Učení Ducha - co to je a co způsobuje

Studium Učení ducha umožňuje stát se
zodpovědným, opravdovým člověkem
a podporuje evoluci vědomí,
rozvoj charakteru, osobnost a všeobecné,
hodnotné způsoby chování.

»Učení ducha« je »Učení proroků«, které se jakožto »Učení pravdy, Učení ducha, Učení života« odedávna traduje prostřednictvím pravých proroků Nokodemionovy linie. Jedná se o všeobecně prospěšné Učení určené celému lidstvu, ženám, mužům, dětem i mladistvým, a zabývá se všemi malými a drobnými, jakož ale i všemi velkými a hlavními problémy lidské existence. Učí cestě pokroku a efektivního vývoje bloku mentality, resp. vývoje vědomí, světa myšlenek a citů, psychiky, člověka důstojných a tvořivě-přírodních způsobů chování, jakož i vývoje po stránce utváření a vedení života. Učí, jak správně zacházet se sebou samým, s bližními i s celým životním prostředím, zvířectvem a rostlinstvem. K tomu, aby se mohl člověk Učení věnovat, existuje jen jediný předpoklad: touha, vědomá vůle a vědomé jednání zaměřené na to, skoncovat v každém ohledu s tím, co je nesprávné a zlé, a stát se opravdovým člověkem v efektivní lidskosti. Za tím účelem se doporučuje být otevřený a získat odhodlání odložit méněcenné a člověka nedůstojné chování, jakož i vše nedobré a zlé, a toto odhodlání též proměnit ve skutek. »Učení proroků«, tj. »Učení ducha«, nezná žádná dogmata, resp. články víry, stejně jako ani víru v Boha či Boží kult atd., jako je tomu v případě náboženství a sekt, nýbrž nabízí jen naprosto neutrální učební výklady, jimiž se člověk smí a může ve svém každodenním životě řídit, aniž by přitom byl vystaven nátlaku či jakémukoliv násilí. Učební výklady lze následovat svobodně dle vlastního uvážení a vůle, anebo nikoliv; pokud je však člověk následuje, je nejpodstatnější to, že doopravdy fungují. A je to skutečně tak, že nejsou žádným způsobem a v žádném ohledu závislé na náboženstvích či sektách, ani jimi nejsou v žádné podobě byť minimálně ovlivněny.

Se studiem »Učení ducha« nejsou spjaty žádné závazky, neboť každý člověk, jenž ho praktikuje, je stran učení se, studia i stran uskutečňování a používání naučeného nezávislý, takže v této věci ani nemusí nikomu nic slibovat. Jediný závazek, na nějž musí kvůli studiu Učení přistoupit, je zaplacení skromného přijímacího poplatku ve výši 30 CHF, jakož i minimálního poplatku ve výši 45 CHF (+ poštovné) za každé čtyři měsíce vydávané učební dopisy (4 učební dopisy, celkem 50–55 stran A4). »Učení ducha«, resp. odedávna tradované pravé »Učení proroků« vyvolal z úložních bank, zformuloval a sepsal »Billy« Eduard Albert Meier, zvaný BEAM, a nabízí a prodává jej spolek FIGU (Svobodné zájmové společenství v oblasti hraničních a duchovních věd a ufologických studií). Tento spolek je rozšířen po celém světě a nemá žádné vazby na justiční úřady, armády, tajné služby, náboženství, sekty, politiku ani teroristické, protistátní, protispolečenské či k lidem nepřátelské skupiny. Studující