Glyfosát

Výňatek z 574. oficiálního kontaktního rozhovoru z 2. listopadu 2013

Billy … Nedávno jsem se v televizi podíval na pořad pojednávající o jedu jménem glyfosát. To je na světě nejhojněji používaný prostředek na hubení plevele, který je na trhu bezmála již 40 let a je masivně využíván. Uvádí se, že je pro člověka nezávadný, přijme-li jej tělo jen 0,3 miligramu na jeden kilogram tělesné hmotnosti, přičemž se prý toto číslo může dokonce zvýšit i na 0,5 miligramu. Ty se přece v těchto věcech vyznáš; co si o tom z tvého pohledu máme myslet?

Ptaah  Glyfosát je nebezpečný a způsobuje rakovinu, vývojové anomálie a potraty, stejně jako i všechny pesticidy, herbicidy a neurotoxiny, které při postřicích vnikají do přirozeně rostoucích potravin a ukládají se v nich, jako např. v zelenině, bobulích, plodech, kukuřici, houbách a obilí. Tyto jedy pak, jestliže je lidé stravou požijí, vyvolávají zdravotní problémy. Všechny herbicidy, pesticidy a neurotoxiny, které skrze potravu, póry, ale i vdechnutím vniknou do lidského těla, způsobují kromě rakoviny, vývojových anomálií a potratů i mnoho druhů alergie, jakož i nejrůznější choroby, jejichž příčinu pozemští lékaři nedokáží definovat. Glyfosát, stejně jako i všechny ostatní pesticidy a všechny herbicidy a neurotoxiny jsou mnohem nebezpečnější, než chemici, výrobci a uživatelé lživě uvádějí. Opak jejich tvrzení je pravdou; ve skutečnosti u těchto látek neexistuje žádná miligramová hraniční hodnota, neboť herbicidy, pesticidy i neurotoxiny jsou pro zdraví člověka velmi zásadně nebezpečné, a tedy choroboplodné i v těch nejmenších množstvích, jež sahají dalece pod jeden miligram na jeden kilogram tělesné hmotnosti. Navzdory tomu ovšem považují Světová zdravotnická organizace i americký Úřad pro ochranu životního prostředí nasazení těchto jedů v malých množstvích za nezávadné, což platí i pro evropské úřady. Již samotné osivo je napouštěno neonikotinoidy, následkem čehož jsou otráveny i z něho rostoucí rostliny a nakonec je do tohoto koloběhu chemických jedů samozřejmě začleněn i člověk. Rostliny tedy během svého růstu přijímají jed, který sestává ze stabilních chemických sloučenin, které se jen krajně obtížně odbourávají, a přecházejí tedy do rostoucích rostlin. Neonikotinoidy je otráveno především již samotné osivo, a to především řepka, slunečnice a kukuřice. Tyto insekticidy jsou pro lidský organizmus mnohonásobně jedovatější než nechvalně známý DDT, který bezpočtu pozemšťanů přinesl tolik neštěstí. Neonikotinoidy zpravidla nejsou používány bodově, nýbrž často preventivně, následkem čehož se to vše ještě podstatně zhoršuje. Bodové nasazení by sice mělo pro lidi méně závažné zdravotní následky, avšak zdravotní újma by ve velmi enormní míře existovala i přesto.

Billy  Tvé vysvětlení je jasné a zřetelné a vypovídá, že chemici, kteří tuhle sloučeninu míchají, lžou právě tak jako výrobci a uživatelé těchto jedů.

Ptaah  To je nepopiratelné.

 

 

Výňatek z 675. oficiálního kontaktního rozhovoru z 8. března 2017

Billy   Jed glyfosát je opět často tématem rozhovorů, jelikož je neodpovědně prohlašováno, že je neškodný a pro člověka bezrizikový. Bylo by možná dobré, kdybys o tom ještě jednou něco krátce pověděl, neboť by to bylo jistě důležité.

