že vymyslí a způsobí zlo nové. A to je nelogické v každém ohledu.

Když mají pozemšťané nedostatek energie, tak jsou jednoduše naplánovány a vystavěny nové, výkonnější atomové, ropné, uhelné a vodní elektrárny, zcela nehledě na to, že obzvláště atomové, ropné a uhelné elektrárny nehorázně znečišťují životní prostředí, a navíc ještě atomové záření unikající z jaderných elektráren ohrožuje veškerý pozemský život. Vůbec nemluvě o tom, že všechny tyto nové zdroje energie jsou po 3-7 letech výstavby, v době svého dokončení, už opět zčásti zastaralé a jejich výkonnost již nemůže pokrýt vznikající energetickou potřebu. Ve skutečnosti se během výstavby nadměrný nárůst porodnosti nezastavil, nýbrž pilně pokračoval dál, a tedy i přelidnění. Během výstavby jediné elektrárny se na celém světě narodí mnoho set milionů lidí – a všechny tyto miliony nově příchozích lidí potřebují přirozeně další energii. Je tedy jasně patrné, že nezadržitelné přibývání pozemského obyvatelstva také navyšuje poptávku po energii. V důsledku toho zažívá Země čím dál tím větší a rychlejší vytěžování; musí se zřizovat a uvádět do provozu stále více atomových i jiných elektráren, které trvale stupňují ohrožení a ničení životního prostředí a veškerého života. Existují však i další příčiny, které způsobují ohrožování a ničení planety a veškerého života, jako např. neuvážené používaní chemikálií, americký projekt HAARP na Aljašce, pokusy s atomovými bombami a komerční využívání atomových bomb, které obnáší budování jezer, říčních toků a podzemních úložišť pro suť, splašky, odpadky a jaderný odpad. Zmiňme však také mýcení deštných pralesů a vypalování lesů za účelem zločinného získávání stavebních ploch atd., jakož i všechny druhy kriminálních sportů, které používají spalovací motory na plyn, alkohol, benzin nebo motorovou naftu atd.

Pozemšťanům je vlastní, že v důsledku svého nechápavého a čistě materialistického myšlení prakticky ve všech věcech smýšlejí a jednají chybně. Jednají nelogicky v mnoha ohledech, i co se týče problému hladovění ve světě. K tomu účelu zakládají bezpočet humanitárních organizací, aby sehnali peníze, potraviny a další humanitární pomoc pro hladovějící a strádající, avšak to jenom proto, aby na jednu stranu legálně do vlastní kapsy nahospodařili 40 % z nasbíraných financí jako krytí režijních nákladů a aby na druhou stranu k problému přelidnění ještě více přispěli, zhoršili jej a nechali jej překročit všechny meze. Takovéto zdánlivě humánní jednání – které je však ve skutečnosti nehumánní a destruktivní – totiž utrpení pozemských lidí nemírní a problém hladu neřeší, nýbrž utrpení a hlad ještě více stupňuje. Tato špatně pochopená láska k bližnímu a lidskost (humanita) a z toho plynoucí pomoc na nesprávném místě – které v hlavní míře vyplývají ze zcela falešné humanity, jež zpravidla vzniká vlivem náboženských, sektářských či jiných bludných učení – totiž odpovídají všemu jinému než lásce, lásce k bližnímu a humanitě. Tak totiž vznikají ještě větší a horší problémy než ty, které zde byly předtím. Mnoho lidí – kteří se nesnaží dopátrat se skutečné pravdy a chybí jim zodpovědnost ve vztahu k povinnostem, jakož i úcta k životu a k plnění přírodně-tvořivých zákonů a doporučení – poskytuje neuváženě tzv. »pomoc«, aby však o to více přispěli k jalové pomoci a k ničení života. Rozhodující úlohu přitom nehrají jen špatně pochopená lítost a sektářské vlivy, nýbrž i skutečnost, že mnozí na takovýchto »humanitárních akcích« lpějí jen proto, aby ukonejšili své špatné svědomí, protože jim samotným se právě daří lépe. Tito lidé si však neuvědomují, že se jim daří lépe jejich vlastní zásluhou, resp. zásluhou jejich spoluobčanů, neboť v dotyčně civilizované zemi především téměř nenechávají narůstat počet obyvatel, resp. tento počet drží na nízké a rozumné úrovni; na rozdíl od lidí z tzv. »pomoc potřebujících« či rozvojových zemí, kteří se nerozvážně a nezodpovědně rozmnožují jako morčata a divocí králíci, aby pak hladověli a křičeli o pomoc, protože jim chybí skutečná pomoc v podobě kontroly porodnosti.

Všude, kde je to jen možné, darují falešní humanisté zboží a peníze na akce typu »Chléb pro všechny« či »Hlad ve světě« atd., aniž by tím však poskytovali skutečnou pomoc, neboť právě tím fušují do řemesla logice a přírodě, která se proti přelidnění nakonec brání hladomorem. O tom však falešní humanisté buď nemají ani ponětí, anebo o tom nechtějí nic vědět. Jednak v důsledku protipřírodní lítosti a falešné lásky k bližnímu, jednak kvůli falešné humanitě jsou plozeny a přiváděny na svět další stamiliony hladovějících, ačkoliv by se tomu dalo zabránit dobrovolnou nebo zákonem vynucenou kontrolou porodnosti. Příliš velká masa lidí zákonitě způsobuje, že se lidstvo ocitá ve stále větších problémech a nouzi a že je také pomalu ničena fauna a flóra, stejně jako život planety samotné.

Lidé zachránění před smrtí hladem se stávají znovu dobře živenými, silnými a statnými – a již také oni začínají v důsledku chybějící kontroly porodnosti opět zcela nepoučeni plodit ve velké míře potomky, jejichž počet jde ročně do mnoha milionů. To nevytváří jen další okamžité problémy s hladem a energií, jakož i s lékařskou péčí, prostorem a financemi atd., nýbrž tito potomci též znovu přispějí k problému nadměrného nárůstu pozemského obyvatelstva. Až budou tito potomci starší a pohlavně zralí, tak přece i oni začnou plodit potomstvo – a znovu budou plozeni další potomci v ještě větším počtu atd., atp. Tak se bude Země rychleji a stále rychleji – a v zatraceně krátkém čase – nepřetržitě více přelidňovat. A pokud jsme na Zemi v roce 1978 ještě napočítali 4 miliardy lidí, tak to bude v roce 2000 již kolem 7 miliard. V důsledku tohoto ustavičného a nezadržitelného nárůstu přelidnění se také enormním způsobem vyhrocují všechny ostatní problémy, jejichž počet přibývá. A před těmito problémy už nezůstává ušetřeno naprosto nic, ani život samotných lidí, ani život planety, fauny a flóry. Tím, jak budou zvrhlosti pozemšťanů v nadcházejících desetiletích nezadržitelně přibývat, dojde i ke zvrhávání samotné planety a přírody. Už jen hrozivé, člověkem způsobené zničení ozonové vrstvy přináší netušené utrpení celé Zemi a všemu životu, a rovněž šířící se epidemii oslabení imunity. Kvůli válkám a revolucím atd. bude docházet ke skutečnému stěhování národů, kdy budou lidé prchat ze svých domovin a hledat azyl jinde. To potom vyvolá další nenávist vůči příslušníkům cizích etnik, azylantům a jiným rasám, z čehož vyplynou těžké nepokoje a vraždy atd., páchané extremisty všeho druhu. Silně se rozšíří epidemie drogové závislosti, a tedy i mezinárodní politický terorismus. Znovu bude docházet k recesi a inflaci a miliony lidí se ocitnou bez práce a bez příjmu. Významně vzroste kriminalita a organizovaný zločin a na denním pořádku budou rovněž vraždy jednotlivců v masovém měřítku, jakož i masová jatka lidí z důvodu nábožensko-sektářského a politického zaslepení. Životní prostředí bude ničeno stále více a více, a tím bude samotná planeta vypleněna a »stažena z kůže«. Za to se však bude planeta a příroda mstít neobyčejně mocnými bouřemi, orkány, cyklóny a hurikány, stejně jako rozsáhlými požáry a ohnivými smrštěmi, při nichž shoří lesy, pole atd. Bude se objevovat velmi extrémní, bouřlivé počasí, které Země nezažila od dávných dob. Lidstvo a Zemi postihnou tíživá sucha, ale i obrovské záplavy, sněhové kalamity, krupobití a mnoho dalších pohrom. Od pradávna klidné vulkány budou znovu probuzeny k činnosti a negativně ovlivní celé světové klima. Také činné sopky budou hřmět ve větší míře a stále častěji se bude objevovat i zemětřesení, které bude silnější – v neposlední řadě kvůli pozemšťanům a jejich nezodpovědnému komerčnímu a pokusnému užívání atomových bomb, jakož i jiných explozivních materiálů, které otřásají zemí atd.

