Přijmout vedení tvořivě-přírodních zákonů a doporučení

Přijmout vedení tvořivě-přírodních zákonů a doporučení

Chce-li žít člověk v lásce, míru, harmonii, vnitřní svobodě, poctivosti, cti a důstojnosti, pak musí přijmout vedení a uskutečňovat tvořivě-přírodní zákony a doporučení, jež se v něm projevují jemnými impulsy. Tímto způsobem se vzdá pýchy svého intelektu a nechá v sobě namísto ní vyvstat bdělou inteligenci, veškeré ctnosti a se zákony a doporučeními souladné způsoby chování, jimiž se nechá vést. Dovolí-li člověk svému rozumu a chápavosti slyšet i na tvořivě-přírodní zákonitosti a doporučení a bude-li se jimi řídit, pak rovněž připustí, aby ve svém bytí a životě stále činil ta správná rozhodnutí, jednal správně a utvářel neustále vše ve smyslu pokroku. Tímto způsobem vždy vše uvítá, ať to negativní nebo to pozitivní, neboť bude-li následovat tvořivě-přírodní zákony a doporučení, pak bude na jejich základě stále vše rozhodovat, používat, utvářet, řídit a provádět správně. A to bude činit s věděním, že v partnerství s tvořivě-přírodními směrnicemi zákonů a doporučení bude vždy vše uspořádávat a utvářet k tomu nejlepšímu, dobrému a pozitivnímu. V životě tedy není žádné situace, v níž vládne nerozhodnost a nouze, neboť tvořivě-přírodní předlohy člověka nikdy neopouštějí, nýbrž je s nimi člověk neustále spjat. Podmínkou je pouze to, že zákonitosti a doporučení bude vnímat a řídit se jimi. Ve skutečnosti není v celičkém Univerzu žádného místa, na němž by nebylo možno nalézt tvořivě-přírodně stanovené zákony a doporučení, neboť ty jsou v celém Univerzu jednotně přítomny, platí a každý člověk je může registrovat a užívat jich, jestliže se na ně jen zaměří. Podmínkou je při tom pouze to, že dříve, než učiní nějaké rozhodnutí, bude ony zákonitosti a doporučení hledat, vnímat a následovat, a teprve poté se zařídí dle svého rozumu a chápavosti. A dá-li člověk nejprve na ono tvořivě-přírodní, tedy dříve, než se pro něco rozhodne a něco vykoná, potom bude vnímat, že s ním Univerzum jemně, jasně hovoří a vytyčuje mu cestu pravého života, cestu do skutečnosti a pravdy skutečnosti. A dá-li člověk na hlas Universa a tím i na tvořivě-přírodní zákony a doporučení a vykročí-li po cestě, kterou mu tyto zákony a doporučení svými impulsy předkládají, potom se vydá po pravé cestě života, a nebude mu ničeho scházet.

                                                                   SSSC, 19. října 2013, 15.47, Billy

Člověk ví …

V své podstatě člověk ví, že existuje obsáhlá duchovně-energetická, tvořivě-přírodní inteligence, která jej svými zákony a doporučeními provází jeho existencí a životem, avšak je mu ponechána svoboda a vůle, aby o všem sám dobře rozhodoval a aby i za všech okolností a ve všech dobách jednal správně a zákonům a doporučením, tj. onomu tvořivě-přírodnímu a s ním související pravdě důvěřoval.

SSSC, 19. října 2013, 16.14, Billy

Německý originál: http://beam.figu.org/artikel/1397620800/die-führung-der-schöpferisch-natürlichen-gesetze-und-gebote-annehmen