Bomba přelidnění – ničení Země – diskriminace žen

Zlo přelidnění může bujet také proto, že jsou utiskovány, znevažovány a týrány ženy a že jsou nahlíženy a odsuzovány jakožto méněcennější než muži. A tak velmi mnoho z nich nemá žádná práva, v důsledku čehož jim muži pod nejrůznějšími hrozbami – a sice speciálně vlivem víry – striktně zakazují potraty, jakož i prevenci početí. A tuto diskriminaci neprovozuje jenom křesťanství a jeho sekty, nýbrž i ostatní náboženství a jejich sekty, jak dokazují následující krátké úryvky:

Islám/Korán – 4. súra
»Muži stojí nad ženami, neboť Alláh dal jedné části přednost před druhou.«

Konfucius
»Sto děvčat nemá takovou hodnotu jako jeden chlapec.«

Hinduizmus
»Žena nikdy nesmí požívat nezávislosti.«

Bible / Pavel Efezanům v Novém Zákoně
»Ženy ať jsou poddané svým mužům jako pánovi.«

Tyto výroky hovoří jasnou řečí o hodnotě ženy z pohledu náboženství a mnoha mužů. A touto pro ženy diskriminující řečí se nemluvilo jen v minulosti, nýbrž je všudypřítomná dodnes. To mj. také zaručuje, že mohou být ženy zneužívány jako rodící mašiny, aniž by se proti tomu mohly bránit, což opět zaručuje, že se může přelidnění čile a nezadržitelně hnát dál.

Katolická církev vybudovala zásadní a mocnou obranu proti prevenci početí dětí, resp. proti prevenci porodů. Tato církev je zcela proti jakékoliv rozumné regulaci a prevenci porodnosti, jakož i proti všem právům žen a jejich přáním, aby mohly samy rozhodovat o svém potomstvu či o přerušení těhotenství, přičemž i politici zkracují ženám v tomto smyslu práva a troufají si o nich rozhodovat před soudem a olupovat je státními zákony o jejich svobodu. V důsledku toho může obzvláště v katolických kruzích (jakož i v ostatních náboženských kruzích) nadále bujet nespoutaný nárůst potomstva a ohrožovat všechen život na Zemi, ba dokonce existenci planety samotné. Další nekontrolované plození potomstva bez zavedení a provedení zastavení a kontroly porodnosti znamená pěstovat kulturu smrti. Avšak zločinná Svatá stolice v Římě, resp. papež a všichni, již k němu patří, mají ohromnou moc, s níž papež (vedle dalších náboženství a jejich zastánců) vede celé lidstvo a Zemi se vším jejím životem do nouze a bídy, jakož i ke zničení a destrukci.