Mikrovlny

Výňatek z kontaktní zprávy č. 260, 3. února 1998

...

Billy     Děkuji. Pak je tu další otázka. Při 238. kontaktu ze dne 18. května 1991 jsme hovořili o nebezpečí mikrovln (viz Plejadisch-plejarische kontaktní zprávy, blok 6, strana 325+). Chci ohledně této věci přečíst rozhovor, který jsme vedli:  

Billy     Jednou jsi mi řekl, že mikrovlny a hliníkové částice jsou pro člověka velmi nebezpečné, takže by se jejich prostřednictvím nemělo vařit atd.  …

Vysvětlil jsi pak následující:

Ptaah  … Ohledně mikrovln ti nyní chci v krátkosti vysvětlit, že jsou pro člověka nanejvýš škodlivé. Nejenže mikrovlny ničí v závažnějších případech psychiku lidí a zvířat, a život rostlin, nýbrž poškozují např. u lidí i všechny jejich mozkové funkce, což vede až ke zničení mozku; mohou však zapříčinit i rakovinu, jako tomu už v případě pozemšťanů mnohdy je. Ohledně hliníkových částic je třeba říct toto: Pozřené částečky hliníku jsou pro člověka nebezpečné, neboť vyvolávají – stejně jako další faktory – děsivou Alzheimerovu chorobu. Ohledně rakoviny je třeba říct, že do budoucna budou mikrovlny stále častěji její příčinou, protože se budou využívat stále více, neuváženě a nezodpovědně pro všemožné účely. Vaření za pomoci mikrovln ničí vitamíny a je zapotřebí ho zmínit jako mimořádně velký problém, kromě mnohých dalších případů zneužití této technologie. Ohrožen je i zrak člověka a zvířat a je třeba speciálně zmínit i šedý zákal, který budou moci mikrovlny stále častěji vyvolávat. Jak už bylo řečeno, mikrovlny jsou ve vzrůstající míře příčinou mnoha druhů rakoviny, přičemž stále častěji způsobují i jednoduché a nerakovinotvorné poškození buněk, jakož i mnohé další neduhy. Mikrovlny často poškozují, či dokonce ničí plod těhotných žen, které kvůli tomu potratí, přičemž v této věci nevědoucí lékaři nejsou schopni zjistit skutečnou příčinu, neboť jim jednoduše chybí nezbytné nástroje, přístroje a znalosti. To ale ještě není všechno: I plodnost žen je ohrožena mikrovlnami, neboť ty ji velmi snadno ničí, což platí i v případě mužů, kteří také ztrácejí plodnost. Na určitých světech, které nám jsou známé, je u lidí běžné, že se ženy a muži nechávají mikrovlnami sterilizovat, aby tím působili proti přelidnění planety.

Billy     Já jsem např. podstoupil účinné ošetření mikrovlnami, abych se zbavil takřka nesnesitelných bolestí, které jsem měl při artróze kolena.

Pak jsi řekl následující:

Ptaah  Přirozeně, neboť mikrovlny lze využít i rozumně za léčebnými a pokrokovými účely, když se ovšem používají s mírou a pochopením. Tyto věci a souvislosti okolo mikrovln nejsou na Zemi lidem, obzvláště pak vědcům a badatelům atd., ještě natolik známé, aby s těmito silami uměli v plném rozsahu zacházet, takže v současnosti a nadcházející budoucnosti zapříčiní více škod než pozitivních úspěchů.

Pak jsem se tě zeptal dál (241. kontakt z 3. února 1992, viz strana 70+).

Billy     Když už mluvíme o potravinách: Jak se to má vlastně s potravinami, které se vaří za pomoci mikrovln? Jsou pro lidi nějak nebezpečné, odhlédneme-li od toho, že samotné vlny škodí lidskému organizmu atd.? …

Nato jsi mně podal následující odpověď, která si zřejmě protiřečí s tvou předchozí výpovědí, v níž jsi přece uvedl, že vaření za pomoci mikrovln je škodlivé. Domnívám se, že ses pro nás pozemšťany vyjádřil asi příliš nepřesně, takže jsme zřejmě něco chybně pochopili. Řekls tedy:

Ptaah  Pokud se tvoje otázka vztahuje na vliv mikrovln na pokrm a jeho konzumaci, tak lze říci, že používání mikrovln pro přípravu pokrmů je zpravidla neškodné. Člověk může v každém případě bez rizika konzumovat pokrmy připravované mikrovlnami. Nebezpečné jsou jen mikrovlny samotné, pokud je jimi člověk zasažen. Mnoho kuchyňských mikrovlnek v žádné podobě mikrovlny necloní, v důsledku čehož tyto vlny zasahují člověka – jakož i zvířata a rostliny – a způsobují mu zdravotní újmu. Nebezpečí pro člověka, zvířata a rostliny tedy spočívá v samotném mikrovlnném záření, které může ve všech živých organizmech vyvolat velmi škodlivé následky – odhlédneme-li od toho, že lze mikrovlny ve vhodné míře využít např. za lékařskými účely, a tím tedy mohou být i zdraví prospěšné.

Nejprve jsi řekl, že vařit za pomoci mikrovln je škodlivé, zde ale říkáš, že vařit těmito vlnami škodlivé není. Jak tomu máme nyní rozumět?

Ptaah  Zdá se, že jsem se tehdy skutečně vyjádřil nejasně. Věci se mají následovně: Vaření za pomoci mikrovln je skutečně krajně škodlivé, avšak jen v tom smyslu, když s nimi pokrm přijde do přímého kontaktu, tedy, když je pokrm přímo ozářen mikrovlnami. Pokud k tomu totiž dojde, pak se v pokrmech – ať už se jedná o jakékoliv – odehrávají změny, v důsledku kterých vznikají částečně jedovaté a nebezpečné látky, jež mohou člověku způsobovat nejrůznější újmu a také mu ji fakticky způsobují, což musím správně konstatovat. Přímé ozařování pokrmů mikrovlnami tedy ve vařeném jídle zapříčiňuje proměnu, při níž vznikají zdraví škodlivé látky. V ostatních případech tomu tak není a vaření za pomoci mikrovln je zcela neškodné, pokud jsou mikrovlnné přístroje konstruovány tak, aby byly pokrmy s pomocí mikrovln jen ohřáté, a sice z vnějšku tak, aby se žádné vlny nemohly dostat do samotného vařeného pokrmu. Nezbytné jsou k tomu tedy kolem dokola uzavřené nádoby na vaření, které dovnitř nevpustí žádné mikrovlny. Mikrovlnné přístroje samotné ale musí být přirozeně konstruované i tak, aby z nich nemohly žádné vlny unikat a zasahovat okolí či člověka. A když už tyto záležitosti vyjasňuji, pak bude záhodné se zmínit i o Alzheimerově chorobě, aby si lidé nemysleli, že mikrovlnné záření je jejím základním spouštěčem.  Skutečnost je přirozeně taková, že mikrovlny jsou faktorem, který Alzheimerovu chorobu ovlivňuje pouze nepatrně, stejně jako hliníkové částečky. Oba tyto činitele nejsou přímým spouštěčem či původcem této choroby, nýbrž jen faktory, které za určitých okolností přispívají k jejímu vzniku. Tím by měla být vlastně fakta jasná.

Billy     Děkuji, to by skutečně už nemělo vyvolávat žádná nedorozumění. (...)