Televizní, počítačová a internetová technika

Televizní, počítačová a internetová technika

Výňatek z 512. oficiální kontaktní zprávy z 1. ledna 2011

Billy     (...) Ale teď mě ještě zajímá, co řekl Zafenatpaneach na mou otázku ohledně tele­vizní, počítačové a internetové techniky. Měl jsi možnost mu ji položit?

Ptaah Zajisté, a také mi k tomu něco vysvětlil. Měl však pochybnosti o tom, zda se jeho odpověď má otevřeně uvádět, takže se musíš sám rozhodnout, zdali ji chceš otevřeně prozradit, nebo nikoliv. Posledně jsme přece hovořili v tom smyslu, že se o tom nemá otevřeně mluvit.

Billy     Na to si samozřejmě vzpomínám, ale několikrát jsem to všechno důkladně zvážil a dospěl k závěru, že bude přece jen dobré, když o tom budeme mluvit otevřeně. Mnoha lidem může přinést jenom užitek, když budou znát tato fakta, jelikož se budou moct vědoměji kontrolovat a předejít mnoha věcem.

Ptaah  Jak myslíš, nicméně pro tebe by to mohlo být v určitém ohledu nebezpečné.

Billy     To beru v potaz.

Ptaah  Pak mohu tedy otevřeně hovořit: Zafenatpaneach znovu vysvětlil, že na Zemi jedna nábožensko-sektářská organizace spolupracuje s jistou tajnou službou, aby s lidmi dle svých záměrů manipulovala pomocí televize, počítačů a internetu. Nejenže jsou televizní přístroje a nejrůznější monitory zmanipulovány tak, že může zmíněná organizace jejich prostřednictvím přímo vidět do místnosti, v níž se dotyčný přístroj nachází, a vše v ní pozorovat a poslouchat, ale libovolně se manipuluje také s počítači. Už jen ohledně počítačů to znamená, že mohou být zvnějšku řízeny a poškozeny, pokud o to dotyčná organizace bude jevit zájem. Tak to běží již léta, přičemž se to týká i tebe a tvého počítače, do něhož vnikají, aby tě rušili ve tvé práci tak, že do určitých tvých spisů, článků a knih zabývajících se náboženskými a sektářskými bludy vpisují závažné chyby nebo mažou důležité věci. Praktikují u tebe i ryzí rušení tvého počítače, z čehož mohou vyvstat i de­fekty. To vše ale zachází ještě dál, neboť řečená nábožensko-sektářská organizace spojená s tajnou službou zasahuje i do života všech uživatelů televize, monitorů a internetu a manipuluje s nimi. Tato organizace, jež se chrání všemi myslitelnými prostředky tajné služby, získala díky nesčetnému množství zmanipulovaných pří­strojů přístup do vědomí lidí na celém světě a řídí v mnoha oblastech jejich cho­vání. Pokud se např. dříve do kino- a videofilmů atd. vkládaly jednotlivé obrázky potravin a spotřebních artiklů atd., jež diváci při přehrávání podvědomě registro­vali, načež si tyto potraviny a předměty zakoupili, tak se to podobně děje i dnes ze strany dotyčné organizace. Její technika je za pomoci dotyčné tajné služby a jejích techniků, elektroniků a programátorů atd. natolik vyspělá, že mohou pro své účely zneužívat televizní aparáty, určité druhy monitorů, jakož i celý internet. To vše ne­zasahuje jen do oblasti náboženství a sekt, nýbrž i do politiky a hospodářství, a sice tak, že zmanipulované přístroje a aparatury vysílají kmitové impulzy, které lidé podvědomě přijímají a jsou jimi ovlivňováni. Tyto impulzy řídí lidi podvědomě do té míry, že se věřícně obracejí k náboženstvím a sektám a stávají se nábožensko-sektářskými fanatiky, sebevražednými atentátníky a teroristy. Také politika je tímto způsobem ve velké míře řízena, přičemž jsou při volbách kmitovými impulzy ovlivňováni i voliči, takže potom do vlád atd. volí ty, které jim vysílané impulzy stanovily. Také ohledně potravin, spotřebních předmětů a luxusního zboží atd. se uplatňují tytéž metody podvědomého ovlivňování a řízení lidí, avšak uplatňují se i ohledně ochoty darovat peníze žebravým organizacím a podobně. Tímto způsobem je řízena i disharmonická, jakož i nábožensko-sektářská hudba, která vlivem kmitových impulzů vede k masovým hysteriím atd. A tak už dnes jen stěží existuje něco, co se nevyužívá k podvědomému ovlivňování lidí a k tomu, dohánět je k věcem, činům a způsobům chování, jež si sami neurčují, nýbrž je dle svého smýšlení a usilování zločinně určují ti, kteří z toho získávají nějaký zisk. Velmi mnoho lidí tedy již nevládne svou vlastní rozhodovací schop­ností, což však neregistrují, takže dělají věci a pěstují myšlenky, jež jim podvědomě vnukly kmitové impulzy.