Jestliže jsme v roce 1978 měli na Zemi 4 miliardy lidí, tak je dnes tento počet navýšen již o hodně víc, než je Země v zásadě schopna přírodní cestou a za normálních a přirozených okolností unést a uživit – aniž by lidé svými machinacemi a zásahy do přírody, znásilňováním a drancováním přírody museli produkovat více potravin a aniž by musel hladovět byť jen jediný člověk. Země je ve skutečnosti planeta, a navíc překrásná, která může se vším všudy a bez jakýchkoliv problémů pojmout a v hojnosti uživit 529 milionů lidí. Člověk však vytvořil obrovský nadpočet obyvatel, a tím byl donucen chemií a novými kultivacemi popohnat všechny hospodářské plodiny k nepřirozeně velkým výkonům. To však ještě není všechno, neboť v důsledku rostoucího přelidnění se ohromně urychlují také všechny druhy vytěžování Země – mezi nimi i těžba surovin –, aby byla pokryta nezadržitelně stoupající spotřeba všech látek. A vůbec nikdo nemluví o tom, že šílenstvím přelidnění, jakož i chemií a rozšiřováním lidských sídel atd. dochází také k rychlejšímu ničení obdělávatelné půdy – a stejně tak nikdo nemluví ani o tom, že mnoho potravin určených ke konzumaci nejenže obsahuje přídatné chemické látky, nýbrž se dokonce z velké části skládá už jenom z umělé chemie.

Původně žilo v každé jednotlivé oblasti Země jen tolik lidí, kolik byla dotyčná oblast schopna přírodní cestou uživit. Chemie a další jedy, nové kultivace plodin a nejintenzivnější formy vykořisťování půdy byly v té době ještě zcela neznámé. To se ale rychle změnilo, když v době středověku, a později především v době Velké francouzské revoluce, vyvstala bláznivá myšlenka, že musí být mnohem více lidí, aby bylo možné vzepřít se vrchnosti a svrhnout ji. Proto se pak národ navzájem pobízel k plození potomků, aby se tak stal mocným a silným. Na tom mělo ale podíl také křesťanství a jeho sekty, přičemž je třeba zmínit obzvláště katolicizmus, který mocně jako vždy kázal svým bludným a šíleným učením: »Jděte a množte se«. To je heslo, které ještě dnes pilně hlásá a dále rozšiřuje do světa katolická vrchnost a její biřici v sutanách, aby došlo ve všech koutech světa k rozmnožování lidí jako na běžícím páse za účelem »získání oveček« a »štědrých dárců«. Přelidnění, které z toho vyplývá, samozřejmě současně vyžaduje o to více potravin, o to více energie, o to více surovin a o to více všeho ostatního. Jen ohledně potravin to může nakonec skončit jenom tak, že přirozené rostlinné produkty budou brzy už jen vzácností, protože celkovou spotřebu potravin pro masivně a zcela přemnožené lidstvo bude možné pokrýt již jen na čistě chemické bázi. Tak je tomu zčásti již dnes, neboť se spotřeba potravin v posledních desetiletích nezadržitelně zvyšovala. Nezhoršil se však jen problém obstarávání potravin, nýbrž i problém nedostatku energie.

Obyvatelům Země hrozí naprosté zamoření a zničení světa, jakož i zničení života a s tím spojené četné pohromy. Mohou být sestaveny sáhodlouhé seznamy toho, co člověk všechno ohrožuje, ničí, vyhlazuje a pustoší, avšak ten ze všech těch škod, které dosud přírodě, planetě a životu všeho druhu způsobil, stále ještě nezmoudřel. A nyní dospěli obyvatelé Země, planeta a vůbec všechen život až do situace, kdy všechno mele z posledního – a to vše vinou těch, kteří lpějí na falešné lásce k bližnímu a falešné humanitě, v důsledku čehož jednají a chovají se úplně stejně zločinecky jako ti, kteří dřepí na zodpovědných postech ve správách, vládách a v humanitárních organizacích a dělají všechno myslitelné pro to, aby zbytek života a planetu Zemi přivedli k naprostému zničení, a to až ke zničení definitivnímu a neodvolatelnému. Na vině jsou ale také všichni ti, kteří nezodpovědně a bez iniciativy jakýkoliv začátek změny k lepšímu přesouvají na ostatní s primitivní a slabomyslnou výmluvou: »Copak sám zmůžu?« nebo »Kdyby se zapojili i ostatní, tak se zapojím samozřejmě také« atd., atp. Avšak ten, kdo takhle uvažuje, není svého života ani hoden ani schopen právě tak jako ti, kteří svojí falešnou humanitou a falešnou láskou k bližnímu atd. celé to šílenství dalšího přelidňování ještě popohánějí a všechny ostatní a ještě horší problémy pozemského lidstva, které teprve přijdou, vyhrocují do extrému. A ten, kdo si myslí nebo je toho názoru, že svět je údajně v pořádku takový, jaký je, ten si nepřeje, aby nastal jakýkoliv pokrok, a vyslovuje se za zničení a destrukci světa a veškerého života.

Původ a trvání všech těch do očí bijících pohrom pozemského lidstva vycházejí z faktu přelidnění a z jeho dalšího neustálého a nezodpovědného narůstání. Proti tomuto problému je tedy možné bojovat a odstranit jej pouze tak, že se uchopí za kořeny, vytrhne a zničí: pozemské lidstvo musí být drasticky zredukováno. Jediný humánní způsob zredukování lidstva však spočívá v regulaci porodnosti, která povolí potomky teprve od určitého věku manželů a také co nejpřísněji stanoví jejich počet – a to oproti všem výmluvám, odmlouvání, strachům a nesmyslným komentářům těch omezenců, kteří tvrdí – ať už z důvodů vojenských, náboženských, sociálních a egoistických nebo z důvodů falešné humanity a falešné lásky k bližnímu –, že jsou prý potomci ve velkém počtu žádoucí a že kontrola porodnosti odporuje náboženství a je nelidská atd. Takovéto slabomyslnosti mohou předkládat pouze bezmezní egoisté, sektáři a další života neschopní lidé, kteří nemají ani sebemenší potuchy o přírodních zákonech a doporučeních, natož o pravdivé logice.