Ptaah   Navzdory veškerému zapírání výrobce Monstanto, jeho »odborných posuzovatelů«, vlád a zdravotních úřadů, které plevelohubný prostředek, resp. totální herbicid glyfosát označují za neškodný a pro člověka za zdravotně nezávadný, se věci mají právě opačně, než tvrdí. V důsledku tvého zájmu jsme mohli v rozsáhlých výzkumech doložit, že glyfosát, dokonce i v nejminimálnějších množstvích, ohrožuje život člověka i všech živých organismů v živočišné říši. Už jen u člověka vyvolává rakovinu a četné další choroby a neduhy, přičemž mnohočetnými zdravotními škodami trpí i všichni savci a jiné životní formy, a to již vlivem nejdrobnějších množství glyfosátu, který je vysloveně toxický. Je jím narušována také různorodost rostlinných druhů, které jsou postupem času dokonce vyhubovány. Navíc se nejnepatrnější jedová kvanta glyfosátu usazují také v rostlinách, jež slouží lidem a savcům atd. jako potraviny, když jsou rostliny tímto plevelohubným prostředkem ošetřovány. Nejmenší množství toxických glyfosátových zbytků se tedy nalézají v přirozené potravě člověka, jakož i v průmyslově vyráběných potravinách, ale dále též v krmných rostlinách a vodních zdrojích, které divoce žijícím živočichům a malým organismům slouží jako potrava a pitná voda. Toxické zbytky jsou obsaženy ve všemožných krmivech, a sice zejména v produktech, které jsou využívány v zemědělství ke krmení koní, skotu, prasat a drůbeže. Toxické zbytky glyfosátu jsou ale obsaženy také v krmivech životních forem, které pozemšťané chovají jako domácí zvířata, tedy v krmivech psů, koček, ptáků, myší, krys a křečků atd. Jelikož jsou drobné zbytky glyfosátu obsaženy v přirozených potravinových rostlinách, dostávají se tedy různými cestami i do potravin lidí a všech živočichů, takže je jimi kontaminováno i potravinové maso porážkových zvířat, které konzumují lidé. Tím potom vznikají deformace u novorozenců a potraty, jsou poškozovány ledviny a bují i různé druhy rakoviny. Podle našich výzkumů poškozuje glyfosát životní prostředí a zdraví lidí, zvířecí a rostlinné říše takovou měrou, jaké nedosahují žádné jiné známé herbicidy, ani když jsou používány nadměrně. A když prší, tak je glyfosát, jímž byly postříkány rostliny a cesty atd., odplavován do nejbližších odvodňovacích žlabů, do kanalizací, potoků, rybníků a řek, přičemž se také vsakuje do země a otravuje podzemní vody, neboť glyfosát je pro vodní zdroje vysoce toxický. Glyfosát ve vodě, dle svého množství, hubí bezmála vše, co v ní žije a roste – ať jsou to ryby, hmyz, mloci, žáby, vodní vážky, řasy či vodní rostliny, avšak likviduje také četné suchozemské živočichy, anebo jim alespoň způsobuje choroby či churavění, pokud pijí vodu, která je jím zamořena. A to, co usmrcuje faunu a flóru, zanechává stopy i na člověku a způsobuje mu nemoci a útrapy, takže vlivem glyfosátových zbytků trpí rakovinami, alergiemi, nákazami a nemocemi a žalostně chřadne. A tímto způsobem to jde po celá léta, v nichž glyfosát postupně plodí rakoviny, choroby, neduhy a nákazy. Patří k nim také autismus, který zpravidla vzniká již v těle matky, když přijímá glyfosátem zamořenou stravu a když potom novorozenec přijímá rovněž zamořené mateřské mléko. Glyfosát však nepostihuje pouze zemědělce, o nichž jsem se zmiňoval v souvislosti se zemědělstvím, nýbrž i všechny zahradníky, hobby zahradníky, železniční pracovníky a správce turistických cest atd., kteří s ním přímo manipulují, takže přijímají jeho zbytky – jež se usazují i ve všech základních potravinách – přes kožní póry a eventuálně i ústy. Tak se glyfosát dostává do ječmene, ovsa, rýže, žita a pšenice a jejich prostřednictvím také do mnoha moučných produktů, jako jsou těstoviny a pečivo, ale dále též do obilných vloček všeho druhu, do kukuřice, sóji a cukru atd. Jsou jím však postiženy také zeleninové plody a bobule, stejně jako pitná voda, jelikož tyto toxické látky se – jak jsem již zmínil – vsakují do podzemních vod, které pak lidé, dříve či později, využívají k přípravě potravin a které také pijí všemožní živočichové. A i když lidé přijmou glyfosát ve stravě a pitné vodě jen v nepatrných množstvích, tak na ně vyvíjí, dříve či později, toxický účinek, a to i na mateřské mléko matek, čímž je tím či oním způsobem poškozováno již i zdraví plodu v mateřském lůně, přičemž se také objevují deformace plodu a potraty. Glyfosát vyvolává také obtíže dýchacích cest a onemocnění pokožky, jakož i stále více a v obrovském rozsahu ztrátu biologické různorodosti, jako např. prudké úhyny včel. Glyfosát vyvolává také chronický botulismus u hovězího dobytka, což je choroba způsobená otravou, která může zasáhnout jak člověka, tak všechny savce. Glyfosát a prostředky, které jej obsahují, poškozují již v nepatrných množstvích lidské embryonální a placentální buňky, jakož i DNA lidí, obojživelníků, vyšších i nižších zvířat, plazů, ptáků, ryb, jiných vodních živočichů a všemožných dalších životních forem. V lidském těle může vést glyfosát k úplné buněčné smrti již během pouhých 24 hodin. Glyfosát dláždí také cestu pro Alzheimerovu chorobu a cukrovku a – jak bylo již zmíněno – také pro rakovinu a všemožné choroby a tělesné nákazy, jakož ale i pro deprese, srdeční infarkty a neplodnost u obou pohlaví. Glyfosát má také velmi negativní účinek na úrodnost půdy a na veškeré půdní organismy. Podporuje také určité choroboplodné, cizopasné plísňové houby, jako jsou srpovničky, které usmrcují svého hostitele. Mikroživočichové a houby již nemohou přijímat mikroživiny a nemůže být již zaručena obrana rostlin před chorobami, následkem čehož hynou žížaly, které jsou nepostradatelné kvůli kypření půd anebo se vyhýbají půdám, jež jsou glyfosátem zamořeny. Glyfosát se objevuje v moči lidí, zvířat a ostatních živočichů rozličných druhů, a to dokonce i tehdy, když s ním nepřijdou přímo do styku při postřikování rostlin, půd a vody atd. Existuje klasický, resp. akutní botulismus a chronický nebo viscerální (týkající se vnitřností; pozn. překl.) botulismus, přičemž oba druhy vznikají vlivem jedů bakterie »Clostridium botulinum« s tím, že enormní význam má zvláště nervový jed »BoNT«, resp. neurotoxin, jenž představuje nejsilnější jed vůbec. Čistě teoreticky by stačilo pouhých 40 gramů této látky k tomu, aby bylo vyhubeno celé pozemské lidstvo. Když se podíváme na příznaky botulismu u ochořelého skotu, tak vidíme nápadné vysílení, resp. život ohrožující hubnutí, jakož i pokles výkonnosti, jako např. při úbytích, resp. tuberkulóze a rakovině. Mezi další symptomy patří kachní chůze, která se nazývá též kolébavou, jakož i vytáhlé břicho, vrávorání a omezené reflexy, přičemž typickým znakem je také narušené pitné chování a ustavičné slinění, jakož dále i posuny slezu, nehojící se kožní rány a ochromení bachoru, resp. ochrnutí největšího ze tří předžaludků, jenž slouží jako velká kvasící komora. V prvé řadě se bakterie botulismu rozmnožují v mase a rostlinách, když podléhají hnilobě. Pokud skot požije tyto bakterie ve stravě, která je nasycena nervovým jedem BoNT, tak nastává případ klasického botulismu. Chronický botulismus vzniká nejprve jen vlivem spor botulických bakterií, když jsou přijaty ve stravě, načež začínají zprvu působit a bujet v trávicím traktu. Skot, který onemocněl chronickým botulismem způsobeným chronickou glyfosátovou otravou, se stává trvalým vylučovatelem spor botulických bakterií. Z toho plyne i pro neochořelá zvířata zvýšené a ustavičné riziko infekce, načež mohou být nakaženi i zemědělci, jiní lidé a další živočichové. Člověku hrozí v případě infekce těžká víčka, svalová slabost, potíže s polykáním, jakož i knedlík v krku a časté nutkání močit s trvalým pocitem zbytkové moči. Glyfosát u člověka, hovězího dobytka a všech životních forem vůbec usmrcuje zdraví podporující bakterie v žaludku a ve střevech, kvůli čemuž je silně poškozována střevní flóra, načež se nelze dostatečně bránit bakteriím všeho druhu, zejména právě bakteriím botulickým.

