Opalování, kouření

Výňatek z 241. kontaktu, 3. únor 1992

Billy ... Možná, že bys mi mohl vysvětlit, proč lidské tělo zhnědne působením slunečních paprsků. Moje otázka se vztahuje především na hnědnutí kůže u lidí se světlou pokožkou.

Ptaah  Kůže zhnědne imunitní reakcí těla.

Billy     Myslíš tím, že zhnědnutí těla je imunitní reakce proti UV záření?

Ptaah  Jistě.

Billy     Zajímavé. Pak je tedy zhnědnutí, resp. opalování, důsledkem slunečního záření, tedy UV záření, mnohem nebezpečnější než se všeobecně předpokládá.

Ptaah  To je správně, jistě. Opalování těla v sobě skrývá enormní nebezpečí i tehdy, když je ochranná ozonová vrstva úplná. I když je ozonová vrstva nepoškozena, a tedy plně účinná, existuje nebezpečí, že člověka v důsledku UV záření postihne černá rakovina kůže a další nemoci. Pozemšťané žel věří tomu, že sluneční záření je pro lidské tělo při úplné ozonové vrstvě neškodné. Jejich rozum žel ještě nepostačuje k tomu, aby pochopili pravdu.

Billy     Víra a rozum se totiž navzájem vylučují, i když zmýlení filozofové tvrdí, že tomu tak není.

Ptaah  Toto tvrzení není nic více a nic méně než floskule bludného učení, která popírá pravdu a kterou vyslovují lidé, kteří nemyslí příliš dalekosáhle – i když se dotyční označují za teology, faráře, kněží či filozofy atd.

Billy     To jsi řekl dobře. Chtěl jsi mi 18. května minulého roku ještě vlastně mnohé vysvětlit, obzvláště o nadcházejících, budoucích událostech. Řeč byla mimo jiné i o tom, že jsi chtěl podat několik vysvětlení ohledně kouření. Na to pak žel ale nedošlo, neboť jsi měl málo času.

Ptaah  To je správně. Chci tedy nejprve něco vysvětlit ohledně nebezpečí plynoucího z kouření. To chci učinit v kontrastu s tím, co ti vysvětlila moje dcera Semjase 6. června 1976: Kouření není jenom neřest a závislost, nýbrž i velmi nebezpečná a zdraví škodlivá věc, i když přináší několik málo výhod, jak ti tehdy moje dcera vysvětlila. Tyto výhody ale nepřeváží v žádném případě zdravotní rizika a škody, které kouřením vznikají. Nejenom že kouření ničí vitamín C, a tím obírá imunitní systém o tuto nezbytnou látku, ale jedovaté látky a jedovaté plyny tabákového kouře či i bylinného tabáku atd. přímo napadají imunitní systém a silně narušují jeho funkci. Kouření tedy poškozuje a ničí obranný systém těla, následkem čehož vznikají záněty, alergie a nemoci, které vedou často k úmrtí, aniž by člověk věděl, že důvod všeho spočívá v kouření. Dosud je nám známo 147 nemocí, které jsou vyvolané nebo rozvíjené jen a pouze v důsledku kouření; a to kromě mnoha alergií, které v tomto počtu nejsou zahrnuty. Kouření také podporuje záněty ran nebo orgánů uvnitř těla, přičemž jedním z nejčastějších následků kouření je pneumonie, tedy zápal plic. Různé jedy, např. nikotin a benzen, tlumí přívod kyslíku do krve, přičemž ani dehet usazený v plicích právě nepomáhá řešit nedostatek kyslíku. Jsou také poškozovány cévy, které přivádí krev do všech částí těla, a to vlivem sedimentů, které zabraňují proudění krve, což může způsobovat infarkty a vést i k odumírání končetin nebo částí těla a částí mozku. Takzvané periferní cévní onemocnění je asi to nejznámější onemocnění v tomto ohledu. Kouření může za určitých okolností poškodit i zrak a vést k otupení zraku atd. Z kouření vyplývají i různé druhy rakoviny. V mimořádných případech může kouření dokonce poškodit vědomí, které se následně zmate, což může skončit i sebevraždou. Fakt, že potomek může kvůli kouření matky utrpět velmi vážné zdravotní škody, je už delší dobu pozemské vědě známý; avšak skutečnost, že i otec, který propadl kouření, může svému potomkovi způsobit zdravotní újmy, je ještě zcela neznámá. Těžká zdravotní poškození se mohou u potomků objevit i tehdy, když od okamžiku zplození přestanou rodiče kouřit. Aby se z větší části vyloučily zdravotní škody u potomstva, bylo by nezbytné, aby rodiče, kteří kouří, skončili se svou neřestí a závislostí alespoň 3,5 roku před zplozením. Je potřeba přitom dbát na to, aby matka pak až do okamžiku porodu ani jednou nepodlehla nutkání kouřit, neboť i jen jeden takovýto poklesek během tohoto období by vše zpochybnil. Už jen jedna jediná cigareta je totiž u navyklého kuřáka schopna znovu napáchat takovou škodu na zdraví, jako by kouřil bez přestání; nechť člověk uváží jen těch 5834 různých jedů, které jsou v kouři obsaženy.