Všechny stávající velké problémy pozemského lidstva mohou být vyřešeny pouze cílenou kontrolou porodnosti, díky níž bude lidstvo zredukováno na normální počet příslušející této planetě. Všechna ostatní opatření, která mají řešit stávající problémy, představují výhradně a pouze žalostné, ubohé a marné pokusy, které se nerovnají ani »kapce na rozpáleném kameni« a které naopak všechny pohromy a problémy ještě více vyhrocují.

Je snad kontrola porodnosti barbarská, nehumánní a bez lásky k bližnímu? Právě naopak; jestliže sám(a) logicky zapřemýšlíte o těchto skutečnostech (pakliže jste to již dávno neudělal(a) a nenalezl(a) stejnou pravdu), pak také Vy naleznete pravdu v logické podobě, která odpovídá dříve řečenému. Pouze nelogicky smýšlející lidé, lpějící na falešné lásce k bližnímu a falešné humanitě, mohou popírat pravdu, protože jim sektářské intriky a bludná učení vnutily psovskou poníženost a oloupily je o veškeré zdravé, chápavé, normální a pravdivé myšlení, cítění a jednání – a tak tito lidé namísto soucitu se všemi formami života znají pouze lítost, sebelítost, slabomyslnost a nelogičnost. Tím je zničena veškerá úcta před pravdivým životem a k pravdivému životu, v důsledku čehož dále vzniká falešná humanita a falešná láska k bližnímu – jako hnisavý vřed, který se může epidemicky rozšiřovat.

Pravda je v otázce objasňování chyb a viny odjakživa zatraceně tvrdá a pouze zřídkakdy ji lidé přijmou bez bručení a kňučení. Obyvatelé Země se stále cítí napadeni ve své osobnosti, když je jim řečena a vysvětlována pravda. Prostě a jednoduše všechno ignorují, v důsledku čehož se mylně domnívají, že jsou bezchybní a bez viny – to proto, že pravdu neunesou a rebelují proti ní, když zrovna neodpovídá jejich vlastnímu a falešnému názoru. A skutečně, takovéto konání a jednání člověka není nic víc než páchnoucí zbabělost, ze které se chce zvracet každému, kdo je alespoň trochu schopen normálního myšlení.

Pravda zní již od věků neustále tvrdě, a právě tak tvrdě zní tedy i pravdivá láska, láska k bližnímu a humanita, neboť to všechno do jednoho vyžaduje od lidí logické myšlení a jednání. Stejně je tomu i v otázce odstraňování problémů pozemského lidstva, neboť zde platí, že všechna stávající velká zla mohou být odstraněna výhradně a pouze redukcí populace prostřednictvím tvrdých kontrol porodnosti a že nesmí být poskytována žádná nehumánní pomoc.

Také pro pozemšťany platí zákony přírody, které je schopen každý vidoucí člověk lehce rozpoznat: pokud v nějaké oblasti náhle vzroste populace nějakého zvířecího druhu a hrozí nebezpečí, že dotyčná oblast nebude moci tuto narůstající populaci uživit, tak nastanou epidemie, které tuto rostoucí a nadměrnou populaci zvířat opět zdecimují. Dále v takových případech dochází také k tomu, že příliš velká populace jednoduše vymírá hladem nebo se kvůli slabosti z vyhladovění stává potravou svých přirozených nepřátel. Tímto způsobem udržuje příroda přirozenou populaci, díky čemuž žije na určité ploše neustále právě tolik zvířecích forem života, kolik je tato oblast schopna uživit. Pouze člověk jakožto myslící bytost jedná v rozporu s tímto přírodním zákonem a dupe po něm oběma nohama. V protikladu ke zvířecím formám života plodí lidé potomky v nadměrném množství a oblasti poskytující obživu již dávno přelidnili natolik, že už nemohou vypěstovat a nalézt dostatek potravy. Na druhou stranu se lidé také shromáždili v milionových houfech ve městech, která byla vybudována na kdysi úrodné půdě poskytující obživu. Města však nyní odebírají potraviny odevšad, kde ještě zbyly volné pozemky pro zahradničení a zemědělství (aniž by lidé z měst sami hnuli prstem při zasévání, pěstování a sklízení).

Člověk se mylně domnívá, že je korunou tvorstva, a proto si osobuje právo choromyslně věřit, že je v důsledku své schopnosti myslet všemu nadřazen a oprávněn přelidnit celou planetu – že je oprávněn nedbat přírodních zákonů a doporučení a dupat po nich oběma nohama. V tomto šíleném velikášství se stali lidé již natolik nehumánními, slabomyslnými a vznikl u nich takový nedostatek lásky k bližnímu, že se všechno zvrhlo v bezmeznou zbabělost: reálné a chápavé myšlení, jakož i pravdivá láska, láska k bližnímu, humanita a láska k pravdě jsou u nich zcela otupené, a proto například již nejsou schopni rozpoznat, že přelidnění zaviňuje všechny velké problémy pozemského lidstva – problémy, které mohou být odstraněny pouze redukcí populace ve formě tvrdé kontroly porodnosti. Avšak místo aby lidé rozpoznali tuto pravdu, tak zločinně zakládají a podporují humanitární organizace, které v rozporu s přírodními zákony páchají více zla než užitku, protože nevysvětlují situaci a neusilují o kontrolu porodnosti. A tak je nadále plozeno mnoho milionů potomků a všechny velké problémy stoupají do závratných výšin. Zámožnější lidé rovněž podporují tyto intriky až milionovými obnosy, avšak pouze proto, aby ukonejšili své špatné svědomí, které vyplývá z jejich falešné humanity a falešné lásky k bližnímu. Lidé, kteří poskytují takovou pomoc, jen zbaběle obelhávají své vlastní svědomí, protože nejsou schopni rozpoznat pravdivou pravdu a sami podle ní jednat. A tak pomáhají na špatném místě a ve špatné věci a uvalují na sebe vinu tím, že přímo spolupůsobí a jsou přímo spoluodpovědní za vývoj budoucí, nezadržitelně stoupající celosvětové bídy, zla a četných katastrof a nesnází.

Viníci poskytující falešnou pomoc, falešní humanisté a původci přelidnění rovněž nesou vinu na mnohých dalších zlech, ba dokonce na obrovských zločinech, které se na Zemi dějí. Mezi ně patří také mučení a trest smrti, které jsou stále ještě praktikovány v celé řadě států po celém světě a jejichž přimlouvači a zastánci jsou často ty živly, které zastupují a obhajují náboženství a všelijaké sektářství, jakož i pomoc proti hladu bez souborů opatření k regulaci porodnosti. A to je paradox, který nemá sobě rovného, neboť tito lidé v případě jedněch bojují za přežití, aby v případě druhých vraždili a týrali, pokud se tito provinili nějakým zločinem nebo kriminálním či politicko-revolucionářským činem nebo názorem. Jakoupak tohle má logiku?! A že jsou vinou falešné pomoci znovu plozeny stovky milionů lidí a z jejich řad opět vycházejí miliony nových kriminálníků, násilníků, narkomanů a extremistů všeho druhu atd. – o tom nechce nikdo nic vědět.