Billy   Politika ale proti tomu nic nepodniká, takže vyhlídky na to, že bude glyfosát zařazen mezi nebezpečné látky a že bude vydán patřičný zákaz této nebezpečné účinné látky, nejsou vůbec zvažovány. Člověka zbavuje iluzí, když ví, že společnosti Monsanto a většině zdravotních výzkumníků, politiků a vládních činitelů je již asi 20 let známo, že glyfosát obsahuje životu nebezpečné látky pro všechny živé organismy. Tento fakt je ovšem neodpovědně bagatelizován nebo zásadně popírán, takže budou dále churavět mnozí lidé a umírat na rakoviny a jiné nemoci a neduhy, přičemž budou vlivem glyfosátu vznikat i porodní deformace. Celkem vzato se zatím na politické úrovni děje sotva něco, resp. vůbec nic za tím účelem, aby byl glyfosát v zásadě zakázán, takže člověk může jen spekulovat, zda bude tento zákaz vůbec někdy vydán. Faktem totiž je, že mnozí politici a členové komisí jsou vysoce postavení zaměstnanci, kteří mají o těchto věcech rozhodovat – přičemž mají úzkou vazbu na agrární průmysl v souvislosti s geneticky modifikovanými krmivy a potravinami – a kteří jsou za své schvalování produkce a prodeje glyfosátu atd. horentně placeni. Pokud se podíváme na tyto politiky, členy komisí a vysoce postavené zaměstnance, kteří hlasují ve prospěch glyfosátu a ostatních toxických prostředků na ochranu rostlin a jejich zbytků, tak se jasně a zřetelně ukazuje, že jistí z těchto schvalovatelů jsou nebo byli mimo jiné úzce spjati s výrobci toxinů, jako jsou velkokoncerny BASF, Bayer, Monsanto a Syngenta atd. A to jsou koncerny, které se masivně zasazují o to, aby jisté pesticidy nebyly zakázány, přičemž ty všechny vedou ve svém výrobním portfoliu i prostředky obsahující glyfosát. Když se zamyslíme nad tím, že pouze Monsanto dosahuje se svým glyfosát obsahujícím produktem »Roundup« obratu ve výši 2 miliard amerických dolarů, tak nám musí být naprosto jasné, že i všechny další agrokoncerny a jejich koncernoví zástupci vydělávají obrovské jmění a už jen proto se snaží o to, aby zabránili zákazu této účinné látky. Už jen vaše poznatky hovoří naprosto jasnými slovy o tom, že prostředek na hubení rostlin glyfosát je velice nepřátelský k životu, ba dokonce smrtící jak pro člověka, tak i pro zvířecí a rostlinnou říši, a tím i pro celý okolní svět. Okolnost, že zatím na politické úrovni nebyly podniknuty dostatečné kroky k tomu, aby se zakázala výroba, prodej a užívání glyfosátu, může být fakticky označena za politické selhání. Je jednoduše nepochopitelné, že glyfosát obsahující prostředky mohou být – navzdory všem negativním znakům – nadále masivně produkovány, prodávány a vypouštěny, ačkoliv jediným správným opatřením, které může být zvažováno, musí být okamžité zastavení produkce, prodeje a užívání této látky.