Billy     A proti tomu se může pravděpodobně jen sotva někdo bránit, protože se každý přece domnívá, že jedná dle své vlastní vůle.

Ptaah  To je správně, neboť vše přece probíhá podvědomě.

Billy     Domnívám se, že by ale přesto mělo být možné se proti tomu bránit, ne?

Ptaah  To je správně, avšak to předpokládá jasné vědomí, které se žádnými kmitovými impulzy libovolného druhu nenechá ovlivnit. K tomu patří i veřejné reklamy a pro­pagace všeho druhu, jež se zaměřují na to, svést lidi k určitým věcem, jednáním, činům a nákupům atd.

Billy     V době, kdy jsem ještě sem tam zašel do kina, byly filmy natolik zmanipulované obrázky, že diváci o pauzách vybíhali koupit si zmrzlinu, oříšky, čokoládu a Coca-Colu, protože je k tomu pudily ty vložené obrázky, jež pronikly do jejich podvě­domí. Jednoho dne, když tohle bídné počínání vešlo ve známost, se pak uvádělo, že se manipulace filmů ohledně vložených obrázků zakázala.

Ptaah  To je správně, avšak to celé se nyní opakuje způsobem, který uvedl Zafenatpaneach, a sice v mnohonásobně větší míře, než v době, kdy se ještě ma­nipulovaly kinofilmy. A co se ohledně celé této zavrženíhodné věci tristně vyskytuje, je fakt, že o tom veškeré obyvatelstvo na celé Zemi nic neví a není mu známo, že se s ním tímto hanebným způsobem manipuluje.

Billy     Poté, co to teď vím, rozumím i tomu, proč se v politice dostávají k vládní moci zpravidla ti špatní lidé. A rozumím i tomu, proč při výprodejích všemožného zboží v obchodních domech atd. propadají hysterické masy lidí nákupní horečce a i tak nakupují mnoho zbytečností. Rovněž tím lze vysvětlit, proč ještě v dnešní době tolik lidí volá po trestu smrti, přimlouvá se za války, stává se teroristy a páchá sebe­vražedné atentáty atd. A lze tím vysvětlit i to, proč jsou věřící náboženství a sekt, jakož i příslušníci extrémních pravicových a levicových uskupení stále fanatičtější a neštítí se žádného násilí, vraždění, mučení, loupení ani ničení atd. To vše vede ke stále rostoucí a rozsáhlejší disharmonii. Proto není ani divu, že se stále více rozmáhá ten katastrofální kravál, který, coby údajná hudba, už asi dvě a půl desetiletí disharmonizuje lidi na celém světě, vinou čehož se stávají stále ná­silnějšími, bezohlednějšími a lhostejnějšími navzájem. A bude-li vše pokračovat dál v tomto rámci, vznikne z toho nakonec nekontrolovatelná anarchie a řvoucí chaos.

Ptaah  Tyto souvislosti jsou vskutku dány, stejně jako se může uskutečnit i tvá poslední poznámka.

 

Výňatek ze 705. oficiální zprávy z rozhovoru

ze středy, 14. března 2018

Bermunda      Mám tě informovat o tom, co teď Zafenatpaneach a Yanarara zcela jasně vypátrali. Faktem je, že tato velmi neradostná narušení a ničení, která se vyskytují ve tvém počítači, a nyní i v počítači Bernadette, jsou bez pochyby vmanévrovaná přes … (…)