Lidé poskytující falešnou pomoc a nelogicky smýšlející, jakož i lidé opovrhující zákony Tvoření, falešní humanisté a původci přelidnění jakéhokoliv druhu zasévají do půdy semena všeho možného zla, z nichž potom klíčí a zraje zničení, které zatěžuje celou zeměkouli – toto zničení nese mnoho jmen, avšak základní zlo všeho globálního zla a zničení nese název přelidnění. Z něho vyplývá také zaslepení nenávistí vůči příslušníkům cizích etnik, rasová nesnášenlivost, nenávist vůči cizincům, vůči azylantům a vůči bližním, tak ale i jakékoliv sektářství náboženských, světských, esoterických, ufologických, filozofických, svobodně-církevních nebo radikálních skupin, přičemž nelze opomenout ani sektářství hlavních náboženství. Z přelidnění vyplývají zločiny a války, rovněž i epidemie a drogová závislost, zneužívání léků, alkoholizmus, závislost na kouření, závislost na vdechování omamných látek, sadizmus, masochizmus a přemnohé další metly, kterým lidé propadají a které jsou stále extrémnější a četnější vinou ustavičného nárůstu veškerého pozemského obyvatelstva. To je skutečnost, která je již dlouho prokazatelná a která už se nedá jen tak odbýt a dále zatajovat. Pouze původci přelidnění všeho druhu, dopouštějící se zločinů vůči lidstvu, nechtějí tuto skutečnost a pravdu ani vidět, ani rozpoznat, ani připustit. Ale proč tomu tak je? Proč nechtějí tito původci přelidnění, páchající zločiny vůči lidstvu, tuto pravdu a skutečnost globálního zla a zničení vidět, slyšet, rozpoznat, pochopit ani za žádných okolností připustit? Odpověď na to není jednoduchá, neboť důvody jsou u každého jiné: někteří propadli alkoholizmu, drogové závislosti, zneužívání léků, závislosti na kouření, závislosti na vdechování omamných látek, sadizmu či masochizmu; někteří kdejakému sektářství náboženských, svobodně-církevních, radikálních, filozofických, esoterických, parapsychologických či spiritistických skupin nebo sektám hlavních náboženství; a jiní zase propadli válčení, vraždění a zločinům, jakož i nenávisti vůči příslušníkům cizích etnik, rasové nesnášenlivosti, nenávisti vůči azylantům, vůči cizincům nebo vůči bližním atd. Je tedy mylné předpokládat, že pro všechny tyto zvrhlosti existuje jen jeden jediný důvod, neboť ve skutečnosti je takových důvodů na tisíce.

A všechny tyto důvody významně souvisejí s extremistickými a sektářskými směry myšlení a se závislostí všeho druhu atd. Důvody jsou například:

1.      Neschopnost života

2.      Neřesti

3.      Ztráta sebekontroly

4.      Psychické poruchy

5.      Sektářská propaganda

6.      Propaganda radikálních, extremistických skupin

7.      Politická propaganda

8.      Nedostatek kontaktu s druhými

9.      Euforie

10.  Nezaměstnanost

11.  Úzkost (fobie)