Ptaah   Faktem je, že naše výzkumy jednoznačně dokazují, že glyfosát způsobuje zdravotní a další škody, ba dokonce smrt lidí, živočišné a rostlinné říše.

Billy   Zájmům zemědělství a velkozahradnických podniků by se již nesměly dávat ekonomické přednosti, ale muselo by se ihned jednat všude tam, kde glyfosát již dlouho způsoboval velké škody v živočišné a rostlinné říši a kde i nyní tropí stále větší škody, jako zejména po stránce zdraví lidí. Je nejnaléhavěji nutné prosadit okamžité zastavení produkce, prodeje a aplikace glyfosátu, neboť jím ošetřené potraviny a krmiva přinášejí smrt, vyhlazování fauny a flóry a zhoubu. V neposlední řadě musí být také zpochybněn celý politický systém, který nevnímá svoji odpovědnost a jenž připouští, aby společnost Monstanto a veškeré chemické hospodářství vyvíjely tlak na zemědělce a velké zahradnické podniky, aby mohly docilovat stále vyšších výnosů a aby i Monsanto a další chemické koncerny mohly dosahovat stále závratnějších zisků – bez ohledu na lidi, přírodu, její zvířectvo a rostlinstvo, vodstva a celý současný a okolní svět.

Ptaah   To odpovídá i mému smýšlení.

(...)