Pozemský člověče

Pozemský člověče, máš nejvyšší čas změnit se k lepšímu a k dobrému ...

Doba 21. století a 3. tisíciletí přináší tobě, tvé Zemi a pozemské přírodě mocné a převratné události, jimž musíš čelit s rozumem a s chápavostí.

Nové století a tisíciletí přináší dění, o kterých sis nikdy nenechal ani zdát a která nejenže mají kosmicky-přirozený původ, nýbrž sis je vytvořil ty sám svým nerozumem a nechápavostí. Nejsou to tedy jednoduše dění, která se nekonečně valí přes světy a Univerza, nýbrž dění, za které si můžeš ty sám. Následující dění tak vydávají svědectví o tom, co jsi ve své svéhlavosti způsobil a co nadále způsobuješ za destrukci ohledně zničení přírody, změny klimatu a poškození atmosféry. Podávají však také svědectví o nesmyslnosti tvého celosvětového transportu zboží a masového turizmu, v jehož důsledku jsou do cizích zemí zanášeny nemoci, nákazy a cizorodá semena a rostliny – mezi lidi, zvířata a mezi zvířenu a rostlinstvo, čímž dochází k četným úmrtím a ve fauně a flóře jsou vyvolávány změny a zničení.

Kam ses jen vydal a kam ve své svéhlavosti kráčíš dál, pozemský člověče? Ve své svéhlavosti, kvůli níž vytváříš zhoubné změny a destrukci v přírodě a na planetě, kvůli níž žiješ v nenávisti, pomstychtivosti a ve válkách? Když pomyslíš, že za posledních 10 000 let máš za sebou sotva 250 let, během nichž na Zemi nezuřily žádné akty války, potom by to pro tebe měl být popud, abys konečně vytvořil mír. Skutečně, není to ani Bůh, ani náboženství, které ti může přinést pravou lásku, mír, svobodu a harmonii – a to ani tehdy ne, když se budeš pokořeně jako pes plazit v prachu v horoucích modlitbách a úpěnlivě prosící. Jen ty sám máš sílu a moc osvobodit se od všeho zla, neboť jsi svým vlastním pánem a mistrem, a jen ty sám si určuješ svůj osud i osud celého lidstva. Není žádný Bůh a žádné náboženství, od něhož můžeš očekávat pomoc a které tě může osvobodit od všeho zlého a špatného. Jen ty sám neseš odpovědnost za všechny své myšlenky, city, jednání a činy, a proto jsi také pouze ty sám schopen osvobodit se od nenávisti, pomstychtivosti, žárlivosti, touhy po odplatě, necitelnosti, nepokoje a nesvobody, jakož i od násilí, hádek, sporů, rozepří, disharmonie, vražd a zabíjení; od válek, násilností, kriminality a všeho, co je nedůstojné člověka. Až dosud jsi tak ale neučinil, nýbrž ses nechal vrhnout stále více a hlouběji do propasti záhuby. A stejným způsobem si počínáš i nadále, přičemž tvé trvale rostoucí přelidnění je hlavní důvod pro to, že bez ustání přibývá všechno tvoje zlo, jež jsi způsobil sám, a všechny tvé zničující machinace.

Pozemský člověče, se svými myšlenkami a city spěješ do prázdna, do ponuré a smrtící budoucnosti, a tak můžeš zabránit už jen tomu ze všeho nejhoršímu, dojdeš-li k rozvaze, k rozumu a k chápavosti. Musíš ukončit nesmyslný nárůst přelidnění, stejně jako všechny války, všechen teror, nenávist a nepokoj, a musíš upustit od své pomstychtivosti a žárlivosti, od své touhy po odplatě a svárlivosti a rovněž i od své lhostejnosti vůči svým spolubližním a vůči přírodě, planetě a planetární fauně a flóře. Pozemský člověče, musíš překonat a ukončit svou necitelnost, abys v sobě vytvořil pravou lásku a soucit, a to jak pro sebe samého, tak pro své bližní na celém světě a tak i pro faunu a flóru, veškerou přírodu a Zemi samotnou.