12.  Nemoc

13.  Existenční problémy

14.  Problémy s navazováním kontaktů

15.  Problémy s bližními

16.  Komunikační problémy

17.  Frustrace

18.  Nedostatek citů

19.  Schizofrenie

20.  Bludná víra

21.  Klamání

22.  Nátlak

23.  Terorizování

24.  Despotizmus

25.  Špatná výchova

26.  Neschopnost uznat pravdu

27.  Ztráta vlastní zodpovědnosti

28.  Hledání vyšších sil

29.  Hledání smyslu života

30.  Hledání pravdy

31.  Sociální nepřístojnosti

32.  Nenávist všeho druhu

33.  Nenasytnost a chtíč

34.  Lehkomyslnost

35.  Pomstychtivost

36.  Krvelačnost

37.  Touha vraždit

38.  Problémy v rodině

39.  Citová chladnost

40.  Přemíra citů

41.  Hoře z lásky

42.  Lhaní

43.  Podvod

44.  Velikášství

45.  Namyšlenost

46.  Pýcha

47.  Pochlebování

48.  Státní chaos

49.  Politické zmatky

50.  Válka nebo revoluce

51.  Zmatek všeho druhu

52.  Hádka

53.  Svár

54.  Žal

55.  Utrápenost

56.  Nevědomost

57.  Panovačnost

58.  Špatné hospodářství

59.  Omezování jakéhokoliv typu

60.  Krize osobnosti

61.  Vrtkavost

62.  Slabá vůle

63.  Ztráta iniciativy

64.  Ztráta vlastního názoru

65.  Bezmyšlenkovitost

66.  Porušení důvěry

67.  Cizoložství/nevěra

68.  Rozbití přátelství

69.  Nedodržení slibu

70.  Falešné sliby

71.  Zádumčivost

72.  Trudnomyslnost

73.  Smutek

74.  Přehnané prožívání

75.  Osamělost

76.  Touha po něčem mimořádném

77.  Nutkání ke zvrhlosti

78.  Touha po uznání

79.  Předsudky

80.  Vševědoucí postoj

81.  Nepatřičná kritika

82.  Zchoulostivělost

83.  Nespravedlivost

84.  Falešná humanita

85.  Slabomyslnost

86.  Útrapy všeho druhu

87.  Mučení

88.  Týrání

89.  Znásilnění

90.  Vykořisťování

91.  Prosazení státního zájmu na úkor jednotlivce

92.  Neschopnost

93.  Nezájem

94.  Podlehnutí přemlouvání

95.  Potřeba být něčeho přívržencem

96.  Neschopnost úsudku

97.  Závist a nepřejícnost

98.  Lakota

99.  Ztráta zábran

100. Nestřídmost

101. Egoizmus

102. Žárlivost

103. Porucha chování

104. Odpor k práci

105. Touha po válčení

106. Touha po moci

Toto je pouze sto šest z mnoha tisíc opodstatnění, důvodů, příčin, výchozích bodů a rozhodujících faktorů, které vedou k sektářství všech druhů a odstínů, ke drogové závislosti, závislosti na kouření, k alkoholizmu a vdechování omamných látek; a rovněž i k zaslepené nenávisti vůči příslušníkům cizích etnik, rasové nesnášenlivosti, nenávisti vůči cizincům, vůči azylantům a vůči bližním atd., přičemž tato zla stupňuje do zvrhlosti obzvláště spolek Ku-Klux-Klan, antisemitismus, neonacizmus atd. Ze všech těchto špatností však v široce rozvětvené podobě znovu vyplývají nesčíslné další špatnosti a destrukce, které končí velmi často úplným zbídačením či sebevraždou, anebo vraždou, týráním, trestem smrti (který je taktéž vraždou), kriminalitou, masovými vraždami a vyvražďováním národů. Budoucnost prokáže, že budou všechny tyto a četné další špatnosti a destrukce stále extrémněji přibývat a zvrhávat se – a to jak sektářství všeho druhu, tak i neřesti a závislosti, jako je drogová závislost, závislost na medikamentech, alkoholizmus a vdechování omamných látek atd. Avšak extrémně vzroste také kriminalita nejhrubšího zrna a organizovaný zločin všeho druhu, které si vyžádají mnoho lidských životů; a dále nenávist vůči příslušníkům cizích etnik, nenávist mezi sourozenci, nenávist vůči azylantům, rasová nenávist a zášť vůči bližním. Zlým, rozsáhlým a smrtícím problémem se stane také mučení a trest smrti, znásilnění, vraždy, masové vraždy, náboženské a sektářské vraždy, stejně jako vyvražďování národů. V horentní míře budou rovněž přibývat nesčetné další zhoubné problémy spojené s náboženstvími, sektami, politikou a radikálními skupinami – a tyto problémy budou vládnout světu i pozemšťanům a budou rozsévat strach a hrůzu. Avšak na tom mají vinu pouze pozemšťané samotní, a sice všichni ti, kteří musejí být označeni jako původci přelidnění – bez ohledu na to, v jaké podobě se při tom provinili. Všichni tito provinilci zcela vědomě ohrožují všechen život na Zemi a hrozí jeho zničením. Jsou to výhradně všichni tito nezodpovědní pozemšťané, kteří na Zemi vědomě podněcují všechny špatnosti, kvůli nimž se život řítí do záhuby – a všechny tyto špatnosti vycházejí z nepřetržitého plození lidských potomků, a tedy z rostoucího přelidnění. A to vše jen proto, že mnozí pozemští lidé jsou psychicky narušení a nemají v sobě pražádné cítění zodpovědnosti – ani vůči sobě, svým vlastním potomkům a vůči svým bližním, ani vůči zbylému lidstvu. A taktéž tedy nemají žádné cítění zodpovědnosti vůči planetě Zemi samotné a vůči veškerému životu flóry a fauny na tomto světě. A to vše jenom proto, že nezodpovědní lidé jsou samolibí a megalomanští, vnímají sebe samotné jako samo Tvoření a věří, že jejich slabomyslnost odpovídá reálnému a chápavému myšlení – zatímco ve skutečnosti nejsou ani schopni svojí vůlí a příkazem nechat na své hlavě vyrůst byť jen jediný vlásek. Skutečně, lidé tohoto druhu nemohou a nesmějí být označováni za chápavé, neboť jak by jinak mohli dělat všechno pro to a zapříčiňovat, že jsou nadále trpěny, ba dokonce podporovány a bráněny náboženské a světské sekty a bludné víry všeho druhu, stejně jako extremistické zaslepení a všechny zvrhlosti s ním související – jak by jinak mohli dělat všechno pro to a zapříčiňovat, že jsou život na Zemi a dokonce samotná planeta odsouzeny k zániku a ke zničení. Jsou to právě tito nezodpovědní lidé, falešní humanisté, věřící sektám, přívrženci bludů, původci přelidnění a pohrom, jakož i ničitelé života a planety, kteří dělají všechno pro to, aby všechna zla na Zemi drasticky přibývala, dosahovala stále větších extrémů a ohrožovala a ničila existenci veškerého života – a to vše rozdmýchávají svojí falešně humánní sektářskou vírou, která způsobuje, že se obyvatelé Země rozmnožují rychleji, hrozivěji a nespoutaněji než morčata a divocí králíci.

Pohromu přelidnění, jakož i pomalu, ale jistě se zrychlující destrukci veškerého života na Zemi a Země samotné zaviňuje ve skutečnosti také špatné hospodářství a korupce – a v neposlední řadě také organizace a zastánci rozvojové pomoci, i když tento fakt lidé v zodpovědných pozicích nechtějí připustit. Právě v důsledku rozvojové pomoci, poskytované průmyslovými státy tzv. civilizovaného a hospodářsky vyspělého světa, byla v zemích třetího světa napáchána zkáza, která sahá od kácení deštných pralesů až k úplnému zpustošení a devastaci kdysi velmi úrodných oblastí. Tam, kde dříve bývaly deštné pralesy, jež dodávaly kyslík a regulovaly klima, tam se dnes nachází liduprázdná, zdevastovaná, narušená, vyluhovaná a mrtvá půda, ve které stěží vyroste jediné stéblo trávy; a tam, kde se rozprostíraly kvetoucí pole a lány nebo kde ještě mohla skrovná zemina poskytnout životu postačující sklizeň všemožných druhů obilí a zeleniny, tam jsou dnes solné pouště, zpustlá a mrtvá krajina nebo neúrodné bažinaté plochy, které jsou navíc často líhní smrtících zárodků nemocí. A to vše vinou rozvojové pomoci poskytované těmi, kteří nezodpovědně vydělávají ohromné zisky a kteří do zemí třetího světa pumpovali (a nadále pumpují) závratné finanční prostředky z hospodářsky rozvinutých a civilizovaných zemí, aby s nimi podporovali nebo nechávali provozovat špatné hospodářství a korupci a stavěli s nimi jezy a prosperující podniky podle osvědčených hospodářských modelů; a aby s nimi dále káceli deštné pralesy a ničili krajinu a život, v důsledku čehož vznikají ohromné klimatické změny, které negativně ovlivňují celou Zemi a všechen život a které vyvolávají obrovské bouře, orkány, tajfuny, a rovněž i záplavy, skalní sesuvy, zemětřesení, sucha a mnoho dalších katastrof. Avšak rozvojová pomoc způsobila různé katastrofy také samotným lidem: tak například »chudí« rolníci ze zemí třetího světa byli »rozvinuti« tím, že byli prostřednictvím rozvojové pomoci buď vyhnáni ze svých pozemků nebo jim bylo zamezeno dále obdělávat svoji skrovnou zemi pro dosažení skrovné úrody, kterou se již po staletí mohli jakž takž uživit a díky níž mohli žít. Vyhnáním nebo odnětím možnosti obdělávat svoji půdu ztratili zemědělci a rolníci atd. svoji životní základnu, což rozvojová pomoc způsobila také zastavěním nebo zničením a zpustošením jejich skrovných, avšak přesto nějakým způsobem úrodných pozemků a polností.

Lidé, kteří po staletí a tisíciletí obdělávali svoji skrovnou, ale přesto alespoň trochu úrodnou zemi a kteří vždy nějak měli dostatek potravy, neztratili velmi často – vinou špatného hospodářství, korupce a rozvojové pomoci samotné – jen svou zemi, nýbrž i svou odedávna navyklou práci, se kterou již po staletí pokojně žili. Se ztrátou jejich země a práce zmizela i jejich iniciativa, neboť vinou dalšího faktoru – totiž že vyvlastněným, vyhnaným a nezaměstnaným lidem byla v důsledku rozvojové pomoci zdarma dána k dispozici potrava všeho druhu – ztratili rovněž iniciativu k vlastní zodpovědnosti a k vlastnímu snažení o životní zaopatření. Následkem toho začali jednoduše civět do prázdna, vést pohodlný způsob života a čekat na to, až jim budou létat pečení holubi přímo do pusy ve formě potravin rozvojové pomoci nebo jim budou přineseny přinejmenším zdarma. A protože jim chybělo jejich tradiční zaměstnání v podobě tvrdého obstarávání potravy obděláváním chudé půdy, tak už nevěděli, jak by se měli chovat a co by měli dělat. Lidé se proto v dlouhých chvílích zaměstnávali mezi sebou, obzvláště formou sexu, a tak se muži a ženy sdružovali a začali ve velkém plodit potomky. Pokud kdysi na přírůstku obyvatelstva měla vinu Francouzská revoluce – která vedla k tomu, že se v důsledku zaslepení muselo plodit hodně potomků, aby tito mohli mocně vystoupit proti vrchnosti a vykázat ji do patřičných mezí –, tak se k tomu ještě přidala stará bludná myšlenka, že se prý musí plodit hodně potomků proto, aby tito mohli živit staré lidi v důchodu. Kvůli rozvojové pomoci atd. to pak nadále byla i dlouhá chvíle lidí, kteří byli pojednou nezaměstnaní, vyhnaní, vyvlastnění a neiniciativní atd., jež vedla k explozivnímu plození potomstva, a tedy k rapidně vzrůstajícímu přelidnění. Vinu na přelidnění Země, stejně jako na zničení a ohrožení všeho pozemského života a planety samotné má tedy i rozvojová pomoc.