Způsob je forma cíleného »hackování« skrze »hackery«, jak vy tento postup nazýváte, takže dochází k vnikání do tvého počítače, a sice skrze technicky vysoce znalé odborníky ve věci ovládání hardwaru a softwaru. Nejedná se přitom o slabá místa ve tvém počítačovém systému, neboť neoprávněná vniknutí do tvého počítače, změny a ničení tvé cenné práce se rovnají cílené činnosti, aby se zabránilo tvému ozřejmování pravdy celosvětových podvodů a lží náboženství a sekt ohledně vymyšleného boha a jeho údajných zákonů, přikázání a dalších pošetilostí, nesmyslností a absurdit. Dále se tím má zabránit i tomu, abys otevřeně uváděl prolhanost a záludnost politiky a pojmenoval skutečnou pravdu ve věci intrik světové politiky, vojenských intrik a machinací tajných služeb ve skutečné, otevřeně necenzurované podobě. A to tak, jak se věci skutečně mají a jak ti je uvádíme způsobem, který neuvádí žádná pozemská média, neboť ta tyto věci zamlčují. V podstatě je s tím spjaté i snažení této skupiny umlčet tě, což též vypovídá, že na tebe bylo v průběhu posledních asi 50 let spácháno 23 pokusů o vraždu, které byly řízeny touto skupinou. Dospěli jsme k velmi neradostným poznatkům jak z pohledu politického, tak i z pohledu náboženského a sektářského, ovšem i z pohledu válečného průmyslu, tajných služeb a různých organizací rozličného druhu. Tyto poznatky ukazují velmi jasně, proč se ti brání v šíření skutečné pravdy ve smyslu náboženském, sektářském, politickém, vojenském, ve smyslu tajných služeb a ze strany většího počtu různých organizací. A to celé slouží pouze tomu, že v elitách politických, náboženských, sektářských, hospodářských, bankovních a v elitách různých organizací může zuřit touha po moci a hrabivost a nelze dosáhnout toho, aby na Zemi nastal mír, spravedlnost, skutečná svoboda, rovnost a absence nenávisti mezi všemi národy. To byly i faktické důvody toho, že všechny vlády a veřejná média tě od začátku tvého působení od 40. let 20. století ignorovala a nerozšířila všechny tvé výzvy, upomínky, varování a předpovědi pozemským vládám a věhlasným médiím. A ve stejném stylu tak činí ještě dnes, zesměšňují tě, obviňují tě ze lží a podvodů, zatímco o tobě navíc šíří urážky, lži a pomluvy. Podniká se tedy vše – od jedné skupiny, kterou my …, která je však podle našeho chápání jak náboženská, sektářská a politická, tak i vojenská, hospodářská a i v podobně tajných služeb … – aby se modifikováním tvého počítačového přístroje nebo přidáváním nesprávných a chybných komponent cíleně narušovaly a měnily jejich funkce, anebo aby se natropila zničující škoda. V podstatě neexistuje žádné omezení, jakým způsobem tvé přístroje hackovat a manipulovat, neboť rozpětí zahrnuje jak obyčejné elektrické přístroje, např. kuchyňské přístroje, až po vysoce komplexní, vyspělé technické produkty jako hrací konzole či produkty Smart-Home atd. Toto pro nás dosud ještě tajné uskupení, které dle našich poznatků odpovídá skutečně široce rozsáhlé organizaci, je v technickém ohledu atd. velmi vysoce vyspělé a nesmírně kreativně zachází s vysoce elektronickou technikou. Provozuje své aktivity, aby zachovalo moc elit v politice, náboženství, v sektách, hospodářství, vojenském průmyslu, tajných službách, bankách a v organizacích, jež jsou do toho celého zapojeny, přičemž pro něj rovněž platí, že je třeba zachovat neklid, jakož i potlačovat národy, svobodu a spravedlnost. Tato nám dosud neznámá organizace působí celosvětově, jak dokazují elektromagnetické vlny, resp. velmi silné kmity, které zjistili Yanarara a Zafenatpaneach. Tyto kmity v sobě nesou i mír narušující a nenávist podporující sekvence, které dopadají na lidi po celém světě a zle je ovlivňují, od základu znehodnocují všechny snahy o mír a znemožňují jej. Navíc se těmito vlnami, resp. kmity, provozují manipulace v softwarovém a internetovém prostředí ve věci hardwaru, které jsou lstivě orientované tak, aby natolik sugestivně nasměrovávaly a ovlivňovaly všechny národy pomocí televizních, rádiových, počítačových a internetových systémů, aby byly ve věci machinací vrchních elit závislé a poslušné bez vlastní vůle. Tím je nadále možné vinou mocných elit politiky, elit náboženství, sekt a vojenského průmyslu, hospodářství, bank, tajných služeb a všech elitních organizací, které jednají stejným způsobem atd., zabraňovat míru, rovnosti a svobodě všech lidí, a to jak u jednotlivců tak i mas po celém světě. A to se praktikuje tím způsobem, že se u všech národů silně podněcuje nenávist, ať už je to vinou náboženství, sekt, politiky a všech ostatních intrik všelijakých elementů, které zasévají nenávist a už v zárodku zardousí každé snažení o zavedení míru a praktikování vlastní odpovědnosti a rovněž zničí jakýkoliv náznak spravedlnosti a svobody.

Billy     To jsou tedy »radostné« novinky, které mi přinášíš, Bermunda. (...)