Billy     Mnoho lidí by chtělo s kouřením skoncovat, ale prostě to nezvládnou. Z tohoto důvodu se taky vedou velké obchody s pochybnými prostředky proti kouření, a to nehovořím o intrikách s hypnózou a akupunkturou. To vše shledávám nesmyslným, neboť skoncovat s kouřením může člověk jen tehdy, když se o to skutečně snaží a když svou snahu rovněž uskuteční. Prostředky proti kouření jsou bezcenné věci, lži a podvod. Ohledně skutečné hypnózy a akupunktury bych rád řekl, že mohou pomoci, avšak v žádném případě pod vedením těchto šarlatánských hypnotizérů, kteří se nabízí v novinách a ústní propagandou.

Ptaah  Jsem stejného názoru. Ty sám jsi přece byl 33 let chronickým kuřákem. Ale snažil ses s touto neřestí přestat, když si to vyžádalo tvé zdraví.

Billy     V každém případě se to dalo zvládnout. Podívej se ale na toto: tento článek jsem viděl před několika týdny v novinách »Blick« a vystřihl jsem si ho. Můžeš se na něj prosím podívat a říct mi, zda tyto údaje souhlasí?

Ptaah  Když je to pro tebe tak důležité? O copak se jedná?

Billy     Týká se to také kouření. Jsou tam uvedeny údaje, které hovoří o tom, co se stane po určité době, když člověk přestane kouřit.

Ptaah  Nechej mě tedy podívat se na tento výstřižek.

Billy     Tady prosím.

Ptaah  Je pozoruhodné, co je zde všechno uvedeno; chtěl bych říct, že seřazení jednotlivých bodů je výstižné. Podle výsledků našich výzkumů ovšem žel některé údaje nesouhlasí, neboť některé jsou mylné a euforické. Pokud chceš, mohu si v této věci vyžádat naše výsledky výzkumů.

Billy     Rád.

Ptaah  Prosím tedy o několik okamžiků strpení … (zabývá se nějakým přístrojem o velikosti asi 5x10 cm, který sejmul z opasku). Tyto údaje zde musíš změnit podle následujících dat: 28, 11, 3 dny, 5 dnů, od 5 měsíců, 3–18 měsíců, 3 roky, 7 let – riziko srdečního infarktu po 7 letech přibližně poloviční; riziko rakoviny plic po 11 až 17 letech poloviční. Regenerace a normalizace stavu je dána po 35 letech. Všechny tyto věci není příslušná pozemská věda žel schopna odůvodnit v té podobě, v jaké jsme toho schopni my, neboť disponujeme nezbytnými nejjemnějšími přístroji a aparaturami, jež jsou nezbytné pro odůvodnění těchto skutečností. Uvedené hodnoty zde v tomto výstřižku jsou jen velmi hrubé a nespolehlivé. Co se týče znalostí o definitivní normalizaci a regeneraci těla a jeho orgánů, které byly poškozeny kouřením, tak o nich zde není vůbec řeč.

Billy     Pozemšťané ještě nejsou prostě tak daleko jako vy.

Ptaah  Přirozeně, že ne. Má slova ani neměla být výtkou.

Billy     Tak jsem to ani nechápal. 

Billy Právě mě napadá ještě jedna otázka ohledně kouření: Jak se vlastně věci mají s nebezpečností modrého kouře pro takzvané pasivní kuřáky, tedy nekuřáky, kteří jsou v podstatě nuceni částečně vdechovat modrý dým aktivních kuřáků? A jak je to s chorobami, kterými trpí potomci rodičů kuřáků? A jak to vypadá se zvířaty, která jsou vystavena kouři z cigaret, resp. modrému kouři?

Ptaah  Smím-li nejprve odpovědět na tvou poslední otázku, tak chci říci, že pozemské vědě je už znám určitý počet kuřáckých nemocí, které postihují potomky rodičů kuřáků, stejně jako zvířata. Takovéto vrozené choroby a nemoci sahají od astmatu, poruch koncentrace a různých deformací až po ošklivé alergie, rakoviny a poruchy vědomí atd. Ohledně pasivního kouření je nutné říci, že není v žádném případě neškodné, nýbrž může často způsobovat ještě horší následky, než jakými trpí aktivní kuřáci. Přitom je ovšem zapotřebí vysvětlit, že takové nebezpečí vzniká jen tehdy, když člověk takový kouř přímo a silně vdechuje. Čím hustší je koncentrace pasivního kouře, tím více roste riziko z něj plynoucí, neboť hustější koncentrace dýmu na sebe váže více jedů z okolního prostředí, které pak člověk vdechuje, což mu přirozeně způsobuje větší újmu. Pokud se koncentrace snižuje, pak se toto nebezpečí zmenšuje, což by mělo být pochopitelné. Pasivní kouření nicméně zůstává faktorem, který je zdraví nebezpečný a musí se brát vážně.

překlad: Jan Bayer, korektury: Martin Szmek, František Dobrovodský