Stejnou měrou nesou vinu na zničení planety a veškerého života na Zemi také hlavní náboženství a sekty, protože pozemšťany podněcují k plození nekonečně mnoha potomků, z čehož samozřejmě vyplývá přelidnění. Náboženství a sekty vtrhávají s misionářským zanícením jako zvrhlá dravá zvěř do zemí třetího světa a rozšiřují tam šílenství své náboženské a sektářské víry, která s sebou nese všechny možné nelidské a člověka nedůstojné následky a zvrácenosti, jako je zotročení, špatné hospodářství a korupce, vykořistění a negativní ovlivnění vědomí, oloupení o svobodu vědomí, bludná víra, náboženské války a náboženské vraždy a také ohlupování lidí atd.; a jako je základní zlo veškeré hlouposti kolem přelidnění, totiž šílenství sektářské věty: »Jděte a množte se«.

Pravda je tato: Země je extrémně přelidněna a kráčí vstříc svému zničení, jakož i zničení veškerého života, a to v důsledku přelidnění. A na tomto přelidnění je vinen výhradně a pouze samotný člověk, protože ani v tomto ohledu nezná žádné meze právě tak jako je nezná ani ve všech svých ostatních zvrácenostech. Zvířena jedná, v protikladu k člověku, na čistě instinktivní bázi chápavěji a podle přírodních zákonů, neboť svými pudy a instinkty reguluje svoji populaci sama a přizpůsobuje ji daným možnostem obživy a života. Pokud však přesto v důsledku jakýchkoliv okolností nastane přemnožení, pak dojde k přírodou podmíněnému masovému úhynu, který zajistí vytřídění a eliminaci nadpočetných zvířat. Člověk jakožto chápavostí obdařená bytost by si z toho mohl vzít příklad, avšak ten se o to ve svém velikášství vůbec nestará. Věří, že je korunou tvorstva a jako takový se cítí být oprávněn proviňovat se vůči všem přírodním zákonům. A tak podněcuje přelidnění dál, z čehož vyplývá, že se lidstvo nezadržitelně více rozmnožuje a nadále se stupňuje nouze, zlo, bída, kriminalita, nemoci, nákazy, závislosti a všechny ostatní nespravedlnosti a zvrácenosti, které budou tak nezměrné a nezadržitelné, až nakonec skončí ve řvoucím chaosu a v naprostém zničení všeho pořádku a veškerého života.

Čím více bude ve všech dotyčných zemích z důvodů falešné humanity a zvrácené lítosti poskytována rozvojová pomoc, pomoc proti hladu a ostatní druhy pomoci, a přitom nebudou vypracována žádná opatření k zastavení porodnosti, tím hrůznější nastane nouze, zlo, bída a všechny ostatní katastrofy a zvrácenosti, které zruinují a zničí život a planetu. Zaostalé země a národy se nemohou za několik let nebo desetiletí zkultivovat a zcivilizovat a ani nemohou dosáhnout vyrovnaného hospodářství a pokroku, pokud jim nebude poskytnuta směrodatná, skutečně lidská a účelná pomoc. A bez mezinárodních pokynů se ani lidé těchto národů a států nemohou jednoduše »předělat« a osvojit si myšlení a jednání zemí, ve kterých funguje dobré hospodářství a politika, systém obsáhlého a všeobecného vzdělávání, jakož i kvalitní sociální zázemí, zdravé vedení státu, zákonodárství a směrnice celkového vývoje. To vše si tyto země musely vypracovat v řadě dlouhých staletí.

Samozřejmě že je pomoc v každé podobě vhodná, avšak pouze tam, kde je tuto pomoc zodpovědné uplatňovat a poskytovat. Taková pomoc může být poskytována také zaostalým zemím třetího světa atd., avšak nikdy prostřednictvím pomoci proti hladu a rozvojové pomoci atd. bez instrukcí ke kontrole porodnosti. Pomoc těmto zemím a lidem by musela spočívat v tom, že by byli vyučováni v pokrokové práci, v pokrokových pracovních metodách a v lepším obdělávání své země k dosažení bohatších sklizní, aniž by se v podobě ničení zasahovalo do přírodního systému. Pomoc by tedy měla vypadat tak, že se lidem zajistí dobré školní a všeobecné vzdělání, díky němuž také vznikne pokrokový a sociální způsob myšlení a lidé si začnou uvědomovat, že jsou sami zodpovědní za své vlastní konání a jednání, jakož i za svoji práci a svůj život. Pomoc tedy musí obnášet také to, že budou lidé zpraveni o katastrofálních dopadech přelidnění a že budou proto poučeni i o nezbytné regulaci porodnosti, ochraně před otěhotněním a rigorózním zastavení porodnosti.

Pomoc v jakékoliv náležité podobě je vhodná tam, kde lidé nepodněcují přelidnění a nerozmnožují se jako morčata a divocí králíci, kde jsou lidé pracovití a nezadlužení a kde se neocitají v nouzi vlastním zapříčiněním; a je vhodná také tam, kde si lidé vytvářejí určité vzdělání a všeobecné vzdělání atd., díky němuž také myslí a jednají pokrokově a zodpovědně a udržují počet svých potomků v patřičných mezích – a tedy nenesou žádnou vinu na rostoucím přelidnění.

Obyvatelé Země ať vycházejí za všech okolností z čistě přírodních zákonů a doporučení, obzvláště pak v otázce přelidnění, které může být zredukováno pouze prostřednictvím radikálního a rigorózního celosvětového zastavení porodnosti v určité podobě. Pouze tak budou lidé na Zemi jednat správně a konečně vznikne možnost, že budou bída, nouze a zlo všeho druhu na naší krásné modré planetě Zemi omezeny a nakonec odstraněny.

Přelidnění s sebou přináší a přímo zapříčiňuje také etnické problémy, z nichž vyplývají migrace obyvatelstva, války, vraždy a zabíjení. Neustálým nárůstem pozemské populace se lidé stále více a více tlačí na sebe a prostor pro jednotlivce se nepřetržitě zmenšuje. A tak se nelze vyhnout tomu, že se na sebe stále více těsnají lidé různých národů, kmenů, náboženství, názorů, mínění, filozofií a myšlenkových směrů atd. a vzájemně se omezují. To však vede automaticky a zcela nevyhnutelně ke třenicím, rozepřím a hádkám, z nichž opět zcela neodvratně a samočinně vznikají války, vraždy, zabíjení a také migrace obyvatelstva, přičemž samotné migrace obyvatelstva způsobují nové, zhoubné a celosvětově se zvrhávající problémy. Utečenci totiž neopouštějí svá rodná sídla proto, aby si prostě hledali pozemek a nový domov jinde, nýbrž proto, aby prchali do cizích zemí – obzvláště do států, které jsou finančně a hospodářsky atd. lépe postavené, než jak je tomu v případě jejich vlastní domoviny. A skutečně, tito utečenci prchají ze svých domovin po tisících a desetitisících, ba dokonce po statisících a milionech, a zaplavují cizí a lépe situované státy, které jsou pak přetíženy cizinci a postaveny před takřka neřešitelné problémy. A tyto problémy stojí státy, které utečence přijímají, miliardové obnosy, jež musejí těžce vydělat a vyklopit pilní obyvatelé dotyčné »hostitelské země« formou horentních daní.

Utečenci ze států, ve kterých vládnou etnické problémy, války, vraždy a zabíjení, jakož i pronásledování jakéhokoliv typu atd. vtrhávají ve stále větším a větším počtu do lépe situovaných států a usazují se v nich – velmi často pomocí lží a kriminálních intrik. Stále více a více přetěžují lépe postavené státy světa, do kterých jsou schopni přicestovat velmi často pouze ilegálním způsobem. A přetížení, které všichni tito uprchlíci způsobují, s sebou přináší nové sociální, hospodářské, politické, ale také náboženské a etnické problémy. Sociální zázemí se začíná pomalu ale jistě hroutit, životní náklady a náklady na bydlení jsou stále vyšší a vyšší, nouze o bydlení je stále větší a větší, utečenci se mísí s domácími obyvateli a pomalu ale jistě smazávají linii domovského národa, neboť uzavírají smíšená manželství, z nichž vzniká takový počet míšeneckých potomků, který se již vymyká jakékoliv zodpovědnosti. Vznikne-li smíšené manželství tak, že se lidé poznají v různých zemích během cest nebo díky svému povolání atd. – načež pak spolu vytvoří smíšený pár –, pak je to normální a srozumitelné, a taková ojedinělá smíšená manželství tedy neškodí ani linii národa, ani národu samotnému. Pokud však utečenci – již danou zemi přetěžují – masovým způsobem vytvářejí smíšená manželství a plodí své míšenecké potomky, pak vznikne během krátké doby nový národ smíšených ras, který ten původní, domovský národ potlačí a vykoření.

Utečenci, kteří prchají do cizích zemí, nevykazují žádnou jednotnost, neboť pocházejí ze všech vrstev společnosti a skutečné důvody k útěku jsou u nich často velmi rozdílné a mohou souviset jak s hospodářstvím, soukromými problémy, nešťastnou láskou, drogovou závislostí a náboženstvím, tak i s armádou, politikou, rodinou, prací anebo jen s touhou po dobrodružství atd. A všichni tito utečenci nejrůznějšího druhu prchají ze svých domovin a hledají útočiště v lépe situovaných státech, které pak začínají trpět cizineckým přetížením a všemi jeho zhoubnými následky, jež ohrožují stát a národ. Přitom se ukazuje, že největší část všech uprchlíků jsou azylanté, kteří stojí hostitelské státy, a tedy i pilné daňové poplatníky, miliardové částky. To se zase přirozeně nelíbí různým skupinám domácích obyvatel, kteří rozněcují a rozdmýchávají nenávist vůči příslušníkům cizích etnik, nenávist vůči azylantům a rasovou nenávist atd., což vede ke smrtícím eskalacím, způsobuje hmotné škody a zapříčiňuje netušené pohromy.

U utečenců vstupuje do hry ještě další faktor, který nesmí zůstat nezmíněn, a sice ten, že ze svých domovin prchají zpravidla pouze lidé, kteří jsou finančně lépe situovaní a mají nějaký majetek, dům nebo pozemek, které mohou prodat za hotové peníze nezbytné k financování útěku. A tito uprchlíci nepatří zrovna k nejskromnějším, neboť v zemích přijímajících uprchlíky vznášejí až příliš často nestydaté požadavky ohledně peněz, bydlení, aut, nákladů na živobytí, oblečení a sociální pomoci všeho druhu atd. Avšak lidé v uprchlických zemích, kteří z důvodů vlastní bezpečnosti musejí uprchnout a opustit svou domovinu, ti si takový útěk dovolit nemohou, anebo jen ve velmi vzácných případech, neboť jim k tomu prostě a jednoduše scházejí nezbytné finanční prostředky – a tak jsou velmi často uvězněni, mučeni a zavražděni. Proto se za uprchlíky dají zpravidla považovat jen ti lidé, kteří v nějaké podobě disponují určitým kapitálem. Právě v jejich případě je však velmi často pravidlem, že prchají pouze proto, aby mohli vést v nějaké hospodářsky a sociálně lépe postavené zemi pohodlnější život, než jak je to pro ně možné ve vlastní domovině, kde by je to stálo příliš mnoho úsilí a námahy. Tito utečenci z čistě hospodářských důvodů atp. se pak v zemích přijímajících uprchlíky zastírají lhaním a švindly, že prý ze své domoviny uprchli kvůli náboženskému, vojenskému nebo politickému pronásledování atd. Zastírají se tedy tvrzeními, lhaním, podvody a švindly, které v těchto případech neodpovídají pravdě. Často se také stává, že se objeví utečenci, kteří nejsou jen obyčejní kriminálníci, nýbrž přímo těžcí zločinci, kteří páchají ve státech přijímajících uprchlíky závažné a výnosné zločiny. Stále častěji se také objevují takoví utečenci, kteří cestují do dotyčných států proto, aby tam neoficiálně, či přímo s oficiálním povolením úřadů shromažďovali obrovské peněžní obnosy, s nimiž pak ve svých domovinách finančně podporují války, bratrovražedné války a revoluce nebo za ně nakupují zbraně a jiný válečný materiál.

Jen velmi málo uprchlíků skutečně spadá do kategorie opravdových uprchlíků. Ze všech těch mnoha tisíc utečenců je ve skutečnosti jen velmi málo těch, kteří musejí ze své domoviny uprchnout z důvodů vlastní bezpečnosti a kteří jsou oprávněně považováni za uprchlíky a jako takoví mohou být uznáni. V rozporu s tím však zodpovědné osoby v dotyčných státech tisícům a desetitisícům těchto zdánlivých uprchlíků propůjčují status skutečného uprchlíka, přičemž náklady pak platí celý stát. Tyto zodpovědné osoby nechápou, nebo z důvodů falešné humanity nechtějí chápat, že tento typ uprchlíků jsou právě jen »hospodářští uprchlíci« atd., kteří hanebně nechali na holičkách svoji vlastní domovinu. Právě tehdy, když stát zasáhnou zmatky a nesnáze a když je stát odkázán na pomoc či spolupráci každého jednotlivého občana, právě tehdy prchají ze své domoviny ti, jejichž pomoc je potřeba ze všeho nejvíc – k zachování země, státu a života. Zbaběle utíkají ze své vlastní domoviny, místo aby v ní spolupracovali na zavedení patřičného pořádku, na jehož základě by mohl být vybudován vzkvétající stát a vzkvétající země.

Zbabělým úprkem toho však nikdy nelze dosáhnout a je přitom úplně jedno, je-li řeč o nějaké alespoň trochu normální zemi nebo o státu, ve kterém vládne zlá diktatura a nejhlubší chaos. Každá země potřebuje své občany, neboť jen oni samotní mohou společně se schopnými vládnoucími silami vypracovat a dosáhnout civilizované, sociální a skutečně života hodné společenské struktury s náležitým hospodářstvím a politikou, jakož i s dobrou životní úrovní. Pokud však občané zbaběle prchají ze své vlasti, místo aby v ní zůstali, zasadili se o ni a v případě nutnosti za ni i bojovali, pak to způsobí jen to, že chaos, bída, nouze a všechno zlo bude ještě horší a neodvratitelnější.

Nakonec ještě existují uprchlíci, kteří jsou skutečně oběťmi náboženských a politických zmatků a válek nebo revolucí a neoprávněného stíhání. Že bude takovýmto lidem poskytnuta pomoc a podpora a že budou tedy přijati jako skuteční uprchlíci, to by mělo být z čistě lidského hlediska samozřejmostí. Avšak výhradně a pouze pod podmínkou, že se tito utečenci znovu vrátí do své vlasti, a nesmějí tedy zůstat v hostitelské zemi, až se situace v jejich domovině opět znormalizuje a zlepší – a to do té míry, že se mohou vrátit bez jakéhokoliv nebezpečí ublížení na těle či životě a když opět zavládne stav do určité míry normální hospodářské a životní úrovně.

Veškerá fakta ohledně problému s uprchlíky ukazují jednoznačně na to, že se musí přísně zastavit proudění a vpouštění uprchlíků do země, neboť pokud se tak nestane, tak budou extrémně přibývat problémy s cizineckým přetížením, utečenci a azylanty – a rovněž bude vzrůstat nenávist vůči příslušníkům cizích etnik, vůči jiným rasám a vůči azylantům, což povede ke katastrofám, které již nikdo nebude schopen zvládnout.

Je brutální a nehumánní řídit se přírodními zákony a doporučeními? Nikoliv – brutální, nehumánní a necitelné vůči bližnímu je to, když člověk všemi prostředky nadále udržuje a ještě podporuje přelidnění; když sektářství a slabomyslná přecitlivělost znemožňují provádění tvrdých kontrol porodnosti, z čehož vyplývá plození milionů dalších potomků. To způsobuje, že se všechny možné útrapy a problémy stávají ještě horšími a nezdolnějšími, a to do té míry, že již nebude možné žádné řešení a záchrana. Potřebné soubory opatření v celosvětovém měřítku:

Nezbytné soubory opatření v celosvětovém měřítku:

Jedna možnost z mnoha!
(Neplatné jen pro malé přírodní národy v pralesích, které již od věků provádějí vlastní tvrdá opatření ke kontrole porodnosti.)

Povolený věk svatby:
ženy:   25 let
muži:   30 let 

Věk pro plození potomků:
ženy:   28 let
muži:   33 let 

Předpoklady pro plození potomků:
A) existující manželství po dobu minimálně 3 let
B) prokázání harmonického a zdravého manželství
C) prokázání nezávadného způsobu života obou partnerů
D) prokázání způsobilosti vychovávat děti
E) prokázání zdraví: žádné dědičné a nakažlivé nemoci, žádná závislost na drogách, lécích ani alkoholu atd.
F) žádná příslušnost k extremistickým a protistátním skupinám

Maximální počet potomků:
3 potomci v rámci jednoho manželství. 

Interval zastavení porodnosti:
7 let úplné zastavení porodnosti celosvětově.
1 rok povolení plození potomků podle schvalovacích předpisů.
7 let úplné zastavení porodnosti celosvětově.
1 rok povolení plození potomků podle schvalovacích předpisů; to je nutné provádět tak dlouho, dokud redukcí pozemského lidstva nebude dosaženo normálního stavu.

Poté: 
Schvalovací předpisy pro manželství a plození potomků zůstanou v platnosti, přičemž však odpadá sedmiletý cyklus zastavení porodnosti.

Následně zůstává v platnosti:
3 potomci v rámci jednoho manželství (nebo 3 pěstounské, resp. adoptivní děti). 

Trestné soubory opatření při porušení těchto ustanovení:
A) peněžitý trest ve výši 10leté mzdy pro oba viníky
B) sterilizace obou viníků
C) kastrace viníků při násilném smilstvu a znásilnění atd. a jejich doživotní vyloučení ze společnosti, separátně dle pohlaví (ženy zvlášť, muži zvlášť)
D) státní odnětí a výchova všech dětí viníků = pěstouni/adoptivní rodiče 

Prosím, všimněte si v naší brožuře »Vysvětlení 7letého zastavení porodnosti« vysvětlení výše uvedených souborů opatření.

 

Brutální a nehumánní?

Co je brutálnější, nehumánnější a nepřátelštější vůči bližním a vůči životu?

1) Přelidněný svět, ve kterém vládne hlad, bída, nouze a hrozná smrt, ve kterém jsou na denním pořádku války, vraždy, zabíjení, mučení a trest smrti, znásilnění, kriminalita, nenávist, nákazy a destrukce, neřesti a závislosti, nepřátelství vůči životu, extremizmus, lži, podvody a zvrácenosti atd., v důsledku čehož každým rokem miliony lidí bídně zmírají ve strašných bolestech či mnoho tisíc lidí žalostně hyne na následky mučení od svých trýznitelů a katů stejně jako hladem a bídou.

NEBO

2) Normálně zalidněný svět, ve kterém se všechna zla, problémy a svízele zmenšily a znormalizovaly a ve kterém nevládne žádný hlad ani bída, ve kterém je strach z válek a všeho zlého natolik umenšen, že může skutečně nastat mír, jenž sjednotí celý svět, odstraní neustálý strach z budoucnosti a umožní život v lásce, logice a chápavosti atd.

Skutečně, pravda nemůže být vyslovena pouze jednou jedinkrát falešně humánními a diplomatickými slovy, nýbrž výhradně a pouze slovy často se opakujícími, trefnými, tvrdými a nediplomatickými, jež pravdu nezastírají, nýbrž ozřejmují. Slovy, která nešetrně vykládají skutečná fakta, neboť pouze tak se lidé cítí osloveni nebo dotčeni, načež pak odpovídajícím způsobem také reagují a začínají se vypořádávat se skutečnostmi efektivní pravdy. Že potom takováto reakce projeví a ozřejmí skutečný postoj dotyčného člověka, a tedy buď jeho rozum či nerozum, to by mělo být jasné každému. Lidé rozumní a nesobečtí se zpravidla nechají přesněji informovat a poučit, zatímco ti nerozumní neustále všechno samolibě zpochybňují, nemají žádné skutečné znalosti o přesném stavu věcí, myslejí chybně a neoprávněně chtějí poučovat chytřejší. Ty pak urážejí jako kacíře, štváče a polemiky jen proto, že nejsou ve svém rozumu dostatečně vyzrálí, aby rozpoznali a porozuměli skutečné pravdě nebo proto, že jsou nositeli nějakého titulu a žijí tak v mylné víře, že jsou více vědoucí, poučenější a lepší než ostatní, kteří titul nevlastní. Jak neobyčejně se ale tito tituly ověnčení lidé mýlí a klamou, neboť obyčejně je to tak, že jejich osvícení není s to dosvítit ani pod jejich vlastní trůn.

Zapřemýšlej o tom, v jakém světě by sis přál žít Ty; a zda pravá, skutečná humanita, láska, láska k bližnímu a pravda přece jen nepřekonává všechnu falešnou humanitu, falešnou lásku k bližnímu a všechny lži – a zeptej se přitom také sám sebe, v jakém světě by si přáli žít Tvoji potomci a také i jejich potomci.

»Billy« Eduard Albert Meier

překlad: Jan Bayer, korektury: Dana Rašínová, Ondřej Štěpánovský